SKOGSFORUM ARTIKEL 

  Bioenergi

Stockmätning av ved - hur många fub?

143 inlägg 27965 visningar 14 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Stockmätning av ved - hur många fub?  ARTIKEL

Torbjörn Johnsen  
#836843 Vedproduktion och vedeldning blev heta ämnen när Europas energimarknad sattes i gungning i och med Rysslands fullskaliga krig mot Ukraina. Efterfrågan på ved sköt i höjden med följd att marknaden för alla som vill tillverka ved blev bättre än på väldigt många år. Intresset för vedproduktion och vedeldning drog med sig många frågor, inte minst kring olika omräkningstal.

Vi skrev en lång artikel på iskogen.se om vedpriser, energiinnehåll och omräkningstal i december 2022. Innan artikeln grävde vi bland fakta om hur man räknar om volymer mellan olika måttslag, som t ex travat mått, fast mått på och under bark samt stjälpt mått. Det finns bra faktaunderlag för att räkna om rundvirke mellan olika enheter men när det gällde kapad och kluven ved spretade det betydligt. Vi gjorde en halv pudel och justerade ner det omräkningstal vi initialt använde mellan m3fub och m3s kapad ved. Men faktum kvarstod att det fortfarande spretade stort om vad som var rätt omräkningstal. Så vi beslutade oss för att gräva ner oss i frågan och en gång för alla verkligen försöka ta reda på fakta. Genom att göra egna mätningar och försök. Sagt och gjort! Det ”stora vedprojektet” var fött!

$matches[2]


Tjugofem kubik björkmassaved

Vi bestämde oss för att gå grundligt till väga. Att mäta allt vi kan noggrant och att dokumentera samt beskriva hur vi har gjort. Allt startade med att vi köpte ett timmerbils-lass (enbart bilen med en trave) björkmassaved från gallringsskog i lagom dimension. Vi hade ingen möjlighet att mäta traven på bilen men chauffören uppskattade det till 24-25 kubikmeter travat mått (m3t). Virket lastades av i en trave på backen och vi mätte in den ordentligt. Travens längd, medelhöjd och virkets medellängd. Vi mätte höjden på varje meter, på båda sidorna och delade med antal mätpunkter. Vi uppskattade medellängden till 4,30 meter men när vi slutligen mätt varje bit innan kapning visade det sig att medellängden var 4,06 meter. När vi använde den faktiska, uppmätta medellängden fick vi en travad volym om 25,15 m3t (på bark). Det här var vårt första mått och vi återkommer till hur många m3fub den här traven verkligen innehöll.


Storsäckar och flakvagn

Vår målsättning var att mäta hur stor fastvolym som rymdes i storsäckar respektive i en 10 kbm flakvagn. För detta ändamål hade vi fått ett antal varianter av storsäckar från Skogma att använda. Skogma har även varit behjälpliga med klavar, märkfärg och diverse säckningsutrustning för småsäck. Veden kapades och klövs i en vedprocesor inställd på 30 cm vedlängd. De stockar (massavedsbitar) som behövdes för att fylla en storsäck med kluven ved mättes en efter en innan de processades. Antal och mått registrerades löpande i en matris och räknades sedan samman per fylld säck eller flak. Både storsäckar och flak fylldes med lite övermål så att de ska hålla rätt volym efter krympning.

$matches[2]


Mätning av varje stock

Vi bestämde oss för att mäta och kubera (volymberäkna) varje stock så noggrant vi kunde. Måttet blir då kubikmeter fast mått på bark. Vi mätte längden med ett huggarmåttband (som vi kontrollmätte innan) och mätte sedan diametern på mitten av stocken. Diametern mättes i en-centimetersklasser efter klassbotten (d v s att 9,8 cm räknades som 9 cm osv) och längden i meter med en decimal efter klassbotten (d v s att 4,16 meter räknades som 4,1 meter).

Varje stock registrerades med diameter och längd i en matris. Volymberäkningen gjordes sedan efter klassmitten för diameter (d v s att alla som räknats in som 9 cm kuberades efter 9,5 cm) och klassmitten för längd (d v s alla som räknats in som 4,1 m kuberades efter 4,15 m). Alla mått är tagna på bark och inga mått är tagna vid matarhjulsskav eller liknande.

