Avverkning (slutavverkning)

Avverkning på Skogsstyrelsens egen skog

78 inlägg 58183 visningar 14 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Avverkning på Skogsstyrelsens egen skog

Fredrik Reuter  
#438493 Skogsstyrelsen i Värmland går nu ut med en offentlig upphandling där man erbjuder intresserade att lägga anbud på en rotpostförsäljning. Rotposterna är stämplade och de finns på en fastighet som heter Landviken 3:1 i Karlstad kommun. Fastigheten ägs av Skogsstyrelsen själva, är 352 hektar stor och ligger delvis inom naturreservatet Segerstads skärgård i norra delen av Vänern och inom Natura 2000-klassat område samt i anslutning till område med biotopskydd. Området ligger delvis också i område som anges som ett av EUs Art- & habitatdirektivs s k Bevarandeområden”. Området ligger till viss del inom Kattfjordens vattenskyddsområde.

Här är en länk till området i Naturvårdsverkets karta. Du kan tända och släcka lagren efter eget önskemål, även fastighetsgränser.
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se ... ta-so-maps

Totalt innehåller förfrågningsunderlaget drygt 900 m3sk stående skog, främst gran och tall. För de delar av avverkningen som är anmälningspliktiga har avverkningsanmälan lämnats in 2015-12-22.

Värt att påpeka är att vi nu inte pekar ut Skogsstyrelsen som skövlare av naturvärden, de avverkningar som bjuds ut har en tydlig karaktär av naturvårdsarbete. En del av avverkningarna ingår i ett demonstrationsområde för hyggesfritt skogsbruk i syfte att utveckla ett attraktivt rekreationsområde. Fastlandsdelen av Segerstads skärgårds naturreservat verkar främst vara avsatt för rekreation och Skogsstyrelsen har själva identifierat naturvärden som det ska tas hänsyn till. Bl a den i rödlistade arten fyrflikig jordstjärna.

Annorlunda tolkning av EUs art- & habitatdirektiv?
Det som är intressant med den här upphandlingen är några frågor av mer principiell karaktär. Frågor som inte minst aktualiserats för enskilda skogsägare de senaste åren där både Skogsstyrelsen och Länsstyrelser har bidragit till omfattande begränsningar av avverkningsmöjligheter. Bl a med hänvisning till artskyddsförordningen och EUs art- & habitatdirektiv. Ett sådant aktuellt fall är ett område i södra Hälsingland där flera privata markägare förbjudits att avverka p g a att lavskrikan (en art som inte finns med i rödlistan) finns i området. I dessa fall har EUs art- & habitatdirektiv tolkats mycket strikt och det skulle vara anmärkningsvärt om det är så att tolkningen görs mindre strikt av Skogsstyrelsen på Skogsstyrelsen egen mark. Men det kan ju också öppna för visst hopp för privata skogsägare att det finns utrymme för friare tolkningar.

Kortfattat kan man lyfta följande frågor:

- Vem granskar Skogsstyrelsens avverkningsanmälningar när de anmäler avverkning på egen mark?
- Varför kan avverkning tillåtas i kring ett område med en rödlistad svampart (fyrflikig jordstjärna) och vem har i så fall gett klartecken till det beslutat om nödvändig hänsyn?
- Vilka möjligheter har virkesköpare (som t ex är FSC eller PEFC-certifierade) att hantera virke som delvis kommer från ett naturreservat?
- Sen kan man ju fundera över varför Skogsstyrelsen överhuvudtaget äger skogsmark? Borde inte staten samla hela sitt fastighetsinnehav i fastighetsverket? Då slipper man i alla fall den mest uppenbara jävsproblematiken i att både vara myndighetsutövare och markägare.

