Skogsmiljö och Trädlära

Skogsstyrelsen kritisk i analys om nyckelbiotoper

15 inlägg 8493 visningar 4 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Skogsstyrelsen kritisk i analys om nyckelbiotoper

Fredrik Reuter  
#409295 Skogsstyrelsen släpper idag en nulägesrapport om nyckelbiotoper och inventeringar av dessa.
Det fanns ca 100.000 nyckelbiotoper registrerade i myndighetens databas 2015, detta till en areal om knapp 500.000 hektar. Det motsvarar 2% av Sveriges produktiva skogsmark.

Nyckelbiotop som begrepp myntades 1990 när regeringen ålade Skogsstyrelsen att genomföra en:

Försöksinventering av särskilt värdefulla skogsmarksbiotoper
som kan hysa sällsynta växter och djur.


Tillspetsat skulle man nu kunna säga att begreppet på senare år fått en annan innebörd än vad som initialt avsågs och att det hela eskalerat när certifieringsorganen FSC och PEFC valt att lyfta ur nyckelbiotopområden ur den produktiva delen (säljbara delen) av skogsbruksplanen.
Detta var inte Skogsstyrelsens avsikt från början. En nyckelbiotop skulle vara en "Hot-Spot" som visade på var det kunde finnas känsliga arter.

De skriver i sin rapport att förekomst av rödlistade arter inom ett område inte per automatik innebär att området är en nyckebiotop. Sannolikt är det dock en nyckelbiotop om flera rödlistade arter hittas inom samma område.

Skogsstyrelsen har fått hård kritik det senaste året om att nyckebiotoper bildas på allt för subjektiva bedömningar. Det verkar Skogsstyrelsen nu ta till sig och visar själva på statistik att så kan vara fallet.

I rapporten nedan så redogör de för ett kvalitetsarbete som utfördes 2012 där kontrollinventerare fick återinventera nyckelbiotoper utan att veta anledningen till nyckelbiotopen.

Endast vid 46% av fallen så fanns det samstämmighet i "helt eller delvis" av biotoperna.
När det gäller bäckdråg, källa och skogsbäck var det riktigt illa, ingen samstämmighet fanns alls på de 13 objekt som kontrollerats.

Vid kontrollen så registrerades även 14 helt nya nyckelbiotoper, områden inventerarna hade missat eller klassat ner första kontrollen.

Det är detta som Skogsstyrelsen nu är självkritisk emot. Samstämmigheten måste öka.
Och personligen håller jag med, det känns lite som ett lotto annars och trovärdigheten hamnar i källaren.

Det finns otroligt mycket mer att läsa i rapporten som Skogsstyrelsen släppt på sin webb, har du intresset och tiden, läs, skumma, bläddra och skriv gärna dina åsikter nedan.

http://shop.skogsstyrelsen.se/shop/9098 ... r_webb.pdf   TS
Användarvisningsbild

Re: Skogsstyrelsen kritisk i analys om nyckelbiotoper

Sunilorblede  
#409298
Fredrik Reuter skrev:... valt att lyfta ur nyckelbiotopområden ur den produktiva delen (säljbara delen) av skogsbruksplanen.


Vad menar du med det här? Jag tolkar det som att du menar att man lyfter ur nyckelbiotoper ur den produktiva skogsmarksarealen? I så fall stämmer det ju inte. PEFC säger bara att nyckelbiotoper ska prioriteras och alltid avsättas när man ska avsätta 5% i en skogsbruksplan. Eller har jag misstolkat din text?

Användarvisningsbild

Re: Skogsstyrelsen kritisk i analys om nyckelbiotoper

Fredrik Reuter  
#409299 Hej,
Det kan vara jag som varit luddig, här är text från rapporten med def. om de olika organens syn på nyckelbiotoper.