Formeln vi har använt för volymberäkningen ser ut så här:

((D+0,5)/2/100) x ((D+0,5)/2/100) x Pi x (L+0,05) x n

D= diameter mittmätt på bark i cm
L = längd i meter
n = antal stockar med detta mått

(Vi kommer att lägga upp våra excelfiler på drive så kan ni se hur de olika mätningarna har redovisats men jag lägger en kopia på sammanställningen längst ner här i tråden.)


Omräkning från m3fpb till m3fub

Det mått vi har mätt upp är det faktiska vedinnehållet i fast mått, inklusive bark. För att få ett mått utan bark (m3fub) har vi använt oss av omräkningstal från Skogskunskap.se. Där anges detta omräkningstal för klen björk till att vara 0,86 m3fub per m3fpb.


Omräkningstal storsäck

Vi kapade och fyllde sammanlagt åtta storsäckar. Fem säckar á 1 kubikmeter (1000 liter) och tre säckar á 1,5 kubik (1500 liter). Total volym 9,5 kubikmeter stjälpt mått. Säckarna var av lite varierande utförande. De flesta av typen som hängs på pallgafflar men vi fyllde även några engångssäckar på pall med hjälp av ”stödgrind” för detta avseende. Alla säckar fylldes ”med god marginal” och vi plockade ut ved utefter kanterna för hand för att få så välfyllt som möjligt.

När vi summerar vedåtgången för att fylla 9,5 m3s i storsäck så har det gått åt 3,41 m3fub. Våra finländska medlemmar har även efterfrågat att få m3fpb-mått så vi anger även dessa. Åtgången räknat på bark var 3,96 m3fpb. Det här ger omräkningstal från m3fub till m3s om 2,79 och från m3fpb till m3s 2,40. Spridningen varierar för m3fub mellan 2,55 till 3,10 och för m3fpb mellan 2,20 till 2,60.

Medeldiametern för alla massavedsbitarna som klövs i storsäck var (mittmätt på bark) 8,6 cm och medellängden var 4,13 meter. Medeldiametern skilde mellan 7,4 till 9,4 mellan de åtta olika säckarna men det gick inte att se något direkt samband mellan medeldiameter och omräkningstal.


Omräkningstal 10 kbm flakvagn

När vi fyllt alla storsäckarna gav vi oss på att fylla en flakvagn. Vi mätte invändigt mått till 9,9 kubikmeter stjälpt mått. För att få tio kubik exakt behövde vi fylla ytterligare två cm över lämmarna men vi rågade upp så att det var drygt 10-20 cm högre än lämmarna i stora delar av lasset. Vi var uppe i vagnen tre gånger och plockades ut ved mot kanterna för hand så att det fyllde ordentligt ända upp.

Vedåtgången för att fylla 10 m3s i flakvagnen var 3,73 m3fub. Åtgången räknat på bark var 4,34 m3fpb. Det här ger omräkningstal från m3fub till m3s om 2,68 och från m3fpb till m3s 2,30. Vi vill samtidigt hävda att vi i detta även inkluderar en marginal för virkets krympning. Björkveden beräknas krympa (volymreduktion) med 8% (5-10%) från rå ved ner till 20% fuktighet. Det här innebär att vi hade behövt åtta cm råge på vagnen och det har vi gjort med marginal.

Sammanlagt storsäck och vagn

Om vi räknar ihop medeltalen för all ved som vi fyllde i storsäckar och i flakvagnen så ser det ut så här:

Total volym i m3s: 19,5 m3 själpt mått
Åtgång i m3fub: 7,14 m3fub
Åtgång i m3fpb: 8,30 m3fpb
Omräkningstal m3s/m3fub: 2,73
Omräkningstal m3s/m3fpb: 2,35

Halv pudel

I vår artikel från december i fjol i iskogen.se så hade vi satt omräkningstalet från m3fub till m3s till 2,9, vilket enligt de mätningar vi nu har gjort är något för högt. Enligt våra mätningar landar vi i stället runt 2,7 (2,79 i storsäck och 2,68 i flak). De uppgifter som då diskuterades, med omräkningstal ner mot 2,0 för stjälpt ved anser vi dock ligger ganska långt från verkligheten enligt våra mätningar. Det gäller även räknat som omräkningstal från m3f på bark.


