Alternativt skogsbruk, blädning och hyggesfritt

Södra dissar hyggesfritt på lösa grunder

86 inlägg 27620 visningar 11 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Södra dissar hyggesfritt på lösa grunder

Torbjörn Johnsen  
#706521 Frågan om hyggesfria skötselmetoder håller på att koka upp till hög temperatur. Vi har skrivit tidigare om att Skogsstyrelsen tagit fram en definition för hyggesfritt skogsbruk. Både här på Skogsforum och på iskogen.se. Därefter har DN tagit upp frågan (bakom betalvägg) i sin serie om skogsbruket där man bl a intervjuar Leif Öster som säger att skogsindustrin motarbetar skogsägare som vill testa hyggesfria metoder.

I Twitterdiskussionen efter DN-artikeln framkommer en rad anmärkningsvärda fakta (eller snarare brist på fakta):

Södra skriver i sin folder "Val av skötselsystem - trakthyggesbruk, kontinuitetsskogsbruk" att

Södras samlade bedömning
Trakthyggesbruk rekommenderas generellt i alla bestånd där ekonomi är det huvudsakliga målet (PG-bestånd).
Trakthyggesbruk leder i normalfall till en väsentligt bättre ekonomisk avkastning än kontinuitetsskogsbruk. Det
gäller såväl rena barrskogar som blandskogar och rena lövbestånd.


Både i foldern och i Södras kommunikation på Twitter (Marcus Svensson, Head of Public Affairs) anges att markvärdet och tillväxten blir avsevärt sämre samt att kostnaderna ökar:

1615827517_skärmavbild_2021-03-15_kl._17.13.15.png


Det finns ingen källhänvisning i Södras folder om var dessa uppgifter kommer ifrån men på Twitter hänvisar Marcus Svensson till en rapport från Future Forest från 2017 - "Hyggesfritt skogsbruk
En kunskapssammanställning från Sverige och Finland"


Jag har ägnat en stund åt att titta igenom denna rapport och det som framkommer är ganska anmärkningsvärt.
Vid en första anblick ger rapporten ett gediget intryck med omfattande källhänvisningar. Frågor som kontinuitetsskogsbrukets omfattning i Sverige och Finland, aktuell lagstiftning i respektive länder samt fröproduktion och inväxning i blädningsskogar avhandlas detaljerat. Men, i avsnittet som handlar om virkesproduktionen i kontinuitetsskogsbruk jämfört med i trakthyggesbruk refereras till "en jämförande studie av tillväxt i likåldriga och olikåldriga granskogar i Finland"

Denna rapport av Future Forest, som används av bl a Södra för att dra långtgående slutsatser om kontinuitetskogsbrukets produktion, baseras alltså på slutsatserna från en enda studie från finsk skogsforskning. Dessutom skriver författaren själv i FF-rapporten att:

En del av tillväxtskillnaden kan förklaras med att de likåldriga bestånden låg på bördigare marker, 70 % återfanns i den högre bördighetsklassen. Bland de olikåldriga bestånden fanns 80 % i den lägre bonitetsklassen. Virkesvolymerna var också högre i de likåldriga bestånden, vilket förstärker tillväxtskillnaden.


och

Siffran (för de likåldriga bestånden, red anm) representerar dock medelålders, fullslutna bestånd
och kan inte jämföras med tillväxten i de olikåldriga eftersom den inte tar hänsyn till den lägre tillväxten i plant- och ungskogsfasen eller den sjunkande tillväxten vid högre åldrar.


1615827518_skärmavbild_2021-03-15_kl._17.48.11.png


Därefter har de finska forskarna försökt uppskatta vad den likåldriga skogen genererat i femårstillväxt i snitt under en femårsperiod motsvarande omloppstidens genomsnitt samt jämfört med vad de mätt upp för kontinuitetsskogens femårstillväxt. Och de har gjort korrigeringar för bonitetsskillnaden. Slutsatsen blir ca 20% högre tillväxt i den likåldriga skogen men med stor spridning och osäkerhet i siffrorna. För den som börjar sin nuvärdeskalkyl med en smaskig föryngringskostnad efter slutavverkningen kanske kontinuitetskogsbruket ändå ter sig attraktivt trots en ev lägre tillväxt?

Med denna "smala" tillväxtstudie som bas så sågar nu delar av den svenska skogsindustrin kontinuitetsskogsbruk som skötselmetod om ekonomi är inriktningen.

