Skogsmiljö och Trädlära

Länsstyrelser inventerar värdetrakter Skogsstyrelsen pausar

6 inlägg 1464 visningar 4 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Länsstyrelser inventerar värdetrakter Skogsstyrelsen pausar

Torbjörn Johnsen  
#582326 I ett inslag i SR Värmland berättar två handläggare på Länsstyrelsen om ett pågående inventeringsarbete i s k K-skog (Kontinuitetsskog). Exakt vad resultatet av inventeringen blir framgår inte av inslaget men jag har försökt att ta reda på lite mer om den här inventeringen. Ni kan lyssna på inslaget här.

Anledningen till inventeringen är för att länsstyrelsen ska få ett bättre kunskapsunderlag för vart det finns naturvärden i länet.


Ingen koppling till Skogsstyrelsens arbete
Jag pratade med Linda Sundström som är chef för Naturvårdsenheten på Länsstyrelsen i Värmland och hon säger att den här inventeringen inte har någon koppling alls till Skogsstyrelsens arbete utan att det är ett direkt uppdrag från Naturvårdsverket. Länsstyrelserna har fått speciella budgetmedel i år för ett inventeringsprojekt om skyddsvärd skog.

Värdetrakter & potentiella kontinuitetsskogar
Utgångsmaterialet som inventerarna använder är Naturvårdsverkets kartmaterial (framtaget av Metria) över potentiella kontinuitetsskogar eller "Värdetrtakter" som de kallas. Vi har skrivit om problemen med detta material tidigare i tråden 90-årig skog blir kontinuitetsskog i länsstyrelsens värld, Metria själva anger stora felmarginaler, och Fredrik la nyligen upp en bra karta där man kan se vart alla dessa s k värdetrakter och potentiella kontinuitetsskogar finns. Den tråden med tillhörande kartfunktion hittar ni här: Föreslagna Värdetrakter på karta

90-årig skog och bergimpediment blir värdetrakt
Jag roade mig med att titta på ett område i mina värmländska hemtrakter som finns med klassat som värdetrakt i den här kartan. Ett område som jag "kan som min egen ficka" och ett område där jag har god insikt i skogshistoriken.
Skogarna i området har varit hårt brukade i några århundraden p g a järnbruksverksamhet och tidig exploatering för skogsindustrin. Runt sekelskiftet 1800/1900 var det mesta som på något sätt hade ett värde som timmer, kolved eller massaved avverkat och det mesta var ungskog, kalmark eller skräpskog. Delar av området är hårt driven bolagsskog (F d Billerud/StoraEnso/Bergvik Skog) men det finns även en del "bonnskog". På några ställen finns 100-åriga granskogar kvar. De är resultat av kalhuggningar under tidigt 1900-tal som ofta föryngrades med sådd på den tiden.

1565954584_skärmavbild_2019-08-16_kl._10.46.49.png


I landskapet finns också många bergåsar med stor hällmarksandel. På dessa marker finns nu som tidigare ett glest bestånd med gamla tallar. De flesta sådana områden är undantagna från skogsbruk av markärna antingen p g a av att de är impediment eller avsatta i gröna skogsbruksplaner som NO.

Nu inventeras alltså dessa områden för att, enligt Länsstyrelsen, få mer kunskap om vilka naturvärden som finns och vart de finns. Exakt hur definitionerna för "K-skog" och "naturvärden" ser ut kan man inte läsa sig till på Länsstyrelsens sajt men jag söker ansvarig handläggare nu på måndag och återkommer. Jag hoppas då också få lite mer information om hur inveneteringsresultaten är tänkt att användas och av vilka. Samt om berörda markägare kommer att bli informerade. Så jag återkommer i ämnet.

Eftersom det här verkar vara ett riksomfattande projekt tittade jag på Naturvårdsverkets sajt och här finns forskningsprojektet "Det boreala skogslandskapets gröna infrastruktur" beskrivet.

