Avverkning (slutavverkning)

Artskyddsförordningen, vad anser politikerna.

52 inlägg 15619 visningar 15 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Artskyddsförordningen, vad anser politikerna.

POL hemmanet  
#409133 Under den här tråden tänker jag lägga upp vad riksdagens politiska partier anser om dagen tolkningar av artskyddsförordningen.
Jag har skickat ett mail till riksdagspartierna med samma text som jag la upp på Skogsforum under DagL´s tråd RIKTLINJER - ARTSKYDD – OROANDE EXEMPEL PÅ BEDÖMNING.
Sist i mailet har jag skrivit några frågor som jag har bett dem svara på, enligt nedan.

Anser ni att myndigheterna har gjort en riktig bedömning av riktlinjerna?

Anser ni att enskilda små skogsägare ska bekosta rättslig prövning av artskyddsförordningen, för att myndigheterna ska kunna skapa korrekta riktlinjer för sitt arbete?

Anser ni att små enskilda skogsägare enskilt ska bära hela kostnaden för att bevara hotade arter?

Om ni har svarat nej på någon av dessa frågor, kan ni då beskriva vad ni tänker göra för att ändra på detta?

Först i tråden ligger mailet till de politiska partierna.   TS
Iggesund Forest BlueLine skördarsvärd, Norrländsk urkraft
Användarvisningsbild

Re: Artskyddsförordningen, vad anser politikerna.

POL hemmanet  
#409138 Hej politiker!

Nedan ett debattinlägg som jag har gjort på Skogsforum, länk här om ni vill läsa hela tråden. isteskog - Riktlinjer - artskydd – oroande exempel på bedömning

Sist i detta mail har jag några frågor till er.

Dag Lindgren skriver "Hur oroade är skogsbrukarna av naturvårdens areella krav och restriktioner för skogsbruket? " och "Jag tycker inte skogsbrukarna reflekterat på Skogsforum oroar sig särskilt mycket."
Jag är själv en av de drabbade i Lavskrika ärendet på Fångåsen och har ett tag funderat på om jag ska lägga mig i debatten. Dag L. har gjort ett bra arbete med att på ett neutralt sätt belysa konsekvenserna med artskyddsförordningen. Jag har kommit fram till att det kanske är bra om det också belyses, hur det kan drabba en enskild skogsbrukare.
Jag tror att bristande oro beror på att de flesta inte än har fått upp ögonen för hur hårt detta kan slå på skogsbruket.

För att få en bild av hur det drabbar mig har jag gjort en enkel beräkning enligt nedan, med min skogsbruksplan för 10år som bas. Beräkningarna är gjorda på mycket generella siffror, men borde ge en någorlunda rättvisande bild. Skogsbruksplanen upprättades 2012. Totalt är 10 000 m3sk föreslagen för avverkning, 4 slutavverknings områden ger 60% av uttaget och resterande från gallringar.
Jag har fått avslag på 33% av den totala avverkningsvolymen för 10 års perioden. Eftersom det finns Lavskrika lite över allt på skogarna här, så kommer ytterligare 2 föryngringsavverkningar också med största sannolikt att bli stoppade om jag lämnar in avverkningsanmälan på dem. Total är då 57% av volymuttaget stoppat. De kvarvarande 43% av volymen består av en liten föryngring med 100% tall samt resten gallringar. Då gallringarna har en mindre timmerandel återstår bara 33% av bruttovärdet. Den högre avverkningskostnaden för gallring gör att bara 20% av nettovärdet återstår. Kvar blir då 43 000 kr per år. Hur ska jag få detta att räcka till skogsvården på 270 ha produktiv skogsmark, samt fasta kostnader för verksamheten? Några pengar kvar för uppehället blir det inte. Jag läste tidigare någon miljöaktivist som tyckte att Skogsbruket överdrev konsekvenserna av artskyddsdirektivet och att det bara påverkade ute i marginalen. För oss enskilda skogsbrukare är konfiskering av 80%, av sparkapitalet mer än bara lite i marginalen.