Jag tror inte för ett ögonblick att hyggesfritt eller kontinuitetsskogsbruk kommer att ersätta trakthyggesbruket på stora arealer även om delar av miljörörelsen propagerar hårt för att så ska ske. I slutändan måste det vara skogsägaren som själv bestämmer hur hen väljer att sköta sin skog förutsatt att det ryms inom skogsvårdslagens gränser. Men på vissa områden och i vissa förutsättningar är det en intressant möjlighet för skogsägare som vill testa nytt, sprida risker eller som av olika anledningar vill behålla skogskaraktären i sin skog. Därför är det då väldigt tråkigt att den aktör som oftast står för rådgivningen, d v s virkesköparen/skogsinspektorn, på lösa grunder dissar kontinuitetskogsbruket totalt.   TS
Avatar Fallback

Re: Södra dissar hyggesfritt på lösa grunder

isteskog  
#706522 Södra vill väl ha massaved.... 😉 Liksom de andra bolagen med massavedsindustri. Skulle många gå över till "hyggesfritt" så minskar den mängden radikalt.......

Avatar Fallback

Re: Södra dissar hyggesfritt på lösa grunder

ÅsaNisse  
#706523
isteskog skrev:Södra vill väl ha massaved.... 😉 Liksom de andra bolagen med massavedsindustri. Skulle många gå över till "hyggesfritt" så minskar den mängden radikalt.......

Nä! Ingen vill ha massaved nu.

Avatar Fallback

Re: Södra dissar hyggesfritt på lösa grunder

isteskog  
#706524 Det är nog övergående, ÅsaNisse ..... 😉

Avatar Fallback

Re: Södra dissar hyggesfritt på lösa grunder

Bosse1  
#706525 Jag förstår inte att han känner sig motarbetad,det är väl bara att köra på. Men att kräva att alla skall göra detsamma är för mycket öster.

Avatar Fallback

Re: Södra dissar hyggesfritt på lösa grunder

Svendufva  
#706526 Ja, det är trist när man uttrycker sig så bestämt utan att kunna tydligt påvisa vilket underlag man stöder sig på och vilka premisser man utgår från. Vill man vinna skogsägarnas förtroende så är ett ordentligt mått av ödmjukhet att föredra.

Min egen beräkning med hjälp av Heurekas PlanWise (på ett litet befintligt bestånd (T28) i södra Hälsingland) ger en skillnad i nuvärde mellan trakthyggesbruk och hyggesfritt skogsbruk på 17% till trakthyggesbrukets fördel. Heureka räknar då på nuvärdet av 100 års skötsel, så en plantering ingår. Men det är ett befintligt bestånd så perioden inleds inte med en plantkostnad.

Användarvisningsbild

Re: Södra dissar hyggesfritt på lösa grunder

Badbollen  
#706527 Här är några citat från DN-artikeln som jag tycker är intressanta (är där några problem med att dela text från artiklar?):

Citat från Leif Öster, skogsägaren som intervjuas.
"– Här trivs ju alla. Träden, markväxterna, djuren och människorna. Och det blir billigare för mig som skogsägare – det behövs ingen markberedning. Timret härifrån blir dessutom finare och mer värt."

DN:s journalister:
"Att hyggesfritt är bäst för den biologiska mångfalden är de flesta överens om. "

"Mycket pekar också på att det [hyggesfritt alltså] är positivt ur ett klimatperspektiv. I FN:s klimatpanel IPCC:s 1,5-gradersrapport tydliggörs det akuta behovet av kolsänkor. Om utsläppen av växthusgaser fortsätter i nuvarande takt är koldioxidbudgeten för att klara målet om max 1,5 grads uppvärmning slut om mindre än sju år."'

En svensk forskare:
"– Men om man främst tänker på kolbalansen kan hyggesfritt vara det bättre alternativet. "

En finsk forskare:
"– Ett modernt hyggesfritt skogsbruk är ofta mer lönsamt än kalhyggesmetoden. "

DN:s journalister:
"Att hyggesfritt vinner i längden beror främst på att träd tillåts fröa av sig och plantor växer upp spontant – utan dyra markberedningar och industriella planteringar. "

DN:s journalister:
"Och för den enskilda skogsägaren är det alltså ofta även mest ekonomiskt att inte kalhugga. En ny finsk-rysk studie visar att det kan det vara lönsammare med hyggesfritt än med hyggesbruk."

DN:s journalister:
"– Om man dessutom räknar in kollager och biodiversitet tycks hyggesfria metoder blir än mer lönsamma. "

Kommentarer från SCA och Holmen:
"SCA har under ganska lång tid, sedan slutet av 1990-talet testat olika former av alternativ till trakthyggesbruk.
Vår nu ganska omfattande erfarenhet av olika former av kontinuitets­skogsbruk visar att det sänker tillväxten, sänker flödet av förnybar råvara och ökar avverkningskostnaden. Olika former av kontinuitetsskogsbruk kan emellertid vara ett utmärkt sätt att bevara eller gynna utvecklingen av olika naturvärden”.."


