SKOGSFORUM ARTIKEL 

  Jakt och Fiske

Rådjuret – ungskogsmarodören som går under radarn

95 inlägg 21125 visningar 21 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Rådjuret – ungskogsmarodören som går under radarn  ARTIKEL

Torbjörn Johnsen  
#661670 Det pratas allt mer om ohållbara betesskador på ungskog och allt fler agerar för att vi måste minska betestrycket. Den som främst pekas ut som den store skadegöraren är älgen. Det är t o m så att den årliga betestrycksinventeringen ÄBIN har fått namn efter Älgen (ÄlgBetesInventeriNg). Avskjutning av älg diskuteras livligt. Än är det jägarnas fel och än är det myndigheternas fel att det skjuts för få. Eller så är det strukturen för älgförvaltningen som är undermålig. Samtidigt knaprar rådjuren vidare i lugn och ohotad ro och de formligen rensar det skogliga smörgåsbordet. Utan att få så mycket som en stavelse till skit för sina tilltag. Hur kan det komma sig?

Det finns idag en hel del demonstrationshägn ute i skogsmarkerna. Framför allt i Götaland där Södra varit aktivt drivande för att med hjälp av sina förtroendevalda sätta upp hägnen och visa upp resultaten. Syftet är att åskådliggöra det orimligt höga betestrycket på ungskogen. Alla som har besökt ett sådant här hägn har sett den tydliga skillnaden mellan ”utanför” och ”innanför”. Man har svårt att tro att det är samma skog. Innanför nätet växer tallarna med ståtliga toppskott i trängsel av rönn, asp, ek, sälg och björk. Utanför kan man se enstaka och illa tilltygade tallar och en och annan självsådd gran som tillsammans med lite betad björk kämpar sig uppåt.

Halvhägnet avslöjar boven
När jag var med på Föreningen Skogens höstexkursion i fjol besökte vi ett sådant hägn. Det finns mer om det i tråden Tallen och viltet
Där hade man gjort två modeller av hägn. Ett hägn där nätet gick ända ner till marken och som inte släppte in något klövvilt. Och ett annat hägn där man lämnat en 40-50 cm öppning mellan marken och nätets nederkant. En möjlighet för rådjuren att krypa in och äta även i hägnet men inte för älgen. Skillnaden i dessa båda hägn var slående: I hägn 1 där inget klövvilt kom in växte en tät massa av tall, RASE (Rönn/Asp/Sälg/Ek), björk och annat. Dessutom fanns ett rikt fältskikt av örter. I hägn 2 dit rådjuren kom in såg det vid en första anblick också bra ut om man bara tittade på tallen. Ungefär som i hägn 1. Men tittade man på annan växtlighet var skillnaden total. I ”rådjurshägnet” fanns inget RASE och örtfloran var även den decimerad.

1597661610_helhägn-höstexkursion.jpg


1597661611_halvhägn-höstexkurs.jpg


1597661611_halv-helhägn-hösexkursion.jpg


1597661806_hägn1.jpg


1597661806_hägn2.jpg


Fler bevis
Vi har även sett denna skillnad väldigt tydligt i vårt lövskogsprojekt. Innanför stängslet sprutar det upp rotskott av asp. Utanför betas ALLT bort. Och här vet vi vilka de skyldiga är av den enkla anledningen att det ligger nära bebyggelse och att de syns när de är där och äter. Inga älgar men mängder med rådjur. Till vintern finns inte en asppinne kvar för älgen att äta utanför hägnet.

Ja, men tallen klarar ju sig från rådjuren kanske ni tänker då så det är väl bara bra att rådjuren betar undan sly så slipper man röja? Problemet är ju när älgen får härja fritt. Då ryker ju tallen också! Nja, riktigt så enkelt är det nog inte.

Rådjuren äter älgens mat
Det mesta av det som rådjuren plockar i sig är sådant som älgen också ska livnära sig på. Speciellt vintertid. Om rådjuren städar av allt RASE och annat gott i det lägre fältskiktet så hänvisas älgen att beta högre upp och av det som finns kvar. T ex tall och björk. Med den rådjurs- och älgstam vi har idag och med den låga nivå av tallföryngringar som görs så blir betestrycket på tallen till slut för hårt. Anledningen är att det inte finns mat nog till allt klövvilt bland det som de normalt äter och som normalt är OK även ur ungskogens perspektiv. Inget nytt med andra ord men det kan finnas anledning att tydligare peka ut rådjuren som ett av de största problemen. De har gått under radarn länge nog!

