Föryngring

Lever SLU och Skogsstyrelsen i helt olika världar?

23 inlägg 5179 visningar 10 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Lever SLU och Skogsstyrelsen i helt olika världar?

Torbjörn Johnsen  
#588186 Det kan man fråga sig efter att ha tittat på hur de olika organisationerna redovisar föryngringarna i den svenska skogen. Skillanden mellan hur SLU/Riksskogstaxeringen och Skogsstyrelsen redovisar andelen skog som självföryngras är himmelsvid och trenden pekar dessutom i helt olika riktningar. Glöm allt om statistiska felmarginaler! Vi pratar i vissa fall om flera hundra procent! Hur kan det vara så? Och vem har rätt?

SLU/Riksskogstaxeringen
SLU/RIksskogstaxeringen bedömer hur stor andel av skogsföryngringarna som föryngras på olika sätt. Hur stor andel som föryngras med skogsodling (plantering & sådd) eller med självföryngring. Riksskogstaxeringens data utgår från det som klassas som huggningsklass B1, d v s plantskog med medelhöjd under 1,3 meter. Där bedömer man bl a om föryngringen skett med skogsodling (plantering eller sådd) eller med naturlig föryngring.

Ökande självföryngring - minskande skogsodling
I SLUs redovisning av uppgifterna från Riksskogstaxeringen framgår att andelen som föryngras med självföryngring ökar och arealen som skogsodlas minskar. Ökningen av självföryngringarna har i hela landet varit 29 procent under perioden 2001 - 2017 enligt Riksskogstaxeringen. Störst är ökningen av självföryngringsarealen i Norra Norrland där den har ökat med 39 procent under perioden. Den lägsta ökningen har skett i Svealand där det bara ökat med sju procent men arealen självföryngring har ökat i alla landsdelar enligt SLU/Riksskogstaxeringen.

Minskad skogsodling (plantering & sådd)
Enligt samma Riksskogstaxering så har då arealen föryngringar som skogsodlats minskat under motsvarande period. Minskningen för hela riket är enligt Riksskogstaxeringen 15% under perioden 2001-2017. Den största minskningen har skett i norra Norrland där den skogsodlade andelen av föryngringarna minskat med 27 procent under perioden. Skogsodlingen har minskat i alla landsdelar men minst i Svealand där bara fem procent mindre andel av föryngringsarealen har skogsodlats 2017 jämfört med 2001.

Riksskogstaxeringens uppgifter kommer från de årliga inventeringarna som görs på en stor mängd slumpmässigt utlagda provytor samt från fasta provytor som också används. Siffror redovisas som "glidande 5-årsmedelvärden" för att jämna ut årsvariationer.

1569324204_sks-föryngringsmetoder-helalandet.png


Skogsstyrelsen har en helt annan bild av föryngringarna än SLU
Skogsstyrelsen gör s k Återväxtuppföljningar där det viktigaste syftet är att se hur stor andel av skogsföryngringarna som är godkända utifrån Skogsvårdslagens krav. Den senaste inventeringen redovisades 2017 och det finns historisk data för dessa uppföljningar sedan 60-talet. Dessa återväxtuppföljningar görs som stickprov på avverkningsanmälda ytor vid fem/sju års tid efter avverkning i södra/norra Sverige. I resultatet från uppföljningen redovisas föryngringsmetod och jag har jämfört dessa uppgifter med Riksskogstaxeringens uppgifter.

1569324203_diagram-självföryngring-hela.png


Kraftigt minskande självföryngring enligt Skogsstyrelsen
Jag har jämfört samma tidsperiod, d v s från 2001 t o m 2017. Tidsserierna för SLU och Skogsstyrelsen är inte direkt jämförbara men båda redovisar årsmedelvärden och det är dessa jag jämfört. I Skogsstyrelsens redovisning minskar andelen som föryngras med självföryngring (kallas Naturlig föryngring i SKS redovisning) radikalt. Andelen av föryngringsarealen som självföryngrats har mer än halverats. Från 36 procent 2001 till 15 procent 2016 om man tittar på hela riket.

Minskningen har enligt Skogsstyrelsen varit störst i norra Norrland! Här har den självföryngrade andelen av föryngringsarealen som mest varit upp mot 50% men är nu enligt Skogsstyrelsen ca 15 procent. En minskning med 70 procent! Självföryngringen har minskat i alla landsdelar och ligger enligt Skogsstyrelsen idag relativt lika i hela landet. Runt 15% av föryngringsarealen.

