Skogsmiljö och Trädlära

Nytt förslag om nyckelbiotoper - möte 30 nov

13 inlägg 3951 visningar 5 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Nytt förslag om nyckelbiotoper - möte 30 nov

Torbjörn Johnsen  
#482843 Vi har diskuterat nyckelbiotopsbegreppet mycket här på Skogsforum. Nu senast i tråden Nyckelbiotoperna - en god tanke som slog fel
Totalt har idag 2 % av den produktiva skogsmarkasarealen klassats som Nyckelbiotoper, 466 000 hektar fördelat på 100 000 nyckelbiotoper. Därtill finns det 40 000 "Objekt med höga naturvärden" registrerade i myndighetens databaser. Här kommer nästa del i följetongen om nyckelbiotoperna:

Skogsstyrelsen presenterade i fredags ett omfattande underlag inför en förnyad, rikstäckande nyckelbiotopsinventering med början av en testsäsong 2018. Underlaget består av preliminära förslag som inte är helt fädigutvecklade och som kan komma att förändras. Skogsstyrelsen bjuder in de som är intresserade av att diskutera förslaget till ett seminarium i Stockholm nu på torsdag 30 november. Länk till inbjudan hittar ni här. Skogsstyrelsen öppnar också för alla som vill att lämna synpunkter på förslagen senast 1 december via mail till synpunkter.nb@skogsstyrelsen.se
Bara att skriva och maila in!

Jag har ägnat nån timme åt att läsa igenom förslagets olika delar. Här hittar ni en pdf-fildär alla olika dokument finns sammanställda. Här finns tidsplan, områdesbegränsning för NV Sverige, förslag till metoder och uppföljning samt en del frågor som fortfarande är öppna. Jag försöker summera det jag tycker är viktigast:

En grundläggande fråga som Skogsstyrelsen ställer är om klassningen av nyckelbiotoper ska vara ett Inventeringsresultat eller ett Myndighetsbeslut och vad det i så fall får för konsekvenser. Man noterar att det framförts kritik mot att registrering av en nyckelbiotop inte gått att överklaga.

Idag är det ett inventeringsresultat vilket alltså innebär att det inte kan överklagas. Hade det varit ett myndighetsbeslut hade skogsägaren men även andra intressenter i samhället kunnat överklaga. Observera att ett beslut att INTE klassa ett område som nyckelbiotop också är ett beslut. Som idag "bara" utgör ett inventeringsresultat men som istället skulle blir ett myndighetsbeslut om en sådan ordning skulle tillämpas. I Skogsstyrelsens PM "Nyckelbiotop - myndighetsbeslut eller inventeringsresultat" framgår inte vem som beslutar om en ev förändring eller om/när det kan tänkas ske utan man lyfter bara upp förutsättningarna och konsekvenserna av de båda klassningarna och att det föreligger ett fortsatt utredningsbehov. Vad händer t ex med de 100 000 redan registrerade Nyckelbiotoperna om man gör en förändring till myndighetsbeslut? Och vad händer om allehanda aktivistgrupper får möjlighet att överklaga alla beslut och ickebeslut?

Så här skriver Skogsstyrelsen själva i sin dokumentation:

Nyckelbiotopsbegreppet och tillämpningen av det har diskuterats inom
skogssektorn under en längre tid. Nyckelbiotopsinventeringen är
ursprungligen just en inventering, men begreppet har genom främst
skogscertifieringen fått ytterligare innebörd än vad som ursprungligen
förutsågs.


För att fatta ett formellt myndighetsbeslut krävs någon form av stöd i
regelverk. Ett stöd för att på formella grunder ta beslut om att ett område ska
anses vara nyckelbiotop finns inte idag. Ett myndighetsbeslut måste också vila
på sakliga grunder. Det är oklart om dagens inventeringsinstruktion är
tillräcklig för att basera ett myndighetsbeslut på samt om det är möjligt att
revidera den så att ett myndighetsbeslut kan baseras på denna.
Fördelen med ett myndighetsbeslut är att det går att överklaga. Det skapar en
högre grad av rättssäkerhet. Det är dock inte säkert att det enbart är
markägaren som skulle få rätt att överklaga besluten.
Enligt Århuskonventionens artikel 9.3 ska den allmänhet som uppfyller vissa
kriterier ha rätt att få handlingar och underlåtenheter, av enskilda och
myndigheter, som kan strida mot nationell miljölagstiftning prövade av
domstol eller i administrativ ordning.
Av miljöbalken framgår de förutsättningar som gäller för att ideella
föreningar ska få rätt att överklaga. I vilken mån ideella föreningar skulle få
rätt att överklaga beslut om fastställande av nyckelbiotoper kan komma att
avgöras i domstol.


