Skogsfastigheter

Nya skatteregler förändrar skogsbruket?

4 inlägg 5080 visningar 3 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Nya skatteregler förändrar skogsbruket?

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 

   TS
Ta hjälp av Nordeas skogsspecialister, vi finns på sju platser i landet.
Avatar Fallback

Re: Nya skatteregler förändrar skogsbruket?

Hema  
#326724
Niking skrev:http://www.skogsaktuellt.se/?p=47168&pt=108&m=1422

Eller blir det vanligare med betalningsplaner?
/Niklas

Tycker Lars Wilderäng har många sunda tankar. Jag har ett svagt minne att han faktiskt kanske har ett konto här tom. Sedan driver han Sveriges största oberoende blogg http://cornucopia.cornbot.se/?m=1 inom ekonomi, miljö, samhälle och politik. Han har även skrivit 2st fiktiva böcker om vårt försvar och en "möjlig" händelse, där Ryssland försöker ta Gotland.

Jag nämnde det här med att skogskonto skulle ev. tas bort till en som känner till sågverksbranschen och fick då till mig att detta var ett bra sätt för sågverken att kunna tvinga ut timmer eller garantera en viss mängd timmer från skogsägarna trots att priserna är låga. Kanske är detta förslaget att skrota skogskontot ett resultat av lobbying måntro?

Om så vore fallet får de sänka minimängden timmer från nuvarande 10kubikmeter per sortiment.

Avatar Fallback

Re: Nya skatteregler förändrar skogsbruket?

Trocadero  
#328279 Betalningsplaner (att sprida ut inkomsterna/utbetalningarna från skogsbolagen på flera år framåt) borde kunna bli en attraktiv lösning för att slippa betala hög marginalskatt om/när skogskontot försvinner. En enkel lösning på problemet, bara staten inte ändrar reglerna så att även detta kommer att beskattas...

Imorgon uppmärkning och uppröjning av rågångar innan lövet kommer. Tjänar mycket tid på detta jmf med att vänta några veckor.

Användarvisningsbild

Re: Nya skatteregler förändrar skogsbruket?

Sweden-viking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#328314 Källa: Norstedts Juridik - Skatteinformation:

Förenklade skatteregler för enskilda näringsidkare och delägare i HB
Skatteförenklingsutredningen har nu kommit med förslag för att förenkla skattereglerna för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag. Utredningen föreslår bland annat att en ny företagsfond ska ersätta reglerna om skogskonto, skogsskadekonto, upphovsmannakonto och expansionsfond. Periodiseringsfonden slopas också för dessa personer.
Bakgrund
Regeringen beslutade 2012 att tillsätta en utredning, skatteförenklingsutredningen, med uppdrag att utvärdera och försöka förenkla skattereglerna för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag.

Skatteförenklingsutredningen har överlämnat sitt slutbetänkande till regeringen. Utredningens förslag innebär att inkomstskattereglerna för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i svenska handelsbolag förenklas.

Nedan följer en övergripande sammanfattning av förslagen.
Fördelningsbar inkomst
Målet har varit att utforma ett mer pedagogiskt system än dagens regelverk som ska utgå från begreppet fördelningsbar inkomst, som är detsamma som resultatet i näringsverksamheten med vissa undantag.
Huvudförslaget – avsättning till företagsfond
Utredningens huvudförslag innebär att man inför en ny avsättningsmöjlighet, en företagsfond. Den ska ersätta reglerna om skogskonto, skogsskadekonto, upphovsmannakonto och expansionsfond. Periodiseringsfonden slopas också.
Företagsfond påminner om dagens expansionsfond. Utgångspunkten är ett kapitalunderlag med färre justeringsposter än i dag. Tidpunkten för beräkningen ska vara beskattningsårets utgång. Fonden ska återföras till beskattning under liknande omständigheter som i dag gäller för expansionsfond.

Avsättningen till fonden beskattas inte utan beläggs med en ränta, en schablonintäkt, liknande den som nu gäller för periodiseringsfonder för juridiska personer. Avsättningen får högst göras med 40 procent av den fördelningsbara inkomsten. I vissa fall får avdraget vara högre. Det är när en betydande del av skogen i en skogsverksamhet har behövt avverkas i förtid på grund av stormfällning, brand eller insektsangrepp. Motsvarande möjlighet finns i dag genom avsättning till skogsskadekonto.

Företagsfonden kan tas över vid generationsskiften och vid byte av företagsform. Vid ombildning till ett aktiebolag upphör företagsfonden och ersätts av en avsättning till periodiseringsfond i bolaget.
Två modeller för att beräkna positiv räntefördelning
Utredningen föreslår två modeller för att beräkna positiv räntefördelning, en förenklad och en fullständig. Om en enskild näringsverksamhet eller verksamhetsgren förs över till ett fåmansföretag ska det sparade räntefördelningsbeloppet utgöra sparat utdelningsutrymme i fåmansföretaget under vissa förutsättningar.
Fullständig positiv räntefördelning
Den fullständiga räntefördelningen bygger på dagens regler. Underlaget beräknas vid beskattningsårets utgång och är samma som för företagsfonden.
Räntefördelning får göras högst med ett belopp som motsvarar den fördelningsbara inkomsten efter avdrag för avsättning till företagsfond under samma år. Det kommer, precis som i dag, vara möjligt att spara räntefördelningsbelopp som inte utnyttjats.

