Markägare vann över stugägare

 Svara  4 inlägg  2390 visn.  2 följer
Användarvisningsbild

Markägare vann över stugägare

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#389694 Klipp från Land.

Någon som vet mer om detta?

Markägare vann över stugägare i domstol.pdf
   TS
PW
Användarvisningsbild

Re: Markägare vann över stugägare

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#390007 Nu finns artikeln på Lands hemsida http://www.lantbruk.com/lantbruk/markag ... randomrade
/Niklas

Användarvisningsbild

Re: Markägare vann över stugägare

 
#390013 någon som vet vid vilket område vid umeå som denna artikel syftar på?

Just det här med uppgrundning och fastighetsgränser är lite småknepigt... är ju inte direkt några raka fastighetsgränser man har ut mot havet. Men man är ju iallafall delägare i samfälldheten som äger det uppgrundande området samt vattnet i närheten.

skönt hur som helst att markägarna vann målet

Användarvisningsbild

Re: Markägare vann över stugägare

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#390047 Jag har läst domen.
Det är en by utanför Sävar, mer vill jag inte säga här. Kan skicka PM om du vill.


Om landhöjning läs nedan:

Läs jordabalken 1 kap 5-6§ nedan (speciellt 6§):

Jordabalk (1970:994)
Första avdelningen
Rättsförhållanden rörande fast egendom
1 kap. Fastighet och dess gränser
1 § Fast egendom är jord. Denna är indelad i fastigheter. En fastighet avgränsas antingen horisontellt eller
både horisontellt och vertikalt. Om fastighetsbildning finns särskilda bestämmelser.
Sämjedelning är utan verkan. Lag (2003:626).
1 a § I denna balk betyder
1. tredimensionell fastighet: en fastighet som i sin helhet är avgränsad både horisontellt och vertikalt,
2. tredimensionellt fastighetsutrymme: ett utrymme som ingår i en annan fastighet än en tredimensionell
fastighet och som är avgränsat både horisontellt och vertikalt,
3. ägarlägenhetsfastighet: en tredimensionell fastighet som inte är avsedd att rymma annat än en enda
bostadslägenhet.
Vad som sägs i denna balk om mark gäller också annat utrymme som ingår i en fastighet eller är samfällt
för flera fastigheter. Lag (2009:180).
2 § Om allmänt vattenområde och fastighets gräns mot sådant område finns särskilda bestämmelser.
3 § Gräns som blivit lagligen bestämd har den sträckning som utmärkts på marken i laga ordning. Kan
utmärkningen ej längre fastställas med säkerhet, har gränsen den sträckning som med ledning av
förrättningskarta jämte handlingar, innehav och andra omständigheter kan antagas ha varit åsyftad. Om
gränsens sträckning ej utmärkts på marken i laga ordning, har gränsen den sträckning som framgår av karta
och handlingar.
4 § Har gräns ej blivit lagligen bestämd, gäller de rå och rör eller andra märken som av ålder ansetts utmärka
gränsen.
Om gränsen tillkommit genom expropriation eller liknande tvångsförvärv, har gränsen den sträckning som
med ledning av fångeshandling, innehav och andra omständigheter kan antagas ha varit åsyftad.
5 § Om gräns i vattenområde ej kan bestämmas med ledning av 3 eller 4 §, har gränsen sådan sträckning att
till varje fastighet föres den del av vattenområdet som är närmast fastighetens strand. För mindre holme eller
skär föres dock ej någon del av vattenområdet till fastigheten. Har stranden förskjutits, är dess tidigare läge,
om det kan fastställas, avgörande för gränsens sträckning.
Sträckning av gräns i vattenområde bestämmes efter normalt medelvattenstånd. I Vänern, Vättern och
Hjälmaren samt i Storsjön i Jämtland fastställes dock sträckningen efter ett vattenstånd avi Vänern 3,60
meter över nedre slusströskeln vid Sjötorp,
i Vättern 2,97 meter över västra slusströskeln vid Motala,
i Hjälmaren 2,77 meter över södra slusströskeln vid Notholmen och
i Storsjön 292,45 meter över nollplanet i det höjdsystem som ligger till grund för sjöns reglering.
6 § Har fastighet blivit skild från angränsande vattenområde genom att stranden förskjutits, har fastighetens
ägare rätt att nyttja området mellan fastigheten och vattnet under förutsättning att området är av ringa
omfattning och att dess ägare icke lider skada eller olägenhet av betydelse. Fastighetens ägare har därvid
samma rätt som enligt 2 kap. 7 § lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet
tillkommer strandägare. Lag (1998:861).
Samt läs Lag (1998:812) nedan 2 kap 7§:
Lag (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet
2 kap. Rådighet över vatten m.m.
7 § Den som äger strand vid någon annans vattenområde har rätt att för sin fastighets behov ha mindre brygga, båthus eller någon annan sådan byggnad vid stranden, om inte vattenområdets ägare genom byggnaden lider skada av någon betydelse.
I 1 kap. 6 § jordabalken finns bestämmelser om att även andra än strandägare kan ha denna rätt.


Av förarbetena till jordabalken framgår dessutom att vid tveksamma fall där äganderätten är oklart ska vattenområden tillföras närmaste strandfastighet. I dessa områden bör inte uppgrundningen medföra något större problem eftersom strandägaren även kommer äga den uppgrundade strandremsan.
Lagberedningen bakom jordabalken var överens med lantmäteristyrelsen om att någon omfattande efterforskning för att bestämma en ursprunglig strandlinje inte bör göras vid fastighetsbestämning. Finns gamla kartor men som med hänsyn till hävd eller annat ger ett otillfredsställande resultat ska istället regeln om jämkning tillämpas. 14 Jämkning av gräns innebär i praktiken att en gräns korrigeras så den får en lämpligare sträckning.

Vid gräns mot allmänt vattenområde gäller andra bestämmelser och sådant vatten omfattas inte av fastighetsindelningen. Enligt 2 § första stycket i lag (1950:595) om gräns mot allmänt vattenområde så hör allt vatten inom 300 meter från strandlinjen eller ut till högst tre meters djup till angränsande strandfastigheter. Ur paragrafens ordalydelse framgår inte annat än att det är de vid varje tillfälle faktiskt rådande förhållande som blir avgörande vid bedömning vart gränsen mot det allmänna

   TS
Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).
Liknande Trådar
TitelStatistikSenaste svaret
Samer vann mot markägare av Niking - fre 29 apr 2011, 01:20
i Skogsnyheter
6 svar
2294 läst
av JD 2006     
fre 06 maj 2011, 21:03
Staten vann mot skogsägare... av Niking - tis 08 mar 2011, 04:19
i Skogsnyheter
3 svar
1950 läst
av Niking     
tis 08 mar 2011, 22:03
Fastighetsägare vann mot lantmäteriet om rättegångskostnad av Sweden-viking - tor 07 apr 2016, 22:35
i Skogsfastigheter
2 svar
1610 läst
av nalle34     
fre 08 apr 2016, 08:41
Ola Hjelm vann i domstol – beviljas strandskyddsdispens efte av Sweden-viking - tis 26 jul 2016, 19:38
i Skogsfastigheter
2 svar
1344 läst
av Niking     
mån 01 aug 2016, 01:45
Rickard Axdorff: Grattis hyggesfritt, du vann av Niking - ons 28 sep 2016, 23:10
i Avverkning (slutavverkning)
2 svar
1662 läst
av Niking     
lör 01 okt 2016, 21:42
Annonser