Om vi lämnar den nagelbitaren så tycker jag, efter att ha gått igenom underlaget, att det andas en ambition att åstadkomma en rättssäker och konsekvent metod för att både definiera och hitta landets nyckelbiotoper. Och att det finns en stark ambition att bli betydligt mer transparenta samt att kommunicera bättre med skogsägarna.

En landsomfattande nyckelbiotopsinventering ska efter regeringsbeslut nu genomföras under en 10-årsperiod mellan 2018 - 2027. Första året, 2018, kommer att användas som ett test- och utvecklingsår för att förfina och säkra upp metoden men också för att få mer kunskap om konsekvenserna. Bl a att få en uppfattning om hur stora områden det kan röra sig om och vad det ev kan innebära i form av intrång gentemot skogsägarna. 2019 påbörjas en fullskalig inventering.

1511881133_skärmavbild_2017-11-28_kl._15.11.06.png


För nordvästra Sverige finns en "Utvecklad metod för nyckelbiotopsinventering". I detta området finns enligt Skogsstyrelsen större sammanhängande barrskogar med höga naturvärden. Modellen för det här området är utformad för att man systematiskt med hjälp av provytor och checklistor ska kunna inventera större sammanhängande områden.

Förutsägbarhet, transparens och kvalitetssäkring
Viktiga delar i förslaget för ny nyckelbiotopsinventering är att kriterierna ska vara tydliga och förutsägbara samt att det ska finnas ett stort mått av transparens i arbetet. Dels så ska alla provytor koordinatsättas för att möjliggöra kontroll och uppföljning. Dels så ska en speciell "spceialistgrupp" användas för att följa upp och granska stickprov över gjorda inventeringar för att säkerställa att nivån på inventeringar och avgränsingar är likartad oberoende av vem som gjort jobbet. När det gäller kriterierna så ska de vara tydliga och de ska dokumenteras enligt checklistor och mallar för enkel uppföljning. Mer om kriterierna längre ner.

Bättre kommunikation och möjlighet till en andra prövning
Skogsstyrelsen har tagit fasta på kritik om bristande kommunikation och gör några tydliga statements i nyckelbiotops-förslaget:

-Skogsägare ska informeras innan inventering görs i fält. Informartion ska vara skriftlig men markägaren ska även erbjudas ett personligt fältbesök.
-Det ska finnas möjlighet att få en ny inventering gjord av annan inventerare om man motsätter sig resultatet. Skogsstyrelsen ser en möjlighet att ovanstående specialistgrupp även kan användas för en sådan inventering.
-Det ska finnas en tydlig dokumentation och förklaring til varför ett område klassas som nyckelbiotop.

Underlag för arbetet
Skogsstyrelsen kommer att använda anpassade kartor och GIS-analyser för att systematiskt kartlägga nyckelbiotoper. För mellersta och NV Sverige har Metria tagit fram ett speciellt skikt med "potentiell kontinuitetsskog" på uppdrag av naturvårdsverket och denna kartinformation kommer också att användas. Underlag från "skogliga grunddata" kan ev också användas och det finna enligt Skogsstyrelsen möjlighet att komplettera innehållet med information om skogar som slutat växa samt skogar med varierande trädhöjder och trädtäckning. Skogsstyrelsen kommer att skapa en ny karttjänst som innehåller "alla GIS-skikt och underlag som kan vara av intresse för nyckelbiotopsinventeringen".

Arbetssätt
Skogsstyrelsen lägger i kartan ut ett rutnät över hela landet. Nyceklbiotopsinventerare granskar varje enskild ruta på kontoret och gör med hjälp av kartor och GIS-material väljs besöksobjekt ut. Besöksobjekten är områden där det finns sannolikhet att hitta nyckelbiotoper. Markägarna informeras om ev fältbesök och fältbesöken genomförs sedan med inventering enligt checklistor och mallar. Resultat återkopplas till markägare.

