Allemansrätten ska utredas...

 Svara  164 inlägg  79865 visn.  16 följer
Avatar Fallback

Re: Allemansrätten ska utredas...

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#284866 Det är ju det LRF försöker med. Men det går trögt.

Otaliga markägare har försökt mot kommersiellt utnyttjande, men domstolar och poliser har varit ganska kallsinniga. Det skall ju finnas ett lagrum att åtala mot, och det är inte lätt. Ett "brott mot allemansrätten" finns inte.

PW
Avatar Fallback

Re: Allemansrätten ska utredas...

 
#284868 Stöld?

Användarvisningsbild

Re: Allemansrätten ska utredas...

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#284872
Skogsforskare skrev:Jag antar att det inte är detta ni vänder er emot, eller..?


Utöver storskalig kommersialisering*, så är det också myndigheternas och domstolarnas massiva förtryck av markägare med direkt eller indirekt hänvisning till allemansrätten och/eller strandrätten.

Ex. krav på stängselgenombrott, förbud mot övervakningskameror/åtelkameror, ständigt minskade hemfridszoner etc.

Finns även anledning att kraftigt begränsa allemansrätten där det generella besökstrycket är alltför hårt, även om det inte finns någon formell huvudman.

Ett annat ofog, friluftsare missnöjd med markägare => allmänt åtal
markägare missnöjd med friluftsare => ensild åtal (givet att friluftsare tas på bar gärning, vilket är rätt sällsynt).

* Enligt min mening så är organiserade utflykter av t.ex. SNF, friluftsfrämjandet m.fl. att jämställas med motsvarande aktiviteter från rent kommersiella äventyrsföretag.

Skogsforskare skrev:Stöld?

Japp! Så väl allemansrätten som strandskyddslagen är senkomna påfund, som ingalunda har karaktären av sedvana.
/Niklas

   TS
Avatar Fallback

Re: Allemansrätten ska utredas...

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#284876
Skogsforskare skrev:Stöld?


Avgör polis och åklagare.

Användarvisningsbild

Re: Allemansrätten ska utredas...

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#284877
Mangan skrev:Det är ju det LRF försöker med. Men det går trögt.

Otaliga markägare har försökt mot kommersiellt utnyttjande, men domstolar och poliser har varit ganska kallsinniga. Det skall ju finnas ett lagrum att åtala mot, och det är inte lätt. Ett "brott mot allemansrätten" finns inte.

Högsta Domstolen

i målet om Forsränningfallet där vann markägaren mot den kommersiellt utnyttjande av allmansrätten.
Vilket kan ses som prejudikat att hävda vår rätt....-

Allemansrätten 19960728 HD Forsränning.doc


Målnummer: T3615-95
Avgörandedatum: 1996-09-27
Rubrik: Arrangör av organiserad forsränning på annan tillhörig fastighet har, då uppkomna skador och olägenheter klart överstigit vad fastighetsägaren måste tåla på grund av allemansrätten, förbjudits vid vite att fortsätta sin verksamhet.

:D :D :D

Användarvisningsbild

Re: Allemansrätten ska utredas...

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#323638 Naturvårdsverket utvidgar allemansrättens gränser http://www.lantbruk.com/debatt/naturvar ... ns-granser
/Niklas

   TS
Användarvisningsbild

Re: Allemansrätten ska utredas...

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#323657
Niking skrev:Naturvårdsverket utvidgar allemansrättens gränser http://www.lantbruk.com/debatt/naturvar ... ns-granser
/Niklas


Kopierat:

Under ett dialogmöte på Naturvårdsverket kom frågan om anläggning upp.

Vi enades om att på eller i en plantering har ingen något att göra. Jag har formulerat detta så här:

"Plantering är en mycket kostsam anläggning och omfattas inte av allemansrätten. Detta innebär att på eller i en plantering saknar allmänheten tillträde. Har du något att invända?"

Frågan ställdes till verkets jurist Nils Hallberg som svarade: "Jag har inget att invända mot din tolkning av vad som gäller avseende allmänhetens tillträde till planteringar - tvärt om håller jag helt med dig. Det finns också en regel i brottsbalken som man kan luta sig mot i sammanhanget, nämligen den om tagande av olovlig väg (12 kap. 4 § Brottsbalken). Tager man olovlig väg över tomt eller plantering eller över annan äga, som kan skadas därav, dömes för tagande av olovlig väg till böter.

