Skogsfastigheter

Lantmäteriet har ritat om min fastighetskarta. Lagligt?

72 inlägg 31898 visningar 20 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Re: Lantmäteriet har ritat om min fastighetskarta. Lagligt?

Skogsvaktaren  
#505832 Hej igen!
Jag måste få göra ett tillägg,
Jag har via telefon och mail ställt frågor till lantmätare,
Men de har inget ärendenummer eller skriftlig ansökan.
Mycket märkligt de anser att de inte behöver kontakta sakägare vi stora ändringar i fastighetskartan

På grund av delvis tidsbrist jag har missat i Fastighetsbildningslagen att det klart och tydligt längst bak i fastighetsbildningslagens sista kapitel 19 .

Där framgår hur lantmäterimyndigheten skall hantera ändringar i fastighetsregistret – Jag konstaterar återigen att man inte följer lagen.

Men där framgår som jag förstår att detta är än mer klandervärt av en utbildad lantmätare.

Fastighetsbildningslagen
19 FASTIGHETSREGISTER
19.4 Rättelse

4 § Om en uppgift i fastighetsregistrets allmänna del är uppenbart oriktig, skall uppgiften
rättas, om det kan ske utan någon skada för fastighetsägare eller rättighetshavare. Är det
uppenbart att någon sådan skada inte kan uppkomma, skall rättelse ske omedelbart. I annat
fall skall fastighetsägare eller rättighetshavare få tillfälle att yttra sig om han är känd.

Lagligen bestämda gränser i fastighetsbestämnings förrättningar kan jag inte förstå hur lantmäterimyndigheten väljer att strunta i eller bortförklara.

Nu vill lantmätare ha betalt för att svara varför hen manipulerat fastighetskartan.

Ta hjälp av Nordeas skogsspecialister, vi finns på sju platser i landet.
Avatar Fallback

Re: Lantmäteriet har ritat om min fastighetskarta. Lagligt?

fax  
#505841 Fastighetsregistret är något helt annat än fastighetskartan. För att vara lite tjatig - fastighetskartan är bara en illustration av fastighetsindelningen och har ingen rättsverkan. Fastighetsregistret är en det register där fastighetsbeteckning, lägesinformation, lagfaren ägare, adress, servitut och andra rättigheter, förrättningsakter m m är redovisade.

Avatar Fallback

Re: Lantmäteriet har ritat om min fastighetskarta. Lagligt?

Uffe  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#505848
Skogsvaktaren skrev:Hej igen!
Jag måste få göra ett tillägg,
Jag har via telefon och mail ställt frågor till lantmätare,
Men de har inget ärendenummer eller skriftlig ansökan.
Mycket märkligt de anser att de inte behöver kontakta sakägare vi stora ändringar i fastighetskartan

På grund av delvis tidsbrist jag har missat i Fastighetsbildningslagen att det klart och tydligt längst bak i fastighetsbildningslagens sista kapitel 19 .

Där framgår hur lantmäterimyndigheten skall hantera ändringar i fastighetsregistret – Jag konstaterar återigen att man inte följer lagen.

Men där framgår som jag förstår att detta är än mer klandervärt av en utbildad lantmätare.

Fastighetsbildningslagen
19 FASTIGHETSREGISTER
19.4 Rättelse

4 § Om en uppgift i fastighetsregistrets allmänna del är uppenbart oriktig, skall uppgiften
rättas, om det kan ske utan någon skada för fastighetsägare eller rättighetshavare. Är det
uppenbart att någon sådan skada inte kan uppkomma, skall rättelse ske omedelbart. I annat
fall skall fastighetsägare eller rättighetshavare få tillfälle att yttra sig om han är känd.

Lagligen bestämda gränser i fastighetsbestämnings förrättningar kan jag inte förstå hur lantmäterimyndigheten väljer att strunta i eller bortförklara.

Nu vill lantmätare ha betalt för att svara varför hen manipulerat fastighetskartan.


Kartan har ingen rättsverkan Punkt!
Fastighetsbestämningarna gäller, leta rätt på råstenar o rör som är usatta vid bestämningarna. Där har du din rågång.

