”Ökning, 300 meter strandskydd orimligt”

 Svara  61 inlägg  62355 visn.  7 följer
Avatar Fallback

Re: ”Ökning, 300 meter strandskydd

 
#276266 "Här sätter trådskaparen en rubrik om utökat strandskydd", och flera kan tro att det är bara det de gäller.
Visst, det finns områden där utökat strandskydd föreslås, men i sin helhet så gäller det även en översyn av tidigare fattade utökade strandskydd.

För Norrbottens del föreslår Länsstyrelsen följande citat från deras hemsida;

"Färre områden med utvidgat strandskydd


Publicerad2013-12-03KategoriDjur & naturÄmnesområdeSkyddad natur

PRESSMEDDELANDE. Länsstyrelsens föreslår en minskning av utvidgade strandskyddsområden i länet från 400 till 108. "

PW
Användarvisningsbild

Re: ”Ökning, 300 meter strandskydd orimligt”

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#276271 Jag kan inte hitta några lättnader för Norrbotten i nya Strandskyddsproppen.
Möjligt att länsstyrelsen föreslagit, men naturskyddsföreningen har nog rensat bort sådana lättnader..
Var hittar man dom??

Historisk tillbakablick

Strandskyddet är ett generellt skydd som, där det inte är utökat eller upphävt, om-fattar strand- och vattenområdet 100 meter på båda sidor om strandlinjen längs med hela havskusten och vid samtliga insjöar och vattendrag oavsett storlek. Flera länsstyrelser har med stöd av tidigare lagstiftning tagit generella beslut om att upphäva strandskyddet. Här nedan ges en kort historisk beskrivning av vilket lagstöd som tidigare funnits för att fatta dessa beslut.
Det generella strandskyddet infördes 1975 i naturvårdslagen (1964:822). Dessför-innan gällde endast strandskydd vid utpekade sjöar och vattendrag. Av lydelsen i 15 § naturvårdslagen framgick att strandskyddet gällde vid havet, insjöar och vattendrag för att åt allmänheten trygga tillgången till platser för bad och friluftsliv. Vidare framgick att regeringen eller myndighet som regeringen bestämde kunde
förordna att strandområde som uppenbarligen saknade betydelse för bad och friluftsliv inte skulle omfattas av strandskydd. Det är denna bestämmelse som lagt grunden till länsstyrelsernas generella beslut om att upphäva strandskyddet.

Sedan det generella strandskyddet infördes 1975 synes det inte egentligen ha funnit stöd i lagstiftningen att generellt förordna om att sjöar eller vattendrag under viss storlek ska undantas från strandskyddet. Dock framgick av förarbetena att undantag borde kunna medges för sådana strandområden som uppenbarligen saknar betydelse för allmänhetens bad- och friluftsliv, till exempel vid obetydliga bäckar och tjärnar. Vidare framgick att genomförandet av bestämmelsen krävde att strand-skyddsområdena avgränsades och preciserades så att inte någon tvekan skulle kunna uppstå beträffande deras omfattning (Prop 1974:166). Länsstyrelserna bemyndigades att efter inventering avgränsa strandskyddets omfattning.

1994 ändrades 15 § naturvårdslagen till att syftet, förutom att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv, även skulle vara att bevara goda livsvillkor för växter och djur. Även efter denna ändring fick regeringen eller den myndighet som regeringen bestämde förordna att strandområde som uppenbart saknade betydelse för att tillgodose strandskyddets syften inte skulle omfattas av strandskydd. I samband med denna lagändring införde man även en övergångsbestämmelse som gjorde att länsstyrelsen skulle ompröva tidigare tagna beslut utifrån den nya lydelsen, vilket innebar att strandskyddet endast kunde upphävas om det var uppenbart att strandområdet saknade betydelse för båda av strandskyddets syften. Beslut som inte omprövats före utgången av juni 1999 skulle upphöra att gälla.