Bedömningskriterier
Målet är att ha en transparent modell för hur områden inventeras och bedöms. Mer finns att läsa i Skogsstyrelsens dokument, sid 20-32. Några av de viktigaste delarna:

Baskriterier
Viktiga egenskaper som kännetecknar skogar med höga naturvärden:
-Trädskiktet (naturvärdesträd, senvuxenhet)
-Död ved (Grov, klen, liggande, stående)
-Kontinuitet (graden av mänsklig påverkan)
-Signalarter och rödlistad arter

Stödkriterier
Detaljbeskrivning av "element" som styrker ett områdes sannolikhet som nyckelbiotop. Om många av stödkriterierna uppfyls kan det klassas som nyckelbiotop även om inte tillräckligt många baskriterier uppfylls.

Checklista och mallar
Här ser ni exempel på checklista för bedömning av granskog i NV Sverige (tyvärr dålig upplösning):

1511881133_skärmavbild_2017-11-28_kl._15.57.58.png


och här finns exempel på mall där uppgifterna från inventeringen ska fyllas i:

1511881133_skärmavbild_2017-11-28_kl._15.58.11.png


Materialet i sin helhet beskriver en metod och ett tillvägagångssätt som i sin helhet nog är ett steg framåt jämfört med hur situationen ser ut idag. Syftet med inventeringen är att identifiera alla skogsområden på privatskogsbrukets marsk som håller nyckelbiotopsnivå. De större skogsägarna, skogsbolag och marägare med skogsmark över 5000 ha, förväntas göra den här inventeringen själva och rapportera in till Skogsstyrelsen.

Den stora frågan kvarstår dock: Vad får det för konsekvenser i utebliven produktion och vem ska betala för den inskränkning det innebär för enskilda markägare som "drabbas" av större nyckelbiotoper?   TS
Avatar Fallback

Re: Nytt förslag om nyckelbiotoper - möte 30 nov

RONiL  
#482859 Spontant ang om det ska vara ett myndighetsbeslut eller ett inventeringsresultat.

Jag personligen föredrar nog att det är resultat. Då finns det ju en möjlighet/förhoppning att (om jag får kalla det) nyckelbiotopsstämpeln kan försvinna om det görs en inventering efter x antal år och det visar sig att området har förändrats så det inte fyller kriterierna.

Ett beslut gör att det blir permanent, och släpper in särintressen i den privata skogen.
Om ett särintresse har rätten att överklaga ett avverkningsbeslut för att dom tycker det finns skyddsvärd skog inom området så bör dom få rätten att överklaga ett nyckelbiotopsbeslut för att dom tycker att det finns mera skyddsvärd skog i anslutning till området och därför hävdar att nyckelbiotopen skall vara större.

Som det är idag så har väll markägaren full rätt att hugga och städa i sin nyckelbiotop, ved eller sågtimmer?
Om så är fallet, så är det ju idag fullt möjligt att förändra en befintlig nyckelbiotop så att den efter ett x antal år inte längre kan klassas som en nyckelbiotop. Och eftersom det inte är ett beslut fattat på att det är en nyckelbiotop, så bör ju nyckelbiotopen återgå till att vara en produktionsskog!?

Eller tänker jag galet??

Användarvisningsbild

Re: Nytt förslag om nyckelbiotoper - möte 30 nov

Torbjörn Johnsen  
#482862
Som det är idag så har väll markägaren full rätt att hugga och städa i sin nyckelbiotop, ved eller sågtimmer?


Tyvärr inte. Se tråden Avverkningsförbud nyckelbiotop - inte en certifieringsfråga

   TS
Avatar Fallback

Re: Nytt förslag om nyckelbiotoper - möte 30 nov

RONiL  
#482873 Se där ja! Så fel jag hade.

Tack Torbjörn!

Användarvisningsbild

Re: Nytt förslag om nyckelbiotoper - möte 30 nov

Torbjörn Johnsen  
#482875 Du är nog tyvärr inte ensam.

   TS
Användarvisningsbild

Re: Nytt förslag om nyckelbiotoper - möte 30 nov

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#482879 Jag föredrar definitivt ett överklagningsbart myndighetsbeslut här istället för dagens horribla godtycke.

Visst kan miljömupparna leva rövare genom att överklaga ett friande beslut, men å andra sidan lär de också ha väldigt goda kontakter redan idag med de aktuella inventerarna (många av dessa inventerare är säkert redan aktiva i SNF och dylikt på sin fritid), så då risken för en försämring för skogsägarna med ett formellt myndighetsbeslut torde vara liten, så vitt jag kan bedöma.