Volym i småsäck?

Vi hade fått med säckningsutrustning och småsäck i både 40 och 60-litersutförande frå Skogma men vi hann tyvärr inte med att mäta mer grundligt hur mycket virke det går i småsäckar. Men vi gjorde ett exempel som vi redovisar här:

En storsäck av engångstyp ”kalvade” tyvärr när vi skulle lyfta bort pallen efter att grinden tagits bort så vi packade istället denna ved i 60-literssäckar. Det blev ganska precis 11 st. Eller 660 liter.

Veden till dessa 660 liter fyllde en 1000-literssäck och till denna säck gick det åt exakt 0,334 m3fub (0,389 m3fpb). Det här innebär att omräkningstalet från m3fub till travat mått i 60 liters småsäck i det här exemplet landade på 1,97 (1,70 för m3fpb) att jämföra med omräkningstalet från m3fub till storsäck som här var 2,99.


Fastvolymprocent i lastbilstraven?

Innan vi avslutade vårt vedprojektet så mätte och klöv vi även resterande ved från den inköpta traven. Vi ville se hur många m3fub som lastbilslasset verkligen innehöll. När allt var klart hade vi mätt in 11,58 m3fpb i verkligt värde och omräknat till fub enligt skogskunskap.se så innehöll lastbilstraven 9,96 m3fub. Det här innebär att fastvolymprocenten i björkvedstraven var 39,6% mätt i m3fub eller 46,1% räknat på m3fpb. Det travmätta måttet var alltså 25,15 m3t.

En sak man kan ta med sig är att ingen massaved mäts efter fast mått idag utan allt tas fram via omräkningstal. All massavedsmätning görs i Sverige via travmätning, ofta via bildmätning och räknas sedan om till m3fub via omräkningstal. I det här projektet har vi verkligen mätt upp fastvolymen med hjälp av både diameter och längd för varje enskild massavedsbit.


Unikt projekt?

Även om det här projektet inte omfattar så stora volymer vill vi ändå hävda att det är ganska unikt i och med att vi verkligen har mätt in varje enskild stock och inte utgått från travmätning med omräkningstal. Vi kan inte hitta att det gjorts något liknande under de senaste decennierna i alla fall. Om någon har invändningar mot våra resultat så står det er fritt att göra motsvarande mätningar själva och se vilket resultat ni kommer fram till. Det skulle vara mycket intressant.

Vi är helt öppna med exakt hur vi har gjort vårt arbete och våra mätningar och kommer att komplettera med en videofilm inom kort där det går att se mer. Har ni frågor om detaljer i utförandet så svarar vi gärna på dessa här i tråden.

Tabell med mätresultat:
1710863546_skärmavbild_2024-03-19_kl._16.51.17.pngBilder från arbetet:   TS
Användarvisningsbild

Re: Stockmätning av ved - hur många fub?

halvproffs  
#836846 Nätsäck av engångtyp kränger jag över pallen nån centimeter. Undrar om det gör någonting på volymen?

Avatar Fallback

Re: Stockmätning av ved - hur många fub?

bengt.a  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#836922 Varför frågar ni inte Vedproducent om alla talen ni behöver istället för att uppfinna hjulet en gång till.

Avatar Fallback

Re: Stockmätning av ved - hur många fub?

adahlm  
#836946 Överraskande höga omräkningstal här. Kan det bli stor skillnad om medeldiametern är dubbelt större som jag hade i egna testet där jag landade på 2.0lösm3 /1m3-fpb

Användarvisningsbild

Re: Stockmätning av ved - hur många fub?

Torbjörn Johnsen  
#836954 Grövre medeldiameter kan nog dra ner omräkningstalet. Speciellt om du gör grövre ved än vad vi gjorde. Men med dubbla medeldiametern blir det rejält virke att hantera. Våra grövsta bitar (några enstaka) låg runt 17-19 cm mittmätt. Hade det varit medeldiametern så hade det varit rejält tungjobbat. Men det beror väl på vad man har för grejer i och för sig. Vad har du för vedprocessor som hanterar den typen av ved och hur matar du?

