Dags för skogsindustrin att byta polare?

 
 Svara  17 inlägg  5413 visn.  7 följer
Användarvisningsbild

Dags för skogsindustrin att byta polare?

 
#381245 Jag roade mig med att gräva lite efter skogens bidrag till Sveriges energibehov och hittade en del intressant material. Skogsindustrierna har t ex tagit fram en pedagogisk folder som visar energiinnehållet i flödet från den avverkade skogen (allt gagnvirke samt GROT & ved). Istället för kubikmeter har de redovisat virkesflödet som energivärdet i TWh (Terrawatttimmar).

1458032641_skärmavbild_2016-03-15_kl._10.03.11.png


Länken till Skogsindustriernas folder hittar ni här

Kort sammanfattat kan det beskrivas så här om jag fattat det hela rätt:

Energivärdet i en årsavverkning motsvarar mer än halva svenska energiförbrukningen
Energivärdet i allt uttag från skogen motsvarar 195 TWh per år. Som jämförelse så producerar en kärnkraftsreaktor i Sverige 6 TWh el per år enligt Skogsindustrierna. Om man ser till hela Sveriges totala energianvändning (efter borträkning av alla förluster som t ex 117 TWh som kyls bort i kärnkraftverken) så är den enligt statliga Energimyndigheten 360 TWh varje år.

Energiinnehållet i en svensk årsavverkning motsvarar alltså med god marginal halva Sveriges totala energianvändning! Men inte ska vi väl elda upp skogen när vi istället kan göra högvärdiga produkter av den? Eller hur ser det egentligen ut?

En tredjedel eldas upp direkt i industrin
Av årsavverkningens 195 TWh går ca 25 TWh direkt till (kraft)värmeverk och vedpannor utan att passera skogsindustrin. Detta sker i form av GROT och ved. Den stora delen, virket till industrin, innehåller 170 TWh och går till skogsindustrin, sågverk såväl som massa- & pappersbruk i form av främst rundved inkl bark.

Och nu börjar det bli intressant! Av dessa 170 TWh använder industrierna själva ca 60 TWh för eget energibehov. Jo, ni läste rätt: 35% av allt virke (inklusive bark) som går in till massabruk och sågverk eldas och omvandlas till energi inne i fabriker och sågverksanläggningar. Framför allt är det ligninet som eldas i sulfatbruken men även mycket bark, spillvirke och spån som eldas i både massabruk och sågverk. En del blir elström som används i industrin eller säljs på nätet. Det mesta blir värme som används i tork- & ångprocesser eller som säljs vidare som fjärrvärme till närliggande samhällen.

Från skogsindustrin levereras sen förädlade produkter i form av trävaror, massa, papper, kartong, hygienprodukter och kemikalier. Energiinnehållet i dessa förädlade produkter motsvarar ca 110 TWh och av dessa stannar ca 25TWh på den svenska marknaden. Av dessa 25 TWh kommer 10 TWh tillbaka in till industrin varje år i form av materialåtervinning (returpapper & kartong) medan 8 TWh återvunna skogsindustriprodukter går till energiproduktion i främst fjärrvärmeverken (energiåtervinning).
Utöver förädlade skogsindustriprodukter så levererar den samlade skogsindustrin ca 12 Twh energi i form av Pellets, flis och värme.

Halva årsavverkningen blir energi
Det här innebär att den samlade skogsindustrin, via skogens GROT- och vedleverandser, via industrins pellets, flis och elleveranser samt via energiåtervinning av skogsindustriprodukter totalt förser samhället med ca 45 TWh energi varje år. Samtidigt som man i industrin själv använder 60 TWh energi i den egna produktionen. Av den svenska årsavverkningens samlade energiinnehåll motsvarande 195 TWh omvandlas alltså mer än hälften mer eller mindre omedelbart till energi medan den andra halvan fortsatt finns lagrad i industrins produkter: trävaror, pappersmassa, kartong, papper etc. Frågan man då kan ställa sig är om skogsindustrin inte är lika mycket en del av energisektorn som industrisektorn? Helt klart är i alla fall att den svenska skogen och skogsindustrin är en betydande och framtidsinriktad del i den svenska energiförsörjningen. Den här utvecklingen förstärks ytterligare i och med att många av de omfattande investeringar som nu sker där flera stora massa- och pappersbruk gör stora ombyggnader som ändrar produktionsinriktning och i samtliga fall även bidrar till ökad egen energiproduktion eller energieffektivitet. Mer om det längre ner. Dessutom sker på skogsbolagens (och andra skogsägares också för den del) marker en utbyggnad av den snabbt växande vindkraften.

