Skogsmiljö och Trädlära

Artskyddet behöver hanteras med sunt bondförnuft

28 inlägg 6655 visningar 5 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Re: Artskyddet behöver hanteras med sunt bondförnuft

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#402469 Svaret på Dags fråga är ju givetvis ett rungande nej. Skogsstyrelsens agerande här är ju minst sagt huvudlöst.
/Niklas

Användarvisningsbild

Re: Artskyddet behöver hanteras med sunt bondförnuft

Sweden-viking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#402474 Lavskrikan är en livskraftig art och inte hotad.

Lavskrikan är icke rödlistad, därför är det synnerligen märkligt hur huvudlöst och oansvarigt Staten genom Naturvårdsverket och Länsstyrelsen tolkar grundlagen liksom Skogsvårdsstyrelsen.

Lavskrike fallet kan innebära att i stort sett all skoglig verksamhet blir förbjuden. eftersom Lavskrikan inte är utrotningshotad.
En dom i lavskrike fallet kan bli prejudicerande vilket innebär att i princip alla fåglar innebär avverkningsförbud.

Skogsvårdsstyrelsen och Naturvårdsverket har, sedan att antal år sedan, börjat lägga sig i den parlamentariska demokratins opinionsbildning genom att göra det till sin huvudsakliga uppgift att motarbeta Sveriges Grundlagar och riksdagens socialkonservativa partialternativ. Det gör man dessutom på ett ofta ohederligt och t o m rent antidemokratiskt sätt med bristande opartiskhet och vänstervridning.

Staten med Skogsvårdsstyrelsen och Naturvårdsverket finanserar till exempel Naturskyddsförening i deras attacker med vulgäranklagelser mot skogsbruket om att indirekt uppmana till likvärdigt civil olydnad och anarki genom att anmäla och överklaga skogsägarnas brukningsrätt av den egna odlade skogen.

Skogsvårdsstyrelsen och Naturvårdsverket är inte den oberoende myndighet man utger sig för att vara, utan ägnar sig i stället åt politisk aktivism långt ut på vänsterkanten. Denna vänstervridning har blivit värre på senare tid, mot bakgrund av det anses det problematiskt att organisationen regelmässigt anförtros utbildningsuppdrag åt utredningar och andra samhällsaktörer som skall eller bör vara politiskt neutrala.
Skogsvårdsstyrelsen och Naturvårdsverket anklagas för att vara naiva när dessa okritiskt köper Naturskyddsförenings falska nidbilder av Sveriges skogsägare och inte ser den enorma klimatförbättring som Sveriges framförallt privata skogsägare står för och den samhälls nytta man gör med att bruka skogen som skapar arbetstillfällen och inkomster till den välfärd vi har byggt upp.

De flesta skogsägare menar idag att Skogsvårdsstyrelsen och Naturvårdsverket dragits med i denna vänstertrend och därför har förverkat sin rätt att kalla sig “oberoende expert” eller att verka som sådan myndighet. Skogsvårdsstyrelsen och Naturvårdsverket har idag så mycket åsikter som sträcker sig långt utanför det som kan anses relevanta för statens uppdrag att bevaka, informera, förbättra landsbygdens villkor och skogsbrukets villkor.
Då många av de nyanställda inom myndigheterna ”inget begrip” om skogsbruk och dess produktion, då man aldrig varit ute i verkligheten.

Det värsta är att vänsteraktivister som Naturskyddsföreningen och Skydda skogen sitter på ett enormt åsiktsregister numera om våra privata skogar enbart för att sabotera som borde vara olagligt.

Staten och Skogsstyrelsen bör lyssna även på LRF och skogsägarföreningarna samt föra dialog med skogsägarna...

Skogsstyrelsen har tappat all för mycket av vett och sans.

Skogsstyrelsen har blivit knähund åt Svenska Naturskyddsföreningen.
Senast redigerad av Sweden-viking sön 07 aug 2016, 16:12, redigerad totalt 1 gång.

