Musikhjälpen

Gratis ved på rot (bilder)

   
 Kommentar  64 inlägg  31101 visn.  9 följer
Avatar Fallback

Re: Gratis ved på rot (bilder)

 
#241381 Vad menar du? Stor sett saknar inkomst?

Arborist
Användarvisningsbild

Re: Gratis ved på rot (bilder)

 
#256153
stihl91 skrev:Vad menar du? Stor sett saknar inkomst?
Du skriver att 40,000 är gränsen för skattefri inkomst, men att du hamnar väl under det. Du saknar då, i vart fall i skattemyndighetens ögon i stort sett inkomst, att då godkännas för F skatt är bara att gratulera till. :smile:
Mvh Anders.

Användarvisningsbild

Re: Gratis ved på rot (bilder)

 
#256245 Menar inte stihl 91 att man kan göra ett schablonavdrag på 50 000 kr på VINSTEN vid försäljning av privat egendom? Men för att kunna göra avdrag så måste man ha någon inkomst att göra avdrag i från. Ja tror inte att skogägare som säljer ved/virke kan utnyttja denna skatteregel då skogsägare är företagare skattemässigt sätt. Eller har fattat fel?

Avatar Fallback

Re: Gratis ved på rot (bilder)

 
#256340 En liten sidofråga: Jag tar ner diverse problemträd på en tomt eftersom ägaren vill det.
-Vi kommer överens om att jag tar veden som betalning. Tyvärr råkar en grov tall klyva hans hus på mitten.....vems ar ansvaret?

Avatar Fallback

Re: Gratis ved på rot (bilder)

 
#256343
Camwood skrev:Menar inte stihl 91 att man kan göra ett schablonavdrag på 50 000 kr på VINSTEN vid försäljning av privat egendom? Men för att kunna göra avdrag så måste man ha någon inkomst att göra avdrag i från. Ja tror inte att skogägare som säljer ved/virke kan utnyttja denna skatteregel då skogsägare är företagare skattemässigt sätt. Eller har fattat fel?


Exakt det är för privatpersoner som detta avdrag gäller. Det kan man utnyttja om man exempelvis hyr ut ett rum till en student, säljer sylt eller avverkar på sin tomt.

Avatar Fallback

Re: Gratis ved på rot (bilder)

 
#256438
ymer skrev:En liten sidofråga: Jag tar ner diverse problemträd på en tomt eftersom ägaren vill det.
-Vi kommer överens om att jag tar veden som betalning. Tyvärr råkar en grov tall klyva hans hus på mitten.....vems ar ansvaret?

Är du privatperson utan företag -Villaägarens villaförsäkring som kanske ställer krav på dig... :/

Har du firma eller anses vara i yrkesutövning, så är det ditt problem =du gör klokt i att ha ansvarsförsäkring med tillräckligt högt belopp... Och kunskaper, för bolaget kan ju ha synpunkter på hur jobbet är utfört innan dom ger din granne ett halvår på hotell och ett nytt hus.... :grin: :geek:

Avatar Fallback

Re: Gratis ved på rot (bilder)

 
#256444 Ymer
Du gjorde jobbet, det blir du eller din din försäkring som får bekosta skadan.
Du kör det ju som arbete, att lönen inte är i kontanter har ingen betydelse -> Du är företagare.
Om villaägarens försäkring går in kommer de i nästa skede att kräva tillbaka alla sina utlägg från dig då det var du som orsakade skadan.
Om någon av dina försäkringar ska gå in är det din ansvarsförsäkring. Troligen tveksamt då den gäller för dig som privatperson, när du sågar ner träden hos grannen är du ju företagare

Avatar Fallback

Re: Gratis ved på rot (bilder)

 
#256459
Rolfnilsson400 skrev:Ymer
Du gjorde jobbet, det blir du eller din din försäkring som får bekosta skadan.
Du kör det ju som arbete, att lönen inte är i kontanter har ingen betydelse -> Du är företagare.
Om villaägarens försäkring går in kommer de i nästa skede att kräva tillbaka alla sina utlägg från dig då det var du som orsakade skadan.
Om någon av dina försäkringar ska gå in är det din ansvarsförsäkring. Troligen tveksamt då den gäller för dig som privatperson, när du sågar ner träden hos grannen är du ju företagare


Verkar bli lite snurrigt nu?...Om tomtägaren anlitar mig som privatperson att ta ned hans träd på tomten så har han arbetsgivaransvar. Så som det är beskrivet tidigare här i tråden. Om jag skadar mig så är det tomtägarens ansvar, men om jag skadar hans egendom så är det mitt ansvar...? Behöver ett mera exakt svar.