Hänger skogsindustrin med "fel grabbar"?
Mot bakgrund av skogsindustrins exempellöst stora betydelse för Sveriges omställning mot en hållbar energisituation är det anmärkningsvärt att Sveriges samlade skogsindustri, via lobbygruppen SKGS (skogen, kemin, gruvorna och stålet), bedriver en ensidig lobbykampanj där man bl a vill verka för förnyad eller förlängd användning av kärnkraft i Sverige. För det första (med all respekt för att vi även fortsatt behöver en fungerande gruv-, stål- och keminäring) så är det här inget bra sällskap för en bransch som istället borde vara mån om att framstå som en viktig del av lösningen mot ett uthålligt, förnybart och framtidsorienterat samhälle. För det andra borde man lägga sitt fokus på lobby för att förbättra villkoren för användning och utveckling av bioenergi och förnybar energi i den svenska energimixen.

Huvudfokus för SKGS ligger idag istället på industrins elanvändning och man vill försäkra sig om att ha tillgång till tillräckligt mycket el till konkurrenskraftiga priser. Visst, den svenska skogsindustrin använder mycket elström i sina produktionsprocesser. El till motorer, pumpar, fläktar, transportörer, huggar och mycket annat. Men hur ser då denna elanvändning ut?


Fyra bruk står för hälften av skogsindustrins elinköp
Idag använder den svenska skogsindustrin ca 22 TWh elström varav ca 15 TWh köps in. Resterande TWh producerar industrin själv, framför allt i massabruken där vedens lignin eldas och genererar el (och värme). I en artikel i Dagens Arbete från augusti 2014 listas de svenska brukens energiinköp. Uppgifterna avser 2012.

Enligt artikeln så står de fyra bruk som köper mest el för nästan hälften av denna förbrukning. De största fem elförbrukarna är SCAs Ortviken (2 TWh/år), Holmens Hallstavik (1,6) och Braviken (1,45), Stora Ensos Kvarnsveden (1,6), Hyltebruk (0,8) och Skoghall (0,7). Samtliga dessa bruk har sedan 2012 genomförda, pågående eller planerade investeringar/förändringar som leder till minskat elbehov. Flera av de mest energikrävande bruken producerar papper (främst tidningspapper) som idag har en snabbt sjunkande marknad. Sådan produktion blir olönsam av marknadsskäl och därför försöker man i möjligaste mån konvertera mot produktion av t ex kartong där det finns en starkare efterfrågan. Några av de bruk som producerar klassisk ”newsprint” (d v s dagstidningspapper) på mekanisk väg får svårt att ställa om sin produktion över huvud taget och måste kanske stängas ner. Ett sådant exempel är Storas anläggning i Hylte. Hela den här omställningsprocessen kommer med säkerhet att innebära kraftigt minskat behov av elinköp och elförbrukning. Nuvarande ombyggnadsplaner innebär också att skogsindustrin kommer att producera mer el själva. Så en självförsörjningsgrad på el motsvarande 50% borde inte vara orimlig inom en ganska nära framtid.

Ökad efterfrågan på skogsbränslen
Utöver skogsindustrins egna investeringar så byggs nya energianläggningar baserade på skogsbränsle. Den största anläggningen är Fortums gigantiska kraftvärmeverk i Stockholm (Värtan) men även Jönköpings Energi har satsat på GROT i sin utbyggnad av Torsviksverket i Jönköping. Detta sker efter en tid då skogsbränslesektorn har haft flera tuffa år med överutbud, delvis p g a konkurrerande sopimport vilket har hållit ner priserna på GROT och trädbränslen.

Överutbudet och dagens prisnivåer på t ex GROT visar på att det finns större volymer bioenergi att tillgå på marknaden. Den svenska prisnivån på rundvirke måste också anses vara internationellt konkurrenskraftig och det här borde göra den svenska skogsindustrin till vinnare. Massabruken är spindeln i nätet inför omställningen till ett bioekonomiskt samhälle. Här finns allt på plats: infrastruktur för råvaruförsöjning och en stor biokemisk process som kan leverera biobaserade material, kemikalier, energi och bränslen. Genom integrering kan sågverk och träindustri också ingå i en sådan här anläggning som t ex Södras industrier i Värö och Mönsterås, Holmens anläggningar i Braviken eller Billerud Korsnäs och Stora Ensos anläggningar på Gruvöns bruk i Värmland.

Byt gäng!
Svensk skogsindustri är enligt min åsikt en fantastisk framtidsindustri! Så jag tycker att den här branschen hellre borde satsa sitt krut på att lobba och visa hur skogssektorn är en viktig del i framtidens uthålliga energilösning. Istället för att gå i armkrok med kemin, gruvorna och stålet och gnälla för att behålla eller t o m bygga ut kärnkraften. Det är dags för skogsindustrin att byta gäng!   TS
Avatar Fallback

Re: Dags för skogsindustrin att byta polare?