Bestämmelsen ska läsas som så, att man aldrig får ”ta väg” över tomt eller plantering utan lov. Lov krävs av markägaren – inte av vem som helst. Vidare får man inte utan lov ta väg över ”annan äga”, som kan skadas därav, det vill säga andra markområden än tomter och planteringar, som kan skadas vid passage. Av detta följer att allemansrätten som sagt inte gäller på tomter eller i planteringar. På andra typer av mark gäller allemansrätten, men man får inte gå där om marken skadas. Tack Nils Hallberg.

Skogsvårdslagen kräver att avverkade bestånd återbeskogas till en skogsodling. Detta sker oftast genom plantering. Den produktiva skogsmarkens ägare är ansvarig för anläggning och vård av ny skog så att den uthålligt ger god avkastning. Ansvarskännande människor förstår att man inte kan tillåta allmänheten att i till exempel stora bärplockarlag trampa runt i denna skogsodling. I skogsodling, liksom i spannmålsodling, är allemansrätten släckt, och friluftslivet saknar tillträde. Det föreligger således inget hinder att med skyltar eller hägn försvara sin egendom, skogsodlingen.

Högsta Domstolen har i forsränningsdomen fastställt: Det föreligger inte någon lagstiftning angående allemansrättens närmare innehåll, varför innebörden härav är svår att fastställa. Trots Högsta Domstolens uttalande utvidgar Naturvårdsverket allemansrättens gränser.

Östen Lundberg, markägarrepresentant i Naturvårdsverkets dialogmöte, Jävrebyn

Användarvisningsbild

Re: Allemansrätten ska utredas...

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#325657
Niking skrev:Naturvårdsverket utvidgar allemansrättens gränser http://www.lantbruk.com/debatt/naturvar ... ns-granser
/Niklas


Replik: Allemansrätten ska inte utvidgas http://www.lantbruk.com/debatt/allemans ... nte-utokas
/Niklas

   TS
Användarvisningsbild

Re: Allemansrätten ska utredas...

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#327419
Niking skrev:
Niking skrev:Naturvårdsverket utvidgar allemansrättens gränser http://www.lantbruk.com/debatt/naturvar ... ns-granser
/Niklas


Replik: Allemansrätten ska inte utvidgas http://www.lantbruk.com/debatt/allemans ... nte-utokas
/Niklas


Nytt inlägg: Naturvårdsverket vantolkar allemansrätten http://www.lantbruk.com/debatt/naturvar ... mansratten
/Niklas

   TS
Användarvisningsbild

Re: Allemansrätten ska utredas...

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#341842 Allemansrätten fungerar ej, enligt en enkät av tidningen Skogen http://www.skogen.se/nyheter/nej-allema ... gerar-inte
/Niklas

   TS
Användarvisningsbild

Re: Allemansrätten ska utredas...

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#341867 Företag som med eget kommersiellt vinstintresse organiserar bärplockning på andra företags fastigheter är olaglig verksamhet och inte allemansrättsligt.

Jordabalken fastställer(1970:994) Kap 2, 1 § Till en fastighet hör
 på rot stående träd och andra växter, naturlig gödsel. Jordabalken ger ett tydligt besked, som inte kan missförstås på något sätt av domstolar, att markägarna äger träd och växter. Det vill säga att markägarna äger de vilda blommorna, bären och svamparna.

Allemansrätten var aldrig menat att hela jordklotets medborgare skulle gratis kunna använda den Svenska naturen. I dag har jord och skogsbruket stora problem med lönsamheten där det finns många företag som läggs ner varje månad. Då kommer markerna att övergå till statligt ägande och politikerna uppnår ett kommunistiskt samhälle som ingen vill ha. Därför har Jord och skogsbruket behov av att få sin berättiga ersättning för råvarorna.

Bärföretagen och deras plockare drivs av vinstintresse och tjänar pengar med en ekonomisk omsättning på flera miljarder på bär de inte äger och tager gratis från markägaren.
Detta kränker allvarligt de drabbade företagens äganderätt.

Bäruppköpar företagen organiserar sina anställda och förser dem med både bilar och detaljerade kartor över våra Svenska markägares fastigheter och marker samt enskilda och privata skogsbilsvägar.

Men bärföretagen samråder inte eller informerar fastighetsägarna om deras nyttjande av andras fastigheter. De upplyser inte de anställda bärplockarna om vad som gäller vid nyttjande av dessa fastigheter eller vägar.
Lagstiftning i Jordabalken (1970:994) Kap 2, 1 § säger att allt på rot stående växter tillhör ägaren till fastigheten. Detta kan inte misstolkas.
Bärplockning utförs allt som oftast på nyplanterade hyggen där tillgång till bär är bra, men detta skapar skador på de små plantor av tall, gran mm som just börjat spira och växa men som nu trampas ner av horder med organisera bärplockare som dammsuger hyggena på bär och lämnar söndertrampade planteringar efter sig med fördyrande kostnader och massor av arbete för enskilda skogs företagare.

