Skogsmiljö och Trädlära

Fokus på skogsbryn - mellan jord och skog

5 inlägg 1876 visningar 2 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Fokus på skogsbryn - mellan jord och skog

Torbjörn Johnsen  
#507765 Myndigheterna Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket, SGU, Riksantikvarieämbetet och Jordbruksverket har gjort en omfattande utredning om Skogsbrynen. D v s den zon som finns i övergången mellan öppen, odlad mark och skog. Skogsbrynen är i sin gränszon mellan odlingslandskap och skog en viktig livsmiljö för många arter. Skogsbrynen är även viktiga när det gäller att skapa stormfasta gränser för skogsbestånden.

Enligt utredningen minskar arealerna med "bra" skogsbryn och det finns flera förklaringar till det. Den viktigaste är att skogsbrynen kräver skötsel för att bibehålla eller få höga naturvärden. T ex röjning av sly och uppslag, bete eller slåtter.

Utredningen identifierar att det finns motverkande styrning och juridik som t ex att EU inte klassar den här typen av mark som jordbruksmark och det därmed då inte går att få EU-bidrag för skötseln. En annan kontraproduktiv faktor är Skogsvårdslagens paragraf 5 om anläggande av ny skog om virkesförrådet är för glest/litet vilket ofta gäller ett bra skogsbryn. Man anger också att de här miljöerna inte hanteras på ett tydligt sätt i skogsbruksplanerna där de t ex skulle kunna utgöra avsättningar. Utredningen konstaterar att brynen ligger mitt mellan två näringar (jordbruk och skogsbruk) som utvecklats åt olika håll.

Det innebär till exempel att bete på utmark, dvs. skogsbete har blivit alltmer sällsynt. Istället bedrivs skogsbruk ofta i princip hela vägen ut till jordbruksmarken. Utifrån skogsbrynsperspektiv kan det vara ett problem att jord- och skogsbruk har utvecklats till två skilda verksamheter som styrs av olika regelverk. Många övergångszoner ligger också i gränsen mellan två fastigheter som ägs av olika personer.


Med all respekt för att det här är både viktiga och trevliga miljöer som har en berättigad plats i landskapet så hör i alla fall jag lite varningsklockor när man börjar granska texten lite mer grundligt. Här är några exempel som anges under förslagen till nya och förändra styrmedlen:

• Uppmärksamma skogsbryn inom Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering

• Utred om det finns behov av att öka möjligheterna att skydda värdefulla bryn genom att komplettera skyddsformen biotopskyddsområde i miljöbalken

• Brynmiljöer bör ingå i regionala handlingsplaner för grön infrastruktur


Ska man vara positiv kan man väl säga att utredningen visar på möjligheter och vill med hjälp av utbildning, information och bidrag stödja de som vill jobba med sina skogsbryn. Är man negativt lagd så kan an tolka det här som ytterligare bördor i myndigheternas kravmaskineri som riktas mot skogsägare. Läs gärna igenom och kommentera hur ni uppfattar den här ansatsen. Ni hittar hela utredningsrapporten här.

Här är hela listan över föreslagna åtgärder:

• Fortsatt arbete med skogssektorns gemensamma målbilder för god miljöhänsyn

• Mer rådgivning och utbildning inom skogs- och lantbruksnäringen

• Gemensamma fortbildningskurser för rådgivare inom skogs- respektive jordbruk och förvaltare av skyddade områden

• Uppmärksamma skogsbryn inom Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering

• Uppmärksamma behov av forskning om samband mellan skötselåtgärder och olika slags värden

• Informera om de möjligheter till ekonomiska stöd som fnns i landsbygdsprogrammet

• Riktad utlysning om att utveckla värdefulla bryn inom landsbygdsprogrammets pilot- och samarbetsåtgärd

• Utred stöd och ersättningar till kommande landsbygdsprogram så att de samverkar på bästa sätt för att skapa, restaurera och sköta bryn

• Se över föryngringskravet i Skogsvårdslagen

• Utred om det finns behov av att öka möjligheterna att skydda värdefulla bryn genom att komplettera skyddsformen biotopskyddsområde i miljöbalken

• Ta fram vägledning för skötsel av bryn i skyddade områden

• Brynmiljöer bör ingå i regionala handlingsplaner för grön infrastruktur
   TS
Avatar Fallback

Re: Fokus på skogsbryn - mellan jord och skog

Brorsan  
#507783 Miljömupparna får nog till någon lagstiftning så det blir omöjligt för både jordbrukare och skogsbrukare att ha någon frihet under ansvar. Blir bara biologisk enfald kvar.
Olle

Avatar Fallback

Re: Fokus på skogsbryn - mellan jord och skog

bgl  
#507845 Nu har jag läst denna utredning fort men måste ändå lyfta på ögonbrynen!
6 myndigheter tillsammans med länsstyrelser berör inte Sveriges vanligaste skogbryntyp på annat sätt än att ge en definition: vägbryn!
Viktigaste aktören är Trafikverket. Vissa insatser görs för bryn mot järnväg, men vad görs för bryn mot landsväg?
Markägarna har noll inflytande över dessa bryn.
Trafikverket vanligaste åtgärd vid landsvägar är absurt hård maskinell buskröjning som samtidigt blir jordbearbetning som skapar en perfekt grogrund för lupiner.
Med enda resultat att nu ska särskilda åtgärder sättas in mot just dessa lupiner!
Därutöver har Trafikverket sedan några år ett nytt sätt att förändra skogsbryn mot landsväg.
I stället för att som tidigare lasta upp materialet vid dikesrensning öser grävaren in jorden i skogen/skogsbrynet vid sidan om vägen. Den naturliga skogsmarken närmast vägen blir istället en tipp för avfallsmassor som riskerar bli odlingsbädd för många andra arter än de som igår i det naturliga skogsbrynet!

Användarvisningsbild

Re: Fokus på skogsbryn - mellan jord och skog

Torbjörn Johnsen  
#507853 Intressant @bgl! Det verkar vara lätt att sila mygg och svälja kameler. Eller kan det vara så att det är en prioritering där trafiksäkerheten (sikt, släntning...) övertrumfar naturskyddet och att alla tycker att det är ok? Alternativt att medvetandet saknas?

   TS
Avatar Fallback

Re: Fokus på skogsbryn - mellan jord och skog

Bosse1  
#507854 Kan det vara så att de har en bjälke i ögat,eller möjligen förblindad av en stock i varje. Man bör sopa hemma först som sagt. Ge sig på skogsägare och bönder YNKLIGT.

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).