Alternativt skogsbruk, blädning och hyggesfritt

Ny rapport om hyggesfritt och naturnära skogsbruk

64 inlägg 10738 visningar 12 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Ny rapport om hyggesfritt och naturnära skogsbruk

Fredrik Reuter  
#821814 Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket har i en gemensam rapport utrett förutsättningar för hyggesfritt skogsbruk och definierat vad naturnära skogsbruk innebär i svenska förhållanden. Rapporten är ett regeringsuppdrag som myndigheterna fick ifjol och innehåller förutom definitioner förslag på hur man kan implementera både hyggesfritt skogsbruk och naturnära skogsbruk.

Hyggesfritt skogsbruk definieras som en metod där skog avverkas utan att skapa stora kalhyggen, med selektiva avverkningar som efterliknar naturliga störningar. Naturnära skogsbruk beskrivs som ett sätt att hantera skog som stödjer biologisk mångfald och ekosystemfunktioner, samtidigt som ekonomiskt värde genereras. Rapporten tar också upp flera hinder för hyggesfritt skogsbruk där det största kan vara kunskapsbrist igenom egentligen hela den skogliga kedjan, från skogsägare till industri. En del i detta lyfts i rapporten då de identifierat en svagt utvecklad marknadsstruktur rörande specialvirkessortiment.

Rapporten föreslår att 20-25% av statligt ägd skog bör skötas med hyggesfria metoder fram till år 2050. Detta föreslås som en del av en bredare strategi för att öka hållbarheten och miljöanpassningen av den svenska skogsindustrin. Det är också ett sätt för staten att gå i bräschen för en ny typ av skogsbruk i Sverige.

I rapporten finns förslag om att minskad hyggesstorlek specificeras med ett tak på maximalt två hektar i Götaland och fyra hektar i övriga Sverige. Utöver detta föreslås att om trakthyggesbruk används så ska 20 % av arealen lämnas för miljömål. Rapporten betonar också vikten av naturlig föryngring, där en ökad andel naturligt föryngrad areal eftersträvas genom metoder som skärm- och fröträdställning, luckhuggning och blädning. Framtida planteringar bör innehålla minst 30 % självföryngrade träd.

Hela rapporten finns att läsa hos Skogsstyrelsen: https://via.tt.se/pressmeddelande/34001 ... 63&lang=sv   TS
Användarvisningsbild

Re: Ny rapport om hyggesfritt och naturnära skogsbruk

Badger  
#821818 Intressant att man lyfter fram ett krav på självföryngring. Undrar vad som är motivet till det?

Användarvisningsbild

Re: Ny rapport om hyggesfritt och naturnära skogsbruk

Fredrik Reuter  
#821820 Här är kapitlet om naturlig föryngring:

7.5.1 Främja naturlig föryngring

Naturlig föryngring och skogsodling
Skog kan föryngras genom naturlig föryngring eller skogsodling. Vid naturlig föryngring sker föryngringen via frö från omgivande träd, från överlevande plantor och småträd i beståndet eller genom rot- och stubbskott214, 215, 216. Vid skogsodling sker föryngringen genom sådd eller plantering. Plantering är den vanligaste föryngringsmetoden idag och tillämpas på 87 procent av skogsmarken. Naturlig föryngring används endast på 8 procent av marken, och tillämpningen har kraftigt minskat sedan den första mätningen år 2000 (34 procent). Inom hyggesfritt skogsbruk är naturlig föryngring den vanligaste föryngringsmetoden, men plantering eller sådd förekommer också, särskilt på mer svårföryngrade marker. Den uppväxande skogen i ett planterat eller frösått bestånd, kommer i olika grad ha en inblandning av självföryngrade plantor från insådd eller vegetativ föryngring från träd i omgivningen. Skogsstyrelsens återväxttaxering visar att i snitt 26 procent av huvudplantorna i norra Sverige är självföryngrade, och att andelen självföryngrade huvudplantor ökar längre söderut med en topp i Götaland på 41 procent.

