SKOGSFORUM ARTIKEL 

  Sågtimmer

Vinstmaskinen Södra i otakt med timmerskogen

20 inlägg 10976 visningar 11 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Vinstmaskinen Södra i otakt med timmerskogen  ARTIKEL

Torbjörn Johnsen  
#581277 Skogsägarföreningen Södra har på senare år blivit rena vinstmaskinen. Sedelpressarna (förlåt, massabruken) har stampat på bra och levererat in ansenliga belopp till medlemmarna både i form av efterlikvider och insatspengar. Så egentligen borde ju allt vara frid och fröjd egentligen. Och föreningen kan luta sig tillbaka och se hur massabalarna fyller medlemmarnas konton. Men så enkelt är det kanske inte?

Skogsforum har gått igenom Södras årsredovisningar för de senaste 12 åren. Föredömliga årsredovisningar ska tilläggas, som med god transparens visar verksamhetens olika delar och hur de presterar. Vi har tittat på hur stora virkesvolymer som Södra hanterat under den här perioden och hur stor del av dessa som använts i den egna massaindustrin och i de egna sågverken. Och vi har tittat på ekonomin i både massa- och trävarudelen och sett hur den har utvecklats. Bilden som då framkommer är att Södras virkesanvändning och förmåga att tjäna pengar haltar betänkligt i förhållande till de värden som medlemmarnas skogar producerar.

Hälften sågtimmer i medlemmarnas skog
I Götaland kommer ungefär en tredjedel (34% enligt Skogsdata 2019/SLU) av virket från gallring och 56% från slutavverkning. Tittar man i Skogsstyrelsens avverkningsstatistik (2017 prel) så utgör fördelningen mellan timmer och massaved i den svenska nettoavverkningen ca 39% massaved och 50% timmer. Resterande 11% är främst bränsleved. Här finns ingen fördelning mellan olika landsändar men vi kan anta att ungefär hälften av det virke som avverkas bland Södras medlemmar blir sågtimmer.

1565516915_södras_förbrukn_per_sortiment.png


Ett av skogsägarföreningens viktigaste syften är enligt den egna sajten att skapa avsättning för medlemmarnas virke och detta till goda marknadspriser. När det gäller massaveden så klarar Södra att ta hand om medlemmarnas virke med god marginal och här har man definitivt skapat omfattande förädlingsvärden. Det har lett till en god betalningsförmåga oavsett om man valt att använda den vinsten till att betala för virket, lämna efterlikvider eller ge avkastning på insatskapital. När det gäller sågtimmer ser det tyvärr betydligt sämre ut. Södras förmåga att förädla skogsägarnas värdefullaste virke ligger långt efter förmågan till massavedsförädling.

1565516905_södras_virkesanvändning-2007-2018.png


Södras skogsindustriers råvaruanvändning låg 2018 runt 11,1 miljoner m3fub netto* och massabruken står för allt mer av den virkesförbrukningen. Sågverksnedläggningar och minskad trävaruproduktion har under de senaste åren lett till att sågverken endast står för ca 30% av Södras virkesanvändning i egen industri medan massabruken står för ca 70%. Totalt köper Södra in ca 4,5 miljoner mer m3fub än vad som förbrukas i de egna industrierna. 2018 anskaffades 16,5* miljoner m3fub enligt årsredovisningen för 2018 och av dessa kom ca 10 miljoner m3fub från medlemmar. Timmer från medlemmarna försörjer med marginal Södras sågverk men medlemmarnas massaved täcker inte på långa vägar brukens behov av fiber.
(*= i siffran 16,5 miljoner m3fub ingår dubbelräkning av ca 0,9 milj m3fub massaflis från de egna sågverken. Nettovolymen anskaffat virke var 15,6 miljoner 2018.)

1565516907_södras_virkesvolymer-2007-2018.png


Hälften av timret förädlas av andra
Det här innebär att Södra måste sälja en betydande andel av det sågtimmer som köps in, vidare till andra sågverk. Som det ser ut idag säljer Södra troligtvis lika mycket eller mer sågtimmer till andra sågverk än man sågar själva samtidigt som man har ett behov av att köpa mer råvara till massabruken. Det här görs ofta som bytesaffärer där Södra istället köper massaved och massaflis från sågverksföretagen i Götaland. Nu har ju många av Götalands sågverk haft god lönsamhet och bra betalningsförmåga under senare år så det kanske inte är ett problem i sig? Var och en gör det man är bäst på och tjänar mest pengar på helt enkelt, eller?

