Alternativt skogsbruk, blädning och hyggesfritt

Stor SkogForsk-studie om hur hyggesfritt påverkar

15 inlägg 12541 visningar 6 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Stor SkogForsk-studie om hur hyggesfritt påverkar

Torbjörn Johnsen  
#454310 SkogForsk presenterade förra veckan en stor studie om hur storskalig användning av hyggesfria metoder påverkar bl a virkesproduktion, avverkningskostnader, klimatnytta, rennäring, artbevarande mm. Studien baseras inte på fältförsök utan den är ett försök att med hjälp av samlad kunskap simulera några olika nivåer av tillämpad hyggesfri skötsel. De tre scenarier som beskrivs är:

HF10
10 procent av den produktiva skogsmarken, utöver frivilliga av­sätt­ningar i NO- och NS-bestånd, brukas med blädning i granskog. Nivån på naturhänsynen motsvarar skogsbrukets målbilder. Den låga arealandelen gör att effekterna på landskapsnivå ändå blir måttliga i de flesta avseenden.

HF30
30 procent av den produktiva skogsmarken brukas med blädning i granskog. Det innebär att hälften av all granskog brukas med blädning. Konsekvenserna för de olika faktorerna drar åt samma håll som i HF10, men är oftast större sett på landskapsnivå.

HF100
100 procent av all produktiv skogsmark brukas med hygges­fria metoder. Granbestånden med blädning och tall-, bland- och löv­bestånd med överhållen skärm. I detta scenario sköts all produktiv skogsmark med hyggesfria metoder.
Scenariot är något av en extrem och det kan ifrågasättas om det är realistiskt. Kan vi verkligen föryngra all skog i Sverige med blädning och naturlig föryngring under skärm?

Kort sammanfattat kan slutsatserna beskrivas så här:
HF10
-Måttlig effekt på landskapsnivå
-Virkesproduktionen förväntas sjunka med 2%
-Hela minskningen består av granmassaved
-Minskad möjlighet till GROT-uttag
-Något ökade kostnader för drivning och transport, lägre kostnader för skogsvård
-Något försämrad totalekonomi för skogsägarna
-Ökad risk för rotröta och drivningsskador
-Minskad risk för skador av snytbagge (uteblir i blädningsskogen)
-Betydande positiva effekter för kontinuitetsberoende växt- & djurarter
-Ingen eller marginell påverkan på störningsberoende arter
-Något försämrad klimatnytta (p g a minskad tillväxt och minskade GROT-uttag)
-Ökad nytta för rennäringen med förbättrat trädlavsbete och skydd förutsatt att kontinuitetsytorna hamnar "rätt".
-Viss positiv påverkan på upplevelsevärden och viss ökning av svamp och bär.
-Positiv påverkan på småvilt men ingen påverkan på älgstam.

HF30
-Virkesproduktionen förväntas minska med cirka 5–6 procent.
-Minskningen består till största del av granmassaved men även viss minskning av gransågtimmer.
- Möjligheten att ta ut GROT minskar betydligt.
-Kostnaderna för drivning och transporter ökar medan kostnader för skogsvård minskar.
-Försämrad totalekonomi för skogsägaren.
-Ökat behov av lövinblandning i ungskogarna på den del som sköts med trakthyggesbruk (för att klara total lövandel)
-Förhöjd risk för rotröta och drivningsskador. Snytbaggeproblem uteblir på de blädade arealerna.
-Den minskade hyggesarealen medför viss ökad risk för viltskador (främst älg) om viltpopulationerna inte anpassas.
-Betydande positiva effekter för kontinuitetsberoende växt- & djurarter Nyttan är dock inte så mycket större än i HF10.
-De störningsgynnade arterna börjar påverkas negativt vid denna nivå av blädad granskog i landskapet.
-Den minskade tillväxten och mindre möjligheter till grotuttag försämrar skogsbrukets långsiktiga klimatnytta.
-Minskade möjligheter att förflytta genetiskt material för att uppnå bättre klimatanpassning.
-Ökad nytta för rennäringen med förbättrat trädlavsbete och skydd men inte så stor skillnad mot HF10.
-Viss positiv påverkan på upplevelsevärden och viss ökning av svamp och bär.
-Småvilt gynnas av den större variationen i landskapet medan fodertillgången för klövvilt nu påverkas negativt.

