Skogsfastigheter

Nu är risken stor att mark konfiskeras.

5 inlägg 4551 visningar Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Nu är risken stor att mark konfiskeras.

Sweden-viking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#245045 Läs via länken nedan Boverkets och Naturvårdsverkets strandskyddsutredning på 157 sidor som har kommit ut nu.

Nu måste vi engagera oss det är ingen annan än vi som sakägare och markägare som förlorar på detta eller bevakar våra rättigheter.
Nu är risken stor att stora områden beslagtas och konfiskeras utan ersättning för oss markägare.

http://www.boverket.se/Global/Planera/D ... ersion.pdf


:D :D :D   TS
Ta hjälp av Nordeas skogsspecialister, vi finns på sju platser i landet.
Användarvisningsbild

Re: Nu är risken stor att mark konfiskeras.

Uvskogen  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#245051 Vad är det du ser i denna som förändrar förusättningarna jämfört med idag?

Användarvisningsbild

Re: Nu är risken stor att mark konfiskeras.

Sweden-viking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#245073
Uvskogen skrev:Vad är det du ser i denna som förändrar förusättningarna jämfört med idag?


Vad jag ser vid en snabb blick är att det Kommer att bli ännu svårare att bygga inom strandnära lägen.
Man kan idag söka dispans för att bygga eller stycka av tomter, dessa dispanser kommer helt att försvinna.

Att förhindra exploatering i områden där bebyggelsetrycket
finns är ett av flera syften med den utredningen.

Möjligheten att få bygga
inom strandskyddat område kommer att bli mer svårbedömd. För sådana fastighetsägare
som nu har möjlighet att hävda närhet till befintligt bostadshus som särskilt
skäl till dispens kommer möjligheten att få dispens att begränsas, eftersom de i
stället måste visa att det önskade bostadshuset långsiktigt kommer att leda till
landsbygdsutveckling. För övriga fastighetsägare inom LIS-områden innebär ändringen
att det öppnas möjligheter till en prövning men också för dem gäller att de
måste visa att det önskade bostadshuset långsiktigt kommer att leda till landsbygdsutveckling.
Av det som anförts ovan följer att det kan bli svårt att för ett enskilt
bostadshus visa att det kommer att leda till landsbygdsutveckling

Jag har inte haft tid att läsa igenom denna själv helt ännu.

Men helt klart ser jag att detta innebär en möjlighet att staten konfiskerar mer mark som strandskydd då det inte kostar staten något.
Det står så också i denna rapport då :

8.7.3 Strandskyddet jämfört med andra former av naturskydd
En grundläggande skillnad mellan olika former av naturskydd är att de avser olika
ändamål. Strandskyddet avser att generellt i hela landet trygga allmänhetens tillgång
till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv. Områdena
behöver inte ha utpekade natur- eller friluftsvärden, utan det är de generellt
sett höga värdena som återfinns i strandzonen för både friluftsliv och djur- och
växtliv som skyddas. För en beskrivning av strandszonens värden, se avsnitt 2.
Skyddet innebär ett jämförelsevis litet intrång i fastighetsägarens möjligheter att
nyttja sin mark. Andra skyddsformer som naturreservat, Natura 2000-områden och
biotopskydd gäller specifikt utpekade områden där särskilt utpekade arter, habitat
eller biotoper ska skyddas. Inom dessa områden gäller särskilda regler, genom lag
eller föreskrift, som hårdare reglerar fastighetsägarens möjligheter att nyttja sin
mark.

