Skogsfastigheter

Naturvårdsverket har regeringsuppdrag att ta fram handplaner

6 inlägg 2610 visningar 2 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Naturvårdsverket har regeringsuppdrag att ta fram handplaner

Sweden-viking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#388275 ”Naturvårdsverket har fått i regeringsuppdrag att ta fram en strategi för myndighetens arbete med information om Allemansrätten.
Naturvårdsverket ska utveckla förutsättningarna för friluftslivet.
Kartlägga naturområden som har stor betydelse för friluftsliv, rekreation och turism
Nationell strategi för formellt skydd av skog & Värdefulla skogar.Ett samrådsmöte har hållits där inbjudna organisationer kunde presentera sina synpunkter på informationsarbetet. "


Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Naturvårdsverket
Information om allemansrätten
Naturvårdsverket ska ta fram en långsiktig strategi för kommunikation om allemansrätten i syfte att öka allmänhetens kunskap om vad man får och inte får göra med stöd av allemansrätten. I uppdraget ingår att lyfta fram de områden där särskilda insatser behövs, t.ex. information för nyanlända samt att inkludera en jämställdhetsanalys av strategin. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 31 maj 2016.
Utveckling av friluftslivet
Naturvårdsverket ska utveckla förutsättningarna för friluftslivet genom att ta fram en metod för att kartlägga områden som har betydelse för friluftsliv, utveckla digital information om naturområden och kartlägga vandringsleder.
Naturvårdsverket ska ta fram en metod som kan användas för att kartlägga naturområden som har stor betydelse för friluftsliv, rekreation och turism på lokal och regional nivå. Erfarenheter från arbete med bl.a. riksintressen för friluftsliv, uppdragen om skydd av tätortsnära natur och natur- och kulturreservat samt Skogsstyrelsens arbete med att identifiera skogar med höga sociala värden ska tas tillvara. Arbetet ska genomföras tillsammans med Skogsstyrelsen, Havs- och vattenmyndigheten, Riksantikvarieämbetet, samt andra berörda myndigheter och organisationer.
Naturvårdsverket ska utveckla förutsättningarna för användarvänlig information för olika digitala plattformar om naturområden, särskilt skyddade områden, för att allmänhetens tillgänglighet ska öka samt främja friluftsliv och turism. Uppdraget ska genomföras tillsammans med Tillväxtverket samt länsstyrelserna i Stockholms, Jämtlands och Örebro län.
Naturvårdsverket ska kartlägga systemet av vandringsleder i hela landet vad gäller typer, status och ansvarsförhållanden samt ge förslag till hur arbetet med vandringsleder kan utvecklas för att främja friluftsliv, turism och tillgänglighet med hänsyn till samiska intressen i de områden som samer traditionellt brukar. För det statliga ledsystemet i fjällen ska Naturvårdsverket kartlägga vilka leder som behöver upprustas, flyttas eller kompletteras för att skapa ett sammanhängande ledsystem. Naturvårdsverket ska vidare utreda förutsättningar och kostnader för att komplettera det statliga ledsystemet med en ny vandringsled genom skyddade fjällnära skogar. Arbetet ska genomföras tillsammans med berörda länsstyrelser och Sametinget samt i dialog med berörda organisationer.
Uppdraget ska genomföras så att alla människor, oavsett förutsättningar utifrån ålder, kön, socioekonomisk status, etnisk och kulturell bakgrund, intresse, funktionsförmåga etc. ges förutsättningar att vistas i naturen och utöva friluftsliv med allemansrätten som grund. Den del av uppdraget som omfattar kartläggning av naturområden ska redovisas till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 30 september 2016. Resterande delar av uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 2 maj 2017.
Värdefulla skogar
Naturvårdsverket ska i samarbete med Skogsstyrelsen utvärdera Nationell strategi för formellt skydd av skog och använda resultatet tillsammans med myndigheternas erfarenheter från att arbeta med skydd av skog för att revidera den befintliga strategin, i syfte att uppnå ett kostnadseffektivt skydd. I arbetet ingår att redovisa arealer och geografisk fördelning av kända värdefulla skogar som saknar formellt skydd, vilka av dessa som omfattas av frivilliga avsättningar och analysera behovet av kompletterande kartläggning av okända värdefulla skogar. Vidare ingår att föreslå en ny länsvis fördelningsmodell utifrån beslutat etappmål om skydd av landområden, sötvattensområden och marina områden, vad avser den del som omfattar skogar med höga naturvärden. Skydd av skogar av värde för friluftslivet och tätortsnära skogar ska beaktas i arbetet liksom behov av skydd av skog som behövs för att uppnå andra miljökvalitetsmål än Levande skogar. Resultatet från utvärderingen ska kunna användas i regeringens arbete med att utveckla nya etappmål för skydd av skog. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet och Näringsdepartementet) senast den 31 december 2016.

NOG BLIR MAN MISSTÄNKT ATT NATURVÅRDSVERKET VILL LÄGGA YTTERLIGARE HINDER I ÄGANDERÄTT OCH FÖRFOGANDERÄTT.