Nyckelbiotoper i FSC
Alla nyckelbiotoper enligt Skogsstyrelsens definition och metodik (1995) ska undantas
från kommersiellt skogsbruk. Skötselkrävande nyckelbiotoper ska skötas utifrån definierade
och dokumenterade skötselmål för att bevara eller främja biotopens naturliga eller
hävdbetingade biologiska mångfald. Alla skogsbrukare ska undanta minst fem procent
av sin produktiva skogsmark kommersiellt skogsbruk. Nyckelbiotoper utgör basen av
dessa fem procent. För att uppnå fem procent utöver de nyckelbiotoper som finns i innehavet
väljs områden utifrån sin betydelse för den biologiska mångfalden och representativitet
i landskapet. Skogsområden av riksintresse och/eller etablerat nationellt intresse,
med en koncentration av nyckelbiotoper och/eller lokaler för rödlistade arter utanför
nyckelbiotoper klassas som skogar med höga bevarandevärden. För dessa områden ska
det finnas speciella skötselplaner för att bevara eller förbättra bevarandevärdena. Det
finns också krav på naturvärdesbedömning på beståndsnivå inför större skogliga åtgärder,
där oregistrerade nyckelbiotoper kan hittas.
Nyckelbiotoper i PEFC
En PEFC-certifierad skogsägare ska avsätta minst fem procent av sin skogsmark för
miljöändamål. Inom PEFC-certifieringen används nyckelbiotopsbegreppet vid prioritering
av vilken mark som ska avsättas. Nyckelbiotoper eller motsvarande prioriteras
högst, sedan kommer övriga objekt med naturvärden och därefter utvecklingsbara
naturvärden. Dock finns ytterligare restriktioner i och med att nyckelbiotoper utöver de
fem procent som ska avsättas måste hanteras enligt särskild rutin för att kunna avverkas
inom ramen för certifieringen. Denna rutin går i korthet ut på att nyckelbiotoper med
motsvarande minst fem procent är avsatta för naturvårdsändamål, att en dialog/samråd
med Skogsstyrelsen har hållits och att myndigheterna fått två års rådrum för att planera
vilka avsättningar man vill prioritera. Ärendet ska dokumenteras och dokumentationen
ska tillställas PEFC:s styrelse innan åtgärden får påbörjas. Sedan år 2009 har sex sådana
ärenden hanterats inom ramen för PEFC-certifieringen

   TS
Användarvisningsbild

Re: Skogsstyrelsen kritisk i analys om nyckelbiotoper

Vardon  
#409300 "Slutsats:
Bevarandet av nyckelbiotopernas naturvärden är i stor utsträckning
beroende av frivillighet inom ramen för sektorsansvar och skogscertifiering. Det är
därmed viktigt att de som äger och förvaltar skog har acceptans för arbetssätt samt
förståelse och motivation för bevarandet av nyckelbiotopers värden. "

och några rader längre ner

"I de fall nyckelbiotoper förhindrar planerad avverkning utan att skogsägaren får ersättning så kan det minska incitamenten att bevara och utveckla naturvärden."

Sid 95-96.

Det tror jag är mycket viktigt och som vi redan har sett så har den utvecklingen gått väldigt snett i praktiken. Hoppas utvecklingen vänder, för just nu känns intresset för att lämna död ved i skogen som det sammanfaller med intresset av att köpa en skördare för att ta hand om vindfällen.

Spännande och se om de kommer göra något med rapporten som underlag...

Användarvisningsbild

Re: Skogsstyrelsen kritisk i analys om nyckelbiotoper

Fredrik Reuter  
#409301 Jag håller med.

Vidare reagerade jag på hur processen för en nyckebiotop går till. På senare år uppkommer en inventering till (typ) 100% genom avverkningsanmälningarna. Inventeraren besöker området och gör en inventering och om en nyckelbiotop påträffas så matas datan in i Skogsstyrelsens register. Därefter kontaktas berörd markägare. Borde inte markägaren kontaktas först?
Jag menar att iaf min uppfattning är att dialog, dialog och åter dialog leder fram till det bästa resultatet, även om det gör ont under tiden.

   TS
Användarvisningsbild

Re: Skogsstyrelsen kritisk i analys om nyckelbiotoper

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#409431 Även skogsaktuellt tar upp ämnet http://www.skogsaktuellt.se/artikel/517 ... toper.html

Mycket jobb återstår uppenbarligen, innan vi kan börja tala om rättssäkra naturvårdsinventeringar. Idag känns inventeringarna ungefär lika pålitliga som domarna under franska revolutionens skräckvälde.... :evil:
/Niklas

Användarvisningsbild

Re: Skogsstyrelsen kritisk i analys om nyckelbiotoper

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#409989 Här är Sveriges nyckelbiotoper http://www.skogen.se/nyheter/har-ar-sve ... elbiotoper
/Niklas

Användarvisningsbild

Re: Skogsstyrelsen kritisk i analys om nyckelbiotoper

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#411554 Lös oredan kring nyckelbiotoper http://www.atl.nu/ledare/los-oredan-omk ... iotoperna/
/Niklas

Användarvisningsbild

Re: Skogsstyrelsen kritisk i analys om nyckelbiotoper

Sweden-viking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#411569 Bra ledare;

http://www.atl.nu/ledare/los-oredan-omk ... iotoperna/

Lös oredan omkring nyckelbiotoperna
Skogsstyrelsen har i en rapport om nyckelbiotoperna fångat i skrift vad som länge varit uppenbart för skogsägarna.

Frustration och vanmakt inför slumpartade bedömningar och inget gehör för ersättningskraven har gett nyckelbiotopen ett dåligt rykte.

Att en ny nyckelbiotop hittas först när avverkningsanmälan lämnas in och avverkningen stoppas gör inte saken lättare.