Vem kan köpa virke från Naturreservat?
När det gäller frågan om handel med virke från naturreservat har vi valt att gräva lite djupare i detta ämne eftersom det inte verkar vara helt självklart vad som gäller.
Det finns en utbredd uppfattning om att det skulle vara olagligt/omöjligt för en certifierad virkesköpare/industri att hantera virke från ett naturreservat men det stämmer inte. Christina Lundgren på svenska PEFC svarar så här på frågan:
“Under förutsättning att virket kommer från skötsel som ryms inom den skötselplan och de föreskrifter som satts upp för reservatet så går det bra att handla med virket inom PEFC”

Enligt dokument vid bildandet av naturreservatet är det förbjudet att “avverka, röja eller utföra andra ingrepp i skogsbestånden”. Vid en senare revidering har detta ändrats till att “avverkning och skogsvårdsåtgärder enbart får ske i enlighet med skötselplan för fastigheterna som ingår i reservatet” och enligt denna skötselplan får mindre avverkningar (max 1 ha) göras men inte intill tidigare avverkning där planthöjden inte uppnått 2 meter.

FSC har motsvarande i sina kriterier, att virket inte får komma från “illegal avverkning” vilket innebär att det är OK om virket kommer från ett naturreservat förutsatt att avverkningen är utförd i enlighet med reservatets syfte och skötselplan. När det gäller rödlistade arter skriver FSC i sin svenska skogsbruksstandard https://se.fsc.org/preview.svensk-skogs ... .a-771.pdf
att:
“Skogsbrukare ska ta hänsyn till förekomster av kända rödlistade arter (bilaga 5) utanför avgränsande nyckelbiotoper och genomför påvisbara åtgärder för att skydda dessa. Hänsynsåtgärderna kan vara generella, och innefatta detaljhänsyn eller hänsynsytor vid avverkning, alternativt specifika genom punktinsatser eller avsättningar av skog för naturvårdsändamål.”

Så, oavsett PEFC eller FSC-certifierad köpare så verkar det som om det är OK att köpa virket från denna avverkning.

Värt att notera är också att varje naturreservat är unikt framtaget med olika förutsättningar och skötselplaner. Segerstads skärgård som Skogsstyrelsens mark delvis ligger inom har en egen skötselplan, så har också Stockmyrs-Brännan osv.

Länk till upphandlingen https://tendsign.com/public/show_public ... ublic=true

Hela förfrågningsunderlaget inkl bilagor bifogas också här nedan för den som är intresserad.

Sista svarsdag är 21 februari så det gäller att snabba sig på om man vill vara med!   TS
Iggesund Forest BlueLine skördarsvärd, Norrländsk urkraft
Avatar Fallback

Re: Avverkning på Skogsstyrelsens egen skog

Bosse1  
#438698 Begraven hund nu uppgrävd,ligger här och stinker dra i er re-ss-ervativrare
och marktjuvar.Så sköter staten sitt enorma skogsinnehav.Mycket vill ha mer.
Intressant detta med "skötselplaner" då kan dom göra i princip vadsomhelst,den krångliga vägen naturligtvis.
Planekonomi är ingen hit. Mångfald är privatskogsbruket.
Mycket bra att detta kommer fram i ljuset :-BD
Borde bli stora svarta rubriker,kanske det mörkas kanske inte.. man vet aldrig med "media".

Användarvisningsbild

Re: Avverkning på Skogsstyrelsens egen skog

Torbjörn Johnsen  
#438702 Det blev en ganska lång artikel med mycket fakta men några frågor tycker jag är speciellt intressanta att diskutera här. Den första frågan är väl rent generellt hur mycket skogsmark som Skogsstyrelsen själva äger. Finns det någon som känner till fler exempel? Och är det verkligen lämpligt att myndigheten själv äger skogsmark?

Den mest uppenbara problematiken i ovanstående fall tycker jag är den jävssituation som uppstår när markägaren ska granska sig själv, då i rollen som myndighet. Gör man det på samma sätt som man gör när man granskar en enskild skogsägares avverkningsanmälan? Det kanske inte har gjorts något stort fel i just det här fallet men man kan ju ändå undra om en privat skogsägare hade kommit undan med att snitsla av ett mindre område för att det finns en rödlistad art där? Och hur ser det ut med buffertzoner?

Man kan också undra hur jävssituationen såg ut runt 1980 när naturreservatets skötselplan ändrades från totalt huggningsförbud till att istället godkänna avverkningar i linje med skötselplanen (främja med fokus på rekreationsmiljön). Var Skogsstyrelsen ägare till fastigheten då och vilket inflytande hade man i så fall då på länsstyrelsen som formellt satte planen? På fastlandsdelen där Skogsstyrelsens mark ligger ändrades planen så att det blev tillåtet att hugga men på alla andra områden i reservatet är det fortfarande mer eller mindre avverkningsstopp.