I miljöbalken som trädde i kraft 1999 överfördes naturvårdslagens bestämmelser om strandskydd till 7 kap. miljöbalken. Enligt 7 kap. 15 § miljöbalken fick då rege-ringen precis som tidigare, eller den myndighet som regeringen bestämde, förordna att ett strandskyddsområde som uppenbart saknade betydelse för att tillgodose strandskyddets syften inte skulle omfattas av strandskydd. Den övergångsbestämmelse som man införde 1994 fördes också in i lag (1998:811) om införande av miljöbalken för att länsstyrelserna skulle ompröva sina beslut.
2009 ändrades strandskyddslagstiftningen igen och bestämmelsen i 7 kap. 15 § miljöbalken flyttades till 7 kap. 18 § miljöbalken. Lydelsen i bestämmelsen specificerades till att länsstyrelsen i det enskilda fallet får besluta att upphäva strandskyddet i ett område om det är uppenbart att området saknar betydelse för att tillgodose strandskyddets syften. I samband med denna lagändring beslutade man dock aldrig om någon övergångsbestämmelse som gjorde att länsstyrelserna var tvungna att ta nya beslut som tog hänsyn till den nya formuleringen i det enskilda fallet. I författningskommentaren (Prop. 2008/09:119, 2009) anges att det inte är möjligt att upphäva strandskyddet genom generella föreskrifter.


I framtagandet av Nya Strandskyddsproppen lägger man stor vikt vid arbetsinsatser och kostnader för kommun, länsstyrelse och stat.

Medans kostnader och arbetsinsatser för drabbade jord & markägare inte läggs någon tanke om.
Att grundlagen anger ekonomiskt skydd för rådighetsinskränkningar av drabbade jord och markägare, det tas ingen hänsyn till??

Var finns det??

:D :D :D

   TS
Avatar Fallback

Re: ”Ökning, 300 meter strandskydd ..

 
#276274
Sweden-viking skrev:Jag kan inte hitta några lättnader för Norrbotten i nya Strandskyddsproppen.
Möjligt att länsstyrelsen föreslagit, men naturskyddsföreningen har nog rensat bort sådana lättnader..
Var hittar man dom?

:D :D :D

Jag kan inte se att du någonstans själv har länkat eller ens nämt någon strandskyddsprop i din trådstart? Så jag har själv vid mitt svar ej alls sökt i denna.

Jag har sökt i länstryrelsens för Norrbottens hemsida. http://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/ ... trandskydd

http://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/ ... fault.aspx

Text citat nedan från Bodens kommuns remissförslag enligt vidare länkning från sidan ovan.
För min kommun Boden föreslås en faktisk minskning av antalet områden med utökat strandskydd från 22 till 10 enligt följande förslag;
"Inom Boden kommun finns det 22 områden med utvidgade strandskyddsområden. Efter översynen föreslås att 19 befintliga strandskyddsområden ska utgå och endast det generella strandskyddet ska gälla. 3 områden föreslås vara kvar men med förändrad storlek. I remissförslaget föreslås 7 stycken nya områden med utvidgat strandskyddskydd. Sammanlagt är det 10 områden med utvidgat strandskydd och som förslås ska gälla efter 2014."

Vart det här slutligen landar det vet ingen då vi har en minoritetsregering.

Användarvisningsbild

Re: ”Ökning, 300 meter strandskydd orimligt”

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#276277 Förlåt kanske borde lagt ut den, tänkte att någon annam lagt ut den eller att alla läst och förstått den..

Men här kommer den :

Regeringens proposition
2013/14:214
Strandskyddet vid små sjöar och vattendrag

Strandskydd 20140403 Prop 2013-14.pdf


:D :D :D

   TS
Avatar Fallback

Re: ”Ökning, 300 meter strandskydd orimligt”

 
#276278 Tack

Användarvisningsbild

300m strandskydd Markägarna rättslösa,

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#276282 Stoppa utvidgade strandskyddet

Länsstyrelsen har tagit fram ett omdiskuterat förslag om utvidgat strandskydd till 300 meter från strandlinjen utåt och inåt. Förslaget betraktas av många som en ren konfiskation av ägande på tvivelaktiga underlag och dåligt underbyggda, ibland direkt felaktiga, motiv.

– Markägarna är rättslösa, säger Kjell Jansson (M), kommunstyrelsens ordförande i Norrtälje.