Mina grannars fastigheter har ungefär samma situation och detta bara för en art Lavskrikan. Så svar på frågan jo jag och mina grannar är starkt oroade. Om den minst prioriterad fågeln som inte ens är rödlistad och anses som livskraftig får denna konsekvens, hur blir det då om detta börjar tillämpas för de 65 rödlistade fåglarna samt övriga fridlysta arter. Eller gäller detta bara för oss som har Bollnäs fågelklubb trampandes på våra marker. Om detta gällde lika för alla borde vi vid det här laget ha sett många fler avverkningsstopp, då sydgränsen för Lavskrikans utbredningsområde ligger cirka 10 mil söder om Bollnäs. I Sverige har vi brukat ha en princip att alla är lika inför lagen. Detta tycks inte gälla då bolag nyligen har fått göra en stor föryngringsavverkning inom området med Lavskrika. Men när det gäller skogsvårdslagen verka det som bolagen får göra lite som dom vill. Om nu inte myndigheterna vill betala för intrången är det då Bollnäs fågelklubb som vi ska skicka fakturorna till?

Jag har haft olika befattningar inom industrin sedan 1991 och långsiktigt planerat för att kunna leva på skogen de sista åren fram till 65år och pensionering. Under många år har jag därför avverkat betydligt mindre än tillväxten och av nuvarande 10års planerade avverkningar har jag först i år börjat via gallringar att ta ut en del av volymen. Eftersom jag nu har investerat i skogsmaskiner för att kunna vara fullt ut självverksam, så får jag även en liten arbetsinkomst från avverkningarna.

Jan Moberg på Länsstyrelsen Gävleborg säger till tidningen Ljusnan att de inte kan låta bli att följa lagen bara för att ingen kom på att man ska ha en ersättning för det. Hade det varit så att myndigheten hade varit tvungen att ersätta intrånget, så hade de med största sannolikhet inte spenderat sina pengar på den minst prioriterade fågeln. En fågel som dessutom är den fågel som har ökat mest i antal de sista 10åren. Han säger dock att han tror att det är skogsbruket som har påverkat antalet lavskrikor negativt. Detta är signifikant för hela dokumentation, det är mycket tro och antaganden och väldigt lite baserat på vetenskapliga grunder. På dessa lösa grunder tycker myndigheten att jag som liten skogsägare ska ta en miljon av mitt sparkapital för att minska risken för en enskild Lavskrikefamilj. Samma tolkning på mina övriga granskogar gör att 80% av mitt sparkapital från 10 årsavverkningar konfiskeras. Det är heller inget som tyder på att denna Lavskrikefamilj skulle dö ut bara för att detta område avverkas. Jag har i anslutning till detta område både medelålders och äldre granskogar där denna familj redan är etablerad. Skogsstyrelsen anser dessutom att Lavskrikan bör tas bort från listan då den anses livskraftig och ökar i antal. I de gemensamma riktlinjerna som myndigheterna har tagit fram står att en oavsiktlig förlust av enskilda individer kan accepteras. I detta fallet är det just enskilda individer som man försöker skydda. Överlag har tjänstemännen gått längre i bedömningarna än vad riktlinjerna säger. Det enda tjänstemännen har tagit till sig från riktlinjerna, är att de måste dokumentera och fatta beslut. Vilket är mycket förvånande och tyder på inkompetens, att de inte själva har fatta att myndigheter ska dokumentera och fatta beslut.
Utdrag ur de gemensamma riktlinjerna:
Bedömning om artskyddsförordningens förbud aktualiseras eller inte
Skogsstyrelsen och länsstyrelsen ska bedöma om en planerad åtgärd, där det finns kännedom om en fridlyst art, kan vara förbjuden enligt artskyddsförordningens 4 och 7 §§. Åtgärden eller verksamheten är förbjuden endast om den innebär en negativ effekt på förutsättningarna att bibehålla eller återställa den gynnsamma bevarandestatusen för arten. Detta eftersom att syftet är skogsbruk. I praktiken finns alltså en slags tröskel för när förbuden i artskyddsförordningen utlöses (MÖD M 11317-14). Även kommissionens vägledning stöder uppfattningen att en oavsiktlig förlust av enstaka individer kan accepteras inom de areella näringarna, så länge det inte leder till en minskning av (den lokala) populationen.

