Skogsnyheter

Tjäderskydd skapar barkborrefabrik i Härryda

28 inlägg 7724 visningar 7 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Tjäderskydd skapar barkborrefabrik i Härryda

Torbjörn Johnsen  
#598914 Under senare år har Skogsstyrelsen begränsat eller stoppat avverkningar p g a hänsyn till tjäderspelplatser vid ett flertal tillfällen. Nu är det dags igen och det handlar ännu en gång om en skogsägare i Göteborgstrakten som inte får avverka som han vill på grund av artskyddsdirektivet. En förmodad tjäderspelplats i markerna gör att Skogsstyrelsen förordar blädning av döende och barkborreangripen granskog. Artskyddsförordningen och miljöbalkens krav om hänsyn övertrumfar Skogsvårdslagens 29:e paragraf om skogshygien. Markägaren tvingas lämna gammal granskog till barkborrarna.

Tjäder. Källa: Wikipedia


Eskalerande barkborreangrepp
Skogsägaren (som är medlem på Skogsforum) har bett oss komma och titta på hans fall. Han har mycket gammal granskog på sina marker. Fina skogsmarker i trakten av Härryda. Mestadels granskogar med en mosaik av våtmarker och mossar insprängda i landskapet. Skogsmarker där tjädern uppenbarligen trivs.

En del av granen växer på lite torrare marker där det säkert borde ha varit tall istället. Gran är relativt gammal (mer om det längre ner) och i dålig kondition. Det finns spridda angrepp av barkborre i det aktuella beståndet. De flesta angreppen är koncentrerader till luckor från stormen 1969 där granarna verkar må sämre än i beståndet i övrigt. Skogsägaren har under flera år huggit barkborreträd inom det här beståndet men antalet nya angrepp ökar hela tiden. Därför beslutade han om att avverka granbeståndet på drygt fem hektar och ca 2000 m3sk och skickade in en avverkningsanmälan till Skogsstyrelsen i slutet av september i år (2019).

Tjäderspelplats ger avverkningsrestriktioner
Skogsägaren blev sedan kontaktad av Skogsstyrelsen som berättade att det fanns tjäderspelplatser på markerna och Skogsstyrelsen kom därefter ut i fält och märkte upp avverkningsområdet som delades upp i olika delar:

-Det största området om 3 hektar (ca 1250 m3sk) kan avverkas som planerat.

Så här ser den mesta av skogen ut och här har Skogsägaren fått OK att avverka granskogen. Kanszonen som ska sparas mot mossen ser också ut så här ungefär.


-Ett område (omr. 1 på kartan) anses som tjäderspelplats (0,5 ha, ca 110 m3sk) och ska lämnas orört. Området ligger på ett torrare markparti och markägaren kan acceptera att lämna detta men vill av barkborreskäl i så fall hugga ut de sämsta äldre granarna.

-En långsmal kantzon mot angränsande myr (omr. 2 på kartan) anses vara viktig tjäderbiotop och undantas också från avverkning (ca 0,7 ha, ca 140 m3sk) men där märkte Skogsstyrelsen ut enstaka träd som fick avverkas.

-Ett större område (omr. 3 på kartan) om 1,5 hektar avgränsades för “Plockhuggning”. Här får markägaren hugga 30% av volymen men ska lämna resten vilket anses motsvara ca 350 m3sk. Det är i detta område de flesta barkborreskadorna finns och det är här den minst vitala skogen står. Detta område har luckor från stormen 1969. I luckorna finns ett underbestånd av undertryckta, tynande smågranar vilket gör att Skogsstyrelsen anser att detta området är skiktat och därmed möjligt att bläda.

Här vill Skogsstyrelsen att markägaren ska bläda istället för att slutavverka.


I området som Skogsstyrelsen vill lämna som blädningsskog har skogsägaren varit och huggit allt fler barkborreträd under senare år.