– I detta projekt arbetar vi med satellitbildsbaserad högupplöst kartläggning och analys av skogar med kontinuitetsvärden, i första hand för Västernorrlands, Jämtlands och Västerbottens län, säger Johan Svensson, projektledare för forskningsprojektet Det boreala skogslandskapets gröna infrastruktur.

Med förändringsanalys identifierar forskarna redan kända värdekärnor, nyckelbiotoper och skogar, men också skogar som inte har påverkats av avverkning och som är eller kan vara skogar med kontinuitetsvärden.


Det här projektet verkar nu ha utökats till att omfatta fler områden. Bla Värmland.

När det gäller projektets mål så finns det en utvecklad beskrivning:

Projektets övergripande mål är att kunna ta fram ett kunskapsunderlag för effektivt naturvårdsarbete och hållbar markanvändning i ett landskapsperspektiv. Kunskapsunderlaget ska kunna användas av Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och Länsstyrelserna i deras dagliga arbete med att prioritera naturvårdsinsatser och genomföra arbetet med grön infrastruktur. Där ingår bland annat:

-Satellitbildsbaserat kart- och dataunderlag över ekologiskt relevant tidsskala.

-Utvecklad precision och noggrannhet i data och analyser, i bedömningar av naturvärde och ekologisk integritet samt i faktorer som förklarar förekomst av kontinuitetsskog.

-Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus för prioriterade habitat, arter och artgrupper.

-Rumsligt explicita analyser av landskapsförändringar och habitatmodellering för indikatorarter, till exempel lavskrika, tretåig hackspett, violettgrå tagellav, raggbock.

-Helhetssyn på landskapsnivå i kombination med redan identifierade värdefulla områden i skogslandskapet.


Skogsstyrelsen känner inte till inventeringen?
Jag pratade med en inventeringsansvarig på en av Skogsstyrelsens regioner men hen kände inte till att Länsstyrelserna nu höll på med inventering av värdetrakter eller om den här informationen kommer att användas av Skogsstyrelsen. Skogsstyrelsen har idag tillgång till Naturvårdsverkets kartor över värdetrakter och använder ibland denna information när man graderar värden på t ex en nyckelbiotop eller definierar naturvärden på ett biotopskydd som görs i samverkan med skogsägare.

Jag tycker att den här inventeringen väcker en del frågor. I och för sig kan det ju vara bra att veta var den naturvärdesmässigt mest värdefulla skogen finns om man nu ska använda mer pengar för att göra ytterligare naturvårdsavsättningar. Men frågan är om det här är rätt väg att gå? Av flera skäl:

-Har Naturvårdsverket en egen definition av "Kontinuitetsskog"? Metria skriver i sin rapport om "kartmetoden":
Begreppet kontinuitetsskog innefattar i denna rapport skog som inte har varit kalavverkad och
omfattar merparten av alla skogar uppkomna innan trakthyggesbruket infördes i stor skala
under 1950-talet
men enligt Skogsencyklopedin är Kontinuitetsskog:
enligt Skogsstyrelsens definition mark som varit kontinuerligt trädbevuxen utan väsentliga trädslagsbyten sedan år 1700. Det finns knappt 600 000 ha kontinuitetsskog i landet. Ytterligare 1 miljon ha kan möjligen vara kontinuitetsskog.


-Enligt Skogsstyrelsen (i Skogsencyklopedin) finns det 0,6-1,6 miljoner ha möjlig kontinuitetsskog i hela Sverige. Enligt Metrias rapport om Kontinuitetsskog (K-skog) finns det drygt fyra miljoner hektar som kan definieras som K-skog (värdetrakt) nedanför fjällgränsen i Värmland, Dalarna, Gävleborg, Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbottens län. Alltså runt 30% av den produktiva arealen!

-Vilken statlig myndighet har egentligen ansvaret för skogsfrågorna? Regeringen (Riksdagen?) ströp Skogsstyrelsens finansiering för fortsatt nyckelbiotopsinventering men Naturvårdsverket verkar ha friska pengar att satsa på skogsinventeringar? Naturvårdsverket och Länsstyrelserna verkar köra sitt eget race utan att Skogsstyrelsen vet vad som händer? Det leder till frågan:

-Vilken roll har egentligen Skogsstyrelsen när det gäller hur Sveriges skogar ska skötas eller avsättas? Håller den på att förtvina och istället hamna hos Naturvårdsverket och Länsstyrelserna? Och vad får det för konsekvenser för skogsägarna?