Varför är det så här?
Är det mer rådjur än någonsin? Skjuts det för få? Eller varför betar rådjuren så mycket nu?
Det finns nog flera svar på den frågan. En viktig orsak till det höga betestrycket borde vara att den samlade stammen av s k klövvilt, d v s älg, rådjur, dov- och kronhjort tillsammans är för stor. I alla fall i den södra delen av landet. Enligt Svenska Jägareförbundets avskjutningsstatistik (om man tar den som en indikation på populationens storlek) så ökade både rådjurs- och älgstammen kraftigt under 70- & 80-talet och avskjutningen kulminerade för älgstammen 1982 med 175 000 djur (2018: 83 000) och för rådjuren 1993 med 382 000 djur (2018: 99 000). Sedan topparna har både avskjutning och troligen också populationerna minskat. Rådjurspopulationen varierar dock stort mellan olika år p g a predatortryck (främst räv och lo) och vintrarnas hårdhet. De senaste åren har rådjuren gynnats av milda och snöfattiga vintrar.

Nya arter konkurrerar om maten
Sedan älg- och rådjurspopulationerna kulminerade under 80- och 90-talet har flera andra klövviltsarter brett ut sig kraftigt och ökat i antal. Värst är vildsvinen som inte fanns med i avskjutningsstatistiken förrän 1998 med 4 000 djur men där det 2018 fälldes 112 000 st i Sverige. Dessutom har avskjutningen av dovhjort ökat kraftigt från 2 000 djur 1988 till 50 000 skjutna dov 2018. Det här speglar säkert en lika stark populationsökning. Till detta kommer även kronhjorten som ökat om än inte lika mycket som sin mindre släkting dovhjorten (sköts 11 000 år 2018).

Olika problem i olika delar av landet
När det gäller viltbetesproblematiken så ser den olika ut i olika delar av landet om man tittar i ÄBIN-data från Skogsstyrelsen.

Skillnaderna i skadenivå mellan olika län är inte dramatiska så man kan säga att det är ”olika grader i helvetet” men skillnaderna är ändå tydliga. I Götaland finns flest län med på ”topplistan” över län med minst andel oskadade tallstammar som är ett av de mått som ÄBIN använder. Sju av topp tio län på den listan ligger i Götaland. Det är bara Skåne som hamnar utanför men det handlar om två procentenheters skillnad… Blekinge ligger sämst till med endast 39% av tallstammarna oskadda, tätt följda av Kronoberg, Östergötland och sedan Kalmar, Västra Götaland och Jönköping (46% oskadda stammar).

1597661756_äbin.png


Många arter står för viltbetet i Götaland
I Götaland kan man anta att betestrycket kommer från såväl älg som rådjur och hjortar. En graf över geografisk avskjutningststatistik för klövvilt som redovisas av Naturvårdsverket i “Hjortvilt i Sverige – En kunskapssammanställning”(Sid 10) ger en bra överblick över arternas utbredning.

1597662005_avskjutning_klövvilt.png


Man kan tänka sig hur viltbetestrycket skulle visas om man lägger alla graferna över varandra. OBS dock att färgskalorna över avskjutning/1000 hektar skiljer i antal för de olika djurslagen. De län som toppar listan över mest betesskador (lägst andel oskadda tallstammar) ligger högt i avskjutning för både rådjur, hjort och älg.