Användarvisningsbild

Re: Lantmäteriet har ritat om min fastighetskarta. Lagligt?

Floan  
#510431 Visst det stämmer som du säger registerkartan har ingen rättsverkan, men när det väl går så långt att man ändå begär en gränsbestämning för att komma tillrätta med rågrannarnas olika åsikter så vill Lantmäteriet ändå gå efter registerkartan. ( Vid anläggningsförrättningar används tyvärr registerkartan som om den hade rättsverkan när andelstalen skall räknas ut, samma sak vid skatteverket.)
Jag talar nu av egen erfarenhet efter att nyligen varit med om tre stycken olika förrättningar. Trots att alla gamla storskiftesrösen letats fram + alla de gamla förrättningskartorna. Hävdelinjer syntes dessutom tydligt både i fält samt på lantmäteriets egna ortofoton. Varken gränsrösen eller hävdelinjer stämde med registerkartan, vilket påtalades tydligt under förrättningen. Koordinater samt fotografier på alla de gamla rösena var framtagna för att underlätta förrättningen. Det märkliga var att två stycken DRK-kvalitetspunkter i registerkartan var inmätta med centimeternoggrannhet trots att gränsmarkeringar helt saknades i punkterna i fråga. Båda punkterna verkade dessutom vara inmätta av pensionerade Lantmätare. Enligt uppgift från Lantmäteriet så har pensionerade Lantmätare fortfarande inloggningskoderna kvar av praktiska skäl. Vi häpnade över den informationen.
Det är ju i sådana fall som om de har bäddat för korruption kan man tycka.
Skulle en banktjänsteman få behålla sina inloggningskoder för att kunna göra kontotransaktioner efter att ha avslutat sin anställning? Jag skulle inte tro det!
Den ena mätpunkten låg ca 30 meter från det verkliga röset. I den gamla registerkartan innan inmätningen så låg den däremot rätt. Dessa inmätningar och ändringar av registerkartan hade skett helt utan förrättning samt våran vetskap. Efter avslutade förrättningar så gick ingen gräns genom något gammalt röse. Gränsrören slogs ned i huvudsak efter den felaktiga registerkartan. Mitt förtroende för denna myndighet är numera på bottennivå.
Jag skulle vilja råda alla er som håller på och letar gamla gränsrösen. Kolla upp DRK-kvalitetsskiktet vid någon av Lantmäteriets kundterminaler under besökstid, gör sedan en utskrift. Man kan själv klicka fram detta skikt. Där syns tydligt vilka gränspunkter som är inmätta samt noggrannheten. Alla dessa kvalitetspunkter loggas naturligtvis med ytterligare information (ID-nr, ändringsdatum, typen av gränsmarkering, den som gjorde ändringen mm) vilken Lantmätarna har tillgång till. Kundmottagarna vid kontoren har tyvärr varken tillgång eller vetskap om denna ytterligare information och kan oftast bara svara på enkla frågor. De bör dock kunna hjälpa till att visa hur man ändrar till DRK-kvalitetsskiktet på kundterminalen.

Användarvisningsbild

Re: Lantmäteriet har ritat om min fastighetskarta. Lagligt?

Floan  
#510673 Kartorna klistrades upp på gummiduk varefter de blöttes upp och töjdes ut vid Lantmäteriets forcerade digitalisering

För de som inte förstår varför den digitaliserade registerkartan (DRK) inte stämmer med de gamla kartorna så kan jag upplysa om att en del av orsaken förmodligen ligger i den forcerade databas-uppbyggnaden vid digitaliseringen av dessa kartor i början på 90-talet (antagligen efter riksdagsbeslut).
Man använde bland annat metoder där man klistrade upp kartor på gummiduk varefter de blöttes upp och sträcktes ut. Det var verkligen svårt att tro att det ens var sant när jag hörde det första gången.

Sök på google med söksträngen: forcerad databasuppbyggnad karta blöttes
Senast redigerad av Floan lör 05 maj 2018, 08:39, redigerad totalt 1 gång.

