Skogsfastigheter

Skogsägare egendomsskydd i regeringsformen Europakonventione

7 inlägg 2438 visningar 5 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Skogsägare egendomsskydd i regeringsformen Europakonventione

Sweden-viking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#398397 Skogsägare har egendomsskydd enligt regeringsformen och Europakonventionen.

Skyddet för egendom är grundlagsreglerat i 2 kap. 15 § regeringsformen. I bestämmelsens första stycke tillförsäkras enskilda skydd mot det allmänna för sin äganderätt genom ett förbud mot dels expropriation och annan sådant förfogande, dels mot olika rådighetsinskränkningar i mark och byggnad.

Skyddet i 2 kap. 15 § regeringsformen utgör ett skydd mot ingrepp i den enskildes egendom från det allmännas sida.

Egendomsskyddet regleras i artikel 1 i det första tilläggsprotokollet till Europakonventionen. Europakonventionen gäller som svensk lag och har inkorporerats genom lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.
Av artikel 1 i det första tilläggsprotokollet följer att varje fysisk eller juridisk person ska ha rätt till respekt för sin egendom samt att ingen får berövas denna annat än om det sker i det allmännas intresse och under de förutsättningar som anges i lag och i folkrättens allmänna grundsatser.

Europakonventionens bestämmelser om skydd för egendom innebär bland annat att staten inte utan vidare kan ta annans mark i anspråk, t.ex. genom expropriation. Bestämmelserna i Europakonventionen får dock också anses innebära att staten har en positiv förpliktelse att se till att rättigheten skyddas mot kränkningar utförda av andra privata rättssubjekt. Detta sker framför allt genom att utfärda lagar som skyddar mot tillgrepp av egendom och som ger möjlighet att få tillbaka egendom som har frånhänts ägaren olovligen.

Staten har alltså ett ansvar när rätten till skydd för egendom hotas genom åtgärder från andra än staten.

Skogsägaren är ägare till den egna ärligt ägda skogen och marken och har full bestämmanderätt om vad marken skall användas till.

Det är fortfarande helt omöjligt överklaga Skogsstyrelsens felaktigheter och myndighetsmissbruk.
Varför framträder aktivister i Naturskyddsföreningen som en myndighet likt Skogsstyrelsen.
Har Skogsstyrelsen gett fullmakt till Naturskyddsföreningen att leka myndighet??

Varför stödjer myndigheter likt naturvårdsverket aktivisterna i naturskyddsföreningen med enorma bidrag för att sabotera för markägare???
Att myndigheter finansierar denna organisation är en skam för naturvårdsverket & Skogsstyrelsen, och gör att förtroendet för naturvårdsverket & Skogsstyrelsen kraftigt minskar.

Rättsväsendet skall beivra alla former av intrång på skogsägarens egendom. Ett rimligt krav är att kriminalisera verksamhet som kränker skogsägarens äganderätt. Det är mycket tråkigt att staten åsidosatt skogsägaren och äganderätten i så stor utsträckning.

Vi skogsägare konstaterar att trots att vi genom skatter avlönar tjänstemännen och att vi som sakägare är drabbade av avverkningsförbud, miljöaktivister, aktivister som trädkramare med olagliga intrång, nerskräpning, olovliga tältläger m.m. och till råga på allt skall vi betala helst en gång till för att eventuellt få den rätt till hjälp som vi lagligt har rätt till.
Skogsägaren är ett brottsoffer och brottsoffermyndigheten skall ha ett inflytande över utredningen.

Sverige är alltmer ett särintresseland utan politiker med ryggrad som vill lyssna eller orkar/kan/törs stå upp och och balansera med sunt förnuft mellan sakägare och särintressen på ett bra sätt. Eller säga ifrån.
Så från myndigheter blir objektivitetskriterierna i praktiken allvarligt sned dragen. Man helst bara vill höra den ena parten som varken gör eller vill göra rätt för sig eller betalar ersättningar och lever på bidrag utan att betala ens skattar i landet Sverige.
Det skapas nu i ökande fart mer och mer bedömningskriterier som baseras på tyckande, som medför grova kränkningar av enskilda privata skogsägares egendom och deras äganderätt. Enskilda privata skogsägare kränks av staten.
Att leka med andras egendom och ekonomi som är den enskilde privata skogsägarens och skattebetalaren det är alltför lätt, och därför inget viktigt för myndigheten att efterhöra deras synpunkter.