Detta är det första fallet där riktlinjerna tillämpas i Sverige, borde då inte myndigheterna ha en internkontroll och följa upp att enskilda tjänstemän kan applicera riktlinjerna i praktiken. Jag är ytterst tveksam till att myndigheternas ledningar har genomfört någon interkontroll i detta ärende. Myndigheterna skriver också att de gärna ser en rättslig prövning av artskyddsförordningen, för att få bättre riktlinjer att anpassa sig till. Jag tycker det är skamligt av myndigheterna att belasta några få små skogsägare med rättegångskostnader, för att de ska få fram hållbara riktlinjer. Detta borde ha skett på annat sätt och innan riktlinjerna började tillämpas. Vi har tur som får rättshjälpen via LRF och Mellanskog, utan dem hade vi varit fullkomligt rättslösa. Vi hade inte på egenhand vågat ta kostnaderna för rättegångar och juridiskt ombud.
Mellanskog försökte ordna med en träffa mellan markägarna i det drabbade området och länsstyrelsen samt Skogsstyrelsen. Trots att myndigheterna påtalar att en dialog med skogsbruket är viktigt, så vägrade myndigheternas tjänstemän att träffa oss markägare.

Göran Persson tyckte förra veckan på Virkesforum att politikerna skulle damma av engelskan och åka till Bryssel och lobba för att Sverige ska få styra skogspolitiken för de Svenska skogarna. Det skulle självfallet vara bra om vi själva får bestämma hur skogarna ska skötas, men politikerna borde börja med att städa här hemma. Sverige har själv övertolkat EU direktiven och sen sitter enskilda tjänstemän och övertolkar riktlinjerna som grundar sig på ett övertolkat EU direktiv. Som förra generaldirektören för Skogsstyrelsen Monika Stridsman säger, "Nu räcker det. Regeringen och politiken måste ta ansvar för de avvägningar som rimligen måste göras. Det är redan tillräckligt tydligt att de tolkningar av gällande regelverk som nu görs efter bästa förmåga av tjänstemän leder över styr. Se över och skriv om lagstiftningen så att skogsbrukande blir möjligt i Sverige. Specificera när en art är så hotad att den inte får störas genom skogsbrukande – och lagstadga om en rimlig ersättning till markägaren."

Det har också förekommit i debatten att problemet med artskyddsförordningen bara är en ersättningsfråga. För mig är det inte i första hand en ersättningsfråga. Jag vill få förnya min skog, jag vill ha friska växtliga skogar. Om det stoppade området med 110 årig gran får stå orörd, kommer den att om några år att bestå av kala torra granar och vindfällen. En skog som varken jag eller Lavskrikan kommer att trivas i. De sista 4 föregående åren har jag varje vår tagit reda på granar med röta som blåst omkull och stående döende granar. I år har jag inte fått vårda beståndet, som tur är det väldigt få vindfällen i år. Däremot är det en större andel nu döda träd spritt över området och en grupp av 20 döda granar. Om jag inte får städa nästa vår kommer det antagligen att vara grupper om cirka 20 döda granar runt de enskilda nu döda träden och antagligen mer än 100 döda träd runt gruppen av nu 20 döda granar.

Min målsättning är att skapa skogar med höga naturvärden och med en jämn åldersfördelning. Detta för att få en hög artrikedom, då inte alla arter trivs i en monokultur av gammal gran skog. På det sättet finns det också hela tiden medelålders och äldre skogar som växer in i för lavskrikan attraktiva bestånd. Givetvis också för att få en jämnare inkomst för att klara av att bekosta skogsvården. Jag har frivilligt avsatt 5,5% av min skogsareal för naturvård.