Vid plantering används främst frökällor från förädlat plantagefrö, som kan ge en tillväxtökning på upp till 25 procent över en omloppstid jämfört med lokalt beståndsfrö. År 2022 var tallplantorna till 95 procent odlade från svenskt plantagefrö, medan granplantorna hade sitt ursprung i 74 procent svenskt respektive 12 procent utländskt plantagefrö samt 5 procent respektive 9 procent beståndsfrö. För björk kom hälften av plantorna från svenskt och hälften från utländskt plantagefrö under 2022.

Förutsättningar för naturlig föryngring
Förutsättningarna för naturlig föryngring varierar beroende på läge i landet, trädslag, ståndortens egenskaper och klimat. Många lövträd är lätta att föryngra naturligt via frön eller stubb- eller rotskott. Däremot är betesskador på lövträd vanliga i viltrika trakter och åtgärder för att begränsa viltet kan vara helt nödvändiga för att viltbegärliga trädslag ska etableras. För ädellövträden ask, bok och ek kommer naturlig föryngring ofta av sig själv utan åtgärd, men olika metoder kan användas för att få en effektiv och jämnare föryngring.

För björk är den naturliga föryngringen ofta riklig. På nyupptagna hyggen, eller i tillräckligt stora luckor, domineras ofta föryngringen av björk med inslag av andra lövträd som sälg, rönn och asp. Björk kan också föryngras med sådd eller plantering, och det finns förädlat odlingsmaterial att tillgå. Produktion av plantmaterial och metoder för skogsodling och skötsel av björk utvecklas för närvarande inom kompetenscentrumet Trees for me. Asp föryngras främst vegetativt genom rotskott, och även om den producerar stora mängder frön är grobarheten låg och fröna sprids under försommaren då risken för uttorkning är stor. Då nya marker ska beskogas används därför plantering som föryngringsmetod. Al föryngrar sig genom fröspridning och rot- eller stubbskott, men kräver fuktig mark och kontakt med mineraljord. Rönn, oxel och hassel sprids naturligt via fåglar eller gnagaren som äter bären eller nötterna, och kan också föryngras via sådd och plantering. Det kan vara svårt att få tag på frö- eller plantmaterial för dessa och andra icke- eller mindre kommersiella trädarter idag, då kan det krävas att markägaren själv plockar eget frömaterial. För naturlig föryngring av tall och gran används oftast fröträd och skärmträd. Det finns även metoder utan fröträd där luckor (luckhuggning) eller långsmala hyggen (kantföryngring) skapas. På många ståndorter är markberedning helt nödvändig för att lyckas med föryngring av tall och gran.

Fördelar och nackdelar med naturlig föryngring
Naturlig föryngring kan vara ett kostnadseffektivt sätt att få upp en föryngring, särskilt om markberedning inte krävs. En lyckad naturlig föryngring blir ofta tät vilket kan minska viltbetesskador och skapar även bra förutsättningar för produktion av kvalitetsvirke. En lyckad naturlig föryngring ställer dock höga krav på utföraren gällande val av ståndort och bedömning av vilka åtgärder som krävs. En ökad andel naturlig föryngring kan leda till minskad ekonomisk avkastning för skogsägaren jämfört med skogsodling med förädlade plantor. Det kan också leda till högre risk för sämre återväxtresultat; i Skogsstyrelsens återväxtinventering uppvisar naturlig föryngring genomgående sämre resultat än skogsodling.

Skogsförädlingen ger också möjlighet att anpassa skogsodlingsmaterialet till förväntade klimatförändringar, vilket kan bidra till en bättre klimatanpassning i framtiden.

Om den naturliga föryngring skulle öka i svenskt skogsbruk, skulle det bidra till att variationen och ”naturligheten” ökar i skogslandskapet, då föryngringen blir mer heterogen i höjd, täthet och naturligt förekommande trädslag. För att bibehålla variation och trädslagsblandning i beståndet över tid, behöver olika trädslag gynnas vid alla skötselåtgärder inte minst vid röjning och gallring i trakthyggesbruket. Variationsrika bestånd är mer resilienta mot klimatförändringringar och skador än homogena bestånd, och ger utrymme för en rikare biologisk mångfald. Naturlig föryngring med överlevande plantor och småträd ökar även möjligheterna att behålla en variationsrik mykorrhizasvampflora.