Skogsstyrelsen bör gå kurser i egendomsskydd och äganderätt.   TS
Ta hjälp av Nordeas skogsspecialister, vi finns på sju platser i landet.
Användarvisningsbild

Re: Skogsägare egendomsskydd i regeringsformen Europakonvent

Elias Granqvist  
#398426 Som jurist hjälper jag gärna till med frågor om kränkt äganderätt m.m. av det här slaget. Det du skriver om är viktigt och bör framföras i den allmänna debatten, men för att gå vidare med ett ärende krävs förstås konkreta exempel på saker som faktiskt har hänt.

Användarvisningsbild

Re: Skogsägare egendomsskydd i regeringsformen Europakonvent

Sweden-viking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#398433 http://www.lantbruk.com/skog/att-forbju ... -overgrepp

Fem skogsägare i Arbrå har fått nej till sina avverkningsanmälningar med hänvisning till att åtgärderna påverkar lavskrikans revir. LRF stöttar skogsägarna och planerar att överklaga Skogsstyrelsens beslut.

Läs också
”Beslutet att neka avverkning är helt oacceptabelt”
Skogsstyrelsen säger nej till fem skogsägares avverkningsanmälningar med hänvisning till att lavskrikan finns i området kring Arbrå i Hälsingland. Skogsägarna får ingen ersättning utan hotas i stället med miljonbelopp i böter om besluten inte efterlevs.

Förlorar sin inkomst
En av skogsägarna är Per-Olof Löfgren, 61 år, i Vallsta. Han hade planerat att avverka ett bestånd 110-årig granskog.

– Jag sade upp mig från mitt jobb förra året för att ägna mig åt skogen. Jag har 270 hektar produktiv skogsmark och jag har köpt en skördare för att kunna vara självverksam. Jag hade tänkt att jag skulle leva på min skog fram till pensionen. Det här kommer att få en stor ekonomisk påverkan för mig, säger han.

Kan bli bötfäld
Per-Olof Löfgren hotas av ett vite på 1 miljon kronor om han skulle fullfölja avverkningen.

Statligt övergrepp
Sven-Erik Hammar, vice ordförande i LRF och ordförande i LRF Skogsägarna, är upprörd över att skogsägarna har fått nej till avverkning.

– Nu väljer Skogsstyrelsen att hänvisa till artskyddsförordningen och betalar inte ut någon ersättning till de drabbade skogsägarna. Det är givetvis helt oacceptabelt. Skogen är deras sparkapital och inkomst. Att förbjuda avverkning utan att ge någon ersättning är helt enkelt ett övergrepp från statens sida, säger han.

Artskyddad fågel
Orsaken till avslaget är att lavskrikan finns i området. Fågeln häckar i äldre barrskog och förekommer från Norra Värmland och norrut till finska gränsen. Den har tidigare bedömts som nära hotad, men i dag anses arten vara livskraftig. Skogsstyrelsen har i en bilaga till Skogsvårdslagen listat de fåglar man ska prioritera i artskyddsärenden och där föreslås att lavskrikan tas bort. Länsstyrelsen i Gävleborg anser dock att fyra lavskrikerevir skulle påverkas vid avverkningen i Arbrå och vill inte godkänna avverkningarna.

– Lavskrikan är rätt vanlig. Jag har medelålders och äldre skog på båda sidor om det här området jag ansökt att få avverka där lavskrikan är etablerad, så jag blev förvånad när jag fick avslag. Om myndigheterna ska använda artskyddsförordningen på det här sättet för arter som inte ens är hotade kommer det att få stora konsekvenser för skogsägare och hela skogsindustrin, säger Per-Olof Löfgren.

Överklagar
LRF har beslutat att stötta två av de fem skogsägarna i en rättslig process och nu har de tre veckor på sig att överklaga Skogsstyrelsens beslut till Mark- och miljödomstolen.

