Skogsekonomi

Skogsskadekonto

3 inlägg 1712 visningar Svara, dela mm...   
Avatar Fallback

Skogsskadekonto

Skogsola  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#590673 Kan vara aktuellt nu i barkborretider. Är det någon ekonominörd på forumet som har koll på regelverket och kan göra en snabbrepetition?   TS
Landshypotek Bank
Avatar Fallback

Re: Skogsskadekonto

jannee  
#590703 Omständligt är bara förnamnet :mrgreen:
När får man göra avdrag för insättning på ett skogsskadekonto?
För att ha rätt till avdrag för insättning på ett skogsskadekonto ska enligt 21 kap. 23 § IL följande förutsättningar vara uppfyllda

stormfällning, brand, insektsangrepp eller någon liknande händelse har skadat skogen (skogsskada)
skogsskadan medför att mer än en tredjedel av skogen i näringsverksamheten bör avverkas tidigare än vad som annars skulle varit fallet
den huvudsakliga delen av beskattningsårets skogsintäkter kommer från sådan avverkning.
Skogsskada – liknande händelse
Med liknande händelse avses varje form av händelse som medför att stora skador på skogen uppstår t.ex. torka, svampangrepp, översvämning, skador genom industriutsläpp. Skadan behöver inte ha karaktären av naturkatastrof för att anses som ”liknande händelse”.

Tredjedel av skogsinnehavet
Bedömningen om mer än en tredjedel av skogsinnehavet bör avverkas tidigare än vad som annars skulle ha varit fallet ska i princip grundas på en uppskattning av avkastningsvärdet av den växande skogen före och efter skadan (avverkningsvärdet plus eventuellt mervärde). Avgörande är därför om värdeskillnaden, d.v.s. värdet av den skog som bör avverkas i förtid, överstiger hälften av värdet av den kvarstående skogen (prop. 1981/82:182 s. 24).

I normalfallet bör den skattskyldigas rotnetto av den skadade skogen plus eventuellt utgående försäkringsersättning kunna anses motsvara värdet av den skog som bör avverkas i förtid. Detta värde ska jämföras med den kvarstående skogens avkastningsvärde, bedömt med utgångspunkt i allmänt använda värderingsnormer. Vid osäkerhet kan det virkesförråd som fastställts vid fastighetstaxeringen och skogsbruksvärdet kunna tjäna till ledning.

Det bör i normalfallet räcka med en överslagsmässig bedömning av värdeförhållandena. Denna bedömning kan framgå av en utredning från Skogsstyrelsen eller på annat lämpligt sätt.

Det bör uppmärksammas att den aktuella fastigheten tillsammans med andra fastigheter och andra verksamhetsgrenar utgör en näringsverksamhet. Det är skadan på det totala skogsinnehavet i en näringsverksamhet som avgör rätten till avdrag.

Huvudsaklig del
Den huvudsakliga delen av beskattningsårets skogsintäkter ska hänföra sig till avverkningar som skett för tidigt på grund av skogsskadan. Med huvudsaklig del anses att omkring 75 % av skogsintäkterna ska hänföra sig till intäkter från sådan avverkning (prop. 1981/82:182 s. 24).

Framtvingad avverkning?
Vid bedömningen av storleken av de framtvingade skogsuttagen bör även avverkning av skog som inte direkt har skadats medräknas under förutsättning att det från skogsvårdssynpunkt eller av avverkningstekniska skäl är motiverat att samtliga avverkningar sker i ett sammanhang. Den omständigheten att skogsintäkten ska hänföra sig till tidigarelagd ”avverkning” får i detta sammanhang tolkas i vid bemärkelse och innefattar t.ex. att skogen förstörts genom brand. Uttrycket innefattar dessutom inte endast redan utförda avverkningar utan också avverkningar som till följd av skadan kommer att göras efter beskattningsårets utgång (prop. 1981/82:182 s. 24).

När avdrag vägras finns möjligheten att i stället göra avdrag för insättning på skogskonto
Om ett avdrag för insättning på skogsskadekonto har vägrats får den skattskyldiga i vissa fall istället begära avdrag enligt reglerna för insättning på skogskonto. Detta kan ske i det fall avdrag har nekats på grund av att skadan har bedömts vara av för liten omfattning eller att beskattningsårets skogsintäkter i alltför stor grad kommer från avverkning av oskadad skog. En sådan begäran ska ha kommit in till Skatteverket inom sex månader efter det att ett beslut meddelades som innebär att den skattskyldiga inte har rätt till avdrag för insättning på skogsskadekonto. Längre tid kan dock följa av de allmänna bestämmelserna i skatteförfarandelagen (21 kap. 24 § andra stycket IL).

Rätten till avdrag förutsätter att medlen på skogsskadekontot förs över till ett skogskonto innan en begäran om avdrag för insättning på skogskonto kommit in till Skatteverket. De medel som satts in på skogsskadekontot anses i sådana fall vara insatta på skogskontot den dag då insättningen på skogsskadekontot gjordes (21 kap. 34 § IL).

Avdrag får inte ske för insättning på både skogskonto och skogsskadekonto
Skogsintäkter för ett visst beskattningsår medför inte rätt till avdrag för insättning på både ett skogskonto och ett skogsskadekonto. Om den skattskyldiga gör avdrag för insättning på ett skogskonto får avdrag inte ske för insättning på ett skogsskadekonto (21 kap. 24 § första stycket IL).

Avatar Fallback

Re: Skogsskadekonto

Skogsola  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#590709 :-o
Oj! Finns det nån som orkat med det där?

   TS
Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).