Naturlig föryngring bidrar till att lokal genetisk variation bevaras, även om det är sannolikt att fröträd i skogsodlade bestånd med ursprung från fröplantager bidrar mindre, eller inte alls, till den lokala genetiska variationen. Idag saknas kunskap om hur skogsträdens genetiska variation ser ut i skogsodlade bestånd. Skyddade områden är en viktig del i bevarandet av den genetiska variationen i skogslandskapet. För att öka den genetiska variationen, och sprida riskerna i skogsodlingen, bör frömaterial från olika källor användas, både från lokala provenienser och provenienser som förflyttats för att kompensera för klimatförändringar, och från förädlat material.

Metoder för att öka naturlig föryngring
Det finns flera sätt att öka förekomst av naturligt föryngrade träd i skogslandskapet. Förutom att föryngra med etablerade metoder för naturlig föryngring, kan åtgärder vidtas för att öka förekomsten av naturligt föryngrade träd även vid plantering och sådd. Exempelvis kan färre plantor sättas per ytenhet för att låta naturlig föryngring komma upp emellan. Skogsstyrelsen har ändrat föreskrifterna för föryngring i Skogsvårdslagen till att tillåta färre plantor och fler trädslag, vilket gör att det bör finns utrymme för sådana förändringar. Även kraven på att antal träd som behöver röjas bort om färre planterats har mildrats i Skogsvårdslagen. Att plantera i oregelbundna förband i stråk eller grupper ökar också utrymmet för naturlig föryngring. Befintlig beståndsföryngring kan tas till vara, som plantor och småträd, rot- eller stubbskott eller grupper av lövträd i fuktsvackor. Att öka planteringsavstånd, och därmed inte behöva röja bort planterade träd i ett senare skede, kan öka incitamentet för skogsägare att bibehålla naturligt föryngrade plantor över tid.

   TS
Användarvisningsbild

Re: Ny rapport om hyggesfritt och naturnära skogsbruk

Lars Lundqvist SLU  
#821822 Problemet är att "naturligt" låter bra, eftersom motsatsen är "onaturligt", men det är mycket snömos i texten. Det man glömmer är exv att våra skogsträd inte hunnit bli speciellt lokalt anpassade eftersom det skett en invandring och förflyttning under den ur trädens synvinkel korta tid som gått sen isen försvann. Man glömmer också att fröplantagerna där man skördar frö för plantpeoduktion har fri avblomning, dvs fröträden pollineras av vilka träd som helst i omgivningarna, vilket i sig skapar stor genetisk variation.

Användarvisningsbild

Re: Ny rapport om hyggesfritt och naturnära skogsbruk

HannuRöj  
#821831 [I rapporten finns förslag om att minskad hyggesstorlek specificeras med ett tak på maximalt två hektar i Götaland och fyra hektar i övriga Sverige.]

Jaha, denna myt lever och mår bra. Det har redan forskat och bevisat att hyggesstorlek har ingen påverka för mångfalden. ( 🙃 Om det nu inte räcknas att småluckorna har negativt effekt..)

Någon utredning var några år sen, var skillnad mellan Fi och Sv i större skala blev jämförat.
I Finland är hyggen i medeltalt hälften mindre. 1,4 ha i fastlandet i Egentliga Finland om jag nu minns rätt. 7 ha har de största varit var jag har varit med och röjat och planterat.

Användarvisningsbild

Re: Ny rapport om hyggesfritt och naturnära skogsbruk

Lars Lundqvist SLU  
#821832 Problemet med små hyggen är att resultatet blir små bestånd, alltså fragmenterat skogslandskap. En maxgräns på 4 ha betyder bestånd som är max 200x200 meter i fyrkant. I norra Sverige skulle det förändra landskapsbilden fullständigt. Hur ofta tror ni skogsbränder var så små som 4 ha förr i tiden, innan människan började släcka?