Älgen står ensam för viltbetet i Norrland?
Kommer man sedan norrut så minskar avskjutningen (och populationen) av rådjur och dovhjort och det är allt mer älgen ensam som huserar. Även om det lokalt finns svåra älgbetesproblem i norra Sverige så ligger alla Norrlandslänen utom Västernorrland bäst till när det gäller andelen oskadade tallstammar (56-67%). Men de ligger ändå sämre till än de riktlinjer som skogsstyrelsen anger som en accepterad skadenivå (minst 85% oskadade tallstammar) och lokalt finns katastrofala betesskador orsakade av vandringsälg. Någonstans mellan norr och söder ligger de län som har minst andel skadade stammar: Västmanland (68%) och Gävleborg (67%). Frågan är vad det beror på? Om det är vargstammens utbredning som påverkar älgstammen så pass mycket att det märks på viltbetet i de här länen? Eller om det beror på hårdare jakttryck och/eller predation på rådjur och en i övrigt rimligare älgstam?

Bland Norrlandslänen så sticker Västernorrland av någon anledning ut med skadenivåer i ”Götalandsklass”. Frågan är vad det beror på? I Svealand är skadenivån högst i Värmlands och Uppsala län och lägst som sagt i Västmanland.

Nya arter konkurrerar om jägarnas tid?
Även om vildsvinen är kapabla att orsaka skador på skogen så är de ingen egentlig aktör när det gäller viltbete på ungskogar. Men det är viktigt att ta med grisarna i beaktande för de konkurrerar nämligen om jägarnas tid. Svenska Jägareförbundet skriver själva på sajten viltdata att:


”I områden med växande hjort och vildsvinsstammar är det många jaktlag som styr över jakttrycket mot dessa arter vilket innebär minskad avskjutning på rådjur


Jag roade mig med att räkna ihop alla fällda klövvilt under en jaktsäsong för att få någon slags mått på den samlade ”jägaraktiviteten”. Alltså det sammanlagda antalet skjutna älgar, rådjur, hjortar och vildsvin. Ni ser siffrorna i tabellen här nedan.

År 2018, som är det senaste året det finns avskjutningsstatistik för på Viltdata.se, https://rapport.viltdata.se/statistik/
Fälldes sammanlagt 355 000 klövvilt. Av dessa var 28% rådjur. Går man tillbaka 20 år till 1998 så fälldes 337 000 klövvilt varav 65% utgjordes av rådjur. Men går vi tillbaka 40 år, till 1978, så fälldes det bara 162 000 klövvilt varav rådjuren utgjorde 41%.

Det kanske är så att dagens jägarkår inte har kapacitet nog för att skjuta tillräckligt många rådjur? Vildsvinsjakten tar för mycket tid i anspråk och en växande hjortstam är roligare att beskatta än att gneta runt hela hösten efter rådjurskid, smaldjur och i värsta fall en hornlös bock?

1597661756_avskjutning-viltdata.png


Det finns lösningar på rådjursproblematiken!
Till skillnad mot älgjakten är rådjursjakten i princip oreglerad och avskjutningen är fri inom rådande jakttider. D v s jakträttsinnehavaren (markägaren eller dennes jaktarrendator) kan skjuta hur mycket rådjur man vill och kommer åt. Ibland ingår även den s k ”småviltsjakten” i ett jaktområde men det är nog ganska ovanligt i Götaland i alla fall. Som ensam markägare kanske man inte kan påverka rådjursstammen i något större geografiskt område och rådjuren har även en stark förmåga att snabbt fylla ut ”lediga områden”. Men om allt fler försöker skjuta mer rådjur så bör det ju ändå gå att påverka stammen.

Sedan beror det givetvis på vilka individer man skjuter. Att skjuta av bockar på bockjakten minskar ju det faktiska antalet men det tar inte ner stammens reproduktionsförmåga. Ska man komma åt den måste man skjuta fler djur av honkön. Som uppväxt hundjägare i ett drevernäste så tar det emot att skriva men den effektivaste (om än inte roligaste) jakten på rådjur är antagligen att passa (pürsha) tidiga mornar där rådjuren håller till. På hyggen och åkerkanter. Där blir det mer tid att göra urval (hondjur eller getkid) och fler skottchanser än under hundjakten.

Som markägare har du rådjursödet i dina egna händer! Ta jägarexamen om du inte redan har det. Köp en bössa och börja jaga rådjur på din mark. På köpet får du utsökt, klimatsmart och närproducerat kött. Eller se till att dina jaktarrendatorer skjuter av tillräckligt med rådjur.

