Oponion:Visa er, miljövänliga skogsägare

 Svara  8 inlägg  5807 visn.  4 följer
Användarvisningsbild

Oponion:Visa er, miljövänliga skogsägare

 
#189600 Som många antagligen sett så har det varit fokus kring miljövården i skogsbruket under året. Tråden "Skogens maffia" (viewtopic.php?f=112&t=13770) är ett exempel. Det stundom snedvridna mediedrevet och forumets eventuella möjliga påverkan av detsamma har tagits upp i tråden "Vad vill ni skogsägare media tar upp?" (viewtopic.php?f=112&t=14702) .

Man ska kanske inte överskatta vår möjlighet att påverka, men som jag ser det så syns detta forum kanske mera än vi själva tror. Ovanstående sist nämna tråd vet vi bl.a. bevakas av SR:s P1-redaktion.

Vad jag tror är värdefullt att föra fram mera är den insats som görs i det tysta av privata skogsägare. Jag var inne på detta i inledningen av Vad vill ni skogsägare media tar upp-tråden och ska inte tjata om allt igen. Men kortfattat menar jag att synen på privata skogsägare kan förbättras om det visar sig att det faktiskt finns ett stort intresse för den egna närmiljön. Avståndet från de ofta illa sedda miljömänniskorna kanske minskar om de inser att det faktiskt finns en del snarlika intressen hos privatägare, även om de senare avskyr miljövård via konfiskering.

Så för alla er som faktiskt menar att ni GÖR en insats utöver vad som sker i t.ex. bolagsskogsbruket - berätta här om det! Visa om det verkligen finns en skillnad genom den känsla man har för den egna skogen.

Dela gärna med er av era egna tankar kring detta om er egen skogsmiljö. Vad er närmiljö betyder för er. I min värld är miljövård väldigt mycket mer än att jaga rödlistade arter. Kanske miljövård för många bara är rent sunt bondförnuft fast ordet är ett annat? Skogsägare är vanligen jordnära och ser kanske andra, men för den skull inte mindre viktiga, värden i sin skog.

Denna tråd kommer för övrigt också följas av utomstående mediefolk.

Lite "hårda fakta" för de som är intresserade:
Vad som förväntas lagligen och vad alla måste följa, privat som bolag, stat som kyrka, kan man läsa i skogsvårdslagens 30§ samt i skogsstyrelsens förordningar (där endast föreskrifterna är "tvingande" - inte de allmänna råden).
Skogsvårdslagen, se 30§: http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19790429.HTM
Förordningar, se 30§ ganska långt ner: http://www.skogsstyrelsen.se/Global/myn ... 2010_2.pdf

Vad t.ex. FSc kräver kan man de i den 16-sidiga brochyren FSC-certifiering av mindre skogsbruk - 16s här: http://se.fsc.org/informationsmaterial.287.htm . (Detta är dock inget som är lagstadgat, så om man t.ex. inte är certifierad men ändå uppfyller kraven har man verkligen gjort mer än utomstående kan förvänta menar jag.)   TS
Selm 2019
Avatar Fallback

Re: Oponion:Visa er, miljövänliga skogsägare

 
#189623 Jag har en nyckelbiotop som är drygt 2 ha, dessutom finns ytterligare 5,9% avsatt för naturvård enligt FSC/PEFC. Jag brukar normalt köpa behandlade plantor men brukar låta hygget vila några år för att slippa spruta plantorna om igen.

Vi hamlar både nya och gamla askar längs åkerkanter och skogsbilväg och betar ca 20 ha skogsmark. De gamla askarna är i stort sett ihåliga och har ett myller av liv.

Det talas en del om att det inte finns gammal skog, men hos mig har 20% av arealen träd som är över 100 år gamla (nej, det finns inte mer röta i dessa bestånd än vad det finns på bestånd som är hälften så gamla). På väg till skogsarbetet om våren ser jag ibland tjäder som pickar grus på min skogsväg.

Skogen är min huvudsakliga inkomst och jag har alltså frivilligt tagit bort 5,9% av densamma, har miljödebattörerna också gjort det??

Användarvisningsbild

Re: Oponion:Visa er, miljövänliga skogsägare

 
#189700 Jaha, då får väl en annan också komma med vad vi anser är ansvarsfull skogsvård.