Totalt omfattar avverkningsanmälan ca 2000 m3sk enligt Skogsstyrelsen varav man vill att ca 600 m3sk ska lämnas kvar. Avsättningen motsvarar ca 30% av beståndets volym och ett värde av ca 260 000 kr enligt Skogsstyrelsens egna beräkningar.Tvärt emot Skogsstyrelsens egna rekommendationer
Att vid en större slutavverkning dels spara gamla döende granar som vind- och ljusexponeras och dels spara kantzoner med 30 meter höga gamla granar i myr och hyggeskant är ju att be om problem i form av barkborreangrepp och vindfällen. Tvärt emot Skogsstyrelsens rekommendationer som används i nu angivna bekämpningsområden:

“Där det lokalt finns särskilt stor risk för angrepp av granbarkborre bör inte färska granar med en diameter över 15 centimeter på bark lämnas kvar på hygget vid föryngringsavverkning. “


Nu skapar man istället en “barkborrefrabrik”!

Något om beståndsåldern och beståndshistoriken
Enligt markägaren avverkades hela det aktuella området några år in på 1900-talet. Vi räknade årsringar i några stubbar och det gick tydligt att se historiken. Skogsbeståndet hade börjat växa på allvar för drygt 100 år sedan, men antalet årsringar in till märgen var ca 160. I mitten av varje träd fanns en liten käpp som är 50-60 år gammal och ca 4-6 cm i diameter.

Beståndets uppkomst var nog väldigt vanligt och normalt vid den tiden efter omfattande rov- och dimensionshuggningar. Den gamla skogen höggs ner och det som kom upp av sig själv fick bilda den nya skogen. Det blev framför allt underväxt av gran och så även på torrare marker där det egentligen borde ha varit tall. När skogen började växa för 100 år sedan.

Granarna är i dålig kondition med torra kronor.


Skapar barkborrefabrik
Beståndshistoriken innebär att skogen är gammal och "ovital". Borrar man i träden är beståndsåldern 150 år även om det i praktiken är ett 100-årigt skogsbestånd. Den höga åldern i kombination med torra somrar och bitvis ganska torr mark har gjort att granen håller på att tackla av. Kronorna är utglesade av ålderdom och torka och granarna är lätta byten för barkborren. Av den anledningen reagerade markägaren starkt på skogsstyrelsens krav om att i princip skapa en “barkborrefabrik” som definitivt kommer att förvärra spridningen av angrepp i Härrydaskogarna.

Markägarens syfte med avverkningen var att rädda virkesvärden undan barkborrarna och att förhindra fortsatt spridning i den delen av marken. Nu blir resultatet det motsatta.

Stora granskogsarealer
I området finns stora arealer äldre granskog. Både hos den aktuelle markägaren och på grannarnas marker. Risken med ökande barkborrepopulationer i området ska nog inte underskattas och spridningen kan bli katastrofal om vädret är på det varma humöret nästa år. Att då aktivt skapa ännu mer positiva yngelförhållanden för barkborrar strider mot alla andra rekommendationer som lämnas av både Skogsstyrelse och olika skogsföretag. Som skogsägare är det då mycket lätt att fullständigt tappa tron på allt vad myndigheter och skogspolitik heter vilket jag inte har några problem alls att förstå.

Barkborrehuggning mitt i "blädningsskogen"


Varför blir det då så här?
Är folk på Skogsstyrelsen i Göteborg idioter? Är det miljöaktivisterna som styr på myndigheterna eller finns det någon annan agenda? Nej, svaret till alla problems moder heter Artskyddsförordningen med tillhörande Fågeldirektiv. Artskyddsförordningen fanns inom EU när vi blev medlemmar 1995 och fågeldirektivet tillkom 2002. Svenska politiker och myndigheter har dock blivit mer angelägna om att implementera dessa förordningar under det senaste årtiondet. Idag har Artskyddsförordningen med tillhörande Fågeldirektiv satt sig som en del i Miljöbalken och det innebär att oavsett vad som står i Skogsvårdslagen så trumfar Artskyddsförordningen över.