Det kan tyckas petigt att gräva i det här men precis som Fredrik skriver i artikeln här ovan så är det viktiga principiella frågor. Inte minst i dessa tider när enskilda skogsägare och äganderätt drabbas av inskränkningar p g a just Skogsstyrelsens tolkningar och beslut.

Användarvisningsbild

Re: Avverkning på Skogsstyrelsens egen skog

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#438705 Angående Skogsstyrelsens markinnehav, så gjordes det en utredning om olika statliga markägare för några år sedan. Tror det finns någon tråd om detta.

Sedan om att hugga i reservat finns det ju flera olika aspekter på. Men visst ligger det nog en lika stor hund begraven här som på Stubbhult. Så gräv på.
/Niklas
Senast redigerad av Niking tis 21 feb 2017, 01:17, redigerad totalt 1 gång.

Avatar Fallback

Re: Avverkning på Skogsstyrelsens egen skog

Skogsstyrelsen  
#439399 Hej Fredrik
Här kommer svaren på dina konkreta frågor.

- Vem granskar Skogsstyrelsens avverkningsanmälningar när de anmäler avverkning på egen mark?
Svar: När det gäller egen mark, så vill vi förtydliga att fastigheten tillhör staten, med Skogsstyrelsen som förvaltare. Den används aktivt i utbildningssyfte. Bland annat har vi flera demonstrationsytor med olika varianter av hyggesfritt skogsbruk, miljöanpassad dikning och hägn med olika trädslag. Den är också anpassad för ett rörligt friluftsliv med handikappanpassade stigar, spänger och toaletter.
Beträffande ”vem granskar” så är vi det vi som tar emot och handlägger avverkningsanmälningar, även från oss själva. Däremot granskas en avverkningsanmälan aldrig av personal i det distrikt där fastigheten ligger, utan det görs av andra distrikt. Det är en offentlig handling och vi välkomnar alla som vill titta på anmälan att göra så.

– Varför kan avverkning tillåtas i kring ett område med en rödlistad svampart (fyrflikig jordstjärna) och vem har i så fall gett klartecken till det beslutat om nödvändig hänsyn?
Svar: Vi anser att tillräcklig hänsyn har tagits till fyrflikig jordstjärna. Den förekommer utanför reservatet där också större delen av avverkningen sker. Vi följer den gröna skogsbruksplan som finns och som har godkänts av Länsstyrelsen i Värmland för den del som berör reservatet.

– Vilka möjligheter har virkesköpare (som t ex är FSC eller PEFC-certifierade) att hantera virke som delvis kommer från ett naturreservat?
Svar: Det är en fråga för de certifierade bolagen. Avverkningen i reservatet görs med hyggesfria metoder och ett ändamål är att gynna områdets mycket höga sociala värden. Huvudparten av virkesvolymen kommer att tas utanför reservatet.

– Sen kan man ju fundera över varför Skogsstyrelsen överhuvudtaget äger skogsmark? Borde inte staten samla hela sitt fastighetsinnehav i fastighetsverket? Då slipper man i alla fall den mest uppenbara jävsproblematiken i att både vara myndighetsutövare och markägare.
Svar: Det är en relevant fråga som har debatterats. Vi menar att det finns ett värde för Skogsstyrelsen i att förvalta fastigheter, eftersom marken kan användas i olika utbildningssyften, vilket vi skriver om ovan.

/Bengt Danielsson, distriktschef Skogsstyrelsen

Användarvisningsbild

Re: Avverkning på Skogsstyrelsens egen skog

Fredrik Reuter  
#439407 Hej Bengt,
Tack så mycket för dina svar. Jag är säker på att det inte bara är jag som uppskattar svar från myndigheten på Skogsforum, detta tror jag är riktigt bra!

Personligen har jag tilltro till att era egna avverkningsanmälningar granskas av er själva (fast genom annat distrikt) på ett korrekt sätt, men det är mer på ett personligt plan. Systemet känns annars inte hundraprocentigt då man inte kommer ifrån att granskande myndighet faktiskt beslutar om sina egna avverkningar.
Det var också intressant att ägandet varit uppe till diskussion, har det varit i en offentlig mening (som jag missat i så fall), eller mer interna diskussioner?