Användarvisningsbild

Re: Ny rapport om hyggesfritt och naturnära skogsbruk

Sjögården  
#821838 Drömmen hos alla okunniga förespråkare av blädning är små uttag gjorda med småskaliga maskiner ,helst häst.
Verkligheten är som Lars och andra kunniga forskare beskriver fasta stickvägar, stora skördare, manuell fällning om det är trångt och relativt små uttag vart 5.e till 20.e år.
Inte så mycket att vinna egentligen vare sig ekonomiskt eller produktionsmässigt.
Snarare känslomässigt eller estetiskt,vilket är samma skäl som gör att mindre trakthyggen känns mer odramatiska för omgivningen…😉

Användarvisningsbild

Re: Ny rapport om hyggesfritt och naturnära skogsbruk

Badger  
#821862
Lars Lundqvist SLU skrev:Problemet med små hyggen är att resultatet blir små bestånd, alltså fragmenterat skogslandskap. En maxgräns på 4 ha betyder bestånd som är max 200x200 meter i fyrkant. I norra Sverige skulle det förändra landskapsbilden fullständigt. Hur ofta tror ni skogsbränder var så små som 4 ha förr i tiden, innan människan började släcka?


Problemet med den jämförelsen är att den är felaktig. En skogsbrand är inte ett hygge. Vid en skogsbrand överlever en del större träd och markvegetationen bränns så att vissa växter får bättre förutsättningar att gro. På ett hygge är det människan som styr vilka träd som ska vara kvar och tidigare lämnades ingen hänsyn och inget kvar. På senare tid har man kommit fram till att man bör lämna kvar vissa träd som hänsyn. Och så har vi olika former av markberedning och annat som ställer till det för svamparna.

Användarvisningsbild

Re: Ny rapport om hyggesfritt och naturnära skogsbruk

Uvskogen  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#821913 Man kan debattera rätt och fel länge. Vad som är rätt vet inte jag. Men vi i mitt lilla pluttföretag erbjuder en form av avverkning och gallring som skiljer sig från normen. Har hållit på och testat om det finns ett intresse bakom orden om "Naturnära".
Ja nu verkar det så. Vi har precis avslutat ett uppdrag där det var ett absolut krav att vi skulle plockhugga och skota "spårfritt". Inget krav på "max netto" utan målen styrde. Nu får de nog ett positivt netto ändå.
Direkt så har vi nu gått över på ett nytt uppdrag. 17 Ha som ska röjas och gallras med det uttalade syftet att skogen ska förvaltas hyggesfritt. På det en förfrågan på att ta ner 150 fröträd "utan körvägar och spår". Röjning ska ske med urval så det finns ordentligt med löv kvar.
Så vad jag vill säga att det finns nu kunder och människor som betalar för en annan typ av skogsförvaltning. Vi kör manuellt och med små maskiner och Ardenner. Vi är på god väg att bli lönsamma.
Om nu någon är kvar på forumet från förr så vet ni att jag jobbat småskaligt i en massa år. Testat och misslyckats med grejor. Men nu har vi ett sätt som vi gillar och kunderna uppskattar. Jag börjar bli lite till åren men har medarbetare och partners så det funkar ändå. Jag får snacka mer än verkstad men det är ok det med! 😀

Så stri inte så mycket, gör grejor i stället. Det finns utrymme för alla och människor förändras. Det är inte politiker och EU som fixar det här, det är alla vi som jobbar på.

Användarvisningsbild

Re: Ny rapport om hyggesfritt och naturnära skogsbruk

Otik  
#821918 Instämmer till fullo föregående talare 👍

Användarvisningsbild

Re: Ny rapport om hyggesfritt och naturnära skogsbruk

Lars Lundqvist SLU  
#821920
Badger skrev:Problemet med den jämförelsen är att den är felaktig. En skogsbrand är inte ett hygge. Vid en skogsbrand överlever en del större träd

Det finns skillnader, såklart, men också likheter. Och vi pratar om brukade landskap.
På vilket vis vore det bättre med pyttesmå bestånd i ett landskap där det normala är hundratals hektar?