Avatar Fallback

Re: Gratis ved på rot (bilder)

 
#256462 Du är skogsägare? -I så fall kan du inte välja att vara "Privatperson" utan du/ ditt försäkringsbolag står för kalaset oavsett betalning eller ej. -Ibland finns ansvarsmoment med i skogsförsäkringen -kolla med ditt bolag :geek: 8) Obs! detta är endast en kvalificerad gissning..

Avatar Fallback

Re: Gratis ved på rot (bilder)

 
#256469 Om du inte får betalt på något sätt, pengar eller virke kan du klara dig

https://lagen.nu/1972:207#K3P1S1

3 kap. Skadeståndsansvar för annans vållande och för det allmänna


1 § Den som har arbetstagare i sin tjänst skall ersätta

1. personskada eller sakskada som arbetstagaren vållar genom fel eller försummelse i tjänsten,
2. ren förmögenhetsskada som arbetstagaren i tjänsten vållar genom brott, och
3. skada på grund av att arbetstagaren kränker någon annan på sätt som anges i 2 kap. 3 § genom fel eller försummelse i tjänsten.

I fråga om skadeståndsansvar för staten eller en kommun gäller även vad som sägs nedan i detta kapitel. Vad som där sägs om en kommun gäller också ett landsting och ett kommunalförbund. Lag (2001:732).

Kommentar
Här stadgas det så kallade principalansvaret: Arbetsgivares ansvar för skador arbetstagare orsakar i tjänsten. Paragrafen rör även stat och kommun i de fall det inte rör myndighetsutövning.

Eget vållande från arbetstagarens sida krävs för att arbetsgivaren ska ansvara, men vad som krävs för att arbetstagaren ska anses vårdslös skiftar från tjänst till tjänst. Ett arbete som innebär stor skaderisk och som har tydliga säkerhetsföreskrifter (exempelvis arbete med tunga maskiner) ställer hårdare krav på arbetstagaren än en tjänst med större inslag av individuella bedömningar och avvägningar (exempelvis läkare).

Det krävs vidare att skadan vållas i tjänsten. Det innebär i princip allt som sker i arbetsgivarens lokaler under arbetstid (vanligen även skador som inträffar under exempelvis kaffepauser eller liknande) och även utanför lokalen när det har direkt samband med tjänsten. Däremot ansvarar arbetsgivaren inte för sådant som klart ligger utanför arbetstagarens arbetsuppgifter (exempelvis en trädgårdsmästare som hjälper en kund med dennes datorproblem och då orsakar en skada på datorn). HD har dock klargjort att begreppet "i tjänsten" ska tolkas så extensivt som möjligt.

Om det är svårt att avgöra vem som ska anses vara arbetsgivare (till exempel vid uthyrning av maskiner, där en maskinförare så att säga ingår i hyran) anses den vara arbetsgivare som har störst inflytande över att styra och övervaka arbetet.

Det krävs en brottslig handling för att en arbetsgivare ska bli ansvarig för ren förmögenhetsskada (2 p.). Det innebär att en arbetsgivare exempelvis inte ansvarar för att en arbetstagare genom vårdslöshet råkar orsaka en kund förlust av en framtida intäkt. Om arbetstagaren istället lurar kunden genom exempelvis bedrägeri, ansvarar dock arbetsgivaren för skadan.

Brottsliga handlingar är normalt endast arbetsgivarens ansvar om det har koppling till tjänsten. En dörrvakt som hamnar i diskussion med en gäst i entrén och misshandlar denne är normalt arbetsgivarens ansvar. En servitris som misshandlar en förbipasserande flanör är däremot vanligtvis inte det.

Arbetstagaren kan också ha ett eget ansvar för skador som vållas i tjänsten, men det ansvaret regleras istället i 4 kap. 1 §.

I 6 kap. 5 § listas några kategorier som likställs med arbetstagare.