Efter att jag startade tråden så försökte jag söka mer info om Skogsstyrelsens skogsinnehav, listan nedan blev precis klar och enligt mina beräkningar så äger myndigheten över 6.000 hektar skogsmark varav drygt 5.200 hektar är produktiv skogsmark.

Detta var helt nytt för mig, jag har sökt information om detta på er sajt men inte funnit något, finns det något om detta?

När jag sökte på fastigheterna så såg jag att Naturvårdsverket i sitt kartverktyg "Skyddad natur" har med Skogsstyrelsen som ett fastighetslager i egenskap av "Stora skogsägares markinnehav". Det kan vara ett tips för den som vill se mer, här är ett exempel: https://goo.gl/ICZ4Cb


FastighetHektarLänk till fastighetskarta
ALVESTA BJURKÄRR 1 2150https://www.hitta.se/kartan?s=a7aea93d
BJURHOLM NYBY 1 590Tomt
BOLLNÄS VIK 6 277https://www.hitta.se/kartan?s=df2ec2c5
FALUN RANKHYTTAN 7 1584https://www.hitta.se/kartan?s=a9077f25
GOTLAND FRÖJEL LILLA HAJDES 2 1263https://www.hitta.se/kartan?s=5686ff8d
GOTLAND SILTE SNAUSARVE 1 257https://www.hitta.se/kartan?s=d002b066
GÄVLE ESKÖN 2 1575https://www.hitta.se/kartan?s=13ecfcdb
HEDEMORA HEDEMORA 5 260Tomt
HEDEMORA HEDEMORA 5 270Tomt
HOFORS KALVSNÄS 1 263https://www.hitta.se/kartan?s=49751a33
HOFORS KALVSNÄS 4 542https://www.hitta.se/kartan?s=413ad248
HOFORS KALVSNÄS 5 277https://www.hitta.se/kartan?s=99420dfa
HOFORS KALVSNÄS 6 280https://www.hitta.se/kartan?s=1552cf2e
HOFORS KALVSNÄS 9 175https://www.hitta.se/kartan?s=ff0e1778
HÖRBY HEMMENEKÖP 1 4532https://www.hitta.se/kartan?s=cc1b5112
HÖÖR HÖÖR 64 180Tomt
HÖÖR HÖÖR 64 280Tomt
HÖÖR ULLSTORP 1 5123https://www.hitta.se/kartan?s=976f3193
KARLSTAD LANDVIKEN 3 1353https://www.hitta.se/kartan?s=256edb81
KATRINEHOLM SKOGEN 2 1331https://www.hitta.se/kartan?s=ab7c978c
KROKOM HALÅSEN 1 1398https://www.hitta.se/kartan?s=9b73e5cf
KROKOM HALÅSEN 1 20Ingår i ovan
LAHOLM EGERNAHULT 1 42191https://www.hitta.se/kartan?s=4dfb6097
LEKSAND ÖVERMO 16 170Tomt
LINKÖPING DRÖGSHULT 1 1380https://www.hitta.se/kartan?s=4cb466fd
LINKÖPING KÄLLARSTUGAN 1 110https://www.hitta.se/kartan?s=3c04df93
LINKÖPING NYKILS-SKULLEBO 1 1322https://www.hitta.se/kartan?s=d06d7b15
LINKÖPING NYKILS-SKULLEBO 2 10Ingår i ovan
LJUSDAL VECKEBO 11 200https://www.hitta.se/kartan?s=18f9bbb5
LJUSDAL VECKEBO 12 28190https://www.hitta.se/kartan?s=4857e9d5
LUDVIKA FÖRRÅDET * 50Tomt
MALUNG-SÄLEN KITTARNA 5 10Tomt
ORSA HANSJÖ 205 101https://www.hitta.se/kartan?s=347b872a
OSKARSHAMN DRAGKROKEN * 70Tomt
RONNEBY GAMMALSTORP 1 3170https://www.hitta.se/kartan?s=53116d83
RÄTTVIK LERDAL 1 1420Tomt
SANDVIKEN LUND 6 1026https://www.hitta.se/kartan?s=77b34114
SANDVIKEN SÖRBY 7 340Tomt
SKÖVDE SEKTERSTORPET 1 12https://www.hitta.se/kartan?s=638337d4
SOLLEFTEÅ EDSBACKEN 1 795https://www.hitta.se/kartan?s=f50576c6
SOLLEFTEÅ SKEDOM 1 50se fast. nedan
SOLLEFTEÅ SKEDOM 12 1484https://www.hitta.se/kartan?s=9b71f52e
SOLLEFTEÅ VIKEN 1 101https://www.hitta.se/kartan?s=6fa9bd5f
SOLLEFTEÅ VIKEN 1 111https://www.hitta.se/kartan?s=7caa4b99
SUNDSVALL JETTEN * 50Tomt
UMEÅ BÄCKSJÖN 1 1413https://www.hitta.se/kartan?s=e4db5d45
UMEÅ BÄCKSJÖN 2 1313https://www.hitta.se/kartan?s=e356354e
UMEÅ MÅNGBYN 1 1248https://www.hitta.se/kartan?s=f5441c49
UPPSALA FROSSARBO 1 1160https://www.hitta.se/kartan?s=8d246883
UPPSALA FROSSARBO 1 210https://www.hitta.se/kartan?s=a3b34e12
UPPSALA SKUTTUNGE-HAGBY 3 218https://www.hitta.se/kartan?s=469e3dea
VANSBRO MYRBACKA 3 270Tomt
VARBERG ÅKULLA 1 453https://www.hitta.se/kartan?s=f893513e
VARBERG ÅKULLA 3 1210https://www.hitta.se/kartan?s=e1a754f5
VIMMERBY LIDHEM 2 1490https://www.hitta.se/kartan?s=0469314a
VIMMERBY VIKEN 1 718https://www.hitta.se/kartan?s=060b7f2d
VINDELN BRYGGAREN * 10Tomt
VINDELN BRYGGAREN * 20Tomt
VÄSTERÅS RUSTBERGA 2 33https://www.hitta.se/kartan?s=b3d4e89b
VÄSTERÅS RUSTBERGA 2 44https://www.hitta.se/kartan?s=3339590a
VÄSTERÅS RUSTBERGA 2 527https://www.hitta.se/kartan?s=6a7ec6c3
ÄLVDALEN ÄLVDALENS KYRKBY 20 100Tomt
ÅNGE VÄSTERHÅNGSTA 5 952https://www.hitta.se/kartan?s=b7964fb1
ÅNGE VÄSTERHÅNGSTA 60 1173https://www.hitta.se/kartan?s=53d44a1e
ÅSELE ÅSELE 2 1290Tomt