   TS
Användarvisningsbild

Re: Artskyddet behöver hanteras med sunt bondförnuft

Sweden-viking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#402475 Länsstyrelsen anser att två avverkningar i Arbrå utanför Bollnäs i södra Hälsingland ska stoppas eftersom fågelarten lavskrikan finns i området.
Jag anser att det är fullkomligt horribelt och saknar laglig grund att man förbjuder avverkning på 500 hektar för att inte störa en enskild livskraftig lavskrika. Lavskrikan är idag en livskraftig art, som länsstyrelsen felaktigt tolkar som hotad. och jag tycker det är helt fel om skogsstyrelsen stoppar avverkning på 500 hektar på grund av en vanlig fågel. Det är för stor areal som berörs och ett avverkningsförbud kommer inte att öka den redan allvarligt skadade trovärdigheten för statens agerande genom Länstyrelse, Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen och dess okunniga tjänstehen.

Länsstyrelsen vill heller inte diskutera några ersättningar för ett avverkningsförbud...

Med länsstyrelsens tolkning av artskyddsförordningen, omöjliggörs skogsbruk på mycket stora arealer

Varken länsstyrelsen eller Naturvårdsverket bryr sig om den privata skogsägarens situation och kostnad vilket är enorm, liksom den samhällsekonomiska kostnaden.

Jag tar mig friheten och kopierar in några bra rader från DagL pdf fil nedan
http://daglindgren.upsc.se/Naturv/ArtLa ... tering.pdf

Det måste accepteras även av naturvårdare att lavskrikan inte minskat de sista decennierna.
Därför måste det också accepteras att det sätt skogen hanterats sedan 1995 i Norrland inte verkar haft en negativ påverkan på lavskrikan!

Verkliga iakttagelser måste ges större vikt än teoretiska förutsägelser, teoretiska förutsägelser bör väga mindre när verkligheten inte följer teorin.

Givetvis är samspel modernt skogsbruk/lavskrika komplext, en del inslag i modernt skogsbruk kan gynna och en del missgynna lavskrika liksom många andra faktorer (som födotillgång och utveckling av andra arter). Den spatiala och temporala skalan spelar också in. I ”Skogsbruk” kan inräknas ökande avsättningar och miljöhänsyn, vilka kan mer än kompensera t ex inverkan av avverkning. Som så ofta finns inte den förståelse av sambanden som fordras för självsäkra slutsatser som kan motivera omfattande förbud.

   TS
Användarvisningsbild

Re: Artskyddet behöver hanteras med sunt bondförnuft

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#403169 Staten måste betala när markägarens rätt inskränks http://www.lantbruk.com/ledare/staten-m ... -inskranks

Lätt att instämma!
/Niklas

Användarvisningsbild

Re: Artskyddet behöver hanteras med sunt bondförnuft

DagL  
Användarvisningsbild

Re: Artskyddet behöver hanteras med sunt bondförnuft

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#403804 Anders Forsberg: Skogsägarnas intressen måste tillvaratashttp://www.vastgotabladet.se ... llvaratas/

Lät att instämma.
/Niklas

Avatar Fallback

Re: Artskyddet behöver hanteras med sunt bondförnuft

alias  
#403805
Niking skrev:Anders Forsberg: Skogsägarnas intressen måste tillvaratas http://www.vastgotabladet.se/article/sk ... llvaratas/

Lät att instämma.
/Niklas


Hoppas länken funkar nu.

MVH
Alias

Användarvisningsbild

Re: Artskyddet behöver hanteras med sunt bondförnuft

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#403808
alias skrev:
Niking skrev:Anders Forsberg: Skogsägarnas intressen måste tillvaratas http://www.vastgotabladet.se/article/sk ... llvaratas/

Lät att instämma.
/Niklas


Hoppas länken funkar nu.

MVH
Alias


Länken funkar för mig i alla fall.
/Niklas

Användarvisningsbild

Re: Artskyddet behöver hanteras med sunt bondförnuft

Sweden-viking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#403818 http://www.vastgotabladet.se/article/sk ... llvaratas/

Om länken inte fungerar se nedan....

Skogsägarnas intressen måste tillvaratas

INSÄNDARE Skogsägarnas intressen måste tas tillvara så att skogsbruk kan bedrivas över hela landet, menar debattören.

EN PLANERAD avverkning i Ölme, Värmland, stoppades ifjol när länsstyrelsen sa nej med hänvisning till att den rödlistade svampen bombmurklan fanns i området. Bombmurklan hör hemma i relativt torra områden av granskogsmark med mosstäcke där den får näring genom att bryta ner granbarr.