HF100
-Virkesproduktionen förväntas minska med cirka 20 procent.
-Minskningen består till större del av virke i massavedsdimensioner, men även betydande minskning av sågtimmervolymer. Både tall gran, och lövsortiment påverkas negativt.
-Möjligheten att ta ut grot är nu mycket liten åtminstone om man har krav på ekonomi i verksamheten.
-Kostnaderna för drivning och transporter ökar medan kostnader för skogsvård minskar.
-Betydande försämrad totalekonomi för skogsägaren.
-Ökande behovet av lövinblandning i ungskogarna på den del som sköts med föryngring under högskärm.
-Risken för rotröta och drivningsskador ökar samtidigt som stormskadorna kan minska genom uteblivna hyggeskanter. -Snytbaggeproblem uteblir på de blädade arealerna.
-I tallskärmarna kan vi förvänta oss ökade vindskador med risk för märgborreskador som följd.
-Minskade hyggesarealer samt högskärmar minskar fodermängden i landskapet och risken för betesskador ökar.
-Betydande positiva effekter för kontinuitetsberoende arter, gäller även för arter knutna till tall och lövträd.
-Störningsgynnade arter kopplande till gran påverkas negativt.
-Störningsgynnade arterna knutna till tall och lägre boniteter gynnas.
-Betydande försämring av skogsbrukets långsiktiga klimatnytta p g a minskad tilväxt och minskat GROT-uttag
-Uteblivna möjligheter att förflytta genetiskt material för att uppnå bättre klimatanpassning.
-Rennäringen får en betydande positiv effekt p g a ökad tillgång på trädlavar.
-Upplevelsevärden påverkas positivt eftersom högskärmar upplevs mer positivt än kalhyggen.
-En positiv påverkan på svamp och blåbärsproduktion kan förväntas.
-Småvilt gynnas av den större variationen i landskapet medan fodertillgången för klövvilt nu påverkas starkt negativt.   TS
Användarvisningsbild

Re: Stor SkogForsk-studie om hur hyggesfritt påverkar

Torbjörn Johnsen  
#454311 För er som vill läsa hela rapporten så hittar ni den här:
http://www.skogforsk.se/kunskap/kunskap ... skapsniva/

   TS
Avatar Fallback

Re: Stor SkogForsk-studie om hur hyggesfritt påverkar

Mangan  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#454315 Det är nog inte otroligt att tänka sig att en viss andel av marken skall behöva undantas från kalhuggning för FSC-cert någon gång i framtiden.

Avatar Fallback

Re: Stor SkogForsk-studie om hur hyggesfritt påverkar

åberg  
#455217 Hur skulle det funka för företag i andra branscher med ett produktionstapp på 5% samtidigt som kostnaderna ökar?

Användarvisningsbild

Re: Stor SkogForsk-studie om hur hyggesfritt påverkar

p till p  
#562789 Om stockarna ska sågas är det bra om virket går att använda. Fler gröna grenar blir det inte mer vridet då .
När det stora trädet försvinner blir det mindre träden utsatt för mer vind med tjurved som följd .
Små årsringar i mitten och stora i ytterkanten bör ge mer sprickor. Hastig tillväxtökning ger olika krympning vilket kan bilda sprickor med årsringarna. Eller finns det andra erfarenheter från verkligheten?

Användarvisningsbild

Re: Stor SkogForsk-studie om hur hyggesfritt påverkar

Lars Lundqvist SLU  
#562799
åberg skrev:Hur skulle det funka för företag i andra branscher med ett produktionstapp på 5% samtidigt som kostnaderna ökar?

Har du koll på om du får ut max medeltillväxt ur din skog? Mäter du årligen hur skogen växer?

Den totala produktionsnivån i svensk skog har betydelse på nationell nivå men den exakta produktionsnivån under de senaste 100 åren har försumbar betydelse för dagens skogsbruk. Det som påverkar ekonomin är inte hur skogen växte för 40-50 år sen utan virkesvärdet idag i förhållande till avverkningskostnaden.

Användarvisningsbild

Re: Stor SkogForsk-studie om hur hyggesfritt påverkar

Uvskogen  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#562804
Mangan skrev:Det är nog inte otroligt att tänka sig att en viss andel av marken skall behöva undantas från kalhuggning för FSC-cert någon gång i framtiden.


