Skogsfastigheter

servitut vid köp av skog

16 inlägg 7123 visningar 4 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

servitut vid köp av skog

Camaro1969  
#469198 Hej!

de sista detaljerna inför köp av skogen ska "behandlas"

det har visat sig att det finns 2 servitut från ca 1890, gällande mulbete samt skogsfång

hur ska man tänka?

kan dessa fortfarande vara giltiga?   TS
Ta hjälp av Nordeas skogsspecialister, vi finns på sju platser i landet.
Användarvisningsbild

Re: servitut vid köp av skog

Bax  
#469201 Här hos mig finns det några bönder som använder sig av mulbetesrätten som förevändning att släppa korna lösa på skogen under sommaren.

Vem har servitutet?

Användarvisningsbild

Re: servitut vid köp av skog

Camaro1969  
#469202 Det finns nog 2 fastigheter, den ena min granne.. som gissningsvis aldrig kommer använda det.
Den andre vet ja inte vem det är..

Enl säljarn harnde inte använts under hans 50 år som ägare..

Så jag är nog beredd att inte bråka om prisjustering pga dessa servitut, eller kan de ha ett stort värde?

   TS
Avatar Fallback

Re: servitut vid köp av skog

isteskog  
#469206 Skogsfång skulle jag kolla upp! Finns inskrivet hos Lantmäteriet vad det innefattar på fastigheten.

Användarvisningsbild

Re: servitut vid köp av skog

Camaro1969  
#469213 jo och det är beställt handlingar från dem i juni... inte fått dem ännu.

pratat med riksarkivet där de ligger, och de har ca 3 veckors jobb innan de kommer till vårat ärende.

men man kan ju åka till härnösand och plocka ut dem själv, så ska nog ta och göra det

   TS
Avatar Fallback

Re: servitut vid köp av skog

jannee  
#469214 Troligtvis inget att oroa sig över.
Det är nämligen så att om man INTE bevakar sina gamla servitut kommer de upphöra.
Men gör en förfrågan hos Lantmäteriet för säkerhets skull
Läs annars detta, om du sedan blir klokare eller ej. :grin:

Lag (1959:517) om förlängning av tiden för vissa servitut
Fakta och historik Visa/dölj innehållsförteckning Visa/dölj detaljer Skriv ut
Rättsnätet
1 § Är servitut, som innefattar rättighet till skogsfång eller mulbete och som gäller till förmån för fastighet inom Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens eller Norrbottens län, begränsat till viss tid, minst femton år, eller till fastighetsägarens livstid, och utgår giltighetstiden före den 1 januari 1974, skall servitutet likväl bestå intill nämnda dag. Förlängning av servitutstiden inträder dock ej med mindre servitutet alltjämt utövas. Ej heller förlänges tiden, om servitutet tillkommit eller blivit på angivet sätt tidsbegränsat först efter den 31 december 1946.
Om servitut som består vid utgången av år 1973 då alltjämt utövas och har betydelse som stöd för jordbruk på den härskande fastigheten, kan servitutets giltighetstid förlängas ytterligare, dock längst till utgången av år 1983. Fråga om förlängning prövas av nämnd som avses i 2 § på ansökan av den härskande fastighetens ägare. Sådan ansökan skall göras före utgången av år 1973. Lag (1971:835).
2 § Tillskyndas genom förlängningen av servitutstiden den av servitutet besvärade fastigheten olägenhet av någon betydelse, är denna fastighets ägare berättigad till ersättning därför av ägaren av den fastighet, till vars förmån servitutet gäller.
Ersättningsfrågor prövas av särskild nämnd. Anspråk på ersättning skall, vid talans förlust, framställas hos nämnden inom ett år från det förlängningen inträtt.
3 § Nämnd varom sägs i 2 § skall bestå av tre ledamöter och tillsättas för område som Konungen bestämmer. Ledamöterna, av vilka en tillika skall vara ordförande i nämnden, utses av Konungen eller myndighet som Konungen bestämmer. För envar av ledamöterna förordnas en suppleant.
Har inom nämnden var ledamot sin mening och kunna ej två meningar sammanjämkas, skall ordförandens gälla.
Mot nämndens beslut må talan icke föras. Lag (1971:835).
4 § Ersättning till nämndens ledamöter skall utgå enligt de grunder Konungen fastställer och gäldas av allmänna medel.
5 § Sedan tre månader förflutit från det nämnden meddelat beslut, får beslutet verkställas enligt vad som gäller om en sådan skiljedom som avses i 3 kap. 16 § utsökningsbalken. Lag (1981:790).
6 § Utöver vad i 2-4 §§ är stadgat skola beträffande nämnden bestämmelserna i lagen den 14 juni 1929 om skiljemän i tillämpliga delar gälla.
7 § Då servitutstid förlängts i enlighet med vad i denna lag sägs, skall servitutet gälla som om inskrivning till säkerhet därför beviljats den dag, från vilken förlängningen är att räkna. Skall den fastighet som besväras av servitutet säljas i den ordning utsökningsbalken bestämmer, skall servitutet upptagas i sakägarförteckningen, om det blivit anmält till kronofogdemyndigheten eller eljest är för myndigheten känt. Lag (1981:790).
8 § Närmare föreskrifter rörande tillämpningen av denna lag meddelas av Konungen.
SFS 1959:517
Vill du se mer?
Klicka för att ta fram
Rättsnätets menyer.