Ett stort problem är att artskyddsförordningen tolkas olika av olika myndigheter och olika domstolar samt att en del rådande miljölagar (inkl Skogsvårdslagen) inte ligger i linje med hur Artskyddsförordningen tillämpas. Det här gör att både Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket under förra mandatperioden framställde till politikerna att hela situationen var ohållbar och att tillämpningen måste ses över. Men inget hände.

Under nuvarande mandatperiod var frågan om att se över Artskyddsförordningens tillämpning med i den s k Januariöverenskommelsen men den landar där i div skogsutredningar som alla sorterar under miljödepartementets pastorat. Där Miljöpartiet styr…

Domstolsbonanza
Åtskilliga rättsprocesser har drivits om både tjädrar, lavskrikor och bombmurklor. Ivrigt överklagade av staten, miljöorganisationer eller markägarnas företrädare ända upp i högsta instans. I de flesta fall, inte minst när det gäller tjädern, har domsluten gått bevararnas väg och det enda positiva som fallit ut är att markägarna ändå kan beviljas skadestånd om intrånget är kännbart. Men först efter att man stämt staten och drivit ytterligare en rättsprocess (som i något fall dessutom har överklagats av staten upp i högsta instans).

I det här spelet är markägaren i Härryda och hans grannar tyvärr bara små brickor. Lokalt finns en mycket stark ornitologisk organisation och en stark miljölobby. Skogarna runt Göteborg är minituöst kartlagda av tjäderentusiaster och deras kartor över identifierade spelplatser i gammelskogen finns hos kommunerna (som beställt inventeringar) och hos Läns- och Skogsstyrelse. Skogsstyrelsen har inte gjort något formellt fel eftersom de måste gå på Länsstyrelsens (i Västra Götaland län) linje om hur artskyddet ska hanteras just när det gäller tjädern och just i Västra Götaland. Även om det går stick i stäv mot vad Skogsvårdslagen föreskriver om skogshygien och hur myndigheten rekommenderar att man hanterar barkborreskadorna inom de sk bekämpningsområdena för granbarkborre:

“Inom bekämpningsområden får Skogsstyrelsen besluta om att stående träd som angripits av granbarkborre ska vara avverkade och borttransporterade från skogen, alternativt behandlats så att en ny granbarkborregeneration inte kan lämna virket, senast den 1 juli i söder och 15 juli i norr. Om angreppet skett från och med 1 juni till och med 15 september i söder får Skogsstyrelsen i beslutet ange en annan tidpunkt för när åtgärderna ska vara utförda. Detsamma gäller om angreppet skett från och med 15 juni till och med 15 september i norr. Beslutet kan rikta sig antingen till markägaren eller till den som förfogar över skogen/virket.

Där det lokalt finns särskilt stor risk för angrepp av granbarkborre bör inte färska granar med en diameter över 15 centimeter på bark lämnas kvar på hygget vid föryngringsavverkning. Men granar som har höga naturvärden bör lämnas kvar och det gäller även högstubbar.”


Inget tydligt svar
Jag har pratat med Skogsstyrelsens handläggare av det aktuella fallet. Handläggaren uttrycker förståelse för skogsägarens frustration men säger att de inte kan agera på annat sätt. Det är Länsstyrelsen i Västra Götalands län som har satt nivån för hur artskyddsförordningen tillämpas för just tjädern då man har satt den som hotad och hänsynskrävande i länet.

På frågan hur Skogsstyrelsen kommer att ställa sig om/när sparade granar blir barkborreangripna får jag inget tydligt svar utan att det måste, enligt Skogsstyrelsen bedömas när det i så fall blir aktuellt.

Skogsägaren har getts möjlighet att inkomma med synpunkter innan Skogsstyrelsen “kan komma att fatta beslut i ärendet om försiktighetsåtgärder för att skydda den berörda arten. Ett sådant beslut kan förenas med vite”.

Jag ska skriva en egen tråd inom kort om rättshaveriet kring tjädern men rent kortfattat kan man säga att den drabbade skogsägaren tyvärr troligen har mycket svårt att få rätt gentemot Skogsstyrelsen eller Länsstyrelsen. I tron att man ska gynna tjäderstammen bidrar myndigheterna till att skogsägaren får en barkborrefabrik på sina marker. Och frågan är hur väl det gynnar tjädern i det långa loppet om all den gamla granskogen dödas av barkborrar?