Användarvisningsbild

Re: Lantmäteriet har ritat om min fastighetskarta. Lagligt?

Skogsvaktaren  
#510863 Lantmäterimyndigheten har stora problem idag med bristande kompetens hos personalen och brist på personal.
Därför anställer Myndigheten outbildad personal.

Den enskilda medborgaren utgår från att Lantmäteirmyndighetens kartor går att lita på. Fastighetskartorna finns tillgängliga för många med modern teknik.
Grannar hamnar i tvist med varandra när den ene utgår från markeringar på marken, den andre utgår från fastighetskartan och den tredje utgår från koordinaterna i fastighetsregistret.

Lantmäterimyndigheten inom Staten och kommunerna har ett i skadeståndslagen (1972:207) reglerat särskilt ansvar för bl.a. personskador, sakskador eller rena förmögenhetsskador vållade genom fel eller försummelse vid
myndighetsutövning i verksamhet som staten eller kommunen ansvarar för. De har även att ersätta s.k. rena förmögenhetsskador som vållats av att en myndighet genom fel eller försummelse lämnat felaktiga upplysningar eller råd.

Markägarnas intressen - rättssäkerhet
Rättssäkerhet är en grundläggande förutsättning för markägarna i ett demokratiskt Svenskt samhälle. Rättsordningen ska skydda individen mot övergrepp från samhället och andra individer, ge juridisk trygghet, och tillämpa reglerna förutsägbart och effektivt.
Enskilda fastighets- och markägare har ett uppenbart intresse av att känna till omfattningen av sin fastighet och var gränserna går mot andra fastigheter eller områden. Gränsmärkenas syfte är att på ett konkret sätt visa för fastighetsägarna inom vilket område de har fått rättsordningens befogenheter att utöva sin äganderätt.

Rättssäkerhetsaspekten och upprätthållande av den allmänna rättstryggheten har därför mycket stor betydelse. Fastighetsägarnas behov av att kunna synliggöra gränserna är av största vikt och att rättsäkerheten inte raseras.

Rättssäkerhetsintresset innefattar att det görs av en opartisk och erfaren och fullt kompetent person och att inga klåpare sysslar med denna viktiga uppgift att utreda gränser , dessutom måste bägge sakägare på vardera sidor om gränsen få insyn och bevaka sina rättigheter. tyvärr verkar inte lantmäterimyndigheten intresserade att sakägare får yttra sig utan lantmäterimyndigheten vill bara köra över markägare och lyssna på tredje part sommarstugägare som inte har med gränsen att göra..

Användarvisningsbild

Re: Lantmäteriet har ritat om min fastighetskarta. Lagligt?

Floan  
#511066
Skogsvaktaren skrev:Rättssäkerhetsaspekten och upprätthållande av den allmänna rättstryggheten har därför mycket stor betydelse. Fastighetsägarnas behov av att kunna synliggöra gränserna är av största vikt och att rättsäkerheten inte raseras.


Rättssäkerheten är redan raserad, vilket skedde så sent som år 2010 när den nya lagen om Mark- och miljödomstolar skrevs med hjälp av våra folkvalda politiker. Lantmäteriet fick då immunitet emot de enskilda i 5 kap. 2§ ( se nedan) vilket innebär att de aldrig kan bli motpart till en enskild i fastighetsmål. Det spelar alltså ingen roll om Lantmäteriet har gjort fel i förrättningen. Motparten blir istället dina rå-grannar trots att de inte alls har med felet att göra.
Man blir mörkrädd. Vilket land lever vi i egentligen? Är detta rättssäkerhet? Demokrati? Förvaltningsdiktatur?
I samma lag så garderades även att ett så kallat tekniskt råd skall få vara med och döma i målen tillsammans med domaren. Detta tekniska råd är en Lantmätare i så gott som alla fastighetsmål och domsluten blir också därefter.