Läs debattartikel i:

http://www.skargarden.se/strandskyddet- ... 300-meter/

http://norrteljetidning.se/debatt/1.244 ... andskyddet

När man läst boken om rättsskandalen Thomas Quick av Hannes Råstams.
Börjar man ställa sig frågan om inte samma sektmentalitet styr strandskyddsfrågan.
Nu är det dags att erkänna äganderätten och nyttjanderätten i Sverige även för de fastigheter som råkar ligga vid vatten.
Grundvärderingen måste vara att Sverige skall vara en rättstat.
Bygg- och planlagen gäller som för alla andra så något hejdlöst byggande kan det aldrig bli tal om..


Att få besluta över sin mark är ur ett ägarperspektiv synnerligen viktigt, inte för att man skall göra hur som helst med marken. De flesta markägare, obs att det är skillnad på tomtägare och markägare juridiskt sätt, vill vårda, förvalta och skapa den biologiska mångfalden som hela friluftslivet, natur- och kulturvården så eftertraktar. Därför finns det ingen anledning att utvidga strandskyddet när vi redan har allemansrätt och 100 meter strandskydd. För det här ställer till problem när hela fastigheter drabbas...

:D :D :D
Senast redigerad av Sweden-viking lör 12 apr 2014, 21:41, redigerad totalt 1 gång.

   TS
Användarvisningsbild

Re: ”Ökning, 300 meter strandskydd orimligt”

 
#276283 Strandskyddet är väl i och för sig en helt ok grej, tänker på de historier som "anersimyra" berättar. Men det blir lite löjligt ibland. Sen är det vält lite tveksamt om man ska bli glad över att länsstyrelserna inte vräker på med 300 meter överallt. Från börja var det sagt att 100 m var gränsen och undantagsvis kunde länsstyrelsen utöka till 300. Fast vivet ju hur det blev, det fans massor med "300" meters områden ganska snabbt. Tror att om man förde över allt beslutanderätt om detta till kommunerna så skulle det bli väldigt mycket bättre. Kanske inte storstadskommunerna då, men till oss som bor i mindre kommuner, som klarar av att äga frågan.

Användarvisningsbild

Re: ”Ökning, 300 meter strandskydd orimligt”

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#276845 Nu ska i alla fall strandskyddet utredas http://www.atl.nu/lantbruk/strandskyddet-ska-utredas-0
/Niklas

Användarvisningsbild

Re: ”Ökning, 300 meter strandskydd orimligt”

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#276862 Man måste göra det lättare att bygga vid havet speciellt i glesbygda områden.
Ta även bort 300 meters gränsen i glesbyggd där fyller den ingen funktion.

De flesta vill ju bygga vid havet.
Många vill slippa plågan av myggen vid inlandssjöar eller vattendrag i glesbygden. I dag söker sig människor speciellt i norr mot kusten dels för att där finns jobben och mer samhälls service. Därför är det av största vikt att det finns möjligheter att bygga efter norrlandskusten.

Den pågående översynen av utvidgat strandskydd i hela Sverige och av länsstyrelsernas agerande att döma, ser målsättningen ut som om det generella strandskyddet kommer att bli 300 meter i stället för det i lag fastställda 100 m

Ett ökat strandskydd är en stor inskränkning i äganderätten och en allvarlig konfiskation av ägande-/brukande-rätten för den drabbade fastighet och dess ägare.
Detta är staten skyldiga att gå in och ersätta de drabbade fastighetsägarna enligt
Grundlagen kap 15:
Ersättning ska också vara tillförsäkrad den för vilken det allmänna inskränker användningen av mark eller byggnad på sådant sätt att pågående markanvändning inom berörd del av fastigheten avsevärt försvåras eller att skada uppkommer som är betydande i förhållande till värdet på denna del av fastigheten. Ersättningen ska bestämmas enligt grunder som anges i lag.

Den svenska landsbygden är i stort behov av goda förutsättningar för byggande, utveckling, företagande och av investerare som väljer att satsa på verksamheter även utanför tätorterna. En positiv trend är det ökande intresset för turism på landsbygden med nyetableringar av fritidsboenden, gårdsbutiker, hotell och värdshus som följd.