Sedan, efter som den s.k. naturen är dynamisk, bör ju dessa myndighetsbesluts giltighet vara tidsbegränsat till 10-15 år. Sedan får ett nytt beslut tas, om området bör omklassas eller ej.
/Niklas

Användarvisningsbild

Re: Nytt förslag om nyckelbiotoper - möte 30 nov

Älgfoderodlare  
#483036 Sen bör man väl fråga sig varför inte seminariet har lagts i Östersund, Dorotea eller Gällivare. På platser där det förmodligen hade kommit fler som är berörda av NBI o dess effekter. Nu blir väl det bara Östermalmska balkongbiologer, MP o SNF- anhängare som kommer att närvara kan jag tro. Smart SS ! Risk för ensidig debatt tro ?

Användarvisningsbild

Re: Nytt förslag om nyckelbiotoper - möte 30 nov

DagL  
#483196 Jag hörsammade inbjudan att skriva från "från allmänheten" och skickade frågor som jag gärna skulle vilja se besvarade i Skogsstyrelsens kommande dokumentation. Jag är inte så väl inläst vilket kanske syns i någon av frågorna:
Skogsstyrelsen om nyckelbiotoper – frågor som bör diskuteras, tänkas på och gärna tas upp i skrivningar i samband med översyn inför ny-inventering av nyckelbiotoper.

1. Ökar (verkliga) arealen nyckelbiotoper nu? Om så hur snabbt?
2. Kommer Skogsstyrelsen att anse att avverkning i nyckelbiotoper borde bli lagbrott?
3. Är avverkning av känd nyckelbiotop straffbar förutsatt att samråd med Skogsstyrelsen föregått avverkningen?
4. Minskar naturvårdsvärdet av en viss typ av nyckelbiotop med frekvensen av den?
5. Är alla nyckelbiotoper lika värdefulla ur naturvårdssynpunkt?
6. Hur förväntas identifierade nyckelbiotoper förändras över tiden?
7. Försvinner nyckelbiotoper över tiden?
8. Hur är den administrativa gången för att avföra en registrerad nyckelbiotop?
9. Hur ofta bör en nyckelbiotop återinventeras för att verifiera att nyckelbiotopstatus kvarstår?
10. Hur ofta bör skogen återinventeras för att undersöka om nya nyckelbiotoper tillkommit?
11. Hur görs vägningar mellan naturvårdsvärde och skogsbruksvärde?
12. Skall det göras beskrivningar hur nyckelbiotoper uppkommit?
13. Hur stor del av nyckelbiotoperna ligger i skogar som aldrig utsatts för skogsbruk eller varit skoglösa?
14. Bör det ske en avvägning mellan arealen nyckelbiotoper och värdet av att bevara dem?
15. Tycker Skogsstyrelsen andra ”skyddsformer” skall föredras när nyckelbiotoper är stora?
16. Vilken andel av nyckelbiotoperna bör få formellt skydd, så det blir olagligt att avverka dem?
17. Hur stor andel av enligt rödlistan hotade arter återfinns i nyckelbiotoper respektive i annan oskyddad skog?
18. Vilken andel av nyckelbiotoparealen sammanfaller med naturtyper, som det (enligt artdatabanken) finns för lite av? (och alltså ett bevarande fyller två syften)
19. Hur stor del av dagens identifierade nyckelbiotoper skulle klassas som nyckelbiotop vid en oberoende ny klassning? Dvs hur upprepbar och säker är klassificeringen?
20. Innefattar nyckelbiotopklassificeringen ”kontroller”, dvs att icke nyckelbiotoper avsätts på samma sätt som nyckelbiotoper för att följa utvecklingen på ett jämförbart sätt?
21. Kommer markägare att beredas tillfälle att delta i arbetet med att identifiera/avgränsa nyckelbiotoper på sin mark?
22. Hur hanterar Skogsstyrelsen Regeringens skrivning ”det är viktigt att skogsägare accepterar arbetssättet samt har förståelse och motivation att bevara nyckelbiotoperna”.?
23. Kan lågt värde för skogsbrukaren bidra till att avgränsa nyckelbiotop (exvis rasbrant där avverkning besvärlig)
24. Har den officiella definitionen på ”nyckelbiotop” ändrats över tiden?
25. Definitionen av nyckelbiotop är bristfällig. Kan den förbättras?
26. Kan mer operativa kompletterande begrepp än ”nyckelbiotop” införas?
27. Kan man tänka sig ”index” för ”vägning” snarare än antingen/eller klassificering?
28. I vilka fall behöver nyckelbiotoper skötas?
29. Hur förankrat är Skogsstyrelsens förslag hos ideell naturvård och skogsägare?
30. Tror Skogsstyrelsen att protestbreven från organisationer som ”Skydda Skogen”; ”GreenPeace” och ”Robin Wood” mot avverkning av biologiskt värdefulla skogar kommer att upphöra när nyckelbiotopinventeringen påbörjas?
31. I vilken utsträckning kan ingrepp i nyckelbiotoper efter en utvidgning av arealen nyckelbiotoper rättfärdigas av effekter på kringliggande skog (t ex insektsspridning eller framkomlighet för maskin)?
32. Förslag: Jag tycker Sverige skulle gå tvärtom mot vad som nu initieras. Börja med att utgå från hur mycket samhället totalt vill satsa på ”nyckelbiotoper” och sedan sätta ribban så att målsättningen uppfylls. Inte låta subjektiva definitioner sätta ett oförutsett icke genomtänkt krav.
Bakgrund: Jag tycker den dokumentation och överväganden Skogsstyrelsen inbjudit allmänheten till synpunkter senast 171201 behöver vidgas!
Jag tycker naturskyddsstatus (artskyddsstatus) (med vissa inte så stora undantag) i skogen klart förbättrats sedan 2000. Det finns mycket mer död ved och äldre skog. Det finns fler fåglar. Regeringen har ansett etappmålet för ”levande skog” uppfyllt. Det finns därför skäl för bättre och mer genomtänkta motiveringar och statusbeskrivningar för vidgade generella restriktioner.
Jag tycker det är vettigt att några procent av skogsmarken utanför formellt skyddad skog identifieras som speciellt värdefull ur biotopsynpunkt och att huvuddelen av denna del inte blir skadad av skogsbruk, men på ett kostnadseffektivt sätt med möjligheter till avvägningar med andra intressen och så att det inte menligt inverkar på skogsfastigheternas lönsamhet.
Dag Lindgren 171130