Södra kan säkert få till bra villkor i sina externa virkesaffärer tack vare de volymer man hanterar och tack vare att sågverken i Götaland både har behov av att sälja massaflis och av att köpa timmer. Men frågan är om det är bra i det längre perspektivet. Och frågan är om det är vad Södras medlemmar vill? Att förädlingsvärdet för deras timmer hamnar i andra fickor än i skogsägarnas? Vi ska titta lite på det längre ner här i texten.

Fyra kr per m3fub
Men först några ord om lönsamheten i Södras trävaruverksamhet. Den del som kallas ”Södra Wood” och som just nu innehåller sågverk, hyvlerier och byggsystem inkl en husfabrik (Trivselhus). Under årens lopp har här även funnits lövsågverk, interiörträ mm. Delar som avvecklats p g a bristande lönsamhet. Under rekordåret 2018 visade Södras trävarudel ett helt tillfredsställande resultat men tittar man tillbaka under den tid vi granskat, 2007-2018, så är det en sorglig läsning i ekonomiska termer. Södra Woods vinst per m3fub förbrukat virke blev under den här perioden i genomsnitt fyra (4!) kronor per m3fub och år. Att jämföra med massabrukens 173 kr/m3fub och år under samma period. Vinsten per använd m3fub var 43 gånger högre i massabruken än i Södra Wood.

1565516907_södras_vinst_per_år-m3fub.png


1565516907_södras_vinst_per_år-sek.png


Tittar vi enbart på de senaste tio åren (2009-2018) så blev det genomsnittliga förädlingsvärdet för Södra Wood minus elva kronor (-11 Kr) per använd m3fub och år. Massaindustrins snittvinst per använd m3fub var under samma period 187 kr/m3fub och år. Men ok, tittar vi på de senaste fem åren (2014-2018) så har det blivit något bättre. Södra Wood bidrar med 28 kr per använd m3fub i vinst per år i genomsnitt. En förbättring med 39 kr/m3fub jämfört med tioårsperioden. Under samma period har massindustrin dock ökat vinsten med 107 kr till 294 kr per använd m3fub.

1565516908_södras_trävaruekonomi-2007-2018.png


Utan fjolårets rekordresultat på 608 milj kr för Södra Wood hade alla av ovanstående tidsperioder visat på röda siffror för sågtimmerförädlingen. Frågan är då om Södra Wood nu äntligen fått näsan över vattnet? Om man gjort nödvändiga omstruktureringar och investeringar för att producera rätt typ av produkter, till rätt typ av marknader och därmed kan komma upp på en hållbar vinstnivå? Så här skriver Södra i sin Årsrapport 2018 om Utsikter för 2019:

”Även om prisutvecklingen mattades av något under slutet av 2018 från en exceptionellt hög nivå, förväntas priserna ligga på en historiskt gynnsam nivå samtidigt som det råder en god balans mellan efterfrågan och utbud på trävaror på Södras huvudmarknader i Europa. .” (Södras Års & hållbarhetsredovisning 2018)

Marknaden mattas
Det låter ju förvisso bra men redan i halvårsrapporten som publicerades i somrasvisar nu Södra Wood en snabbt fallande vinstnivå trots att försäljningen (omsättningen) ökar både för andra kvartalet och för första halvåret 2019 jämfört med motsvarande period i fjol. Under andra kvartalet halveras vinstnivån till 7,4% jämfört med 13,8% för andra kvartalet 2018 när marknaden var på topp. Inför hösten förväntas trävarumarknaden mattas ytterligare.

Så här skriver Södra i halvårsrapporten 2019 om framtidsutsikterna:

”Prisnivåerna på både marknadsmassa och sågade trävaror var vid kvartalets utgång lägre än motsvarande period föregående år och förväntas vara så även under de kommande månaderna. Sammantaget är det svårt att göra långsiktiga bedömningar i nuvarande osäkra marknadsmiljö, men under återstoden av året bedöms marknaden mattas av till följd av den vikande globala konjunkturutvecklingen.”
(Södras delårsrapport i jan - 30 juni 2019)


Prioriterar fiber?
En vikande konjunktur drabbar ju alla företag som är verksamma inom samma bransch men för Södra Woods del kommer det att krävas åtskilligt utvecklingsarbete i produkter och marknad för att komma upp på liknande lönsamhetsnivåer som sina branschkollegor i Götaland. Inte minst i sämre tider. Frågan är hur starkt fokus på trävarudelen i Södra som styrelsen, den verkställande ledningen och i slutänden medlemmarna i Södra egentligen har? Södra använder t ex 3,3 miljarder kronor för att köpa 111 000 hektar skogsmark i Lettland. För att ”säkra fibertillgången” till massaindustrin.