Tjänstemännens bedömningar kan tvinga skogsägare att fundera över riskerna med att skapa höga naturvärden och tvingas anpassa sitt skogsbruk för att minska riskerna. Är det ett utveckling som myndigheterna eftersträvar, för att kunna kräva ännu hårdare lagar för att kunna detaljstyra skogsbruket?

Om nu samhället anser att dessa enskilda Lavskrika individer ska skyddas, så bör kostnaden tas av det allmänna. Jag undrar hur många årslöner dessa tjänstemän är villig att avsätta för naturvården?

Tacksam om ni från de olika politiska partierna vill svara på följande frågor:

Anser ni att myndigheterna har gjort en riktig bedömning av riktlinjerna?

Anser ni att enskilda små skogsägare ska bekosta rättslig prövning av artskyddsförordningen, för att myndigheterna ska kunna skapa korrekta riktlinjer för sitt arbete?

Anser ni att små enskilda skogsägare enskilt ska bära hela kostnaden för att bevara hotade arter?

Om ni har svarat nej på någon av dessa frågor, kan ni då beskriva vad ni tänker göra för att ändra på detta?

Med vänliga hälsningar
Vallsta den 2016-09-18

Per-Olof Löfgren

   TS
Användarvisningsbild

Re: Artskyddsförordningen, vad anser politikerna.

POL hemmanet  
#409139 Först ut att svara är Centerpartiet.
(Min åsikt: Det finns åtminstone ett parti som vill återupprätta rättssäkerheten för skogsägare i Sverige)

Centerpartiets svar nedan.
Hej Per-Olof,

Tack för ditt mail. Centerpartiet delar din uppfattning om att det finns en problematik kring den svenska tolkningen av artskyddsförordningen.
Centerpartiet anser att myndigheternas tolkning av artskyddsförordningen inte är optimal, då äganderätten och egendomsskyddet inte beaktas i myndighetsföreskrifterna. Därför vill vi att en omfattande utredning kring artskyddsförordningen genomförs. Översynen av artskyddsförordningen ska syfta till att ge förslag på hur denna kan bli bättre tillämpbar, effektiv och rättssäker. Vi vill också att den svenska tolkningen av artskyddsförordningen inte ska omfatta arter vars livskraft inte är hotade i Sverige. Centerpartiet menar att rättslig prövning inte ska behövas om artskyddsförordningen tolkas på ett sätt så att det finns en balans mellan skogsbruk och miljöskydd.

Vidare vill vi att det görs en utredning kring olika typer av ersättningsformer vid bildande av områdesskydd. Vi värnar om att äganderätten och tvingande avsättning av skogsmark ska inte vara tillåtet om ersättning inte utbetalas vid intrångstillfället. Med andra ord anser vi inte att enskilda skogsägare ska betala hela kostnaden vid områdesskydd.

I höst kommer Centerpartiet att presentera en äganderättsmotion i Riksdagen där vi bland annat lyfter problematiken kring artskyddsförordningen. Centerpartiet kommer att fortsätta driva en politik för ett aktivt, hållbart och ansvarsfullt skogsbruk. Skogen är en av våra viktigaste exportnäringar och har en central roll i vår omställning till ett fossilfritt samhälle, därför anser vi att det är viktigt att skogsägarna får rätt verktyg för att kunna bedriva skogsbruk.


Vänligen,
Inger Fredriksson

Centerpartiets Riksorganisation
www.centerpartiet.se | centerpartiet@centerpartiet.se

   TS
Användarvisningsbild

Re: Artskyddsförordningen, vad anser politikerna.

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#409149 Mycket bra initiativ, POL hemmanet. :-BD
/Niklas

Användarvisningsbild

Re: Artskyddsförordningen, vad anser politikerna.

Sweden-viking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#409150
Niking skrev:Mycket bra initiativ, POL hemmanet. :-BD
/Niklas


Jag stödjer ditt initativ till 100% oxå.
Jag kommer nog att vidarebefodra till kontakter jag har ( inom LRF skog & juridik, mm) om du inte har något emot detta

Användarvisningsbild

Re: Artskyddsförordningen, vad anser politikerna.