Ett minskat strandskydd skapar direkt en rad av positiva fördelar för en bra landsbyggdsutveckling.

En enkel lösning på problemet är att man ger markägare och kommunerna ökade möjligheter att själva besluta om sitt eget markområde.

Dagens krångel med stelbenta byråkrater utan lokala kunskaper eller förankring i verklighet måste stävjas. Dagens regler skapar bara missnöje, otrevligheter, kostsamma och omöjliga administriva kostnader för oss aktiva näringsidkare.Slutligen ett bra debattinlägg från regionråd Region Västerbotten och kommunalrådet i Arjeplogs kommun med flera:


Strandskyddet bör nyanseras _ Brännpunkt _ SvD.pdf


:D :D :D

   TS
Användarvisningsbild

Re: ”Ökning, 300 meter strandskydd orimligt”

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#276969 En bra insändare som visar på de ofta orimliga konsekvenserna av strandskyddet.
/Niklas

Användarvisningsbild

Re: ”Ökning, 300 meter strandskydd orimligt”

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#277541 Nu finns skarpa förslag på länsstyrelsernas bord att öka utöka det generella 100 meter breda strandskyddet till upp till maximalt tillåtna 300 meter för att ”säkerställa allemansrättslig tillgång till strandnära områden”, och därmed byggförbudet utmed många stränder med särskilda kvaliteter.
Kvaliteter som har skapats av generationer av Skogsägare och jordägande lantbrukare, som gjort sina nu hyllade insatser utan förmyndare. Som tack för ett mycket bra arbete tänker staten belöna markägaren med konfiskering utan avsikt att ersätta markägaren för det goda arbetet eller ersätta den stora inskränkningen i äganderätten som detta innebär. Staten försöker tiga och svälta ihjäl markägarna som tack.

Detta innebär stora problem för många av Sveriges landsbygdskommuner, som behöver skapa boendemiljöer i attraktiva naturområden för att locka till sig nya invånare.
Liggande förslag är ett mycket hårt slag mot ökad turism och sysselsättning i många områden speciellt i glesbygder och i norrland. Inga attraktiva och efterfrågade tomtområden blir i realiteten kvar kring drabbade vatten framförallt havsvikar för nybyggnation av stugor för korttidsuthyrning inom naturturism, för avsalu eller för att kunna använda som smörjmedel i komplicerade generationsskiften.

Sverige är ett land med mycket god tillgång på obebyggda stränder då endast 13% av stränderna är bebyggda inom 100m från stränderna över hela Sveriges rike.
I Norrland där är endast ca 4-9% av stränderna bebyggda inom 100m från stranden.
Det är dessutom mycket stora regionala och lokala skillnader vad gäller stränder och efterfrågan på byggande.

Lämpligheten med konfiskering av markägarens rådighet över sin mark och generella byggförbud av det slag som dagens strandskydd utgör måste därför starkt ifrågasättas.

Regeringen bör därför arbeta för att uppnå en mer hållbar utformning av strandskyddet genom att göra det enklare att bygga i strandnära lägen i glesbefolkade områden med lågt bebyggelsetryck.
Argumentationen som förs för lättnader vid vattendrag och sjöar bör även kunna användas för havsstränder där det är låg exploatering.
Det är ett stort angeläget allmänt intresse att få bygga vid havet och större sjöar, folk vill inte bygga vid mygghål som vattendrag och mindre sjöar.

Man petar i detaljer som dammar och diken. De övergrepp som fastighetsägare utsätts för i form av långtgående inskränkningar av rådighet över sin mark, och som dessutom står i Strid mot den Europeiska Konventionen för Mänskliga Rättigheter, görs absolut ingenting åt. Detta fortsätter våra politiker med förmodligen av ren okunskap eller maktfullkomlighet.

Konfiskering av en del av fastighetsvärdena och inskränkningar i äganderätten kommer inte att gynna livsvillkoren för växt- och djurlivet, om nu någon skulle tro det. Och det kommer definitivt inte heller att öka förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandnära områden.
Allt detta kommer att falla platt till marken eller snarare kanske bli till en bumerang, om man inte behandlar markägarna och brukarna av odlingslandskapet med respekt.