Rättsfall:
https://lagen.nu/arn/1997-6650
Fråga om skadeståndsskyldighet förelegat för den som hjälpt en kamrat med trädfällning och därvid orsakat skada - kamraten har ansetts likställd med en arbetstagare ( 6 kap. 4 § skadeståndslagen ). Avgörande 1998-04-30; 1997-6650

W skulle fälla träd på tomten till sin sommarstuga. Eftersom han på grund av sjukdom inte kunde utföra arbetet själv bad han en arbetskamrat hjälpa honom på fritiden. Arbetskamraten missbedömde tyngden på ett av träden vilket fick till följd att fallriktningen blev en annan än han beräknat. Trädet föll på ett intilliggande växthus som skadades. W yrkade att ersättning skulle utgå ur arbetskamratens ansvarsförsäkring.

Försäkringsbolaget bestred yrkandet och anförde som grund för bestridandet att försäkringstagaren genom sitt handlande, ur skadeståndsrättslig synpunkt, kunde likställas med en arbetstagare i förhållande till W och att sådana synnerliga skäl som krävs för att en arbetstagare skall bli skadeståndsskyldig inte förelåg.

Nämnden gjorde följande bedömning:

Enligt 4 kap. 1 § skadeståndslagen svarar en arbetstagare endast för skador som vållas i tjänsten om det finns synnerliga skäl med hänsyn till handlingens beskaffenhet, arbetstagarens ställning, den skadelidandes intresse och övriga omständigheter. Med arbetstagare likställs, enligt 6 kap. 4 § samma lag , den som för annans räkning utför arbete under omständigheter liknande dem som förekommer i anställningsförhållanden.

Först gäller frågan om W:s arbetskamrat är att betrakta som arbetstagare i detta avseende. I förarbetena till 6 kap. 4 § skadeståndslagen uttalas att det är naturligt att tillämpa s.k. principalansvar (se 3 kap. 1 § skadeståndslagen ) när familjemedlemmar och vänner vederlagsfritt biträder varandra med att utföra arbetsuppgifter. En förutsättning anges dock vara att det varit naturligt att istället anlita en utomstående person för uppgiften. Som ett exempel nämns när en person i egen regi uppför en sommarstuga eller utför reparationsarbeten på sin villa med hjälp av familjemedlemmar eller vänner. Däremot framhålls att bestämmelsen inte bör tillämpas vid mer vardagliga göromål (se prop. 1972:5 s. 474 ). De ifrågavarande motivuttalandena ta r uttryckligen sikte på tillämpningen av 3 kap. 1 § skadeståndslagen men det finns inget, varken i lagtext eller förarbeten, som motsäger att de angivna omständigheterna också skall tillämpas på situationer som faller under 4 kap. 1 § samma lag . Det kan visserligen ifrågasättas om syftet bakom bestämmelsen i 6 kap. 4 § gör sig lika starkt gällande vid tillämpningen av 4 kap. 1 § som vid tillämpningen av 3 kap. 1 § . Någon möjlighet att göra skillnad mellan dessa båda fall antyds dock varken i lagtext ell er förarbeten.

I detta fall är det fråga om fällning av tre tämligen stora träd. För en sådan uppgift är det naturligt att anlita en utomstående och kunnig person och det kan inte alls betraktas som ett mer vardagligt göromål. Till följd härav och med hänsyn till omständigheterna i övrigt finner nämnden att W:s arbetskamrat vid tillämpningen av 4 kap. 1 § skadeståndslagen skall likställas med en arbetstagare.

Härefter gäller frågan om W:s arbetskamrat ändå är skadeståndsskyldig på grund av det finns synnerliga skäl. I ärendet har inte framkommit något som tyder på att arbetskamraten varit grovt vårdslös. Inte heller i övrigt har det framkommit några omständigheter som gör att det kan anses föreligga synnerliga skäl.

Det sagda leder till att W:s arbetskamrat inte är skadeståndsskyldig. W:s yrkande kan därför inte bifallas.

Avatar Fallback

Re: Gratis ved på rot (bilder)

 
#256477 Det var ett uttömmande svar. Vårdlöshet kan inte tillämpas menar jag i detta fall eftersom fällningen görs efter alla konstens regler (tror jag). Det jag var ute efter var när det händer det oförutsägbara, en vajer går av, eller en plötslig kastvind i fällögonblicket, eller nåt annat mycket oväntat.