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1959-12-04

Först inlagd:
1994-01-14

Senast ändrad:
2015-06-25

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 1981:790

Detta är ett utdrag ur databasen Rättsnätet. Mångfaldigande utan

Användarvisningsbild

Re: servitut vid köp av skog

Camaro1969  
#469215
jannee skrev:Troligtvis inget att oroa sig över.
Det är nämligen så att om man INTE bevakar sina gamla servitut kommer de upphöra.
Men gör en förfrågan hos Lantmäteriet för säkerhets skull
Läs annars detta, om du sedan blir klokare eller ej. :grin:

Lag (1959:517) om förlängning av tiden för vissa servitut
Fakta och historik Visa/dölj innehållsförteckning Visa/dölj detaljer Skriv ut
Rättsnätet
1 § Är servitut, som innefattar rättighet till skogsfång eller mulbete och som gäller till förmån för fastighet inom Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens eller Norrbottens län, begränsat till viss tid, minst femton år, eller till fastighetsägarens livstid, och utgår giltighetstiden före den 1 januari 1974, skall servitutet likväl bestå intill nämnda dag. Förlängning av servitutstiden inträder dock ej med mindre servitutet alltjämt utövas. Ej heller förlänges tiden, om servitutet tillkommit eller blivit på angivet sätt tidsbegränsat först efter den 31 december 1946.
Om servitut som består vid utgången av år 1973 då alltjämt utövas och har betydelse som stöd för jordbruk på den härskande fastigheten, kan servitutets giltighetstid förlängas ytterligare, dock längst till utgången av år 1983. Fråga om förlängning prövas av nämnd som avses i 2 § på ansökan av den härskande fastighetens ägare. Sådan ansökan skall göras före utgången av år 1973. Lag (1971:835).
2 § Tillskyndas genom förlängningen av servitutstiden den av servitutet besvärade fastigheten olägenhet av någon betydelse, är denna fastighets ägare berättigad till ersättning därför av ägaren av den fastighet, till vars förmån servitutet gäller.
Ersättningsfrågor prövas av särskild nämnd. Anspråk på ersättning skall, vid talans förlust, framställas hos nämnden inom ett år från det förlängningen inträtt.
3 § Nämnd varom sägs i 2 § skall bestå av tre ledamöter och tillsättas för område som Konungen bestämmer. Ledamöterna, av vilka en tillika skall vara ordförande i nämnden, utses av Konungen eller myndighet som Konungen bestämmer. För envar av ledamöterna förordnas en suppleant.
Har inom nämnden var ledamot sin mening och kunna ej två meningar sammanjämkas, skall ordförandens gälla.
Mot nämndens beslut må talan icke föras. Lag (1971:835).
4 § Ersättning till nämndens ledamöter skall utgå enligt de grunder Konungen fastställer och gäldas av allmänna medel.
5 § Sedan tre månader förflutit från det nämnden meddelat beslut, får beslutet verkställas enligt vad som gäller om en sådan skiljedom som avses i 3 kap. 16 § utsökningsbalken. Lag (1981:790).
6 § Utöver vad i 2-4 §§ är stadgat skola beträffande nämnden bestämmelserna i lagen den 14 juni 1929 om skiljemän i tillämpliga delar gälla.
7 § Då servitutstid förlängts i enlighet med vad i denna lag sägs, skall servitutet gälla som om inskrivning till säkerhet därför beviljats den dag, från vilken förlängningen är att räkna. Skall den fastighet som besväras av servitutet säljas i den ordning utsökningsbalken bestämmer, skall servitutet upptagas i sakägarförteckningen, om det blivit anmält till kronofogdemyndigheten eller eljest är för myndigheten känt. Lag (1981:790).
8 § Närmare föreskrifter rörande tillämpningen av denna lag meddelas av Konungen.
SFS 1959:517
Vill du se mer?
Klicka för att ta fram
Rättsnätets menyer.

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1959-12-04

Först inlagd:
1994-01-14

Senast ändrad:
2015-06-25

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 1981:790

Detta är ett utdrag ur databasen Rättsnätet. Mångfaldigande utan


MEN detta är väl bara om man har satt ett slutdatum för servitutet gällande skogsfång om jag förstått rätt?

   TS
Användarvisningsbild

Re: servitut vid köp av skog

Camaro1969  
#469217 hittade detta..

och här anges att de som jag förstår det alltid var tidsbegränsade, men att de fasats ut som senast 1984.
alltså inget att oroa sig över?