300 procent skillnad!
Om vi jämför Riksskogstaxeringens 45 procent andel självföryngrad areal med Skogsstyrelsens 15 så innebär det att SLU redovisar 300% högre självföryngringsandel än vad Skogsstyrelsen gör. Hur man det vara så stor skillnad? Det är ju inte direkt frågan om statistiska felmarginaler utan det är två helt olika skogslandskap som beskrivs. Av två olika organisationer som båda får sin finansiering från staten för att ta fram offentlig statistik över vårt skogstillstånd.

Vi har sett tidigare att det diffar mellan hur Skogsstyrelsen och SLU redovisar bruttoavverkning men det här är ju definitivt i en högre division när det gäller graden av skillnad.

1569324203_diagram-skogsodling-helalandet.png


Helt olika trender
Det är inte enbart nivåerna som skiljer mellan Skogsstyrelsens och Riksskogstaxeringens siffror. Trenderna går dessutom i helt motsatta riktningar! Skogsstyrelsen visar kraftigt minskad självföryngring och ökad plantering. SLU visar det motsatta. Intressant också att det skiljer som mest i Norra Norrland. Här visar SLU störst ökning av självföryngring medan Skogsstyrelsen redovisar den största minskningen för naturlig föryngring.

1569324203_areal-självföryngring-landsdel.png


Värt att notera är att siffrorna är ganska lika i början av perioden (2001) för att sedan dra iväg i motsatta riktningar för Skogsstyrelsen och SLU så att skillnaden blir allt större över tid. Ingen som har reagerat på det här på SLU eller Skogsstyrelsen?

1569324203_areal-självföryngring-landsdel.png


Vad innebär skillnaden?
Om vi utgår från den andel som skogsodlas (sådd & plantering) så är den enligt Skogsstyrelsen ca 80 % av föryngringsarealen. Om det avverkas ca 200 000 hektar per år och 80 procent ska skogsodlas så bir det (när ca 5 % sådd är borträknat) ca 150 000 hektar som ska planteras. Med 2200 plantor per hektar behövs det då ca 330 miljoner plantor för att täcka behovet.

Utgår vi istället från Riksskogstaxeringen så blir det 55 procent (minus samma andel sådd) som ska planteras eller motsvarande 100 000 hektar. Med samma plantåtgång som ovan innebär det 220 miljoner plantor per år. Skillnad mellan SLU och Skogsstyrelsen redovisning motsvarar 110 miljoner plantor per år! Mer än hela årsproduktionen från Södras och Bergviks plantskolor!

Här finns länk till rapporten från Skogsstyrelsens senaste Återväxtinventering

Och här hittar ni SLUs/Riksskogstaxeringens senaste sammanställning av Skogsdata 2018. Äldre årgångar av Skogsdata finns på SLUs webb.

Några reflektioner
-Har jag fattat något totalt fel eller kan det verkligen vara så här?
-Hur kan det vara så stor skillnad mellan Riksskogstaxeringen och Skogsstyrelsen i redovisning av föryngringsmetoder?
-Vem har (mest) rätt?
-Vem kan vi lita på när det gäller officiell skogsdata? Trovärdigheten för offentliga uppgifter får sig en knäck.
-Har ingen på SLU eller Skogsstyrelsen reflekterat över skillnaderna? Det måste ju handla om stora systematiska fel?
-Varför finns det ingen kommentar i varken Skogsdata från SLU eller rapporterna från Skogsstyrelsen om skillnaderna?
-Om det är Skogsstyrelsens uppgifter som stämmer: Finns det då anledning att driva Riksskogstaxeringen som den ser ut idag?
-Om det är Riksskogstaxeringens uppgifter som stämmer: Vad sjutton sysslar Skogsstyrelsen med?

Vad tror ni om de här uppgifterna? Vad är det som gör att det kan skilja så mycket mellan två olike redovisningar av föryngringssätt i Sverige?   TS
Förädlade skogsplantor från Svenska Skogsplantor
Avatar Fallback

Re: Lever SLU och Skogsstyrelsen i helt olika världar?

MNskog  
#588215 Hm, lättast är väl att ta fram siffror på levererade plantor från plantskolorna.

Avatar Fallback

Re: Lever SLU och Skogsstyrelsen i helt olika världar?

Hugin  
#588227 Högintressant, vaket och väl gjord undersökning! Också välskrivet/-redovisat, som vanligt. Detta (och flera liknande granskningar) höjer Skogsforums tyngd inom skogsjournalistiken.