   TS
Avatar Fallback

Re: Stockmätning av ved - hur många fub?

jl  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#836957 Nu har jag inte hunnit att läsa så noga, men är det inte väldigt lågt fastvolymprocent.
När jag lämnar björkmassaved brukar den aldrig ligga under 45% snarare 47-49 fastvolymprocent.

Avatar Fallback

Re: Stockmätning av ved - hur många fub?

jl  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#836960
Torbjörn Johnsen skrev:Grövre medeldiameter kan nog dra ner omräkningstalet. Speciellt om du gör grövre ved än vad vi gjorde. Men med dubbla medeldiametern blir det rejält virke att hantera. Våra grövsta bitar (några enstaka) låg runt 17-19 cm mittmätt. Hade det varit medeldiametern så hade det varit rejält tungjobbat. Men det beror väl på vad man har för grejer i och för sig. Vad har du för vedprocessor som hanterar den typen av ved och hur matar du?


Jag skulle nog vilja säga att för mig är 17-19cm mittmät alldeles optimalt. Verkar vara väldigt klent virke ni fått tag på, så klent brukar jag sortera ut och ta i gripen och kapa med motorsågen utan att klyva.

Användarvisningsbild

Re: Stockmätning av ved - hur många fub?

Fredrik Reuter  
#836968 Här några diagram utifrån mätdata.

Avatar Fallback

Re: Stockmätning av ved - hur många fub?

adahlm  
#836971
Vad har du för vedprocessor som hanterar den typen av ved och hur matar du?


Matar med ett större modells stockbord, kapar o klyver med en HakkiPilke 43 med en max diameter på 45cm

Så här ser en genomsnitts hög ut här.
Mycket varierande storlekar, allt från 5 till 40cm i den högen.
Kör största delen med 8-klyv och de största med 16-klyv.

1710518522_1000032645.jpg


Sen har ju även sågkedstyp/klinga och renstrumma en påverkan på omräkningstal.

Så vi får väl konstatera att det finns för många variabler som påverkar och nåt exakt omräkningstal inte kan fastställas?

Avatar Fallback

Re: Stockmätning av ved - hur många fub?

bengt.a  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#836973 Varför blanda in fub överhuvudtaget i vedhantering?

Avatar Fallback

Re: Stockmätning av ved - hur många fub?

Tralsmo  
#836976
bengt.a skrev:Varför blanda in fub överhuvudtaget i vedhantering?


Pengar in å ut.

Va får man för å inte göra ett chit å va får man för å lägga ner en massa arbete å dessutom chabba me diverse snåljåpar.

Avatar Fallback

Re: Stockmätning av ved - hur många fub?

Bosse1  
#836977 Ni måste räknas som vedforskare 💪

Användarvisningsbild

Re: Stockmätning av ved - hur många fub?

Fredrik Reuter  
#836979
bengt.a skrev:Varför blanda in fub överhuvudtaget i vedhantering?


Är det inte högst relevant givet att många köper långved med leverans på timmerbil (som vi gjorde). Här görs ofta priset upp genom att räkna travvolym (ca. 25 m3t på en timmerbil utan släp) och för detta ska säljaren ha betalt. För att få ett hum om priset så används ofta m3fub som grund genom fastvolymprocenten och prislistan för björkmassaved.

Exempel 1: 25 m3t och 50 % fastvolymprocent = 12,5 m3fub vilket till dagens pris om 550 kr + moms blir 8594 kr

Exempel 2: 25 m3t och 39 % fastvolymprocent = 9,75 m3fub vilket till dagens pris om 550 kr + moms blir 6703 kr

Basen till priset på långved är priset på björkmassaved och priset på denna är alltid i m3fub.

Användarvisningsbild

Re: Stockmätning av ved - hur många fub?

Fredrik Reuter  
#836980 Och givet exemplen ovan:

Vid en fastvolymprocent på 50 % så vill säljaren ha ett kubikpris i travat mått om 344 kr. Om man istället räknar på en fastvolymprocent på 39 % så vill säljaren istället ha 268 kr/m3t (25 * 6703).

Användarvisningsbild

Re: Stockmätning av ved - hur många fub?

Vedproducent  
#836986 Hade ni vägt veden nu så skulle totala vikten på färdig ved plus spån flisor mm ökat med cirka 200 kg fub från det att den lämnade lastbilen. Förstår inte hur svårt det ska vara att göra rätt.

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).