Vi skogs och näringsfastighetsägare borde skriva till naturvårdsverket och föra vår talan och åsikter, förmodligen kommer friluftslivet och miljöaktivister att få större betydelse och köra över landsbygdens behov och intressen   TS
Ta hjälp av Nordeas skogsspecialister, vi finns på sju platser i landet.
Användarvisningsbild

Re: Naturvårdsverket har regeringsuppdrag att ta fram handpl

DagL  
#388571 "Levande skogar" nämns endast "behov av skydd av skog som behövs för att uppnå andra miljökvalitetsmål än Levande skogar." Hittills trodde jag att "Levande skogar" var miljökvalitetsmålet, men det tillkommer tydligen ytterligare. Å andra sidan kanske det är en nedtoning av "Levande skogar" att det inte nämns i övrigt. Att göra en led genom skyddade fjällnära skogar passar ju bra eftersom så stor del av de fjällnära skogarna skyddats och fler verkar det bli och då kommer de ju till användning http://daglindgren.upsc.se/Naturv/FjallnaraNaturtyp.pdf .

Användarvisningsbild

Re: Naturvårdsverket har regeringsuppdrag att ta fram handpl

Torbjörn Johnsen  
#427810 Jag vet inte om den här presentationen varit uppe på skogsforum tidigare eller ej men det hölls tydligen en hearing med Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen i oktober i år ang regeringens uppdrag att sa över skyddet av hotade skogsmiljöer.
https://www.naturvardsverket.se/upload/ ... 161004.pdf

Ett uttryck som börjar dyka upp lite varstans är "Värdekärna". Enligt rapporten definieras en värdekärna så här:
Ett sammanhängande skogsområde som bedöms ha en stor betydelse för fauna och flora och/eller för en prioriterad skogstyp.


Finns det någon som vet mer om värdekärnor eller om det hänt något mer kring arbetet med ovan nämnt uppdrag?

Användarvisningsbild

Re: Naturvårdsverket har regeringsuppdrag att ta fram handpl

Torbjörn Johnsen  
#427812 Här dök t ex uttrycket "Värdekärna" upp i ett debattinlägg i Dalademokraten som skogsgruppen i Orsa naturskyddsförening skickat in:

http://www.dalademokraten.se/dalarna/or ... vardekarna

Avatar Fallback

Re: Naturvårdsverket har regeringsuppdrag att ta fram handpl

Orsa  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#427815 Här ser man vad som hände med 1 st värdekärna och hur det utvecklas över tiden.


Inventeringarna utvidgas från mossor, lavskrikor, lämningar, surdrag, laserskanningar, stigar, drönare, planläggningar. Inventerarna kartlägger markerna mer och mer.

Här ser man vidare hur det byggs vandringsleder.
Kantzonerna ökas lite runt periferin. Liten radieökning på stort område blir ytor det. "Lite mer får man tåla varje säsong.

Finns det inga skäl idag ordnar vi nya skäl till imorgon.

I direktivet talas det också om kostnadseffektivare skydd.
De två kostnadskomponeneter man har är dels tjänstemannakostnaden, dels ersättningen för konfiskationen.

Såvitt jag begriper kommer inte den första kostnadskomponenten kunna krympas utan tvärt om. Med fler experter ute i markerna och på konferenserna/dragningarna kommer kostnaderna ökas genom ökade budgetanslag. Därför kommer först kommunistidéerna om övertagande att slå igenom som minskade ersättningar och att man måste tåla mer inskränkningar utan ersättning alls.
Beskattningen/uttaxering av avgifter från privata skogsägare kommer sannolikt gå uppåt. Troligen ska vi börja betala för inspektion vid hyggesanmälan eller nåt sånt i första läget.

Avatar Fallback

Re: Naturvårdsverket har regeringsuppdrag att ta fram handpl

Andreas77  
#427817
Torbjörn Johnsen skrev:Jag vet inte om den här presentationen varit uppe på skogsforum tidigare eller ej men det hölls tydligen en hearing med Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen i oktober i år ang regeringens uppdrag att sa över skyddet av hotade skogsmiljöer.
https://www.naturvardsverket.se/upload/ ... 161004.pdf

Ett uttryck som börjar dyka upp lite varstans är "Värdekärna". Enligt rapporten definieras en värdekärna så här:
Ett sammanhängande skogsområde som bedöms ha en stor betydelse för fauna och flora och/eller för en prioriterad skogstyp.


Finns det någon som vet mer om värdekärnor eller om det hänt något mer kring arbetet med ovan nämnt uppdrag?


Begreppet värdekärna är på intet vis nytt. Det fanns med i den nu gällande strategin för formellt skydd av skog som togs fram för drygt 10 år sedan. https://www.naturvardsverket.se/Documen ... 1243-6.pdf Det är den strategin som under 2016 har setts över och reviderats. Därav den hearing du refererar till. Den reviderade strategin ska vara klar inom några månader tror jag.

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).