Användarvisningsbild

Re: Nytt förslag om nyckelbiotoper - möte 30 nov

halvproffs  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#483203 Dan, det känns, som man har en klippa att luta sig mot när det blåser storm i motvind.

Användarvisningsbild

Re: Nytt förslag om nyckelbiotoper - möte 30 nov

Torbjörn Johnsen  
#483204 Bra frågeställningar DagL. Till det här kan vi även lägga två andra viktiga frågor:

1. I Skogsstyrelsens underlag och beskrivning över metod för NV Sverige förekommer begreppet "Område med naturvärde/n". Det verkar som om sådana områden registreras idag och de kommer definivt att redovisas i och med nya NB-inventeringen. Dessa områden uppfyller en del av kritetierna för att klassas som nyckelbiotop men uppfyller inte helt. Blir det här aktivisternas måltavla?

2. Områden som föryngras med generell hänsyn, d v s med lämnade td/trädgrupper, högstubbar, död ved osv kommer med all sannolikhet någon gång i en framtid (30, 40 eller 50 år) att uppfylla de nya kriterierna för nyckelbiotop. Naturvärdesträd? Check! Stående död ved? Check! Liggande död ved? Check! Rödlistade arter? Check? Osv.
Idag finns en liten rad i still med att "områden med yngre eller likåldrig skog som uppfyller NB-kriterierna ska inte klassas som NB". Risk att det undantaget försvinner?

   TS
Avatar Fallback

Re: Nytt förslag om nyckelbiotoper - möte 30 nov

Bosse1  
#484829 Hermans trista filterbubbla,lite helgmys..
Sven-Erik Hammar :-bd

Nyckelbiotoper – hur går vi vidare? 29 sept del 1

Del 2


Nedladdad ja..

Avatar Fallback

Re: Nytt förslag om nyckelbiotoper - möte 30 nov

Bosse1  
#485049 Ja då brinner det i California igen, är det detta vi ska genomlida i detta miljönisseland också?

"Excess timber comes out of the forest one way or the other. It is either carried out, or it burns out. But it comes out."

https://www.mymotherlode.com/news/local ... rests.html

Avatar Fallback

Re: Nytt förslag om nyckelbiotoper - möte 30 nov

skogsrisen  
#487970 Men om jag då med samråd med ss kommer fram till att jag inte får avverka så är ju brukandet av marken stoppad och således bör ersättning betalas ut?Torbjörn Johnsen skrev:
Som det är idag så har väll markägaren full rätt att hugga och städa i sin nyckelbiotop, ved eller sågtimmer?


Tyvärr inte. Se tråden Avverkningsförbud nyckelbiotop - inte en certifieringsfråga

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).