Återigen, tack för svaret, vi uppskattar ert deltagande.

   TS
Användarvisningsbild

Re: Avverkning på Skogsstyrelsens egen skog

halvproffs  
#439416 Skulle ju vara väldigt intressant om vi kunde föra en vettig dialog här på forumet med Skogsstyrelsen så dom får veta hur vi mindre markägare tänker, reagerar och agerar med tanke på all mark som fråntas från oss med eller mot vår vilja.

Användarvisningsbild

Re: Avverkning på Skogsstyrelsens egen skog

sundelius  
#439494 Mycket positivt att representant från Skogsstyrelsen kommer in här på forumet och rätar ut en del frågetecken.
Det här är ju lysande exempel hur det kan växa fram en samsyn och acceptans runt skogliga frågor vilket jag personligen tror är den enda möjliga vägen framåt för en fungerande skogsnäring
:-BD

Avatar Fallback

Re: Avverkning på Skogsstyrelsens egen skog

bengt.a  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#439554 Där var det inget problem med en svamp för att den finns annorstädes, men en annan svamp som också tydligen finns annorstädes är/var ett stort problem

Användarvisningsbild

Re: Avverkning på Skogsstyrelsens egen skog

Slurfi  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#439593 Bra och informativt, granskning måste såklart göras.