Träkompetens
Frågan är om de här pengarna långsiktigt inte hade gjort bättre nytta i att flytta fram positionerna på trävarusidan? Frågan man kan ställa sig är också hur träkompetensen ser ut inom styrelse och ledning hos Södra? Och hur den prioriteras när nya styrelseledamöter rekryteras? Det handlar då inte bara om kompetensen att driva ett sågverk utan framför allt om marknadskompetens på träsidan. Historiskt har Södra i något läge definitivt fattat ett mycket lyckosamt och för medlemmarna bra beslut i att endast satsa på massaproduktion och inte integrera framåt i pappersproduktion vilket var normen bland skogsbolagen under 80- och 90-talet. Däremot har den trärelaterade verksamheten kantats av dåliga resultat och felaktiga investeringar (eller möjligen brist på kompetens och uthållighet).

Man har investerat i lövsågverk som sedan snabbt har avvecklats p g a bristande lönsamhet. Man har investerat i interiörträ som också har avvecklats p g a bristande lönsamhet. Man har idag en husfabrik som visar minusresultat under ett år där andra jämförbara sydsvenska husfabriker visar tvåsiffriga vinstmarginaler. Kommer den också att avvecklas?

Nu ligger fokus på produktion av CLT-trä (korslaminerat KL-trä) där det investeras i ny produktion hos Södra precis som hos en del andra sågverksbolag i Sverige. Frågan är bara vilken kompetens Södra har för att driva en helt ny affär av en helt ny produkt mot en helt ny typ av kund? Storaenso som startade sin första CLT-fabrik i Sverige nu i våras, har t ex hållit på med CLT-trä i två anläggningar i Österrike under många år och är redan inne i marknaden. Att få igång produktionen av nya produkter är en sak. Att bygga upp marknadskunskapen, försäljningsförmågan och kundrelationer i en ny marknad är en helt annan sak. Här krävs ny kompetens, målmedvetenhet och uthållighet.

Tillbaka till rubriken om att Södra är i otakt med timmerskogen
Vi menar att det borde finnas många och goda skäl för Södras medlemmar att lyfta och sätta ett hårdare fokus på Södra Wood. Medlemmarnas skogsskötsel går till stor del ut på att odla fram värdefullt timmer i slutavverkningsskog och idag blir ungefär hälften av skogsägarnas virke sågtimmer. Södras sågverk klarar dock inte att ta hand om mer än en del av detta timmer. Resten får säljas vidare till andra sågverk. Det timmer man sågar har man dessutom svårt att tjäna några pengar på över tid. Däremot har man ett stort virkesbehov när det gäller massaved och här ser Södra till att stimulera massavedsgallringar och hålla igång externa virkesaffärer för att få tillräckligt med fiber. Ja till och med köpa egen skogsmark utomlands. Risken för att den operativa ledningen av Södra hamnar i otakt med medlemmarnas faktiska behov av att odla och sälja värdefullt timmer ska inte underskattas.

Självklart är det en stor fördel att ha en lönsam och modern massaindustri som även kan vara med och bidra med nya produkter i form av bränslen, kem, textilfiber, nya material mm i en framväxande bioekonomi. Men om vi ser långsiktigt på var Sveriges skogliga konkurrenskraft borde finnas, relativt andra länder med sina fantastiska produktionsmöjligheter för fiber, så borde våra starkaste framtidsvärden finnas i trävaror av hög kvalité. Det finns idag få eller inga röster som motsätter sig ett utökat träbyggande. Däremot finns det tydliga krafter i hela Europa som vill motverka användning av skogsråvara såväl till energi som till kortlivade engångsprodukter. Att då ha ett alltför ensidigt fokus och en allt för stor tilltro till pappersmassa kan straffa sig i längden.