Tråden skall bli intressant att följa ... .

Avatar Fallback

Re: Lever SLU och Skogsstyrelsen i helt olika världar?

Tralsmo  
#588234 Ja har ju ingen aning om vem som har rätt.
Men ja kan ju säga hur ja gör.

Gran , alltid plantering.
Tall, alltid självföryngring under skärm med markberedning.
Björk, behöver man väl knappt nämna. Kommer av sig själv, mer än ,än man tyar mä.

Användarvisningsbild

Re: Lever SLU och När Skogsstyrelsen i helt olika världar?

Mellberg  
#588242 SLU "Rikstaxen" beskriver verkligheten så nära det går, helt enligt statistiska beräkningsmodeller. 8)

Vad gäller SS vet man inte alla gånger riktigt vad man mäter och hur det skall utvärderas. Så var det på 80-talet och jag tror inte att det är så mycket bättre idag :surp:

Användarvisningsbild

Re: Lever SLU och Skogsstyrelsen i helt olika världar?

Lars Lundqvist SLU  
#588252 Som Mellberg skriver: Riksskogstaxeringen bygger på en väldigt välplanerad objektiv stickprovsundersökning som har gjorts på ungefär samma sätt sen 1930-talet. Det finns inget som talar för att RTs uppgifter skulle ha systematiska fel.

Avatar Fallback

Re: Lever SLU och Skogsstyrelsen i helt olika världar?

Skogsola  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#588256 Då är alltså Skogsstyrelsen helt ute och cyklar då? Inte första gången i så fall.

Användarvisningsbild

Re: Lever SLU och Skogsstyrelsen i helt olika världar?

Mellberg  
#588259 Skogsstyrelsen har oftast rätt och normalt går det mycket bra att föra en konstruktiv dialog #:-s Men när det gäller inventeringsmetodik och utvärderingsmodeller, håller man inte alltid den höga :-ss nivå som man förväntar sig

Användarvisningsbild

Re: Lever SLU och Skogsstyrelsen i helt olika världar?

Torbjörn Johnsen  
#588266 Det som talar för att Skogsstyrelsens uppgifter stämmer bättre kan ju vara plantåtgången. Tror den låg runt 380 milj per år nu senast men måste dubbelkolla. I så fall blir det väldigt många plantor per hektar enligt Riksskogstaxens redovisning. Alternativt så finns det betydligt mer hyggen än vad Skogsstyrelsen vet om (hyggesanmälda) och att alla dessa okända hyggen föryngrad med självföryngring...
Får nog nysta vidare i det här i morgon. :-??
Senast redigerad av Torbjörn Johnsen tis 24 sep 2019, 22:33, redigerad totalt 1 gång.

   TS
Användarvisningsbild

Re: Lever SLU och Skogsstyrelsen i helt olika världar?

Torbjörn Johnsen  
#588268 Ca 350 milj levererade plantor per år till det svenska skogsbruket enligt SKS. Ökning med 50 miljoner sedan 2001. Sorry SLU men jag börjar luta åt Skogsstyrelsen...

   TS
Användarvisningsbild

Re: Lever SLU och Skogsstyrelsen i helt olika världar?

Torbjörn Johnsen  
#588269 Här finns mer om plantantal: https://www.skogsstyrelsen.se/globalass ... lantor.pdf

   TS
Användarvisningsbild

Re: Lever SLU och Skogsstyrelsen i helt olika världar?

Göt  
#588271 En tredje Källa borde vara Statistiska centralbyrån som ger ut statistisk årsbok varje år där all officiell statistik finns

Användarvisningsbild

Re: Lever SLU och Skogsstyrelsen i helt olika världar?

Torbjörn Johnsen  
#588272 Ja, men deras statistik kommer antingen från SLU eller Skogsstyrelsen... :ugeek:

   TS
Användarvisningsbild

Re: Lever SLU och Skogsstyrelsen i helt olika världar?

A-skog  
#588276 Kan det ha med definitionen av självföryngrat att göra?
De flesta markberedda hyggen i norr har ju en stor mängd självföryngring även om det är planterat. Sen är det ju inte alltid helt enkelt att vid en meters höjd avgöra om en planta är planterad eller inte.

Användarvisningsbild

Re: Lever SLU och Skogsstyrelsen i helt olika världar?

halvproffs  
#588283 Är nog många hyggen som självföryngras men måste hjälpplanteras också.

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).