Hur tänker du nu, redan med ett PEFC så tas ju en tydlig del av marken bort från det? Samma i FSC. Men kanske du tänker att förutom den mark som tas undan idag så ska den en del av den kvarvarande produktiva marken undantas från vad som idag kallas "hyggesbruk"?

Avatar Fallback

Re: Stor SkogForsk-studie om hur hyggesfritt påverkar

isteskog  
#562825 Och vem ska då bestämma vad hyggesbruk är? Vi ska nog betacka oss för de som vill inordna oss i såna flummiga termer! (min egen uppfattning) 🙃

Avatar Fallback

Re: Stor SkogForsk-studie om hur hyggesfritt påverkar

Avslutat-02  
#562827
isteskog skrev:Och vem ska då bestämma vad hyggesbruk är? Vi ska nog betacka oss för de som vill inordna oss i såna flummiga termer! (min egen uppfattning) 🙃Helt rätt, iste...

Detta kan bara bli tok och är väl redan lite i tokigaste laget.

Användarvisningsbild

Re: Stor SkogForsk-studie om hur hyggesfritt påverkar

Uvskogen  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#562833
isteskog skrev:Och vem ska då bestämma vad hyggesbruk är? Vi ska nog betacka oss för de som vill inordna oss i såna flummiga termer! (min egen uppfattning) 🙃


Ja så är det, håller med dig. Men nu har jag ju precis gått SYNs kurs Natur och Kultur och är inte så lite sugen på att berätta för er hur det egentligen ligger till.... :lol:

Användarvisningsbild

Re: Stor SkogForsk-studie om hur hyggesfritt påverkar

Lars Lundqvist SLU  
#562840 Skogforsks studie är helt orealistisk med tanke på att det bara finns några få hundra tusen hektar granskog som är fullskiktade eller kan bli fullskiktade inom några decennier.

När det sen gäller nomenklatur så heter systemen "trakthyggesbruk" - bygger på enskiktad skog - och "blädningsbruk" - förutsätter fullskiktad skog.

Så vad är "hyggesfritt"? Allt som inte är kalhuggning, eller...?

Avatar Fallback

Re: Stor SkogForsk-studie om hur hyggesfritt påverkar

isteskog  
#562873 Har du blivit hjärntvättad, Uven? 😉 Låt höra ....... 👍

Avatar Fallback

Re: Stor SkogForsk-studie om hur hyggesfritt påverkar

Avslutat-02  
#562875 Har du gått och blivit de besuttnas verktyg Uven???

Eftersom det kommer ny info från dig så skall jag lyssna och analysera och värdera din nyförvärvda kunskap......

Få se om du lyckas lura över mig till den gröna sidan........🤔🤔😜

Användarvisningsbild

Re: Stor SkogForsk-studie om hur hyggesfritt påverkar

Mettämies  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#564107
Lars Lundqvist SLU skrev:Skogforsks studie är helt orealistisk med tanke på att det bara finns några få hundra tusen hektar granskog som är fullskiktade eller kan bli fullskiktade inom några decennier.

När det sen gäller nomenklatur så heter systemen "trakthyggesbruk" - bygger på enskiktad skog - och "blädningsbruk" - förutsätter fullskiktad skog.

Så vad är "hyggesfritt"? Allt som inte är kalhuggning, eller...?


Ja vad är hyggesfritt egentligen?
Jag kan tänka mig att acceptansen mot "kalhyggen" skulle öka om man lämnade fler stormfasta träd spritt på hyggena, skulle säkert räcka med tex 20 tallar per hektar. Undrar hur mycket det skulle påverka produktionen?
Idag lämnas trädgrupper men sen är det 2-300m kalhygge emellan så det ser tomt ut. Man kanske kunde strunta helt i att lämna trädgrupper utanför hänsynsområden och bara lämna enstaka träd spritt över hela beståndet.

Avatar Fallback

Re: Stor SkogForsk-studie om hur hyggesfritt påverkar

Avslutat-02  
#564126 Va är det för mening att lämna grupper, så kul är det väl inte att plocka vindfällen?

Nä ställ ut de stammar som ska vara kvar, på frötalls avstånd då gör de nytta iallafall.
Sedan när beståndet kommit upp fint då tar man ner dessa, så har man en fin slant till röjningen.. :-bd

 Besvara  
  • Sida 1 av 1
Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).