Var rädd om räven!
Även om lo kan gå hårt fram bland rådjur lokalt så är räven den största predatorn på rådjur. Den tar många kid när de är nyfödda eller fortfarande väldigt små och kan troligtvis påverka en rådjurspopulation långt mer än vad jägarkåren gör. Det syntes hur stor påverkan räven hade i den rådjursexplosion som kom under 80-talet när rävstammen nästan slogs ut av skabb. Många jägare eller jaktlag anser att det är av godo att hålla ner rävstammen men för en skogsägare kan räven vara en god vän. Inte nog med att den håller nere rådjursstammen. Den går även hårt åt allehanda smågnagare som ibland kan vara stora skadegörare på skogsplantor.

Med risk för att ha dragit den samlade jägarkårens vrede över mig så avslutar jag nu denna text med ett rungande ”Skitjakt”!


Senast redigerad av Torbjörn Johnsen mån 17 aug 2020, 17:47, redigerad totalt 1 gång.

   TS
Avatar Fallback

Re: Rådjuret – ungskogsmarodören som går under radarn

Mangan  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#661675 Härligt, då kan jägarna skylla på markägarna och luta sig tillbaka! 👍

Avatar Fallback

Re: Rådjuret – ungskogsmarodören som går under radarn

jannee  
#661676 Låt varje markägare SJÄLV bestämma VAD som ska jagas och hur mycket.
På så sätt gjordes det på den gamla goda tiden och då fanns det både villebråd och möjligheter för ALL skog att föryngras och växa upp.
Går alltid rakt åt HELVETE när storebror ska in och peta (bestämma).

Avatar Fallback

Re: Rådjuret – ungskogsmarodören som går under radarn

jsn  
#661677 Där jag jagar har vi haft en hel del konstaterade rådjursskador i planteringarna, jag hinner dock inte jaga så mycket som kanske behövs. Jaktgrannarna bredvid verkar hellre jaga räv än rådjur och tycker det är underligt att markägaren där jag jagar har rävjaktsförbud..
En av grannarna sa såhär; "jag skjuter inget nuförtiden, rådjuren är ju fina att titta på också" .

Själv tycker jag att rävarna är ganska fina också så länge de inte har skabb.

En halvmil bort finns dessutom inga jägare vad jag vet, där är det ännu fler rådjur.

Själv sköt jag min tredje bock på samma mark igår inom ca 100m, alla sextaggare och på premiärdagen (men olika år) .
Årets jakt tog hela 40min från att jag äntrade tornet till det small, förra året tog det bara 5-10minuter och då hade jag hare, räv, kid, bock och get i synfältet samtidigt..

Användarvisningsbild

Re: Rådjuret – ungskogsmarodören som går under radarn

Granstorp  
#661682 Mycket bra artikel! Längesedan jag läste en artikel där man slår huvudet på spiken på så många punkter!

Att rådjuret ofta är en större marodörer än älgen hävdade min far redan på 80-talet, men då var det många som skrattade åt honom!

Avatar Fallback

Re: Rådjuret – ungskogsmarodören som går under radarn

jannee  
#661687 Vi alla har nog lite olika erfarenheter när det gäller älg kontra rådjur.
Rådjuren är för djävliga när det gäller nysatta plantor, inte bara nysatta utan i flera år kan de gå rad för rad och knipsa av topparna.
Älgen å andra sidan kan lätt förstöra en tallplantering som är 3 till 4 meter hög.
Kommer det dit en ko med två kalvar så är det på nolltid adjö med en sådan plantering .
Rådjuren har inte sällan sitt speciella revir. Kommer lo eller jägarna "lyckats" decimera stammen kan man klara sig ganska bra en vinter men älgen däremot vandrar vidlyftigt och den kommer när man minst anar det.
Spruta säger en del, men du kan spruta tills FAN ta dig men till slut vinner ändå älgen.
Eftersom jägarna är mest troféjägare borde både räv men även lo helt och hållet fridlysas, i alla fall tills jägarna vaknar upp ur sina trofesömn.

Avatar Fallback

Re: Rådjuret – ungskogsmarodören som går under radarn

alias  
#661688 @Torbjörn Johnsen:
Måste ställa följdfrågan om man kan vara helt säker på att det endast är rådjuren som är skyldiga till betet på låg vegetation, eller om där även döljer sig skador orsakade av t.ex. hare?