Räntesatsen vid beräkning av räntefördelningsbeloppet för fullständig räntefördelning sänks till statslåneräntan ökad med 4,8 procentenheter mot i dag gällande 6 procentenheter. Av statsfinansiella skäl föreslås att schablonintäkten för företagsfonden är förhöjd det första beskattningsåret som de nya reglerna tillämpas.
Förenklad positiv räntefördelning
Vid förenklad räntefördelning krävs inget kapitalunderlag. En enskild näringsidkare får tillämpa reglerna om förenklad räntefördelning om det egna kapitalet i näringsverksamheten inte är negativt. En delägare i ett svenskt handelsbolag får tillämpa den under förutsättning att andelens justerade anskaffningsutgift (JAU:en) inte är negativ. Den som använder reglerna om förenklad räntefördelning får inte samtidigt göra avsättning till en företagsfond eftersom det vid avsättning till företagsfond krävs att ett kapitalunderlag räknas fram, vilket skulle innebära att förenklingsvinsterna uteblir.
Räntefördelning får göras högst med ett halvt prisbasbelopp. Det kommer inte vara möjligt att spara räntefördelningsbelopp som inte utnyttjats.
Vid övergång mellan reglerna om fullständig och förenklad räntefördelning får det sparade räntefördelningsbeloppet behållas.
Negativ räntefördelning slopas
Negativ räntefördelning slopas och det införs en preciserad skattemässig reglering av vilka skulder som tillhör näringsverksamheten. Även reglerna om övergångspost och särskild post slopas.
Vissa skogs- och fastighetsanknutna frågor
En del förslag berör frågor knutna till skog och fastighet.
– Kapitalvinst vid marköverföringar med mera enligt fastighetsbildningslagen ska bara tas upp om den kontanta ersättningen överstiger 35.000 kronor.
– Kapitalvinst vid allframtidsupplåtelse ska bara tas upp om engångsersättningen överstiger 10.000 kronor.
– Intäkter och kostnader i en delägarbeskattad samfällighet ska bara tas upp om skillnaden däremellan respektive avkastningen överstiger 1.500 kronor.
– Reglerna om skogsavdrag vid rationaliseringsförvärv slopas. Skogsavdrag ska generellt få göras med hela den avdragsgrundande skogsintäkten det beskattningsår fastigheten förvärvas och de fem följande åren.
– Reglerna om rationaliseringsförvärv vid omarrondering slopas. Direktavdrag kommer därmed alltid att få göras vid rationaliseringsförvärv.
– För skogsavdrag ska återföringsbeloppet beräknas med en procentuell andel (den avyttrade skogsmarkens andel av den totala arealen) omedelbart före avyttringen.
– Ingen återföring av skogsavdrag vid marköverföringar då ersättningen är högst 35.000 kronor och inte hela fastigheten avyttras. Återföring av viss del om ersättningen är högre.
– Det så kallade stickåret, som får användas vid kapitalvinstbeskattningen av äldre fastigheter, flyttas fram från 1952 till 1996. En fastighet som har förvärvats före 1996 ska enligt förslaget anses förvärvad den 1 januari 1996.
Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut
För enskilda näringsidkare som upprättar ett förenklat årsbokslut föreslås följande förenklingar:
– Gränsbeloppet för att inte behöva ta upp lagret i balansräkningen höjs från 5.000 kronor till ett halvt prisbasbelopp.
– Möjligheten till avdrag på hela avskrivningsunderlaget för inventarier höjs från ett underlag på 5.000 kronor till ett halvt prisbasbelopp.
– Gränsen för direktavdrag för inventarier höjs från ett halvt till ett helt prisbasbelopp (nu 44.400 kronor).
Övriga förslag
Det föreslås också att definitionen av aktiv näringsverksamhet förtydligas på så sätt att om den skattskyldige uteslutande eller så gott som uteslutande själv utförs all arbete i näringsverksamhete, ska näringsverksamheten alltid anses som aktiv om det inte finns särskilda skäl.
Man föreslår också att vinster och förluster på terminer och optioner som hänför sig till tillgångar eller skulder i en enskild näringsverksamhet ska beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet och inte i kapital.

Därutöver finns också förslag som handlar om vad Skatteverket ska förtrycka på inkomstdeklarationen och vad som ska med på specifikationen som sänds ut tillsammans med deklarationen och vilka belopp som ska fastställas av verket.
Vissa EU-rättsliga anpassningar för självständig verksamhet
Enskild näringsidkare som bedriver självständig näringsverksamhet i annat EES-land ska beskattas för resultatet på samma sätt som när verksamhet bedriv i Sverige.
Ikraftträdande
De föreslagna lagändringarna ska träda i kraft den 1 januari 2016. Som huvudregel ska de nya bestämmelserna tillämpas första gången för beskattningsår som påbörjas efter den 31 december 2015. För beskattningsår som har påbörjats tidigare ska äldre bestämmelser fortfarande tillämpas.
Det finns övergångsbestämmelser som bland annat påverkar hur expansionsfonden beskattas när den upphör, hur medel insatta på bland annat skogskonto minskar kapitalunderlaget för företagsfond och fullständig räntefördelning samt hur övergångsposten ska minskas med en tiondel per år.
Kommentar
Med färre avsättningsmöjligheter och enklare beräkning förenklas regelsystemet. Många av dem som inte anlitar en konsult använder i dag inte de avsättningsmöjligheter som finns eftersom det upplevs som krångligt. Nu blir det enklare vilket med all sannolikhet kommer få fler näringsidkare att utnyttja möjligheterna.
Förslaget innebär störst förändringar för skogsägare, där slopandet av skogskonto och upphovsmannakonto upplevs som negativt.

Nu ska förslaget ut på remiss och vi får se vad regeringen därefter kommer att föreslå.Källa: Norstedts Juridik - Skatteinformation

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).