För utökat strandskydd skall markägaren ha rätt till den ersättning för det intrång och hinder som strandskyddet innebär i markutnyttjandet och för begränsningen av en ändamålsenlig markanvändning av sin egen fastighet och mark.
Strandskyddet innebär tvångsvis konfiskering och ianspråktagande av privat fast egendom och då skall det utgå motsvarande ersättning.
I de flesta fall är expropriationslagen tillämplig och ersättning utgår då för den värdeminskning intrånget medför.


:D :D :D

   TS
Avatar Fallback

Re: ”Ökning, 300 meter strandskydd orimligt”

 
#277593 Allvarligt! Vad ska vi som markägare kunna sätta emot vår egen stat när den kan "konfiskera" mark på dels generella grunder som ett "avstånd" dels att över huvud taget just kan göra det? Tillhör vi inte folket som lever o verkar för mångfald o välfärd som alla andra i det här landet. Staten har "egen" mark att utöva sin makt på utan att behöva dra in privat ägd. Tröttsamt och tungt att behöva föra så många "krig" för att kunna leva. Vi vill kunna leva med naturen och dom utmaningar den ger oss, när vi bedriver skogs o jordbruk och även andra näringar på landsbygd. Vi behöver inte överhetens förtryck, vi behöver handlingsfrihet så vi kan lösa våra problem.

Användarvisningsbild

Re: ”Ökning, 300 meter strandskydd orimligt”

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#277617 Tyvärr allt för lätt att leka med andras egendom. :evil: Bra att Sweden-Viking lyfter frågan.
/Niklas

Användarvisningsbild

Re: ”Ökning, 300 meter strandskydd orimligt”

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#278743 Lättnader i strandskyddet motverkar sitt syfte http://www.lantbruk.com/ledare/lattnade ... sitt-syfte
/Niklas

Användarvisningsbild

Re: ”Ökning, 300 meter strandskydd orimligt”

 
#278755 Ja ska nu rent praktiskt pröva hur inskränkande detta är. Har precis färdigställt ansökan om dispens från strandskydd. Jag vill uppföra en ekonomibyggnad (inte bygglovspliktigt med andra ord) på min mark längs älven. Den behövs där för at dels förvara vattenpump för bevattning samt redskap och utrustning för odling. Byggnaden ska uppföras på ca 0 meters avstånd från älven, MEN, det är en mycket brant lutning från marken ner mot älven. Närmast älven går en promenadstig, men som man svårligen, utan rep, kan komma till från min mark.

Så, som jag förstår lagen och dess förarbeten så finns det ett naturligt hinder vilket medför att min byggnad inte ytterligare försvårar tillgång till strandkanten.

Så nu får vi se, i varje fall i min del av landet, hur det fungerar. Återkommer efter steg 1, som är kommunen.

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).
Liknande Trådar
TitelStatistikSenaste svaret
Fler djur ger dramatisk ökning av viltolyckor av Torbjörn Johnsen - tor 12 jan 2017, 16:59
i Jakt och Fiske

1 ... 111213
186 svar
23814 läst
av Niking     
mån 08 jan 2018, 11:04
Stor ökning av antalet grövre lövträd av Torbjörn Johnsen - tor 24 maj 2018, 08:52
i Skogsmiljö och Trädlära
1 svar
589 läst
av Niking     
tor 24 maj 2018, 10:36
Dispens från strandskydd? av Zalman - mån 15 nov 2010, 01:18
i Skogsfastigheter
7 svar
4282 läst
av Skogsola     
tis 16 nov 2010, 15:04
Beslut utvidgat strandskydd i Stockholm av Sweden-viking - tor 30 jan 2014, 22:34
i Skogsfastigheter

123
36 svar
29712 läst
av Niking     
mån 12 sep 2016, 23:46
Strandskydd & allemansrätt är stöld av Sweden-viking - sön 22 jun 2014, 07:50
i Öppna kategorin
0 svar
2098 läst
av Sweden-viking     
sön 22 jun 2014, 07:50
Annonser