Att skapa ett naturreservat är en åtgärd som kräver en relativt stor insats i form av
arbetstid för länsstyrelsen, ofta krävs dessutom att staten köper in mark. Det finns
dessutom en årlig skötselkostnad som är hög, jämfört med ett strandskyddat område
där det inte finns krav på skötsel från statens sida och där ingen mark behöver
köpas loss. Detta innebär en reell merkostnad för samhället. Denna merkostnad
ska dessutom sättas i relation till de under senare tid starkt ökande kostnaderna för
t.ex. Naturvårdsverket att införskaffa mark för naturskydd i Sverige. De områden
som har skydd i form av biotopskydd gäller ofta mycket små områden dvs. sådana
som är för små för att inrätta naturreservat. Naturreservat och områden där det
fattats ett särskilt beslut angående biotopskydd är specifikt utpekade. De generella
biotopskydden liknar mer konstruktionen med strandskyddet. En annan skillnad
vad det gäller strandskydd är att det tydligt finns angivet vad som kan utgöra särskilda
skäl, för naturreservat och biotopskydd är det upp till rättstillämpningen
vilka skäl som anses som särskilda. När det gäller likheter mellan skydden kan
syftena med strandskydd respektive naturreservat anses vara ungefär de samma.

Dock skiljer sig den geografiska avgränsningen av områdena åt, samt att kraven på
naturvärden är betydligt högre i naturreservat jämfört med strandskyddade områden.
Ett strandskydd innebär i allmänhet ett mycket mindre intrång för markägaren än
t.ex. ett naturreservat eller ett Natura 2000-område. Ett strandskydd innebär i praktiken
inte bara ett skydd för stranden, men även anläggningar och fastigheter ges ett
skydd från stranden – framför allt från erosions- och översvämningsrisker som vid
en allt tydligare klimatförändring i första hand kommer att påverka stränderna
negativt. En buffertzon på 100 meter kan i vissa fall vara berättigad även vid små
sjöar och vattendrag.
· De olika skyddsformerna avser olika ändamål och är därför inte helt jämförbara.
Strandskyddet innebär ett relativt litet intrång i fastighetsägarens rådighet
över fastigheten jämfört med t.ex. naturreservat där mera långtgående inskränkningar
kan ske i form av olika reservatsföreskrifter. Andra skyddsformer
är dessutom betydligt dyrare för staten, det gäller t.ex. både då ett naturreservat
inrättas och då det ska skötas. Samtidigt har strandzonen ett stort värde
för djur- och växtliv och friluftslivet som tillgodoses av strandskyddet till en
låg kostnad för samhället och ett jämförelsevis begränsat intrång i fastighetsägarens
möjligheter att utnyttja sin fastighet.

:D :D :D

   TS
Användarvisningsbild

Re: Nu är risken stor att mark konfiskeras.

Sweden-viking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#245859 Kopierade in artikeln nedan från tidningen land:

http://www.lantbruk.com/debatt/dubbla-b ... andskyddet


Dubbla budskap om strandskyddet

I Skogsland har vi kunnat läsa hur markägare kan tiodubbla värdet på sin mark genom att stycka av tomter i attraktiva strandnära områden.

Men då skall nog markägarna skynda sig och begära förhandsbesked för bygglov, för snart är det slut med den möjligheten på många ställen i vårt land.

Flera länsstyrelser håller nämligen på att utöka det generella 100 meter breda strandskyddet till upp till maximalt tillåtna 300 meter för att ”säkerställa allemansrättslig tillgång till strandnära områden”. Men vad nu då, frågar sig den vakne läsaren. Har det inte under flera års tid pratats om lättnader i strandskyddet. Justeringen av strandskyddslagstiftningen 2009 torgfördes ju av den borgliga regeringen som en uppmjukning av skyddet och byggförbudet kring våra insjöar och vattendrag i områden som inte är särskilt hårt exploaterade. Detta har alltså flera länsstyrelser märkligt nog tagit till intäkt för att istället gå på tvärs och nu istället utöka strandskyddet kraftigt omkring många stora och medelstora sjöar i även utpräglad glesbygd fjärran från de överhettade storstadsregionerna. Det är verkligen att gå ut med dubbla budskap. Antingen ljuger regeringen, eller så har länsstyrelserna totalt missuppfattat sitt uppdrag.

