EU bestämmer över vår skog!

 Svara  10 inlägg  10642 visn.  5 följer
Användarvisningsbild

EU bestämmer över vår skog!

 
Malwa Gallring
Användarvisningsbild

Re: EU bestämmer över vår skog!

 
#411175 Hej,
Det var synd att det var en låst artikel, har du så du kan läsa den och leta upp någon källa som inte kräver betalning för att läsa?

Avatar Fallback

Re: EU bestämmer över vår skog!

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#411189 Man hade ju kanske trott att Brysselfolket sett vad som händer om folket känner sig för överkörda men icke! Hur tänkte de här (om alls)?

MVH
MorganTrots att EU inte har rätt att lagstifta om skogen har den blivit en viktig del av klimatpolitiken. Nu väntas nya regler som ger EU-kommissionen rätt att bestämma hur mycket skog Sverige får avverka.

I somras presenterade EU-kommissionen ett lagförslag om hur medlemsländerna ska redovisa sina utsläpp och upptag av koldioxid genom markanvändning som jordbruk och skogsbruk. Syftet med förslaget är att kunna räkna ut varje lands klimatpåverkan och målet är att utradera nettoutsläppen, alltså de utsläpp som landet inte klimatkompenserar för.

I praktiken innebär förslaget att EU-kommissionen får rätt att besluta om en referensnivå, baserad på tidigare beslut om avverkningsnivåer, för hur mycket skog varje medlemsland får avverka inom ramen för hur stora utsläpp som får göras.
Fakta
EU och skogen

EU:s övergripande klimatmål

Behandlas i flera viktiga förhandlingar under 2016 och 2017. En av de handlar om LULUCF (Land Use, Land Use Change and Forestry) som på svenska blir ”Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk”.

Är en utsläppsminskning om minst 40 procent till 2030. Utsläpp och upptag från markanvändning och skogsbruk ingår inte i EUs klimatmål till 2020, men kommer vara del av 2030-ramverket.

Beslutades av Europeiska rådet 2014.

Är en del av EU:s bidrag till klimatavtalet från Paris.LULUCF i klimatpolitiken

EU har ingen kompetens att lagstifta om skog, men de nya klimatmålen kräver en definition av vad som är ett hållbart skogsbruk.

Bakgrunden till förslaget, om redovisning av utsläpp och upptag inom skogsbruk, är att EU vill att medlemsländerna ska använda mer förnybar energi för att klara klimatmålen. Det har fått länder som Storbritannien, som i hög utsträckning jämfört med andra medlemsländer, saknar skogs- och jordbruk, att importera biomassa. Det har alltså väckt frågan vad som är hållbart skogsbruk och hållbar biomassa.

Om Sverige får ett avverkningstak på 85 miljoner kubikmeter per år, vilket är genomsnittet de senaste fem åren, betyder det att all avverkning utöver det ska bokföras som nettoutsläpp om inga andra åtgärder vidtas. För att Sverige ska klara sina klimatåtaganden mot EU krävs med andra ord att avverkningen stannar vid taket eller att man kompenserar för utsläppen genom att minska dem i någon annan sektor, exempelvis transport eller mindre industrianläggningar.

Branschorganisationen Skogsindustrierna har just skickat in sitt remissvar till regeringen och är kritisk till att EU, enligt förslaget får möjlighet att bestämma över avverkningsnivån.

”Tillväxten i skogen ökar och det gör också avverkningsmöjligheterna. Om taket blir mindre än den potentiella avverkningen, alltså vad som är hållbart möjligt att avverka, finns en risk att man måste begränsa skogsbruket eller mindre industrier”, säger Mårten Larsson, skogsdirektör på Skogsindustrierna och påpekar att begränsad avverkning kommer att leda till minskad produktionen av bland annat papper och bioenergi.

Det skulle slå hårt mot både tillväxten och sysselsättningen, enligt Mårten Larsson.

”Sverige skulle kunna ha en avverkningsnivå på 100 miljoner kubikmeter varje år de kommande tio åren, enligt Skogsstyrelsen. För varje 10 miljoner kubikmeter som man minskar avverkningen med hotar man direkt 7.000 och indirekt 20.000 jobb”, säger han.

Det positiva i förslaget, enligt Skogsindustrierna, är att EU erkänner skogen och skogsprodukter som kollager och att koldioxidutsläppen i markanvändningssektorn ska bokföras vid skörden. Det betyder att utsläppen inte kan redovisas en gång till när biomassa förbränns eller förmultnar, vilket är grunden för bioenergins koldioxidneutralitet.