POL hemmanet  
#409151 Helt ok Niklas, bra om vi får upp ögonen på så många som möjligt om orimligheten i dagens tolkningar av artskyddsförordningen.
Jag har länkat till mitt Twitter konto och hoppas att fler retwetar därifrån också.
/Per-Olof

   TS
Användarvisningsbild

Re: Artskyddsförordningen, vad anser politikerna.

POL hemmanet  
#409152 Svaret var menat till Sweden-viking förstås.

   TS
Användarvisningsbild

Re: Artskyddsförordningen, vad anser politikerna.

ananders  
#409195 Ett gott initiativ. :-BD

Avatar Fallback

Re: Artskyddsförordningen, vad anser politikerna.

markus1978  
#409201 Vi är nog många som tycker det är ett bra initativ.
I norra Sverige går det i stort sett stoppa varje avverkning i dag pga Tjäder, Orre och järpe som väl är upptagna i art/habitat direktiv.
Som läget är nu är man helt i händerna på aktivister och tjänstemäns bedömningar.

Månne när vansinnet ska ta vändning.

Avatar Fallback

Re: Artskyddsförordningen, vad anser politikerna.

nalle34  
#409205 Tussen tack POL hemmanet bra gjort !!

Användarvisningsbild

Re: Artskyddsförordningen, vad anser politikerna.

Mikael  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#409222 Mycket intressant initiativ. :-BD

Avatar Fallback

Re: Artskyddsförordningen, vad anser politikerna.

Bosse1  
#409232 "Resultat av Naturskyddsföreningens analys – miljöpolitiken i halvtid

Inför valet 2014 gjorde Naturskyddsföreningen en valundersökning, där vi bad riksdagspartierna svara på hur de ställer sig till 18 av Naturskyddsföreningens viktigaste miljöpolitiska förslag. Undersökningen visade att en riksdagsmajoritet gav sitt stöd till 8 av våra 18 förslag.

Miljöpartiet gav sitt stöd till våra samtliga förslag, Vänsterpartiet till 16. Liberalerna och Centerpartiet stod för en betydligt mer ambitiös miljöpolitik än Socialdemokraterna och Moderaterna, som ställde sig bakom endast sju respektive sex av våra förslag. I flertalet frågor hade de mindre partierna mer gemensamt med varandra än med de stora partierna."

http://svenskamaltider.se/2016/09/21/te ... llracklig/

Användarvisningsbild

Re: Artskyddsförordningen, vad anser politikerna.

POL hemmanet  
#409520 Här kommer Miljöpartiets svar:

(Mina åsikter:
Plus: För att de anser att tillämpningen ska vara rättssäker, tillämpar och effektiv. De anser inte att kostnaden ska läggas på enskilda skogsägare.
Minus: Oroande att de tror att direktiven inte har övertolkats i Svensk lag. Tyvärr har de fel i att kostnaden inte läggs på enskilda skogsägare, det finns ett stort antal exempel förutom mitt och mina grannars där hela kostnaden får tas av den enskilde skogsägaren då inget erbjudande om naturreservat eller naturvårdsavtal erbjuds.)

Hej Per-Olof!

Nedan har jag försökt besvara dina frågor.

Anser ni att myndigheterna har gjort en riktig bedömning av riktlinjerna?
Artskyddsförordningen är Sveriges sätt att implementera EUs art- och habitatdirektiv samt EUs fågeldirektiv. Generellt tror vi inte att direktiven har övertolkats vid implementering i svensk lag.
Artskyddsförordningen har funnits sedan 2008 men tillämpningen har dröjt när det gäller skogsbruket. Det innebär att tillämpning alltså länge skett i för begränsad omfattning. Men det är självklart är det viktigt att tillämpningen är rättssäker, tillämpbar och effektiv.
Det är fullt möjligt att det finns fall där artskyddsförordningen har tillämpats på ett oproptionerligt sätt. Vi försöker att inte uttala oss om enskilda fall där vi inte har all information.