2 § Om en enskild överklagar en förvaltningsmyndighets avgörande är den förvaltningsmyndighet som först beslutat i saken motpart till den en- skilde sedan handlingarna i målet överlämnats till mark- och miljödom- stolen, om inte annat är särskilt föreskrivet.
I mål om planer enligt plan- och bygglagen (2010:000) är kommunen den enskildes motpart.
Det som föreskrivs i första stycket gäller inte när det är en lantmäterimyndighets beslut som har överklagats eller när en ideell förening eller en annan juridisk person som avses i 16 kap. 13 § miljöbalken har över- klagat.

Användarvisningsbild

Re: Lantmäteriet har ritat om min fastighetskarta. Lagligt?

Skogsvaktaren  
#511070
Floan skrev:
Skogsvaktaren skrev:Rättssäkerhetsaspekten och upprätthållande av den allmänna rättstryggheten har därför mycket stor betydelse. Fastighetsägarnas behov av att kunna synliggöra gränserna är av största vikt och att rättsäkerheten inte raseras.


Rättssäkerheten är redan raserad, vilket skedde så sent som år 2010 när den nya lagen om Mark- och miljödomstolar skrevs med hjälp av våra folkvalda politiker. Lantmäteriet fick då immunitet emot de enskilda i 5 kap. 2§ ( se nedan) vilket innebär att de aldrig kan bli motpart till en enskild i fastighetsmål. Det spelar alltså ingen roll om Lantmäteriet har gjort fel i förrättningen. Motparten blir istället dina rå-grannar trots att de inte alls har med felet att göra.
Man blir mörkrädd. Vilket land lever vi i egentligen? Är detta rättssäkerhet? Demokrati? Förvaltningsdiktatur?
I samma lag så garderades även att ett så kallat tekniskt råd skall få vara med och döma i målen tillsammans med domaren. Detta tekniska råd är en Lantmätare i så gott som alla fastighetsmål och domsluten blir också därefter.


2 § Om en enskild överklagar en förvaltningsmyndighets avgörande är den förvaltningsmyndighet som först beslutat i saken motpart till den en- skilde sedan handlingarna i målet överlämnats till mark- och miljödom- stolen, om inte annat är särskilt föreskrivet.
I mål om planer enligt plan- och bygglagen (2010:000) är kommunen den enskildes motpart.
Det som föreskrivs i första stycket gäller inte när det är en lantmäterimyndighets beslut som har överklagats eller när en ideell förening eller en annan juridisk person som avses i 16 kap. 13 § miljöbalken har över- klagat.


Hej!
Har du egen erfarenhet?

5 kap. 2§ vilken lag är det ?FBL eller förvaltningslagen eller ?

Användarvisningsbild

Re: Lantmäteriet har ritat om min fastighetskarta. Lagligt?

Floan  
#511075 Hej!
Det är den här lagen: Lag (2010:921) om mark- och miljödomstolar
Läs gärna propositionen också. Där kan man ana lobbyismen bakom kulisserna ( exempelvis på sidan 135 ):
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag ... 03215/html

Lagrådet kunde ha satt stopp för detta odemokratiska lagstycke ( immuniteten), men valde tydligen att se mellan fingrarna ( se http://www.lagradet.se/yttranden/Mark-% ... stolar.pdf)
Det säger väl allt om det demokratiska land vi sägs leva i.
Ja nog har man erfarenheter tyvärr.

Jag tror faktiskt att Lantmäteriet ändrade sin policy när det gäller myndighetsutövningen efter att denna lag tillkom.
Det verkar som de nu helt har lämnat policyn om att söka samförstånd mellan sakägarna vilket faktiskt genomsyrade förrättningar i viss mån för inte allt för länge sedan.

Användarvisningsbild

Re: Lantmäteriet har ritat om min fastighetskarta. Lagligt?

Skogsvaktaren  
#512324 Lantmäterimyndigheterna har ett självklart ansvar för att skapa och upprätthålla så exakta och tillförlitliga gränsuppgifter som möjligt. Medborgarna har också ett tydligt och berättigat krav på att de uppgifter som myndigheterna samlar in och förvaltar är korrekta. Medborgarna har ett behov av att kunna få klara och exakt besked var en fastighets gränser går. Gränsuppgifter har stor betydelse vid skogs- och jordbruk. Tillförlitliga gränsangivelser ger färre miss-tag vid skötsel och avverkning. Man riskerar inte att avverka på grannens mark men inte heller att avverka för lite.