"I Holmen har vi valt att bruka våra skogar i huvudsak med trakthyggesbruk.
Hyggesfritt skogsbruk har sin plats där särskild hänsyn behöver tas. Det kan till exempel handla om att bibehålla eller förstärka upplevelsevärden i tätortsnära områden, bevara och gynna hänglavsskogar viktiga för renskötseln eller för att undvika kontinuitetsbrott för marklevande svampar. Det finns ännu så länge relativt lite forskning på området och den samlade bilden är att hyggesfritt skogsbruk innebär sämre tillväxt och en lägre kolbindning. Men vi är nyfikna och positiva och vill gärna fördjupa vår kunskap”.
Senast redigerad av Badbollen mån 15 mar 2021, 23:46, redigerad totalt 1 gång.

Avatar Fallback

Re: Södra dissar hyggesfritt på lösa grunder

WarPeter  
#706528 Är det jag som missar eller förekommer det inte någon diskussion om att slutkonsument behöver vara beredda att betala mer för virke ifrån hyggesfritt. Jag kan tycka att det är den enda vägen som vore rätt mot alla parter. Om drivkrafterna nu är så starka så får väl de som skriker visa att de menar allvar genom att öppna plånboken.

Avatar Fallback

Re: Södra dissar hyggesfritt på lösa grunder

Röjkvist  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#706529 Virkesåtgången på Södermalm kan nog en skördare hugga på en timme 🙂

Avatar Fallback

Re: Södra dissar hyggesfritt på lösa grunder

Skogsola  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#706530 Finns väldigt goda grunder för att dissa hyggesfritt. Om vi talar om virkesproduktion. Sen kanske man vill ha hyggesfritt av någon annan anledning om man vill ha en park att vandra i men det är en annan diskussion.

Användarvisningsbild

Re: Södra dissar hyggesfritt på lösa grunder

Uvskogen  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#706531
WarPeter skrev:Är det jag som missar eller förekommer det inte någon diskussion om att slutkonsument behöver vara beredda att betala mer för virke ifrån hyggesfritt. Jag kan tycka att det är den enda vägen som vore rätt mot alla parter. Om drivkrafterna nu är så starka så får väl de som skriker visa att de menar allvar genom att öppna plånboken.

Här gäller nog, tyvärr, detsamma som mineraler till batterier. Bra att ha men de ska grävas fram/sågas ner någon annanstans än i Sverige. Därom tycks den samlade miljörörelsen i Sverige vara eniga.
Men polarisering fortsätter att fördjupas.

Användarvisningsbild

Re: Södra dissar hyggesfritt på lösa grunder

Mellberg  
#706532 Verkar som att DN anställt ett gäng journalister med bakgrund både i Naturskyddsföreningen och Skydda skogen. Trist när vår största dagstidning visar sig ta ställning för Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Jag som alltid trott att DN stått för liberala värderingar.

Hyggesfritt innebär upprepade gallringar, utan någon egentlig lönsamhet för skogsägaren. Detta har redan konstaterats i flera gallringstrådar. Hårda uttag har även visat sig sänka produktionen rejält.

Att förespråka skötselmetoder som kommer att leda till en ny grön lögn är skrämmande. Varför åter skapa restskogar, det som även kallas 5:3 skogar.

Finns inga studier som visar att den biologiska mångfalden påverkas negativt av trakthyggesbruket. Inga skogslevande arter har utrotats de sista 30 åren på grund av skogsbruk. När det gäller skyddad skog, gäller det att börja sköta/vårda det som redan är reservat.

När det gäller kolbalansen, är trakthyggesbruket helt överlägset andra skötselmetoder. Sämst är skyddad skog, som inte tillför kolbalansen något, utan snarare blir negativ över tid. Detta har vi även ältat i ett flertal trådar och alltid kommit fram till samma slutsats.

Störst klimatnytta idag, gör den som börjar tanka biodrivmedel. Då blir ditt bilåkande helt klimatneutralt. Substitutionseffekten är helt avgörande, om vi nu vill bli co2 neutrala i framtiden.

Användarvisningsbild

Re: Södra dissar hyggesfritt på lösa grunder

Torbjörn Johnsen  
#706533 Mellanskog känner av vart vindarna blåser i skogsdebatten och lägger upp information om hyggesfritt på sin sajt. En ganska balanserad och saklig genomgång över plus och minus och med inriktning att det är skogsägaren själv som bedömer vilken metod som ska användas:

https://www.mellanskog.se/nyheter/bruka ... an-hyggen/

   TS
Avatar Fallback

Re: Södra dissar hyggesfritt på lösa grunder

Röjkvist  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#706534 Utbor som ej är beroende av bra inkomster kan naturligtvis hyggesfritt vara ett alternativ.

Avatar Fallback

Re: Södra dissar hyggesfritt på lösa grunder

Mangan  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#706535 Eller åbor som har ärvt en gård och jobbar mer eller mindre heltid bredvid.

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).