Anser ni att enskilda små skogsägare ska bekosta rättslig prövning av artskyddsförordningen, för att myndigheterna ska kunna skapa korrekta riktlinjer för sitt arbete?
Markägaren får givetvis själv välja om han vill driva sitt fall i rätten. Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket tittar på frågan för att se om det behövs några ändringar i tillämpning.

Anser ni att små enskilda skogsägare enskilt ska bära hela kostnaden för att bevara hotade arter?
Nej och hela kostnaden för att bevara arter läggs inte heller i dagsläget på den enskilde skogsbrukare. Vid områdesskydd som naturreservat ges god ekonomisk ersättning liksom vid frivilliga skyddsformer som naturvårdsavtal.
Det skulle behövas fler ekonomiska incitament för att bevara arter och natur än det finns idag. I dagsläget är det ekonomiska incitamentet för att hugga skogen oftast högre.

Med vänliga hälsningar,
Emelie

   TS
Användarvisningsbild

Re: Artskyddsförordningen, vad anser politikerna.

Seb macahan  
#409728 POL hemmanet. Jag lider med dig och dina grannar.
Har skogsstyrelsen sett detta brev och hur har de kommenterat i så fall?
En kanske helt surrealistisk fråga men, när man löser detta blir man riktigt upprörd. Vad kan efterföljderna bli om man avverkar trots förbud? Jag vet att enligt SS och certifieringsorganen är det död han för leveransvirket, men kan man gå ur certifieringen och löser detta något, alternativt hur hårt få man gallra, gallrar man riktigt hårt borde ju resten blåsa ner.
Jag vet att detta låter knepigt och jag själv vill följa lagen, men när den är skriven så här så måste vi ju hitta vägar. Kan vi inte börja leta rödlistade arter på geografiska lokaler som drabbar allmänheten, så "vanligt" folk förstår vad detta innebär. Jag är själv mån om artrikedom och bevarande av arter som är skyddsvärda men hela grejen att det ska göras på markägarens bekostnad är helt absurt. De flesta har väl redan i dagsläget fått uppehålla mark för elledningar och järn- och bil vägar för samhällsnyttans skull till minimala ersättningar och omständigheter som för en väldigt stor framtid styr hur marken kan nyttjas. Vi måste se en ändring i detta. Uppvigling mot landets mark och skogsägare att enas och hitta lösningar. Än så länge drabbar det norra delarna av landet hårdast som redan nu har ett sämre utgångsläge gällande virkespriser, drivningskostnader och långa bilvägar. Men fall finns i hela landet. Hur ska man gå tillväga. Jag glömmer inte Frankrikes jordbrukare som fyllde stan med traktorer i protest. I Sverige är vi för flata generellt.

Användarvisningsbild

Re: Artskyddsförordningen, vad anser politikerna.

Seb macahan  
#409786 Nu blir jag orolig och förbannad. I @Niking inlägg om Hermans blogg 'i skogen är alla välkomna '
Som svar till Herman kan man läsa att alias "konsult" skriver bl a. :Än så länge drabbar det norra delarna av landet hårdast som redan nu har ett sämre utgångsläge gällande virkespriser, drivningskostnader och långa bilvägar. Men fall finns i hela landet.
Hur ska vi gå tillväga.
Jag tänker på Frankrikes jordbrukare som fyllde stan med traktorer i protest.
I Sverige är vi för flata generellt då vi blir misshandlade av omdömeslösa miljötalibaner från innerstaden..

Är det någon som känner igen texten förutom med det där sista om miljö talibaner.
Till alias konsult!!! Även om vi engagerar oss i samma fråga är det väl inte ok att "stjäla" andras kommentarer tagna ur sin mening och dessutom läggs till meningslösa och förnedrande etiketter på en grupp människor? Uppenbarligen läser du ju tråden. Jag skäms inte för mina ord men ska du ge dig i kast o blogga i detta ämne bör du nog ha ett rikt "eget" ordförråd om du ska klara debatten.

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).