Fortsättning följer…
Karta som visar olika hänsysnområden inom den anmälda avverkningsarealen. Blå linje anger yttergräns för avverkningsanmälan. Källa: Skogsstyrelsen.
Tjäder. Källa: WikipediaSenast redigerad av Torbjörn Johnsen tor 05 dec 2019, 19:08, redigerad totalt 1 gång.

   TS
Avatar Fallback

Re: Tjäderskydd skapar barkborrefabrik i Härryda

Stigen  
#598916 Även jag har bekymmer med tjäder/skogsstyrelsen. Bollebygd, granne till härryda. Hade ju inte velat kalla tjäder för bekymmer men i detta fallet kostar den mig upp till en miljon. Så visst är det bekymmersamt. Anmält omkr 19 ha. Måste lämna 3 ha orört. 12,2 ha får jag plocka 30 % resterande får tas 80-98%.

Avatar Fallback

Re: Tjäderskydd skapar barkborrefabrik i Härryda

AKKAMAAN  
#598920 Sån här detaljerad tjänstemannastyrning av privatskogsbruket har bara ett syfte, att försvara tjänstemannatätheten inom det mera småskaliga privatskogsbruket, typ 5ha -"1000" ha stora privata fastigheter.
I de landsdelar som domineras av sånt här småskaligt skogsägande så sköter sig den ekologiska mångfalden sig själv genom skogsägarna skapar en naturlig beståndsmosaik. Om en skogsägare avverkar lite mera så finns det andra som knappt avverkar alls.
En tjänsteman på skogsstyrelsen gör mycket större nytta på de stora bovarnas skogsarealer.

Användarvisningsbild

Re: Tjäderskydd skapar barkborrefabrik i Härryda

Erre  
#598923 Klockrent @AKKAMAAN
:-bd
Ju fler privata skogsägare det finns ju mer variation blir det.
Alla har lite olika idéer som dom vill testa.

Bolagsskogar sköts ju mer eller mindre efter samma mallar på hela arealen.

Avatar Fallback

Re: Tjäderskydd skapar barkborrefabrik i Härryda

AKKAMAAN  
#598933
Erre skrev:Klockrent AKKAMAAN

Tack Erre!

Alla har lite olika idéer som dom vill testa.

Privata skogsägare behöver inte ens testa egna eller nya ideer, det gör sig självt med mångfalden ändå...
Så här variationsrik är ca 1500 ha privatskog vid Siljan i Dalarna. Visserligen väldigt långa och smala fastighetsskiften men å andra sidan inte lika variationsrik natur som i södra Sverige och på västkusten


Användarvisningsbild

Re: Tjäderskydd skapar barkborrefabrik i Härryda

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#598950 Tjädertuppar får jagas i Västra Götaland under 1-31 januari https://jagareforbundet.se/jakt/jakttid ... 20l%C3%A4n

Kan spontant tycka att det underligt att tillåta tjäderjakt, samtidigt som man förbjuder skogsavverkning med hänsyn till just tjädern. Det hänger liksom inte ihop.

En fundering om det är klokt att underväxtröja + eventuell stamkvista före avverkningsanmälan, för att underlätta för rovfåglar och marklevande rovdjur att ta tjädrar och tjäderungar?

Ty det är ju inget snack om att myndigheterna förklarar krig mot markägarna, så som myndigheterna har agerat i dessa fall.
/Niklas

Användarvisningsbild

Re: Tjäderskydd skapar barkborrefabrik i Härryda

Anton Holmström  
#598980 Skicka brev till lokala Skogsstyrelsekontoret med inbjudan till öppen tjäderjakt på fastigheten- Fri jakt av tjäder för alla under hela jaktperioden? :)

Användarvisningsbild

Re: Tjäderskydd skapar barkborrefabrik i Härryda

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#598981 Eller om jakten är utarrenderad, ställa krav på sina jägarna att det jagas mer tjäder.
/Niklas