Inte speciellt “småländskt”
Det första steget borde vara att sätta fokus på lönsamhetsmål för Södras trävarudel i nivå med andra framgångsrika sågverksföretag i Götaland och göra vad som krävs för att nå dem. Varför acceptera förluster år efter år i verksamheter som andra företag bevisligen kan driva med god vinst? Det framstår ju inte speciellt småländskt? Den andra frågan måste vara hur stor volym som Södra borde såga? Med den lönsamhetsnivå som Södras sågverk haft under senaste 12-årsperioden kanske vi ska vara tacksamma att man inte sågat mer. Ur ett nationalekonomiskt perspektiv. Risken är dock stor att hela verksamhetens fokus kommer att halta i förhållande till medlemmarnas intresse och verklighet om inte Södra lägger större vikt vid att bättre ta hand om och förädla skogsägarnas värdefullaste virke.

Nu invänder säkert någon att det minsann betalas mer för timret i söder än någon annanstans i Sverige. Men då kan det vara värt att påminna sig om att det är långt kvar till kontinentala Europas timmerpriser för motsvarande kvalitéer. Trots att de sjunkit en del p g a omfattande överutbud (barkborrar och storm) den senaste tiden.

Jag är medveten om att jag trampar på många ömma tår med den här texten men jag tror att skogsägarna i Götaland gör sig själva en stor björntjänst om man inte vågar diskutera och agera i den här typen av frågor.

Det skulle vara interessant att få era kommentarer på verksamheten och lönsamheten i Södra Wood.   TS
Användarvisningsbild

Re: Vinstmaskinen Södra i otakt med timmerskogen

Vedproducent  
#581299 Jo mycket anmärkningsvärt att Södra aldrig klarar att få ordning på sin sågverksrörelse. Ser nu tex Vidas resultat första halvåret på 434 miljoner kr. Det motsvarar runt 300 kr fub i vinst på inköpt timmervolym.
Södra må vara duktiga på massasidan men oerhört dåliga på den mest lönsamma delen för skogsägaren, timret.

Avatar Fallback

Re: Vinstmaskinen Södra i otakt med timmerskogen

träis  
#581304 I vidas resultat ingår dock skogs, emballage och husfabrikers vinst till skillnad mot södra Wood.

Användarvisningsbild

Re: Vinstmaskinen Södra i otakt med timmerskogen

Vedproducent  
#581306
träis skrev:I vidas resultat ingår dock skogs, emballage och husfabrikers vinst till skillnad mot södra Wood.

Absolut, det är koncernens vinst utslaget på inköpt timmervolym.
Sen är det ju på sågverken man tjänar pengar och den stora omsättningen är.

Avatar Fallback

Re: Vinstmaskinen Södra i otakt med timmerskogen

träis  
#581310 Under första halvan av 2019 så är resultatet för Wood och några jämförbara aktörer enl de redovisningar som finns.
Södra Woods rörelresultat är ca 7-8 %.
Bergs timber ca 5,5.%
Vida totala för koncernen ca 13%
Sedan så är sågverksflisen viktig för cells resultat och timmerförmedlingen från södra skog till södra Wood ingår i södra skogs resultat. Totalt så bidrar även Wood till medlemmarnas efterlikvid och ägarvinster.

Användarvisningsbild

Re: Vinstmaskinen Södra i otakt med timmerskogen

Vedproducent  
#581313 Jo Södra Wood har visserligen en liten vinst att bidra med till efterlikviden första halvåret. För att jämförelsen ska vara lite mer likvärdig så ska man väl jämföra med övriga sågverksföretag som ju betalar förlikvid i stället. Alltså är råvaran i deras redovisade resultat redan betalt och klart. Det är det inte på Södra Wood då man ju om man ska kunna jämföra måste räkna med efterlikvidden. Det är knappast någon hemlighet att priserna legat ett par hundralappar utöver prislistorna hos många aktörer vilket Södra till liten del betalar som efterlikvid i stället.

Avatar Fallback

Re: Vinstmaskinen Södra i otakt med timmerskogen

perpet98  
#581474 I det jag ser idag när jag planterar är att syd plantors två åriga plantor är mycket mindre och tunnare än södras två åriga plantor som är mycket grövre och frodvuxna. Lika så i första gallring förespråkar södras virkes inköpare hemmikrng ett väldigt högt uttag som resulterar i att träden lägger på sig mer extra ved som gör att det blir mer pattagranar med sprötkvistar växtsprickor och andra stam skador. De genererar mer slirskador på timret och då ger mer massaved ut från skördar aggregatet och i sågverken. De vill bara Ha massa veden helt enkelt. Jag är inte ensam om att se detta. Flera säger samma sak

Avatar Fallback

Re: Vinstmaskinen Södra i otakt med timmerskogen

surjämten  
#581517 Bra för konkurrensen att skogsägarföreningarna finns??
Önskar att Norrskog o Norra Skogsägarna hade egen fabrik o egen avsättning för barrmassan.
Då TROR jag vi hade samma prisbild på råvara i Norr som i Söder.
Nu köps massan dyrare från Syd, Öst o Väst.
Dyrare än vad som betalas för massa som ligger inom en timmes avstånd från fabriker efter norrlandskusten.
Märkligt eller smart business av massabrukens ägare??