Nu ligger skarpa förslag på länsstyrelsernas bord att öka strandskyddet och därmed byggförbudet utmed många sjöar med särskilda kvaliteter. Kvaliteter som har skapats av generationer av odlare och djurhållare, som gjort sina nu hyllade insatser utan förmyndare. Liggande förslag ser vi som ett hårt slag mot ökad turism och sysselsättning i många områden. Inga attraktiva och efterfrågade tomtområden blir i realiteten kvar kring drabbade sjöar för nybyggnation av stugor för korttidsuthyrning inom naturturism, för avsalu eller för att kunna använda som smörjmedel i komplicerade generationsskiften.

Konfiskering av en del av fastighetsvärdena och inskränkningar i äganderätten kommer inte att gynna livsvillkoren för växt- och djurlivet, om nu någon skulle tro det. Och det kommer definitivt inte heller att öka förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandnära områden. Allt detta kommer att falla platt till marken eller snarare kanske bli till en bumerang, om man inte behandlar markägarna och brukarna av odlingslandskapet med respekt.

Anders Bockgård, ordförande Landsbygdspartiet region Sydost

~x( ~x( ~x(

   TS
Användarvisningsbild

Re: Nu är risken stor att mark konfiskeras.

Sweden-viking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#252356 Är det ingen som har åsikter om Strandskydds utredningen som Boverket och Naturvårdsverket gjort?I SFS 2010:1408. 2 kap 15 § Regeringsformen Egendomsskydd,anges att :


15 § Vars och ens egendom är tryggad genom att ingen kan tvingas avstå sin egendom till det allmänna eller till någon enskild genom expropriation eller något annat sådant förfogande eller tåla att det allmänna inskränker användningen av mark eller byggnad utom när det krävs för att tillgodose angelägna allmänna intressen.
Den som genom expropriation eller något annat sådant förfogande tvingas avstå sin egendom ska vara tillförsäkrad full ersättning för förlusten.
Ersättning ska också vara tillförsäkrad den för vilken det allmänna inskränker användningen av mark eller byggnad på sådant sätt att pågående markanvändning inom berörd del av fastigheten avsevärt försvåras eller att skada uppkommer som är betydande i förhållande till värdet på denna del av fastigheten. Ersättningen ska bestämmas enligt grunder som anges i lag.
Också 1950 års europeiska konvention om skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna (EKMR) innefattar, i dess första tilläggsprotokolls första artikel, skydd för den privata äganderätten. Konventionen gäller sedan 1995 som svenska lag, och i regeringsformen finns en bestämmelse som slår fast att ingen föreskrift får strida mot konventionen (RF 2:23 §).

Skyddet för äganderätten i regeringsformen och egendomsskyddet i Europakonventionen förutsätter att enskild egendom tvångsvis endast får tas i anspråk för att tillgodose angelägna allmänna intressen (enligt konventionen ”allmänna intressen”). Ersättning ska också vara tillförsäkrad den för vilken det allmänna inskränker användningen av mark eller byggnad på sådant sätt att pågående markanvändning inom berörd del av fastigheten avsevärt försvåras eller att skada uppkommer som är betydande i förhållande till värdet på denna del av fastigheten

Det bör framhållas att detta krav i praxis lär ställas lågt; sålunda lär redan den omständigheten att ett ingrepp i annans egendom framstår som en tillräckligt för att uppfylla kravet.

Under alla förhållanden lär, med det synsätt som ligger bakom utgöra ett så starkt allmänt intresse att grundlagens förutsättningar för ingrepp i markägarnas rätt måste anses uppfyllda.

Men det står i varje fall fullt klart att man måste beakta ersättningsprincipen i detta sammanhang, när det gäller markägarens rätt till ersättning för begränsningen av en ändamålsenlig markanvändning av sin egen fastighet och mark.
Ett argument för ersättning till fastighetsägaren för den begränsning i nyttjandet som tas i anspråk på fastigheten är således att lagstiftningen härigenom skulle stå i ännu bättre samklang med Sveriges åtagande att respektera Europakonventionen.

:D :D :D

   TS
Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).