Till att börja med så uppfyller vi alla föreskrifter i skogsstyrelsens förordningar till SVL 30§. Detta är inte lite och det SKA alltså alla göra, men jag undrar om stordriften alltd gör så. Jag VET fall där så ej skett med stat/kommun/bolag som ägare. Vill även påpeka att det är ett ganska ambitiöst regelverk som har lagligt påbud, även om motsatsen ofta nämns i media. Möjligen kan man om man anstränger sig tolka föreskrifterna som f-n läser bibeln, men vi själva i vårt fall läser nog snarare som det är menat.

Så till vad vi gör eller har som jag menar är bra för miljön:
- Vi önskar bibehålla en balans mellan "gammelskog" och slutavverkning, därför "överhålls" en hel del skog snarare än avverkas tidigt. Vi gillar "gammelskogen" kort och gott. Något som blev dyrköpt vid Gudrun, men den smällen fick bara tas. Tycker det i sig är något som borde uppskattats av miljörörelsen, det hade sannolikt gått att rädda minst sexsiffriga, kanske ännu högre belopp genom mer rationell och mindre sentimental skogsskötsel. Det priset tror jag ingen inom t.ex. SNF är medveten om att någon betalar.
- Drygt 7% av arealen är idag i plan avsatt för NS/NO, helt frivilligt då vi inte har en enda certifiering. I verkligheten är arealen som brykas enligt minst NS troligen större än så.
- Några bestånd med flerskiktad skog kommer brukas enligt kontinuitetsskogsbruk, dessa är utöver de 7% ovan.
- Inget eller ringa GROT-uttag. Näringsbalansen i marken ska ej utarmas.
- Anlagt dammar och skapat våtmarker. Förvisso en mänsklig påverkan, men där spirar av liv både ovan och under vattenytan.
- Aktiv vård av vilt, t.ex. stödfodring kalla vintrar, saltsten, aktivt skapande av viltbete t.ex. i form av lövförbuskningar utmed vägar och i kantzoner mm mm. Även ibland i bestånd under röjning.
- Arbetar aktivt för lövinblandning (björk) i granbestånd vid röjning.
- Anlagt nya lövbestånd av bl.a. björk, asp och poppel istället för gran som tidigare var planerat.
- Strävar efter småskaliga maskiner i de bestånd där så är lämpligt. Prövar även stickvägsfri manuellgallring i mycket liten skala.
- Vi behåller även en del evighetsträd i befintliga bestånd och skapar även död ved då ibland vindfällen barkas (pga brakborre) istället för att tas ut. Förvisso kanske mest av praktiska skäl, men ändå.
- Flera nyckelbiotoper finns och har alltså redan "konfiskerats", dock mot ersättning.
- Vårdar aktivt kulturminnen genom att hålla dessa öppna och tillgängliga. En mycket aktiv hembygdsförening gör det hela extra kul och intressant.
Det är vad jag kommer på nu, kan ha missat en del...?

Jag skulle gärna vilja ta ett enskilt samtal med den miljöaktivist som menar att detta inte är tillräckligt, eller som för den delen gal i högan sky om att privata skogsägare är ansvarslösa naturbovar.

Fyll på även om era listor är kortare än ovan. Det är flera som tidigare i andra trådar antytt att man känner sig utpekade som "miljöbovar" så därför är det viktigt att visa att vi är många.

   TS
Avatar Fallback

Re: Oponion:Visa er, miljövänliga skogsägare

 
#189704 För mig handlar miljövård lika mycket om att lämna efter sig ett arv att vara stolt över! Det arvet har förvaltats innan av tidigare generationer genom att ansvarsfullt och med öm hand låta naturen ta den plats i ansrpåk som behövts för att överleva i det gamla bondesamhället.

Den "nya" tidens sätt att sköta om sin skog och natur med regler/lagar/förordningar är naturligtvis bra men vad jag känner som mindre genomtänkt är att pådyvla oss en hel massa skyldigheter. Vi ska avsätta x% hit och x% dit samtidigt som man ska aktivt sköta om resterande areal.

Specifikt i mitt fall så har jag 5,2% avsatt för naturvård, detta är ett stort område med gammal hagmark och ett bestånd med gamla hamlade askar. Detta område har ett stort värde med massa insekter där tex exkursioner anordnas av högskolan. Detta område speglar en stor del av hur tidigare generationer ömt vårdat naturen i just mitt område. Jag ser detta som en ren självbevarelse drift att ha kvar och inte utnyttja detsamma eftersom detta speglar hur man levde förr! Hur magert jordbruket ändå var och hur man tvingades att ta tillvara på allt som naturen erbjöd i den ena eller andra formen.