Användarvisningsbild

Re: Vinstmaskinen Södra i otakt med timmerskogen

LarsoJanny  
#581541 Är väl så enkelt att pga den haltande lönsamheten (sågtimmer) över tid så har de målat in sej i ett hörn med alla (fel?)investeringar o fastnat där de befinner sej idag o snöbollen bara rullat på (går det så går det)? :ymparty:

Avatar Fallback

Re: Vinstmaskinen Södra i otakt med timmerskogen

Klingstedt  
#581564 Vad blir vinsten per m3fub sågat om tar med vinsten från sågverksflisen ? Med ett sågutbyte på 55% borde det bli ca 45% sågverksflis att göra massaved av. Med en vinst på ?

Användarvisningsbild

Re: Vinstmaskinen Södra i otakt med timmerskogen

Torbjörn Johnsen  
#581586
Klingstedt skrev:Vad blir vinsten per m3fub sågat om tar med vinsten från sågverksflisen ? Med ett sågutbyte på 55% borde det bli ca 45% sågverksflis att göra massaved av. Med en vinst på ?


Vinsten per m3fub använd råvara som Södra Wood anger är nog med största sannolikhet inkl ett marknadsmässigt pris för biprodukterna där massaflisen utgör den största volymen. Om man ska tillskriva sågverken en andel av massaindustrins vinster så är man nog fel ute. Det blir ju onödigt dyra renserier och råvaror i så fall...

   TS
Användarvisningsbild

Re: Vinstmaskinen Södra i otakt med timmerskogen

Tåndemåla  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#581634 Men torkarna drivs men ånga från bruken på kombinaten och de drivs med delvis råvara från timmret bark och redusermatrial. Men det som men bör ha i beaktande är vilken strategi som fanns. Den skiljer ju mycket mellan 2007 och 2017 det är ju inte så troligt att Värö hade fått en ny linge om inte strategin från 2008 låg på den inriktningen när stormarna fanns i nära minne!
I Gudrun ville ju sågverken få betalt av skogsägaren att bli av med virket. Först när södra satte priset 360kr fuben för timmer blev det stabilitet och där av kom strategin att såga mer i egen regi! Vilket var i efterhandhelt fel! Nu görs en ny strategi så alla har i höst möjlighet att påverka strategin kommande år genom alla de ägaremöten som kommer att genomföras nu i höst.

Användarvisningsbild

Re: Vinstmaskinen Södra i otakt med timmerskogen

Vedproducent  
#581639
Tåndemåla skrev:Men torkarna drivs men ånga från bruken på kombinaten och de drivs med delvis råvara från timmret bark och redusermatrial. Men det som men bör ha i beaktande är vilken strategi som fanns. Den skiljer ju mycket mellan 2007 och 2017 det är ju inte så troligt att Värö hade fått en ny linge om inte strategin från 2008 låg på den inriktningen när stormarna fanns i nära minne!
I Gudrun ville ju sågverken få betalt av skogsägaren att bli av med virket. Först när södra satte priset 360kr fuben för timmer blev det stabilitet och där av kom strategin att såga mer i egen regi! Vilket var i efterhandhelt fel! Nu görs en ny strategi så alla har i höst möjlighet att påverka strategin kommande år genom alla de ägaremöten som kommer att genomföras nu i höst.

Det där är inte riktigt korrekt. Först ut med pris var Vida med 400 kr fub för grantimmer.

Användarvisningsbild

Re: Vinstmaskinen Södra i otakt med timmerskogen

Vedproducent  
#581641 Vida och ATA tillsammans var först. Hittade en notis om det också. Så det var ju dom som satte tryck på Södra och inget annat.

https://www.atl.nu/skog/forsta-timmerpr ... aststalld/

Användarvisningsbild

Re: Vinstmaskinen Södra i otakt med timmerskogen

Tåndemåla  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#581645 Södra satte väl först ett garantipris på allt först?

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).