Skogsstyrelsen erkänner att bedömningarna har varit ojämna och vill nu öka kunskapen hos inventerarna och kalibrera vad som utgör en nyckelbiotop. Det är bra, men det finns mycket mer att göra.

Det är stora värden det handlar om. Nyckelbiotoperna har i praktiken fått ett gott skydd mot avverkning eftersom de ledande certifieringssystemen FSC och PEPC förbjuder, helt eller i fallet PEPC nästan helt, avverkning i en sådan biotop.

De omfattar nu närmare en halv miljon hektar och närmare 100 000 hektar är utnämnda till objekt med naturvärden, det vill säga tänkbara nyckelbiotoper.

Biotopen är skyddad men det betyder också att det ligger en död hand över denna areal. Om staten skulle ersätta hela arealen motsvarar det ett värde på närmare 50 miljarder kronor. Det slipper staten, en mycket stor del av nyckelbiotoperna ingår i den frivilliga avsättning av naturvårdsmark som skogsägarna gör på fem procent av sin mark. Det bjuder de på.

Därför är det mycket frustrerande för den markägare som råkar ut för en stor avsättning till nyckelbiotoper att ersättningsfrågan är så svår att lösa. Marken blir i princip tagen gratis i beslag, vilket utmanar äganderätten. Att det fungerar på vissa håll och inte på andra är absolut inte acceptabelt. Var i landet man bor ska inte avgöra en sådan fråga.

Det finns många områden där subjektiva bedömningar från myndighetspersoner får stor betydelse och den utsattes möjligheter till ny prövning är krånglig eller helt omöjlig. Nyckelbiotoper är ett sådant, djurskyddskontroller ett annat.

De två huvudproblemen, osäkerheten i bedömningen och den nonchalanta hanteringen av skogsägare som drabbats av stora avsättningar till nyckelbiotoper utan att få ersättning, måste lösas. Även Naturskyddsföreningen inser att skogsägarens intresse av att bevara befarade framtida nyckelbiotoper och inte avverka i förtid ökar om ersättningsfrågan blir löst.

När miljöintresserade inventerar kommande avverkningar för att hitta argument för en ny nyckelbiotop är det mycket viktigt att den bedömning som görs vilar på säker grund. Ett stramare regelverk och likartad bedömning är därför nödvändig, och den får inte ligga i miljörörelsens händer utan hos Skogsstyrelsen.

Användarvisningsbild

Re: Skogsstyrelsen kritisk i analys om nyckelbiotoper

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#413363 Skogsstyrelsen vill ha samsyn kring nyckelbiotoper http://www.atl.nu/skog/samverkan-kring-nyckelbiotoper/
/Niklas

Användarvisningsbild

Re: Skogsstyrelsen kritisk i analys om nyckelbiotoper

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#413364 Skogsstyrelsen: Beslut om nyckelbiotoper är inte slumpmässiga http://www.atl.nu/debatt/beslut-om-nyck ... mpmassiga/
/Niklas

Användarvisningsbild

Re: Skogsstyrelsen kritisk i analys om nyckelbiotoper

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#418224 Skogsstyrelsen: 3500 nyckelbiotoper skadade vid avverkning http://www.lantbruk.com/skog/3500-nycke ... avverkning

Gunnar Lindén: Var försiktig med att dra slutsatser http://www.lantbruk.com/skog/lrf-skogsa ... slutsatser

SNF vill se en ny inventering http://www.lantbruk.com/skog/naturskydd ... nventering
/Niklas

Användarvisningsbild

Re: Skogsstyrelsen kritisk i analys om nyckelbiotoper

Torbjörn Johnsen  
#436623 Nu är det full rulle på skogsstyrelsen. Nyligen samlade man väsentliga delar av skogssektorn för att sparka igång arbetet med att ta fram produktionsmål. Nu samlar man en liknande grupp för att diskutera hur man ska hantera Nyckelbiotoperna.
http://www.skogsstyrelsen.se/Myndighete ... lbiotoper/

Avatar Fallback

Re: Skogsstyrelsen kritisk i analys om nyckelbiotoper

isteskog  
#436642 Kanske vore ide att tillsätta en grupp som funderar lite över de publika avverkningsanmälningarna också ..... :wink:

Användarvisningsbild

Re: Skogsstyrelsen kritisk i analys om nyckelbiotoper

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#436668
isteskog skrev:Kanske vore ide att tillsätta en grupp som funderar lite över de publika avverkningsanmälningarna också ..... :wink:

Den delen borde ju annars tas upp i diskussionen om Skogsstyrelsens produktionsmål. Det finns ju liksom ingen anledning att producera kubik under många år i en skog som sedan inte får avverkas...
/Niklas

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).