 
#381247 Utmärkt skrivit men jag som skogsägare VILL INTE SPONSA INDUSTRINS energis behov. Betalar dom bra levererar jag min skog till dom. mvh

Avatar Fallback

Re: Dags för skogsindustrin att byta polare?

 
#381253 Det är väl kanske samma gäng som sitter med aktierna i skog/gruvor/stål m.m :wink:
Håller med Nalle 34. Det är priserna som styr om man är villig att sälja virke. Just nu gör jag ved av all massaved. 230 kr/fub - avdrag gör att det kapas ved i stället :evil:

Avatar Fallback

Re: Dags för skogsindustrin att byta polare?

 
#381258 isteskog då är vi två som gör massaved till ved! Vägrar sälja massaved till det priset. p.s. mvh

Användarvisningsbild

Re: Dags för skogsindustrin att byta polare?

 
#381260 Är nog bra utbud på virke ändå. Det är arvsskiften och fastighetsförvärv som håller uppe utbudet. För bara nåt år sen omsattes massor med skogsfastigheter, de har inte råd att vänta på bättre priser. Skogsindustrin går säkert en ljus framtid till mötes, framförallt biodrivmedel och hygienprodukter, det investeras ju som aldrig förr.

Avatar Fallback

Re: Dags för skogsindustrin att byta polare?

 
#381261 Är det inte mer korrekt att bortse från exporten i siffrorna eftersom den står för nästan hälften av utflödet? Om man i utlandet skulle ha liknande användning och återvinning så går många TWh till samhället, men utomlands.

Om jag tänker rätt så är det bara 25 TWh som går från industri till användning av produkter, och av den energin går 10 TWh tillbaka till industrin, och 8 TWh till samhället i form av återvinning. Det betyder att bara 7 TWh (25-10-8=7) av energin försvinner från produkterna i Sverige.

Förluster i produktionen uppgår till 70 TWh (60 egen användning + 10 materialåtervinning). Ungefär hälften, 35 TWh, kan kopplas till svensk produktion (hälften av produkterna exporteras). Så av den produktionen som används i Sverige, 110 TWh, går 42 TWh (38 %) till förluster, och 68 TWh (62 %) till energianvändning. Inte jättestora skillnader mot siffrorna i trådstarten, men lite. Alla förluster i framtagning till industri är inte medräknad heller.

Avatar Fallback

Re: Dags för skogsindustrin att byta polare?

 
#381264 Fler än du har påpekat att skogsindustrin borde leva som de lär och växla över till förnyelsebara alternativ. Helena Biström, Sveaskogs ordförande, talar sig till exempel varm för den gröna omställningen av samhället men verkar inte se kopplingen till att de själva skulle kunna gå före och köra alla sina maskiner på fordonsbränsle från skogsråvara. Att det ser ut som det gör baseras väl helt enkelt på lönsamhetsmaximering: Att elda egen råvara är billigt, precis som kärnkraftsel. Att stimulera biobränslemarknaden alltför mycket riskerar också att påverka prisbilden på massaved, och då är det bättre att sitta lugnt i båten...

Avatar Fallback

Re: Dags för skogsindustrin att byta polare?

 
#381267 Tänkte kommentera lite mer än bara med tråkiga siffror. Jag tippar på att det är mest historiska anledningar till samarbete med andra industrier, beroende på att man tidigare köpte mer el och inte gjorde egen, samt att det inte fanns så många fjärrvärmeverk. Man får betänka att energin egentligen inte är den huvudsakliga "produkten" man tillverkar. Dessutom är det svårt att komma ifrån att vi inte behöver stålproduktion med tillhörande gruvor. Ur den synvinkeln är det vettigt att samarbeta med dessa sektorer.

Som synes i siffrorna så finns det mycket att göra inom energieffektivisering på skogsindustrierna. Där tror jag också mycket krut satsas, vilket är bra. Egentligen kan man säga att all värmeproduktion är förluster för samhället. Den enskilt viktigaste saken att arbeta på är att minska energiförbrukning i samhället. Man kan tycka att skogen (en resurs som är mycket mindre i en del länder) borde kunna försörja mer än hela användningen i Sverige. Tänk på att vi tar ut ganska mycket ur skogen redan, problemet är inte att vi producerar för lite energi i samhället.

Vad gäller kärnkraften så är det upp till var och en vad man tycker förstås. Fördelen är att den är en mycket stabil basproduktion. Personligen resonerar jag som så att har man tagit fan i båten får man ro honom iland. Att stänga ner kärnkraften i förtid är som att slänga fan överbord och hoppas att det inte får konsekvenser. Kaos på elmarknaden gynnar inte heller skogsindustrierna. Den enda vettiga "lösningen" på kärnkraftsfrågan är att inte bygga några verk från början. :sad:

Avatar Fallback

Re: Dags för skogsindustrin att byta polare?