De få entusiastiska harjägare jag känner tycker att det är klart värre att glömma brasveden och fikat än bössa och ammunition.

Själv brukar jag bara hinna med ett par harjakter per säsong (kan starkt rekommendera stövarjakten till förmån för barncancerfonden här i Småland, om den arrangeras även kommande år - bra kombo av nytta & nöje).

MVH
Alias

Användarvisningsbild

Re: Rådjuret – ungskogsmarodören som går under radarn

halvproffs  
#661690 2017 planterade jag 2,2ha på våren med tall o gran. På hösten gick rådjuren och knipsade av toppskotten på tallplanten och då följde även en del med upp iom att rotsystemet inte var utvecklat. Finns massor av rönn och annat lövsly där men det duger varken till att äta eller feja.
Sonen och jag byggde då ett högt pass i anslutning till området och där sköt han 4st rådjur.
Det föll inte i god jord hos den nyblivne dreverägaren tillika jaktledare för det skulle minsann bli en förvaltningsplan! för rådjur.
Någon brist på rådjur är det knappast för att vi har observerat 12st i samma lilla område även efter 4skjutna.
Planen går ut på att det finns 27 rådjur på marken och för att behålla stammen får det dödas 8st minus det som Rv56 tar och vad lo o räv tar. Finns knappast något kvar åt oss jägare så rådjuren får fortsätta att leva rövare på mitt hygge.
I våras när bockjakten inleddes så fick vi inte använda vårt pass vi byggt och inte det på hygget heller för där skulle minsann vice jaktledare sitta och sen smygjaga runt området.
Naturligtvis blev inget skjutet. Struntade att gå ut själv för jag tyckte det var bedrövligt gjort.
Grabben skickade jag ut till ett ställe där jag skjutit många rådjur tidigare och han fick skjuta en liten bock där.
När der gäller älgen som vi inte har gott om och skjutit fullt på licensen med tur så då har dom konstaterat att det finns utrymme att skjuta fler trots att det inte heller är några älgskador att tala om och vad jag vet inga markägare som klagat. Kan det bero på att jaktledare och vice har älghundar? Nä konspiratorisk har jag aldrig varit men otroligt tråkigt är det.
Angående vargen så är inte säkert att den kan hålla ner en älgstam för när ingen vill släppa en bra äkghund blir jakten både slumpartad och ineffektiv.
Skitjakt på er.

Användarvisningsbild

Re: Rådjuret – ungskogsmarodören som går under radarn

halvproffs  
#661692
Mangan skrev:Härligt, då kan jägarna skylla på markägarna och luta sig tillbaka! 👍


Ursäkta en trögfattad, förklara?

Avatar Fallback

Re: Rådjuret – ungskogsmarodören som går under radarn

Elmhult  
#661703 Försök diskutera något med jägare... De vet redan hur det ska vara och att prata med dom är i de flesta fall helt lönlöst. Vare sig vad forskare eller markägare säger. Räven ska dö, rådjuren skall sparas, grisarna matas och älgen är nästan utrotad...

Avatar Fallback

Re: Rådjuret – ungskogsmarodören som går under radarn

Alvarsson  
#661704 Tyvärr har du helt rätt. Bedrövligt är ordet!

Avatar Fallback

Re: Rådjuret – ungskogsmarodören som går under radarn

jsn  
#661705
Elmhult skrev:Försök diskutera något med jägare... De vet redan hur det ska vara och att prata med dom är i de flesta fall helt lönlöst. Vare sig vad forskare eller markägare säger. Räven ska dö, rådjuren skall sparas, grisarna matas och älgen är nästan utrotad...


Markägare är uppenbarligen bättre på detta? 😉 Jag påstår att både markägare och jägare generellt är för fastvuxna i sina olika åsikter.. Jag hänger en hel del både här på skogsforum samt på ett jakt/skytteforum och det är ofta dålig attityd mot den andra gruppen i båda forumen tycker jag, tyvärr verkar det inte vara speciellt grundlöst från någon av sidorna heller..