Staten och kommunerna har ett i skadeståndslagen (1972:207) reglerat särskilt ansvar för bl.a. personskador, sakskador eller rena förmögenhetsskador vållade genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning i verksamhet som staten eller kommunen ansvarar för. De har även att ersätta s.k. rena förmögenhetsskador som vållats av att en myndighet genom fel eller försummelse lämnat felaktiga upplysningar eller råd
Inom lantmäteriområdet finns det ansvarsbestämmelser för särskilda situationer t.ex. i jordabalken och fastighetsbildningslagen. I den mån dessa bestämmelser inte är tillämpliga i ett visst fall utesluter det inte att ansvar ändå komma ifråga enligt skadeståndslagen

I den mån koordinatuppgifterna för fastighetsgränser utgör del i fastighetsregistret kan fel i dem föranleda frågor om eventuellt skadeståndsansvar.

Den som har lidit skada pga. av en rättelseåtgärd som Lantmäteriet har vidtagit har enligt 19 kap. 5 § fastighetsbildningslagen respektive 19 kap. 38 § jordabalken rätt till ersättning av staten.

Ställde frågor till myndigheten, svaren är i kursiv fet understruken text.

Jag anser inte att det är rimligt att myndigheten flyttar fastighetsgränsen i fastighetskartan utan lagligt stöd..

Innan myndigheten gör en gränsförflyttning måste man ha ett gränsbestämningsbeslut eller fastighetsbestämnings beslut att luta sig mot att stödja sig på var har ni den ?
Ja, att rättsligen flytta den så krävs förrättningsbeslut, registerkartan saknar rättslig verkan och där kan ändringar göras utan förrättningsbeslut.

Jag har inte fått något sådant beslut eller kopia trots att jag ifrågasatte detta 2017-11-17 och 2017-11- 24 och senare?
Eftersom det inte är något förrättningsärende med ett rättsligt bslut utan en skrivelse med en begäran.

Har myndigheten lagstöd och vilket i så fall, att gå in flytta fastighetsgränser utan skriftlig ansökan?
Finns ingen lag som reglerar ändringar i registerkartan utan bara behörighet som kan erhållas efter utbildning.

Av de brev kopior jag fått så har lantmäterimyndigheten haft samråd inför gränsflytten med stugägarna om en gräns som stugägarna inte är sakägare i varför?
De upptäckte att kartan inte stämde, varför de informerade oss om det.

Jag har inte blivit kallade eller fått föra talan om omständigheter som myndigheten borde ha beaktat förre beslutet att med myndighetsutövning flyttar min fastighetsgräns som innebär att jag åsamkas stor skada och förlust? Varför blir stugägarna vidtalade om detta men inte drabbade fastighetsägare som är sakägare?
Sakägare är man enbart i förrättningsärenden, detta är inte något förrättningsärende.

Jag har krävt kopia på ansökan att flytta min fastighetsgräns Varför lämnar Lantmäterimyndigheten inte ut kopia på ansökan efter anfodran?
Eftersom vi inte anser att det är en regelrätt ansökan utan snarare en skriftlig begäran.

Vilket lagstöd har myndigheten att inte lämna ut kopia på ansökan? Se ovan

Vilket lagstöd har myndigheten att som ni säger på eget bevåg flytta fastighetsgränser (utan att skriftlig ansökan)? Se ovan.

Avatar Fallback

Re: Lantmäteriet har ritat om min fastighetskarta. Lagligt?

Mangan  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#512336 https://www.byggahus.se/forum/threads/l ... st-2985528

Samma person för samma debatt på byggahus.

Avatar Fallback

Re: Lantmäteriet har ritat om min fastighetskarta. Lagligt?

åberg  
#512359 Skulle tro att hen får samma svar där om vilka regler som gäller och varför hen är ute i ogjort väder?

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).