Sida 1 av 1

Får man gallra/avverka på skogligt impediment i detaljplan?

Postat: fre 26 maj 2023, 17:23
av Skogsljus
Jag undrar om man får avverka/gallra träd inom skogligt impediment om området är detaljplanerat? Är det så att skogsvårdslagstiftningen inte gäller för området då? Det gäller större träd på detaljplanerad mark som dock inte är produktiv.

Re: Får man gallra/avverka på skogligt impediment i detaljpl

Postat: fre 26 maj 2023, 18:07
av rokon
Det kan bero på hur man i detta fall definierar ordet Impediment, "Begreppet används också i vidare betydelse inom stadsplanering och arkitektur för mark som blivit över efter exploatering."
Så det kan nog vara ok i så fall att göra åtgärder som ej skall göras i det svenska skogsbruket, där definieras all mark som har en lägre produktionsförmåga (bonitet) än 1 m3sk/ha och år som impediment.
Impediment betyder tydligen olika.

Re: Får man gallra/avverka på skogligt impediment i detaljpl

Postat: fre 26 maj 2023, 19:44
av Skogsljus
Marken har en lägre bonitet än så, dvs mindre än 1.

Re: Får man gallra/avverka på skogligt impediment i detaljpl

Postat: fre 26 maj 2023, 20:07
av rokon
Jag tror anersimyra här på skogsforum kan ge dig exempel på sådan gallring/avverkning. Nu när jag har nämnt honom här i tråden så skulle jag nog tro att han svarar dig.

Re: Får man gallra/avverka på skogligt impediment i detaljpl

Postat: fre 26 maj 2023, 20:56
av anersimyra
Detaljplanen anger typ av markanvändning och inom detaljplanelagt område finns ibland både reservatmark,nyckelbiotoper och tätortsnära skog som är vare sig reservatmark eller nyckelbiotop.
I kommunala skogar av de typer som jag nämnt regleras vad som får göras i skötselplanen och rent generellt så är det genomgripande syftet att bedriva aktiv naturvård. Åtgärder inom impediment kan vara att fälla riskträd i närheten av anlagda vandringsleder och vid behov gynna och förstärka specifika naturvärden.
Jag diskuterade faktiskt i dag frågan med en arbetskamrat som äger 4 ha sumpskog utom detaljplanelagt område och skogsvårdslagen är inget som egentligen reglerar vår verksamhet annat än genom den kommunala politikerflocken som är livrädda för barkborrar och pladdrar på om åtgärder som vore de både biologer och skogskonsulenter av yppersta klass..🤣🤣