Avatar Fallback

Re: Rådjuret – ungskogsmarodören som går under radarn

Elmhult  
#661706
jsn skrev:
Elmhult skrev:Försök diskutera något med jägare... De vet redan hur det ska vara och att prata med dom är i de flesta fall helt lönlöst. Vare sig vad forskare eller markägare säger. Räven ska dö, rådjuren skall sparas, grisarna matas och älgen är nästan utrotad...


Markägare är uppenbarligen bättre på detta? 😉 Jag påstår att både markägare och jägare generellt är för fastvuxna i sina olika åsikter.. Jag hänger en hel del både här på skogsforum samt på ett jakt/skytteforum och det är ofta dålig attityd mot den andra gruppen i båda forumen tycker jag, tyvärr verkar det inte vara speciellt grundlöst från någon av sidorna heller..


Ja det är vi. Jägarna är där några dagar om året, jag är där nästan hela året. Så nära att bara jaga helt själv alltid. Tyvärr skulle man ju inte ha tid att skjuta av så många rådjur som man önskar. Men om räven får leva så kanske. Det man förlorar i arrende kanske man får igen på bättre skog och bättre psykisk hälsa. Slippa navigera bland Härkilaprinsessor med ömma tår som värsta Dallassåpan hade nog varit en välsignelse.

Avatar Fallback

Re: Rådjuret – ungskogsmarodören som går under radarn

jsn  
#661724
Elmhult skrev:
Ja det är vi. Jägarna är där några dagar om året, jag är där nästan hela året. Så nära att bara jaga helt själv alltid. Tyvärr skulle man ju inte ha tid att skjuta av så många rådjur som man önskar. Men om räven får leva så kanske. Det man förlorar i arrende kanske man får igen på bättre skog och bättre psykisk hälsa. Slippa navigera bland Härkilaprinsessor med ömma tår som värsta Dallassåpan hade nog varit en välsignelse.


Du har uppenbarligen svåra problem med oskötsamma jägare alternativt har du inte träffat markägare som inte är lika sympatiska som du..

Om man bortser från de som är både jägare och markägare (de bör åtminstone ha lite mer förståelse för båda lägrens åsikter) skulle jag tro att det procentuellt finns ungefär lika många skitstövlar eller sådana som har så fastgjutna åsikter att det omöjligen går att kompromissa..
Jag vet jägare som lägger betydligt mycket mer tid i skogen än markägare, och jägare som är betydligt enklare att ha att göra med än vissa markägare, sedan vet jag motsatsen också..
Det är ju faktiskt markägarens mark och han/hon har den som sin inkomst eller åtminstone del av inkomst vilket bör vara viktigare men det ska ju inte få förstöra faunan helt heller vilket en del ger uttryck för..
Och nej, här där jag bor är viltstammarna generellt inte för dåliga som det är nu även om älgen har minskat både i antal och storlek sedan tio år tillbaka, förra året var första gången vi inte klarade fälla en enda. Det är klart att det är roligare att jaga om viltstammarna är höga och djuren är stora, med tanke på den tiden många ändå lägger på jakten, men där måste ju jägare se markägares behov också.
Jag är inte jättesugen på älgjakten och det grundar sig främst i minskad älgtillgång och jättehöga arrenden vilket gör att för få har råd att vara med, plus att det tillkommit negativa förändringar från den största markägarens sida..

Är verkligen jägarna som ni har att göra med helt omöjliga om ni säger att ni vill ha rävjaktsförbud (förutom skabbrävar då) och att rådjursstammen behöver minskas för att de betar era planteringar så hårt samt vad det kan beräknas kosta er i minskat inkomstbortfall vid slutavverkning?

Avatar Fallback

Re: Rådjuret – ungskogsmarodören som går under radarn

Elmhult  
#661768 Jakt och enskilda vägar - roten till årtionden av bråk. Bara börja nysta i alla avtal och överenskommelser mellan jägare, markägare, grannar, söner och döttrar till nämnda, levande som döda, vad han/hon gjort och gjorde, igår eller 1967 - är en mardröm och det väcker starka känslor. Men ska ut o ta tag i det nu. Hör jag inte av mig inom en dag så ring polisen... (Det sista var ett skämt... eller??... 🙃 )

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).