Förslag: Följande lagar skall upphöra att gälla, nämligen
1) lagen (1946:741) om förlängning av tiden för vissa servitut,
2) lagen (1959:517) om förlängning av tiden för vissa servitut.

Skälen för förslaget: Vid slutet av 1800-talet och i början av 1900-
talet bildades ett stort antal skogsfångs- eller mulbetesservitut i
Norrland. Giltighetstiden var inskränkt till ett visst antal år eller till
servitutshavarens livstid. Eftersom tiden för servitutens bestånd i
de flesta fall hade bestämts till 50 år skulle många av servituten
komma att upphöra i slutet av 1940-talet eller under 1950-talet.
Ägarna till de fastigheter, till vilkas förmån servituten gällde, levde
vid den tiden under mycket knappa ekonomiska förhållanden.
Servitutens upphörande skulle därför få till följd att dessa
fastighetsägares ekonomiska situation försämrades ytterligare. Med
hänsyn till detta ansågs det nödvändigt med åtgärder för att trygga
fastighetsägarnas behov av de nyttigheter som servituten avsåg.
Den åtgärd som valdes var att genom lag förlänga tiden för
servitutens bestånd.
Genom de två lagarna kom servituten att förlängas till den
1 januari 1970. Genom ändringar åren 1969 och 1971 i 1959 års lag
förlängdes giltighetstiden först till den 1 januari 1972 och därefter
till den 1 januari 1974.
I 1971 års lagstiftningsärende konstaterades att de aktuella servituten
inte längre hade någon ekonomisk betydelse annat än i
undantagsfall. Det syntes därför lämpligt att servituten slutligen
avvecklades. Efter en kortare förlängning skulle varje förlängning
kräva en individuell prövning av en servitutsnämnd. Servituten
skulle kunna förlängas längst till den 1 januari 1984.
De aktuella servituten har således numera upphört att gälla.
Lagarna från åren 1946 och 1959 om förlängning av tiden för vissa
servitut kan därför upphävas.

   TS
Avatar Fallback

Re: servitut vid köp av skog

jannee  
#469218 Hört sägas att Lantmäteriet fått direktiv om att ta bort s.k. onyttiga servitut. Enklast och smidigast är nog ändå att slå en pling till Lantmäteriet.
Har själv enligt en fastighetsreglering någon gång i mitten på 1800 talet fått vissa belastningar såsom rätt till vattenuttag men även uttag av sand, dock inget som någon numera bryr sig om.
Om övriga bybor fortfarande har den rättigheten eller inte är vi nog alla ovetande om.

Användarvisningsbild

Re: servitut vid köp av skog

Camaro1969  
#469219
jannee skrev:Hört sägas att Lantmäteriet fått direktiv om att ta bort s.k. onyttiga servitut. Enklast och smidigast är nog ändå att slå en pling till Lantmäteriet.
Har själv enligt en fastighetsreglering någon gång i mitten på 1800 talet fått vissa belastningar såsom rätt till vattenuttag men även uttag av sand, dock inget som någon numera bryr sig om.
Om övriga bybor fortfarande har den rättigheten eller inte är vi nog alla ovetande om.


det är nog inte "bara" att slå en pling till lantmäteriet...
som du ser har vi beställt utdragen som endast finns i pappersform hos landsarkivet i härnösand.

   TS
Avatar Fallback

Re: servitut vid köp av skog

jannee  
#469220 Är lantmäteriet så låångt efter i norra delen av Sverige. :?: Här i södra är det bara att ringa och ge dem fastighetsbeteckningen så slår de direkt fram allt aktuellt som som berör fastigheten.
Vet detta eftersom jag ringde LM angående EON.s servitut på grannfastighetens som tydligen fortfarande gällde trots att EON tog ned ledningarna för herrans många år sedan.

Användarvisningsbild

Re: servitut vid köp av skog

Camaro1969  
#469221 man kan ju logga in på mina sidor, där finns en hel del scannat tyvärr inte allt.

man ser vilka servitutsnummer/namn som finns men inte annat...

tror kanske elledningar är lite modernare än mulbete och skogsfång från 1890, så därför finns de inte digitalt...

   TS
Avatar Fallback

Re: servitut vid köp av skog

jannee  
#469222 Tror ändå inte att du behöver oroa dig, för vem ska komma och nyttja dessa eventuella servitut.
Var i stället glad så länge du har några grannar snart är nog även dessa en raritet :mrgreen:

Användarvisningsbild

Re: servitut vid köp av skog

Camaro1969  
#469224 nä troligen behöver man nog inte oroa sig... men kan va bra att veta vad som finns

   TS
Avatar Fallback

Re: servitut vid köp av skog

Mangan  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#469235 Vi hade ju nyss (nåja...) uppe detta här:

Vedrättigheter

Här en artikel om upphävt mulbete:

http://www.helahalsingland.se/halsingla ... te-upphavs

Observera ersättningen sist i artikeln!

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).