Användarvisningsbild

Re: Tjäderskydd skapar barkborrefabrik i Härryda

halvproffs  
#598982
delendam skrev:Skicka brev till lokala Skogsstyrelsekontoret med inbjudan till öppen tjäderjakt på fastigheten- Fri jakt av tjäder för alla under hela jaktperioden? :)


Enligt det jag läst kan jägare inte påverka småviltstammar mer än marginellt. Fluktationena av olika småvilt påverkas av olika saker tex väder, mattillgång osv.
Kommer ihåg att jag läste en gång att en oerhört duktig trädskällare med en lika duktig jägare kan påverka en lokal tjäderstam i närtid.

Första trädskällaren jag hade var en mycket duktig nobstik, dock var inte husse lika duktig på låånga vägar.
Sköt bara nån sån där självmordskandidat ibland tills jag lärde mig tekniken att smyga och framförallt upptäcka fågeln i trädet.

En sån där fanatisk älghundsgubbe med egen uppfödning tyckte att; ser du inte fågeln i trä? Kan ju int va nån konst att skjuta tjäder.
Han följde med ut för att visa?hur det ska gå till. Släppte tiken och efter en stund så var det ett fint klingande ståndskall. Han började smyga ut mot myren där tuppen satt i en gles myrtall. Efter en halvtimme flög tuppen utan att det small.
Lite slokörad kom han tillbaka och erkände att han inte såg tuppen förrens den flög.
Han har inte kommenterat det något mer sen dess :mrgreen:

Användarvisningsbild

Re: Tjäderskydd skapar barkborrefabrik i Härryda

halvproffs  
#598983 Man måste ju fråga sig hur värdefull tjädern är motsvarande värde för markägare. Tjädern äter då ingenting av en gran, enbart tallbarr på vintern. Blåbär är ju en favoritföda på hösten.
Är det då rimligt att sätta avverkningsförbud på säg 10ha. Borde räcka med närområdet runt spelplatsen.
Skulle en av Sks oupptäckt spelplats avverkas flyttar dom till en annan bara.
Finns en hel del forskning om både tjäder och orre som visar på detta.
Subjektiva bedömningar av sks är det alltför mycket av nu.
Dessutom kommer ju i detta fall öka barkborreantalet så det sprids vidare till helt oangripna skogar.
Ja, det är en ständig kamp mot dom som förlorat sunt förnuft tyvärr.

Användarvisningsbild

Re: Tjäderskydd skapar barkborrefabrik i Härryda

p till p  
#599248 Med lite otur kan ett lyckat arbete mad att få upp tall genom olika sorters bekämpning av älg ge några tjäderspillningar kallas för tjäderspel .

Avatar Fallback

Re: Tjäderskydd skapar barkborrefabrik i Härryda

Bosse1  
#599281 Har fåglarna tappat flygförmågan?
Det finns ju alltid skog i närheten.
Statsterrorn har skapat barkborre invasionen.Reversera reservat och annat trams.Tjänstemännen kan kanske börja räkna barr eller nåt :idea:

Avatar Fallback

Re: Tjäderskydd skapar barkborrefabrik i Härryda

Palakangas  
#599286
Bosse1 skrev:Har fåglarna tappat flygförmågan?
Det finns ju alltid skog i närheten.
Statsterrorn har skapat barkborre invasionen.Reversera reservat och annat trams.Tjänstemännen kan kanske börja räkna barr eller nåt :idea:

Självklart hittar Tjädrarna nya spelplatser. Annars vore de utdöda för länge sedan.

Avatar Fallback

Re: Tjäderskydd skapar barkborrefabrik i Härryda

Avslutat-02  
#599287 Typ betson och liknande? :d :lol:

Avatar Fallback

Re: Tjäderskydd skapar barkborrefabrik i Härryda

Värmlänning  
#599444 Ytterligare ett bevis på att man skall sköta skogsskötseln och röja i skogarna - gärna hårt!

Annons:
Farma, ny skotare 2023
Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).