Användarvisningsbild

Re: Avverkning på Skogsstyrelsens egen skog

halvproffs  
#439606
sundelius skrev:Mycket positivt att representant från Skogsstyrelsen kommer in här på forumet och rätar ut en del frågetecken.
Det här är ju lysande exempel hur det kan växa fram en samsyn och acceptans runt skogliga frågor vilket jag personligen tror är den enda möjliga vägen framåt för en fungerande skogsnäring
:-BD


Om det var så enkelt ändå, men när EU ska lägga sig i och vill styra hur vi ska göra i skogsmark blir det värre. Och sen har vi Naturvårdsverket som lakejer under riksdag och regering. Sen alla miljöorganisationer som försöker påverka från alla håll. Skogsstyrelsen är ju bara marionetter som ska utföra det som andra bestämt. Sen att det finns viss fyrkantig personal det kommer vi aldrig ifrån. PUH, hur ska det bli?

Att SS beslutar över egen skog kan ju ifrågasättas men vilka skulle kolla isåfall? NV eller kanske en skogsägarorganisation så det blir lite ombytta roller? Inte vet jag.

Enda vettiga sättet är frivilliga avsättningar och att staten avsätter resten för då slipper vi att privata marker blir konfiskerade och i värsta fall bli utan ersättning.
Undrar hur det skulle bli om det här skulle utföras i t.e.x Frankrike när t.o.m vi blir upprörda?

Avatar Fallback

Re: Avverkning på Skogsstyrelsens egen skog

Skogsstyrelsen  
#439913 Det pågår en översyn av vårt fastighetsinnehav, både avseende om vi ska förvalta fastigheter och i sådana fall hur och vilka. Eftersom det inte finns något beslut kan vi inte säga mer just nu. Vi får återkomma när vi har mer information. /Bengt Danielsson, distriktschef

Avatar Fallback

Re: Avverkning på Skogsstyrelsens egen skog

Bosse1  
#439996 Denna översynen,när startade den och när är den avslutad ?
Lite luddigt det här finns nån info ?

Användarvisningsbild

Re: Avverkning på Skogsstyrelsens egen skog

Fredrik Reuter  
#440018 Hej,
Idag kom Skogsstyrelsen årsredovisning för 2016 (länk nedan).
I den står om fastighetsförvaltningen (som jag tror berör denna tråd). Förvaltning gick förväntat back 0,2 Mkr 2016.

Fastighetsförvaltning
Skogsstyrelsen är en av de myndigheter som, förutom länsstyrelserna, får förvalta fastigheter
för statens räkning. Fastighetsförvaltningen regleras i förordning (1993:527) om förvaltning
av statliga fastigheter, med mera (förvaltningsförordningen). Av besluten framgår att
Skogsstyrelsens förvaltningsuppdrag omfattar fastigheter som i huvudsak används för
myndighetens verksamhet och vissa fastigheter för naturvårdsändamål. Varje fastighet ska
enligt förvaltningsförordningen förvaltas på ett för staten ekonomiskt effektivt sätt, så att
tillgångarna bibehålls och om möjligt ökas. Skogsstyrelsen har upprättat förvaltningsplaner
för sina förvaltade fastigheter. Fastighetsförvaltning gav 2016 ett underskott med 0,2 mnkr.
Inom fastighetsförvaltning finns ett balanserat överskott och inför 2016 planerades ett
underskott i verksamheten.


http://www.skogsstyrelsen.se/Global/myn ... 016%20.pdf

   TS
Avatar Fallback

Re: Avverkning på Skogsstyrelsens egen skog

nässjömåla  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#440194 Detta är något av det mest intressanta på länge. Går detta igenom bör även andra kunna hänvisa till detta fall som ett prejudikat.
Som privat markägare blir man i vissa fall hårt granskad, då gäller det även att vi privata måste granska att myndigheter och organisationer efterlever reglerna på samma sätt som vi måste göra.
Här föreligger det som jag som amatör ser på det en jävssituation. Låt vara att granskning sker av annan avdelning/region, men det är som om Volvo Torslanda skulle bli granskade av annan Volvoenhet. Högst tveksamt.
Eftersom myndighetsutövande har rätten att gå in och påverka privata markägares situation måste kontrollen och efterlevandet av regelverket vara helt perfekt från myndighetens sida.
Utan den efterlevnaden skapar man en förtroendeklyfta mellan myndigheten och allmänheten.

Förtroendet för skogsstyrelsen är av högsta vikt för hela skogssverige,detta skall bli mycket intressant att följa.

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).