Organiserade turistaktiviteter i naturen och organiserat friluftsliv är inte heller allemansrätt.
Det är inte rimligt i ett rättsamhälle att vem som helst kan utnyttja annans privata egendom för kommersiella syften utan någon kommunicering eller avtal med ägaren.
Den som vållar skada på egendom uppsåtligen eller av oaktsamhet är enligt allmänna regler skyldig att ersätta skadan. Här kan man kräva att ett kommersiellt företag visar särskilt omdöme och särskild hänsyn till markägaren.

Vi Skogsföretagare som äger med fastigheten/markägare finner vägbommar sönderkörda eller att man åkt runt vägbommarna in på markerna med fyrhjulsdrivna fordon. Omfattande nedskräpning förekommer där vi småföretagare drabbas av både kostnader och arbetstid att stöda upp efter dessa.
Situationen med de som kommer till Sverige för att plocka bär till försäljning skapar stora problem, dels kan de inte svenska språket och förstår inte vad man säger, de känner inte till våra lagar & regler då de tror att allt är fritt i Sverige..

Ett annat problem inom allemansrätten är explosionen av terrängkörning med fyrhjulingar och terrängmotorcyklar, ibland i större grupper som i tävlingsliknande körning våldför sig på känsliga marker.
Samma sak sker med dagens hästkrafts stinna snöskotrar med högkamms mattor som gräver sig ner och skadar våra plantor.
En skogsplantering är inte allemansrättslig eftersom det är en odling så länge plantorna är så små att den löper risk trampas ned. När plantorna vuxit så att man inte kan trampa ned plantan blir planteringen allemansrättslig tillgänglig. Fröträdställning och frösådd är andra former av skogsodling som inte skall beträdas av bärplockare eller terrängkörning i mark eller på snötäkt mark. När plantorna är i sin linda finns det en uppenbar riks att en planta trampas/trycks ned.
Skoterkörningens spår på mark medför tjälskador och i många fall att dräneringsrör fryser igen och senarelägger vattendräneringen på våren.

Även vattenskotrar plågar vårat land, vatten och stränder.
Dessa fordon orsakar och kommer i framtiden att orsaka störningar i häckningstider, körskador miljöskador och störande oljud i de känsliga strandzonerna m.m. Att hindra denna utveckling mot en överexploaterad natur borde vara en högprioriterad uppgift för samhället.

En annan explosion efter kuster och sjöar är intrång och skador som friluftsfolket lämnar efter sig med nedskräpning, terrängkörning med bil, husbilar, husvagnsuppställning i bland flera veckor.
Strandskyddet skall vara till för att skydda mark och jordägare mot olovliga intrång, brukande och störande av natur. Tjänstemänn inom staten vantolkar strandskyddet helt fel.
Strandskyddet gör mer skada än nytta speciellt i Norrland och inlandet där strandskyddet lägger sig som en död mans hand över landsbyggden. Landsbyggden behöver nyttja sina fördelar för att överleva och kunna behålla sin attraktionskraft, det är faktigst en överlevnadsfråga idag för landsbyggden.
Alla former av olovliga ianspråktagande av annans mark eller så kallad privatiseringar av annans mark med försök att utöka sin egen tomt över andras mark eller ge intryck av större tomt för att påvisa hävd tex: anlägga gräsmatta utanför tomten eller anlägga sandstrand, trädäck, markduk, bryggor, flaggstänger kojor, förråd bastubyggnader grillplatser mm siktröjningar med averkade träd, buskar, sly mm utanför tomten etc. Eller parkeringar för bil snöskoter, båtvagnar, husbilar, husvagnar, båtplatser, byggmateriel, vedupplag och allt möjligt bråte mm. Detta måste kunna beivras rättsäkert.

Samtidigt vill vi också peka på att det under en längre tid finns ett problem kopplat till att framför allt turister olovligen skapar boläger på andras fastigheter i skog och mark, så kallade bärplockarläger eller migrantläger.

Den som äger och ansvarar för marken där läger etableras får stora problem med nedskräpning, sanitära olägenheter, skadade träd samt ockuperad och nedsliten mark. Det olovliga boendet strider också mot allemansrätten, som inte tillåter månadslånga vistelser och grovt slitage på miljö och mark.