– Det är väldigt positivt att både LRF och Mellanskog stöttar oss. Det här hade vi inte klarat att driva själva, säger Per-Olof Löfgren.

– Det här är fullkomligt horribelt, säger Karin Perers, ordförande för Mellanskog. Lavskrikan är bedömd som livskraftig och finns från Norge till östra Sibirien. Med denna tolkning av artskyddsförordningen omöjliggörs skogsbruk på mycket stora arealer, både den privata och samhällsekonomiska kostnaden är enorm.

Agerar enligt nya riktlinjer
Åsa Lundberg är skogskonsulent vid Skogsstyrelsen och kommenterar avslagen till de berörda skogsägarna så här:

– Vi agerar i enlighet med de nya riktlinjerna och har fattat beslut. Vi välkomnar ett eventuellt överklagande som kan tydliggöra hur denna typ av ärenden ska hanteras, säger hon.

   TS
Användarvisningsbild

Re: Skogsägare egendomsskydd i regeringsformen Europakonvent

Sweden-viking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#398449 Naturvårdsverket finansierar också juristen Jan Darpös forskning om EU-rätt i artfrågor, vilket bidrar till en ökande juridisk karusell omkring artskyddet i skogsbruket. Det finns många fall av bidrag från Naturvårdsverket till forskare, som det för mig är uppenbart vad forskningen skulle resultera i.
Jag kritiserar härmed Naturvårdsverket för att genom olika bidrag i för hög grad bidra till en subjektiv vinkling av artfrågorna, som kostat mycket i polarisering och minskad trovärdighet för objektiviteten och statsmakterna.
Detta är inte bra.
Vem kan man som Skogsägare med invesaerat kapital och arbete i skogsbruket lita på??

Det är stor risk för konkurser bland många skogsägare när man förlorar brukanderätten och avkastningsrätten på det egna kapitalet i strid mot Sveriges Grundlag.

Att Skogstyrelsen flagrant och nonchalant lägger ut alla averknings ansökningar för granskning av dessa aktivist organisationer och andra rättshaverister är mycket upprörande då te x naturskyddsföreningen med statliga bidrag i fickan satt i system att anmäla på tvivelaktiga grunder artskyddade fynd. Att man som skogsägare inte kan överklaga för att få till stånd en rättvis och saklig bedömning är inget annat än en rättslig skandal av statliga myndigheter.

När det gäller Skogsstyrelsen kan man se en misstänkt koppling mellan dess personer i styrelsen och samtidigt ledande roller i WWF.

Sådana här frågor har ju mycket stor relevans för förtroendet av sammansättningen av Myndigheterna Naturvårdsverket och Skogsstyrelsens styrelse.

Men framförallt är att Skogsvårdsstyrelsens trovärdighet sjunkande i kvadrat.

   TS
Användarvisningsbild

Re: Skogsägare egendomsskydd i regeringsformen Europakonvent

Torbjörn Johnsen  
#398478 Finns det inga möjligheter att t ex driva upp frågan om integritetskränkning för enskilda (publicering av avverkningsanmälningar) i lämplig EU-instans? Generellt sett så har ju de flesta EU-länder en mer återhållsam syn när det gäller personlig integritet än vad som är praxis i Sverige idag, inte minst Tyskland.

Användarvisningsbild

Re: Skogsägare egendomsskydd i regeringsformen Europakonvent

Elias Granqvist  
#398562
Torbjörn Johnsen skrev:Finns det inga möjligheter att t ex driva upp frågan om integritetskränkning för enskilda (publicering av avverkningsanmälningar) i lämplig EU-instans? Generellt sett så har ju de flesta EU-länder en mer återhållsam syn när det gäller personlig integritet än vad som är praxis i Sverige idag, inte minst Tyskland.


Jo, men till att börja med kan det vara lämpligt att driva frågan i inhemska instanser.

Användarvisningsbild

Re: Skogsägare egendomsskydd i regeringsformen Europakonvent

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#398750 En gästskribent på frihetsportalen framför liknande tankar http://www.frihetsportalen.se/2016/07/8445/
/Niklas

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).