Statusen för bombmurklan är så kallat ”sårbar” inom ramen för vad Artdatabanken kallar hotad men av den lägsta klassen. I Sverige har man klassat den som sårbar trots att vi har goda förekomster och vi har redan vidtagit stora åtgärder för att den ska bevaras.

Den drabbade skogsägaren, menade att beslutet skulle få stora ekonomiska konsekvenser, överklagade beslutet till Mark- och miljödomstolen, där det blev ett nej. Nu ligger ärendet för avgörande i Mark- och miljööverdomstolen.

I yttranden till domstolen så skev Länsstyrelsen i Värmland att markägaren skulle redovisa varför och med vilka skäl han avsåg att skörda det aktuella skogsskiftet, och om det inte finns andra möjligheter. Till exempel genom att sälja en del av sin fastighet eller ta nya lån (?!). Naturvårdsverket konstaterade i sitt yttrande att den aktuella avverkningen innebär en risk för påverkan på bombmurklans bevarandestatus och att åtgärden därmed inte är förenlig med fridlysningsbestämmelserna i artskyddsförordningen. Naturvårdsverket som myndighet tar inte heller ställning till om markägaren har rätt till ersättning för det intrång i äganderätten som ett sådant avverkningsförbud innebär.

Samtidigt pågår en likartad process i Gävleborg, där Skogsstyrelsen med stöd av Länsstyrelsen har förbjudit avverkning på fem skogsfastigheter. Avverkningarna anses nämligen påverka lavskrikans bevarandestatus negativt. Lavskrikan är en kråkfågel som förekommer i granskog äldre än cirka 60 år från Dalälven och norrut.

Vi har alltså ett läge där skogsägare kan inte skörda sin egen skog på grund av myndigheternas agerande, men heller inte ersätts för att de tvingas avstå att bruka sin egen fastighet. Knappast ett rättssäkert system som respekterar äganderätten.

Med EU-inträdet fick vi Art- och habitatdirektivet samt Fågeldirektivet. Direktiven skulle ifall den följdes strikt, innebära att allt skogsbruk i praktiken skulle vara förbjudet. Det innehåller nämligen också ett förbud mot att störa fåglar eller skada deras häckningsplatser oavsett var de befinner sig.

Visst det kan finnas skäl att fortsatt freda vissa områden från avverkning och det är viktigt att skogspolitiken fortsatt balanserar miljömålen mot produktionsmålen. Men nuvarande utveckling indikerar att det pågår en positionsförskjutning inom aktuella myndigheternas syn på skogsbruket. Här måste vi som politiker tydligare stå upp för rätten till att bruka skogen och försvara den svenska skogsbruksmodellen.

Skogspolitiken måste i högre grad ta skogsägarnas intressen tillvara så att skogsbruk kan bedrivas över hela landet. Vi måste bygga skogspolitiken mer på frivillighet och kunskap snarare än detaljstyrande lagar och regleringar. En sådan politik bidrar till en levande och livskraftig landsbygd och tar till vara den viktiga råvarubas och biologisk resurs som skogen utgör.

Anders Forsberg (SD)

Landsbygdspolitisk talesman

Bonde

Ledamot i Riksdagens miljö-⁠ och jordbruksutskott

Gruppledare och kommunfullmäktigeledamot Skara kommun

Ledamot kommunstyrelsen Skara

Ledamot SD Skaraborg

   TS
Användarvisningsbild

Re: Artskyddet behöver hanteras med sunt bondförnuft

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#406839 Gunnar Lindén: Vi har bara sett början på eländet http://www.lantbruk.com/skog/om-det-gal ... tade-arter

Tyvärr har han nog rätt... :evil:
/Niklas

Avatar Fallback

Re: Artskyddet behöver hanteras med sunt bondförnuft

isteskog  
#406849 Och samtidigt vill Statsministern att vi ska avverka mer ....... hur f-n går det ihop? :surp:

Avatar Fallback

Re: Artskyddet behöver hanteras med sunt bondförnuft

Bosse1  
#406862 Avverka mer komplicerat med rättshjälp menade han nog :lol:

Användarvisningsbild

Re: Artskyddet behöver hanteras med sunt bondförnuft

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#407875 Bombmurklan har blivit sprängstoff http://www.lantbruk.com/skog/bombmurkla ... prangstoff
/Niklas

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).