Markägaren måste ansöka hos kronofogden att flytta på lägret – mot betalning. För varje person som ska avhysas måste markägaren då betala 600 kronor och dessutom samla in personuppgifter som personummer, vilka alla förstår är en omöjlig uppgift då inga id-handlingar vill uppvisas eller finns. Upp till 100 personer kan bo i dessa läger. Det är då helt orimligt att markägaren ska betala runt 60 000 kronor för att få hjälp att flytta på dem som olovligen bosatt sig på hans eller hennes mark. Om lägret dessutom flyttas ett hundratal meter eller om nya plockare ansluter måste hela processen, inklusive betalning, göras om.

Allemansrätten handlar om att envar enskild person har rätt att vistas i naturen. Det står inte att man kan vistas i grupp eller nyttja den kommersiellt med vinstintresse som skadar markägaren.

Dagens rättssystem fungerar inte på olovliga intrång i fastigheter knutna till företag inom jord och skog eller olovligt nyttjande av annans fastighet..

Arbetet med förbättring av rättsäkerheten och stärkning av äganderätten behöver komma igång NU i höst så att vi snarast möjligt kan få till en acceptabel rättsäkerhet.
Det bör vara markägarna och domstolar som har tolkningsföreträde till vad som gäller vid allemansrättens utövande. Naturvårdsverket har inte någon tolkningsrätt som är lagligt fastställd.
Naturvårdsverkets egna politiska tolkning är helt obegriplig och är inte samordnad eller förankrad med sakägare eller rättsväsendet.
Markägarnas har inte getts möjlighet att framföra sina synpunkter på tolkningen.
Markägarna skall ha stort inflytande på tolkningen av allemansrätten på grund av sin förfoganderätt och äganderätt.

Allemansrätten är ingen gummiparagraf som ständigt utvidgats, som nu sker..

Användarvisningsbild

Re: Allemansrätten ska utredas...

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#341964 Vad är hönan och vad är ägget?
https://www.maskinisten.net/viewtopic.php?f=73&t=252351

Sweden-viking skrev:I dag har jord och skogsbruket stora problem med lönsamheten där det finns många företag som läggs ner varje månad. Då kommer markerna att övergå till statligt ägande.

Hur kan marker övergå i statligt ägande om ett företag läggs ner?

Användarvisningsbild

Re: Allemansrätten ska utredas...

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#341975
th skrev:Vad är hönan och vad är ägget?
https://www.maskinisten.net/viewtopic.php?f=73&t=252351

Sweden-viking skrev:I dag har jord och skogsbruket stora problem med lönsamheten där det finns många företag som läggs ner varje månad. Då kommer markerna att övergå till statligt ägande.

Hur kan marker övergå i statligt ägande om ett företag läggs ner?


Höns & ägg har inget med dessa att göra.

Om ett företag inom jord och eller skog läggs ned och inget aktivt brukande då sker, så blir det ett motiv att bilda ett natura 2000 område eller ett naturreservat som förvaltas av staten via naturvårdsverket.
Vid konkurs blir staten typ förvaltare eller utser förvaltare, kan också bli ägare via statliga bolag, troligtvis.

Användarvisningsbild

Re: Allemansrätten ska utredas...

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#344883 Markägaren förlorar stora pengar på ensidigt timmerfokus (+ allemansrätt) http://www.lantbruk.com/skog/skogsagarn ... r-intakter
/Niklas

   TS
Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).
Liknande Trådar
TitelStatistikSenaste svaret
Skogens sociala värden ska utredas av Niking - lör 22 dec 2012, 03:41
i Skogsnyheter
6 svar
3976 läst
av Niking     
tor 13 okt 2016, 21:33
Vägslitageavgiften ska trots allt utredas av Niking - fre 08 maj 2015, 01:57
i Logistik, Transport
0 svar
1385 läst
av Niking     
fre 08 maj 2015, 01:57
Störande ljus från växthus ska utredas enligt dom av Niking - sön 23 aug 2015, 22:17
i Öppna kategorin
0 svar
1164 läst
av Niking     
sön 23 aug 2015, 22:17
Jordbrukarnas kostnad för byråkratin ska utredas av Niking - ons 03 feb 2016, 01:52
i Öppna kategorin
0 svar
764 läst
av Niking     
ons 03 feb 2016, 01:52
Allemansrätten och näringsverksamhet av Skogshuggarn - mån 30 jul 2012, 13:29
i Skogsnyheter

1 ... 141516
230 svar
95999 läst
av The Boxer     
tor 02 mar 2017, 20:31
Annonser