För att påvisa hur försiktig man varit i just mitt fall är 90% av mitt totala virkesinnehåll avverkningsbar skog med en ålders fördelning på 80-130år. Att aktivt "skövla" detta vore enkelt men som sagt så vill jag efterlämna något som är värdefullt till mina framtida ättlingar i form av barn, barnbarn och längre fram än så.

Skyltar finns uppsatta för att visa vart bebyggelse tidigare har funnits samt markera bygglämningar av betydelse för både bygden och samhället, detta i form av t.ex. Fattighus, backstugor och annat.

Att värna om djurlivet är också något jag anser mig uppfylla genom att vara försiktig vid uttaget av jakt, runt omkring bedrivs det jakt i alla former och jag låter enbart älgjakt tillåtas, på senare tid så har jag även talat vid jakt på vildsvin då detta är ett växande problem i mina trakter.

Avatar Fallback

Re: Oponion:Visa er, miljövänliga skogsägare

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#189705 Kan väl nämna att min far fick Skogsstyrelsens medalj i silver på 70-talet.
De åtgärder han då genomförde hade idag givit böter och ev fängelse.
Borthuggning av 5:3 skogar, inte en ek eller björk kvar.
Lövskog var ogräs.
Som någon sa politiken har 10 års framförhållning, genomloppstiden i skogen är 100år!

Avatar Fallback

Re: Oponion:Visa er, miljövänliga skogsägare

 
#189715 På 70-80 talet fick man vara livräd att skogvårdstyrelsen skulle komma på att man hjälpte fram björken. Deras uppfattning om skogsvård går i 10 års cykler, och har ingenting med verkligheten att göra.

Avatar Fallback

Re: Oponion:Visa er, miljövänliga skogsägare

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#191867 Förmiddagar i PI Tendens. Om privat skogsbruk.
http://sverigesradio.se/sida/default.as ... ramid=3381

Avatar Fallback

Re: Oponion:Visa er, miljövänliga skogsägare

 
#212571 Bra initiativ.
En sak som jag tänkte länge på och nu har börjat dyka upp är att miljövården i skogen varit helt inriktad på sällsynta insekter och växter. Man har helt glömt bort människorna som vistas i och bor vid skogen. Jag försöker sköta mina marker så att de boende har fina miljöer och promenadvägar. Jag månar om lövträden och särskilt gamla sälgar. På vintern matar jag fåglarna för ganska stora pengar vilket märks när det blir vår och fågelsången drar igång. När skogen kommer på tal kan man ta fram sina kunskaper om naturvård eller tipsa andra om enkla saker som ökar mångfalden.
Jag tycker det är tråkigt när bilden av skogsägare blir mer av en rovdjurshatande buse som far fram helt utan hänsyn med sina stora maskiner och skövlar skog som närboende kanske levt med i hela sitt liv.
Man kan ju också tänka sig för innan man börjar tjafsa om gränser och vägar.
Jag bodde förut i stan och var ofta arg på landsbygdens folk som jag tyckte var parasiter och marodörer. Nu har bilden nyanserats och positiva exempel ska alltid framhållas dels som föredöme och inspiration och även bidra till bilden av nya generationens skogsägare som en på det stora hela ganska ansvarstagande grupp.

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).
Liknande Trådar
TitelStatistikSenaste svaret
Skogsägare kräver staten på 2,8 mille av Niking - lör 07 maj 2011, 01:10
i Skogsmiljö och Trädlära
0 svar
1299 läst
av Niking     
lör 07 maj 2011, 01:10
Skogsägare säljer utsläppsrätter av Zalman - tor 10 nov 2011, 16:21
i Skogsnyheter
4 svar
1830 läst
av th     
tor 10 nov 2011, 22:54
Ny skogsägare med en massa frågor. av Putte12 - mån 12 dec 2011, 16:57
i Skogsfastigheter

12
17 svar
8555 läst
av Hema     
ons 19 sep 2012, 16:38
Skogsägare har en unik maktposition. av Zalman - sön 01 jan 2012, 23:32
i Skogsnyheter
1 svar
1243 läst
av roten     
mån 02 jan 2012, 21:14
Avdragsmöjligheter för skogsägare? av traktorz - tor 15 mar 2012, 10:44
i Skogsfastigheter
6 svar
16767 läst
av Zalman     
fre 23 mar 2012, 16:46