 
#381275 Om man tittar på exempelvis SCA´s fabrik i Timrå så är de ju en av de som fortfarande är kvar och har till största delen gått över till träbränslen. Det tillverkas ånga av både bark, spån och flis och i ugnarna som bränner om den använda kalken kör man nu med pellets istället för olja. Dessutom har man möjlighet att köra helt självförsörjande på elström. Nu bygger man ut och jag kan inte tänka mig annat än att det går i samma anda.

Dåligt betalt för massaveden gör ju dock att man inte vill sälja till dem.

Avatar Fallback

Re: Dags för skogsindustrin att byta polare?

 
#381276 Att många gör ved av massaveden när det är dåligt betalt är inte annat än en ren marknadseffekt. Inget fel i det, eftersom det minskar inflödet på massaved och bidrar till att höja priset (på en ideal marknad). Det svåra är att få avsättning på veden när många har egen ved, fjärrvärme eller värmepumpar av olika slag.

Avatar Fallback

Re: Dags för skogsindustrin att byta polare?

 
#381278 Man eldar den själv såklart, låter elpatronen vila i kallaste vintern... man nästan hör hur pengarna dimper in ;)

Avatar Fallback

Re: Dags för skogsindustrin att byta polare?

 
#381280 Tänkte mer ur perspektivet att man ändå eldar själv hela året med vanlig ved (det som inte duger till annat) och säljer massaveden för att bli av med större volymer.

Användarvisningsbild

Re: Dags för skogsindustrin att byta polare?

 
#381293 Blir lite konstigt ur perspektivet att Stora Enso som äger Kvarnsvedens pappersbruk ägde i stort sett hela vattenkraften i Dalälven ock kunde försörja sig med egen el. Men den sålde man ut i ett kortsiktigt perspektiv och när elpriset steg då skrek man om att det skulle byggas kärnkraft.

Användarvisningsbild

Re: Dags för skogsindustrin att byta polare?

 
#381323 Det blev många intressanta kommentarer kring det här ämnet. Energifrågor är svåra och det finns alltid en massa olika synvinklar man kan utgå från. Men ser man det ur det skogliga perspektivet så tycker jag ändå att man kan se en positiv bild.

Jag vill nyansera mig lite och påpeka att det har gjorts, och görs väldigt mycket inom skogsindustrin för att ställa om mot en förnyelsebar energimix. Många företag driver (eller deltar i) olika utvecklingsprojekt om t ex fossilfria fordonsbränslen så om man ser till vad som verkligen händer så är det mycket som är positivt. Det jag har hängt upp mig på är att det läggs lika mycket krut (eller mer) på att via SKGS kommunicera en "föråldrad" energilobby. Jag hade hellre sett att industrin lagt mer krut på att kommunicera hur mycket man egentligen bidrar till den nya, moderna energilösningen. Vissa företag kanske känner sig orättvist trampade på men jag hoppas ni kan se genom generaliseringarna och förstå min poäng med den här granskningen.

   TS
Användarvisningsbild

Re: Dags för skogsindustrin att byta polare?

 
#381337 Kanske bromsas av staten som ju äger Vattenfall efter att åsnorna i förra styrelsen lyckades tömma kassan på mindre än ett år och nu brottas med låga energipriser :wink:

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).
Liknande Trådar
TitelStatistikSenaste svaret
Dags att byta ut alla huggarblusar!! av herjman - lör 06 okt 2012, 01:19
i Arbetskläder för skogen

1 ... 121314
202 svar
99720 läst
av röjar kalle     
sön 09 mar 2014, 21:12
När är det dags att byta kopplingstrumma av traktorz - ons 23 apr 2014, 15:22
i Motorsåg och handhållet
3 svar
2982 läst
av Brumsten     
ons 23 apr 2014, 21:46
När är det dags att byta jobb? av meknisse - ons 19 nov 2014, 14:07
i Före och efter jobbet

12
22 svar
8147 läst
av enbhen     
tis 23 dec 2014, 11:21
Dags för miljörörelsen att byta fot efter fyrtio år? av Rolfnilsson400 - fre 19 aug 2016, 07:43
i Öppna kategorin
1 svar
1270 läst
av MrStraightpull     
fre 19 aug 2016, 09:28
Lysrör - LED, Dags att byta? av hlb - mån 20 nov 2017, 21:06
i Servicebyggnader

12
17 svar
3870 läst
av gnisten83     
tis 28 nov 2017, 07:38
Annonser