”Det betyder att man erkänner skogsbruket som ett hållbart brukande av en resurs för att ersätta det fossila, men om avverkningstaket blir för lågt låser man ju in de resurserna för som på ett påtagligt sätt kan bidra till att Sverige når sina klimatmål”, säger Mårten Larsson.
Skogsbruket och mängden skog skiljer sig kraftigt åt mellan medlemsländerna och enligt Europaparlamentarikern Christofer Fjellner (M) är medlemsländerna inte ens överens om vad en skog är.

”Bara tanken på att länder som har eldat ned all sin skog ska lära oss hur man bevarar den och bedriver skogsbruk talar för konflikt”, säger han.
”Debatten har skiftat fokus från att handla om hur man kan använda skogens resurser för att bekämpa klimatförändringar till att bevara skogen.”

Just nu ligger frågan hos utskottet för Miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet och senare ska Europaparlamentet rösta om förslaget. Därefter följer förhandlingar med Europeiska rådet. Enligt uppgifter till Di kan det ta över ett år innan några nya regler finns på plats.

Stina Ollila

Avatar Fallback

Re: EU bestämmer över vår skog!

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#411190 Artikeln var inte låst för mig så jag kopierande in ovan.

Användarvisningsbild

Re: EU bestämmer över vår skog!

 
#411208 Jag bifogar de övriga artiklarna som hörde till denna originalartikel...

http://www.di.se/nyheter/eu-planer-oroar-skogsindustrin/

Det är oklart vad som kommer att hända med den svenska skogen om EU-kommissionen får fullmakt att bestämma över avverkningstaket. Det får skogsjättarna att oroas över framtiden.

Di har tidigare rapporterat om att nya EU-regler kan ge EU-kommissionen rätt att bestämma hur mycket skog som får avverkas för att Sverige ska klara sina klimatlöften enligt Parisavtalet.

Det är helt klart ett system som kan få konsekvenser, enligt Henrik Mårtensson, skogschef på skogsbolaget Persson Invest.

”Det är oroväckande beroende på vilka grunder man kommer att beakta nära man lägger avverkningstaket. Idag arbetar vi utifrån Skogsstyrelsens analys av hur stora uttag man kan göra. En sådan gjordes senast 2015 och om vi tappar den förlorar vi riktlinjerna för hur skogsbruket bedrivs i dag. Om man inte grundar taket på en analys av framtiden, och om den ska göras långt ifrån Sverige, kan man bli orolig”, säger han och påpekar att förslaget är kontraproduktivt i förhållande till målet om mer förnybar energi.

All avverkning utöver taket kommer att bokföras som nettoutsläpp om inga andra åtgärder, inom någon annan sektor, görs. Det riskerar att leda till minskad produktionen av bland annat bioenergi.

På skogsjätten Sveaskog är man kritisk till den stora osäkerheten och risken att man ”straffar” de medlemsländer som satsar på skogsbruk och hållbar energi.

”Det var tidigare hela grunden för att lösa klimatkrisen. Nu talar man mer om skogen som förråd och lager än om tillväxt”, säger Martin Lindell, affärsutvecklare på Sveaskog.

Skogsjätten SCA och skogsindustrikoncernen Stora Enso är positiva till att skogen inkluderas i klimatpolitiken, men pekar på vikten av att Sverige får styra över avverkningen och planteringen av skog.

"Vi liksom andra skogsägare är bekymrade över att EU-kommissionen föreslås få stor makt att räkna om de nationellt framtagna referensnivåerna, det vill säga vad som är högsta möjliga avverkningsnivå. Medlemsländerna är bättre skickade att ta denna uppgift", säger Björn Lyngfelt, informationschef på SCA Forest Products.

”Ett högt uppställt klimatmål skapar goda förutsättningar för en biobaserad samhällsekonomi och ett aktivt skogsbruk. Det är bra för skogsindustrin och det är bra för Sverige. Samtidigt är det viktigt att vi behåller den svenska modellen med aktivt brukande av skogen och frihet under ansvar”, säger Ulrika Lilja, kommunikationsdirektör på skogsindustrikoncernen Stora Enso.


http://www.di.se/opinion/pm-nilsson-hall-fast-vid-ratten-att-bruka-skogen/

Språket avslöjar ibland hur människor ser på sin plats i geografin. Svenskarna säger till exempel "gå ut i skogen", som om den finns utanför dörren, vilket ju i någon mening är sant för alla svenska städer utom möjligen de västskånska som är omgivna av åker. Till och med huvudstaden är inringad av kompakt barrskog, snart med rikliga mängder av trattkantarell.