-Naturvårdsverkets kartunderlag med definierade värdetrakter är mycket trubbigt och har stora fel. Till skillnad från störningsregimerna i den s k ASIO-definitionen (Aldrig/Sällan/Ibland/Ofta) som utgår från hur ofta eller sällan ett område naturligt antogs störas av t ex bränder så gör Naturvårdsverkets kartmodell per automatik att all skog över en viss ålder anses som potentiell kontinuitetsskog. Det här missgynnar alla som vill jobba med längre (normala?) slutavverkningsåldrar och riskerar att motverka sitt syfte då skogsägare kommer att hugga skogen när den befinner sig "Inom säker ålder".

-Arbetet med "Värdetrakter" är säkert i grunden ett bra initiativ för att försöka bidra till högre naturvärden genom att "satsa mer där det finns mer". Problemet är bara att ordet "Värdetrakt" nu allt oftare dyker upp i miljöorganisationernas krav på skydd och avsättningar. Om det räckte med att sätta av en mindre nyckelbiotop tidigare så kräver man idag att hela värdetrakten ska avsättas. Inkl all "trivialskog" mellan de s k värdekärnorna.

1565954582_skärmavbild_2019-08-16_kl._12.07.16.png


Definition av "Värdetrakt"
En Värdetrakt är en samling av mindre värdeenheter, se skissen här ovan, där t ex nyckelbiotoper kan ingå (kallas för värdeelement eller värdekärna av Naturvårdsverket). Så här beskriver Naturvårdsverket definitionen för Värdetrakt:

Ett landskapsavsnitt med särskilt höga ekologiska bevarandevärden. En värdetrakt har en särskilt hög täthet av
värdekärnor (eller värdeelement) för djur- och växtliv, inklusive biologiskt viktiga strukturer, funktioner och processer än vad som finns i omgivande landskap.Senast redigerad av Torbjörn Johnsen fre 16 aug 2019, 18:48, redigerad totalt 2 gånger.

   TS
Avatar Fallback

Re: Länsstyrelser inventerar värdetrakter Skogsstyrelsen pau

isteskog  
#582331 Framtida konfiskation kallar jag alla de där modeorden! De går bara utför med äganderätten i Sverige ..... 👎

Avatar Fallback

Re: Länsstyrelser inventerar värdetrakter Skogsstyrelsen pau

Alvarsson  
#582336 Torbjörn!
Vad är skillnaden på en värdetrakt och nyckelbiotop?

Användarvisningsbild

Re: Länsstyrelser inventerar värdetrakter Skogsstyrelsen pau

Torbjörn Johnsen  
#582368
Alvarsson skrev:Torbjörn!
Vad är skillnaden på en värdetrakt och nyckelbiotop?


En värdetrakt är ett större landskapsområde där det är tätare mellan värdeenheter (som t ex nyckelbiotoper) än i den omkringliggande landskapet. En nyckelbiotop är ett avgränsat område med identifierade höga naturvärden av något slag. En värdeetrakt består av sådana områden samt deras omkringliggande områden av "vanlig skog". Ganska flummigt men på den här bilden ser du hur naturvårdsverket definierar de olika begreppen:


1565971518_skärmavbild_2019-08-16_kl._18.05.08.png

   TS
Avatar Fallback

Re: Länsstyrelser inventerar värdetrakter Skogsstyrelsen pau

Alvarsson  
#582371 Tack Torbjörn!

Användarvisningsbild

Re: Länsstyrelser inventerar värdetrakter Skogsstyrelsen pau

Skogsvaktaren  
#582384 Bra att du informerar oss skogsägare Torbjörn.
Mycket bra att du håller reda på allt smusslande bland myndigheterna... :d :d

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).