Användarvisningsbild

Re: Ny rapport om hyggesfritt och naturnära skogsbruk

Hodal  
#822088 Som Lars skriver är utgångspunkten för det citerade stycket om föryngring att naturligt är motsatsen till onaturligt, och onaturligt känns dåligt. Maximal hyggesstorlek på två eller fyra hektar är säkerligen också baserat på känsla, men skulle innebära en oerhörd inskränkning av friheten i brukandet. Det här är precis sådan skit som kan ställa till det rejält för oss skogsägare.

Låt oss avverka ett enhetligt bestånd i sin helhet oavsett storlek, naturligtvis med stor hänsyn till natur och kultur, och låt oss ringa uvskogen för hästkörning när det passar. Men det finns massor av meningslösa tjänstemän på alla nivåer från kommun till EU och FN, och även i privata företag för den delen, och dessa tjänstemän vill generera arbete till sig, så vi får nog räkna med många detaljregleringar och redovisningskrav framöver.

Användarvisningsbild

Re: Ny rapport om hyggesfritt och naturnära skogsbruk

Badger  
#822122 För mig är det faktiskt så enkelt som att skogsbruk är onaturligt. Alla ingrepp och metoder vi utför är utifrån ett syfte att påverka det naturliga förloppet i ekosystemet. Det tycker jag inte man ska hymla med oavsett om åtgärden är för att skapa mer ekonomisk avkastning eller för att skapa något estetiskt trevligt att visas i. Det finns inget naturligt skogsbruk. Så jag tycker inte det är konstruktivt att prata om naturligt eller inte för det finns ingenting som är naturligt i våra samhällen alls om vi inte ska gå tillbaka till att klä oss i bastkjolar och gå och samla frukt och nötter. Det man bör diskutera är vad som är långsiktigt hållbart för ekosystemen och till nytta för mänskligheten på lång sikt. Och de flesta är nog eniga om att vi behöver utnyttja skogarna till att producera produkter som behövs i samhället.

Det som jag tycker är intressant är kopplingen till klimatutvecklingen. Utformningen av skogen bli en existensiell fråga för mänskligheten. I Skogsstyrelsens tyvärr icke inspelade seminarier lyftes det att det tidigare klimatmålet om max 1,5 graders temperaturökning krävde att utsläppet skulle till under ett mätetal (tre bokstäver jag glömt nu) på 3. Sen hade man räknat på ett katastrofscenario om det talet låg på 5. Senaste årets mätning visade att vi låg på 8 nu.

Om man ser sig om i världen med krig, terrorism och så vidare känner inte jag något hopp om att världens stater hipp happ skulle tvärvända. Så en realistisk pessimist som jag räknar med att vi får ett par år till på nivå 8.

Och enligt den kurvan så kommer klimatgränserna flytta norrut och som vi vet flyttar inte träd så lätt på sig. Naturlig föryngring av de arter som inte trivs idag, men som kommer att gilla det varmare och torrare klimatet i framtiden känns som en väldigt konstigt slutsats. Den dystra sanningen talar med för att vi behöver aktivt "onaturliga" åtgärder för att lyfta in arter som har framtiden för sig om kommande generationer ska ha levande träd och inte bara se torra döda träd.

Användarvisningsbild

Re: Ny rapport om hyggesfritt och naturnära skogsbruk

Lars Lundqvist SLU  
#822141
Badger skrev:För mig är det faktiskt så enkelt som att skogsbruk är onaturligt. Alla ingrepp och metoder vi utför är utifrån ett syfte att påverka det naturliga förloppet i ekosystemet.

Precis så är det. Bra sammanfattat!
Hela människans historia handlar om att vi försöker ändra på naturen så den ska passa oss bättre.

Avatar Fallback

Re: Ny rapport om hyggesfritt och naturnära skogsbruk

Bosse1  
#822186 Kan konstatera att ordet "störning" förekom 99 gånger i rapporten, det är öppet nu att ta ut kubiken ur det markroffade.
Om inte annat så fixar nog LO det 🤣

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).