Sammanfattningsvis så är det alltså tomtägaren som är ansvarig för att hans hus klövs på mitten..

Men då var det ett problem kvar!....Ja jag är skogsägare..betraktas jag då som företagare när jag åtar mig fällning på tomter. Så var tolkningen i ett inlägg här ovanför.

Så ansvaret faller tillbaka på mig i alla fall? -finns någon praxis för detta?

Avatar Fallback

Re: Gratis ved på rot (bilder)

 
#256483 Inget direkt fall i huvudet men eftersom du kan förväntas ha nödig kännedom om hur det skall göras, är företagare i branchen och dessutom utför jobbet så, -Ja du får ansvaret, det är den information som vi för fram på motorsågsutbildningarna, denna fråga är klassisk, -mer än ett försäkringsbolag har svarat på frågeställningen.. :geek:

Användarvisningsbild

Re: Gratis ved på rot (bilder)

 
#256496
Homo abies skrev:
ymer skrev:En liten sidofråga: Jag tar ner diverse problemträd på en tomt eftersom ägaren vill det.
-Vi kommer överens om att jag tar veden som betalning. Tyvärr råkar en grov tall klyva hans hus på mitten.....vems ar ansvaret?

Är du privatperson utan företag -Villaägarens villaförsäkring som kanske ställer krav på dig... :/

Har du firma eller anses vara i yrkesutövning, så är det ditt problem =du gör klokt i att ha ansvarsförsäkring med tillräckligt högt belopp... Och kunskaper, för bolaget kan ju ha synpunkter på hur jobbet är utfört innan dom ger din granne ett halvår på hotell och ett nytt hus.... :grin: :geek:
Det trodde jag med Abies, dock är detta en sanning med modifikation. Jag fällde en gång på nittiotalet en björk som lutade svagt mot en fastighet. Oturligt nog fanns stubbröta i en liten fläck på dragsidan, alltså, precis vid brytmånen. Pinigt som fan, det var en ny förvaltare, vilken uttryckligen poängterat vikten av en skicklig yrkesman. :shock: Fastigheten hade nya balkonger och ny fasad. Nåväl, trädhelvetet landar såklart med delar av kronan på en av dessa nya fina balkonger. Jag ringer genast skaderegleraren på mitt bolag, en mindre delegation anländer, jag förklarar att trädet föll mot kåken då brytmån brast p.g.a rötfläcken. Hör och häpna !! Bolaget gör bedömningen att jag svårligen, eller inte alls kunnat förutse att trädet var delvis rötat, de bedömer att skadan ska regleras av fastighetsförsäkringen. Jag ringer senare min kontakt på bolaget för att höra efter när min försäkring egentligen täcker skada. Havererar t.e.x utrustning och detta ej beror på underlåtenhet att kontrollera eller serva utrustning, då ska skadan täckas av fastighetens försäkring. Min försäkring täcker alltså skador uppkommna genom uppenbart slarv eller oskicklighet. Om jag vidtar åtgärder, vilka inte lyckas hindra en skada, kan dessa ändå komma att bedömas som rimliga och tillräckliga från min sida. Bolaget kan alltså kräva att fastighetens försäkring täcker skadan. Är då fastigheten oförsäkrad, riskerar fastighetsägaren att få stå för kalaset. Att kunden själv är försäkrad är alltså lika viktigt som att du själv är försäkrad.
Mvh Anders.

Användarvisningsbild

Re: Gratis ved på rot (bilder)

 
#256519 Skulle gärna sett ögonen dina när det tog vägen mot balkongen! Sådär träd rör jag inte utan å ha minst ett och gärna två säkringsliner med spakblock/taljor om dom står slik at dom kan skada hus eller annat. Tar tid, ja, men det ät det värd. Gammla träd nära hus, har ju nestan alltid non sorts röta i sig!

Avatar Fallback

Re: Gratis ved på rot (bilder)

 
#256529 Intressant med verklighet! Det viktiga är ju att man räknar med att få bära ansvaret och följaktligen har försäkring som åtminstone innan skall täcka det man kan tänkas ställa till med. :geek:

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).