Tyskarna däremot säger "in den Wald gehen", eller "gå in i skogen". Skogen är något som finns en bit bort, något man kan gå in i och ut ur. De bor inte i en skog, de bor i ett tusenårigt stadslandskap och skogen är mer att betrakta som park och en skyddsvärd miljö.

De olika inställningarna mellan skogsländerna och stadsländerna har alltid styrt skogspolitiken. I Sverige brukar man skogen. Avverkar, planterar nytt och avverkar igen. På kontinenten är man mer benägen att förvalta den egna skogen likt naturreservat. Papper och virke köper man från nordbor.

Att denna inställning skulle reproduceras i klimatpolitiken var givet. Mängden koldioxid i atmosfären beror på fossil förbränning men också mängden biomassa på jorden. Alltså, rapporterar Di på nyhetsplats i dag, anser numera EU-kommissionen att det bör sättas tak för hur mycket skog som avverkas i bland annat Sverige.

Detta bör den svenska regeringen bekämpa, bland annat av industriella skäl. Men de viktigaste skälen är att tyskarnas parkperspektiv inte gör någon nytta alls. Att bruka skogen är koldioxidneutralt. Att avverka innebär att det växer nytt. Ett avverkningstak gör varken till eller ifrån. För att skogens tillväxt ska kunna minska mängden koldioxid i atmosfären måste antingen Skåne bli ett skogslän eller skog förädlas till virke som håller i generationer.

Tyvärr har den gröna delen av regeringen anslutit sig till synen på att skogen är en park och expanderar gärna Natura 2000-områden runt om i landet. Men för en gångs skull är industrialisterna mer framsynta klimataktivister. En skog som bara bevaras är ingen effektiv kolsänka, men en skog som brukas på rätt sätt kan vara det.

PM NILSSON

Användarvisningsbild

Re: EU bestämmer över vår skog!

 
#411405 Man blir både ledsen och arg.... :oops: :???:

   TS
Avatar Fallback

Re: EU bestämmer över vår skog!

 
#413440 Alliansen och sd kör över regeringen.http://www.fjellner.eu/

Avatar Fallback

Re: EU bestämmer över vår skog!

 
#413443 Nu gäller det att det stannar där vid också! Inte släppa en millimeter.

Användarvisningsbild

Re: EU bestämmer över vår skog!

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#413447
markus1978 skrev:Alliansen och sd kör över regeringen.http://www.fjellner.eu/

Det borde de göra betydligt oftare, då det finns en hel del frågor som SD och borgarna har gemensamt!
/Niklas

Användarvisningsbild

Re: EU bestämmer över vår skog!

 
#459511 Nästa vecka beslutar EU om referensnivåer för skogsavverkning vara eller icke vara.
EFN har intervjuat Christoffer Fjellner som ger sin syn på denna viktiga fråga.

Fjellner är inte speciellt oroad för föreslagna referensnivåer (troligtvis ligger i de paritet med dagens avverkningsnivå), det som han är orolig för är att förslaget innehåller rätt till ändring genom kommittologi och med detta menas att föreslagna referensnivåer kan ändras av EU framgent.

Intervjun är intressant och bör ses.https://www.efn.se/nyhetsrummet/intervj ... -jun-2017/

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).
Liknande Trådar
TitelStatistikSenaste svaret
Biotopområde - vem bestämmer? av svagud - fre 23 jan 2015, 17:23
i Avtal, offerter, virkesprislistor och priser
5 svar
1974 läst
av Mangan     
lör 24 jan 2015, 08:48
vem bestämmer om älgen? av VickyPollard - lör 31 jan 2015, 23:14
i Jakt och Fiske
14 svar
7715 läst
av stektlök     
ons 04 feb 2015, 09:34
Hur får åkaren betalt, och vem bestämmer var/när han kör? av Mangan - tor 19 feb 2015, 11:57
i Logistik, Transport
12 svar
4821 läst
av Mangan     
mån 23 feb 2015, 12:14
Vem bestämmer över svensk landsbygd och jord- och skogsbruke av Sweden-viking - mån 11 jan 2016, 18:37
i Öppna kategorin
1 svar
1066 läst
av Niking     
tis 12 jan 2016, 02:52
Hur få skog av skog? av plax - mån 26 feb 2018, 13:48
i Skogsröjning
8 svar
2219 läst
av bengt.a     
tis 27 feb 2018, 03:27
Annonser