Allemansrätten ska utredas...

 Svara  164 inlägg  80097 visn.  16 följer
Användarvisningsbild

Re: Allemansrätten ska utredas...

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#231534
Niking skrev:LRF kräver en ny utredning http://www.lantbruk.com/debatt/dags-att ... tten-i-lag
/Niklas


EU reglerna skall förhindrar staten att genom bidrag och subventioner gynna viss företagande.
Genom allemansrätten har Svenska företagare genom allemansrätten fått konkurrensfördelar gentemot övriga EUs företagare som får betala för sina råvaror och nyttjande.
Eftersom allemansrätten är ofullständig i sin utformning så kan i princip utländsk syltindustri komma till Sverige med yrkesmässiga bärplockare och gratis plocka ihop sin råvara och tillverka sylt.

Länderna i EU skall verka för en sund konkurrens. Fria råvaror och fritt nyttjande skapar otvivelaktigt konkurrensfördelar och är en form av bidrag/subvention. En situation där markägarna erhåller ersättning för råvaror och nyttjande av mark medför en sundare konkurrens och förbättrar konkurrensneutraliteten. God konkurrensneutralitet kräver att inte något produktled är gratis eller subvetionerad.
Allemansrätten skapar obalans för konkurrensen i lantbruksverksamheterna mellan Sverige och övriga EU.
Lantbrukarna i övriga EU har intäkter från bär och svamp samt från olika former av nyttjande av mark.
Det är ett komplement som förbättrar den ekonomiska situationen för lantbrukare i övriga EU vilket kan skapa osund konkurrens på t.ex. köttmarknader i Sverige.
Utifrån siffror för sylt- och svampindustrins omsättning kan det handla om att en miljard kronor som inte kommer Svenskt lantbruk till del.


En mycket stor brist som måste tillrättaläggas genom en ny kompetent utredning om allemansrätten.
Ett svek mot oss, Markägarna.

:D :D :D

PW
Användarvisningsbild

Re: Allemansrätten ska utredas...

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#233388 Ovanligt vettigt från Centern... :surp:

http://www.aftonbladet.se/debatt/debatt ... 7277431.ab

Användarvisningsbild

Re: Allemansrätten ska utredas...

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#233463 För att förstå någonting om allemansrätten bör man känna till något om den för Europa unika markägarsituation som gäller i övre norrland.
Där blev allemansrätten en nödvändighet, eftersom (stockholms )staten konfiskerat all mark, åtminstone allt i lappmarken, så därför fanns det inga alternativ, om inte alla där skulle svälta ihjäl. Den blev också självklar genom att stockholm inte kunde kontrollera vad som hände på de milsvida marker de självutnämt konfiskerat och därmed ansåg sig ägare till i norr, utan att ha betalt en enda krona, och utan att någonsin varit dit.
Detta hör hemma under avdelningen koloniala brott, olösta sådana....

:D :D :D

Användarvisningsbild

Re: Allemansrätten ska utredas...

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#240307 Naturvårdsverket anmäls till riksrevisionen http://www.frihetsportalen.se/2013/10/a ... evisionen/

Dessutom vill centern modifiera allemansrätten http://www.lantbruk.com/debatt/det-ar-d ... mansratten
/Niklas

   TS
Användarvisningsbild

Re: Allemansrätten ska utredas...

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#240330 Här är kopia av texten från Frihetsportalen:


Ärendet är konflikten mellan äganderätten och bärplockning med hänvisning till allemansrätten.

ANMÄLAN. 1 Polisens i Tierp beslut att ej stävja brott på Lars Erikssons fastighet.

Bifogar JO anmälan av polisen i Tierp. Bifogar även följebrevet till Regeringens berörda departement. Kräver granskning av ansvarsfördelningen mellan polisen resp. kronofogden avseende det gigantiska, olagliga bärplockarlägret på Lars Erikssons mark, augusti 2013.

Vi markägare anser att det är polisens skyldighet att stävja och förebygga brott. Tyvärr gjorde polisen ingetdera.

ANMÄLAN. 2 Naturvårdsverkets vantolkning av allemansrätten. Ett övergrepp på markägaren och äganderätten.

Roten till det onda är Naturvårdsverkets (NVV-s) grova misshandel av äganderätten, till förmån för sin vantolkning av allemansrätten. Allemansrätten är ingen lag, ej definierad eller nedtecknad i någon författning. Trots detta drar sig NVV inte för att påstå, att storskalig kommersiell bärplockning och annan kommersiell verksamhet på annans mark, utan markägarens medgivande, ingår i allemansrätten.

NVV drar sig heller inte från att saluföra markägarens egendom, exempelvis bären, runt om i världen. Detta utan varken medgivande av markägaren, eller ekonomisk ersättning till ägaren för egendomen och nyttjandet av fastigheten. Utan över huvud taget någon kontakt med markägaren har detta skett genom översättning av skriften, Allemansrätten på andra språk. Enligt Jordabalken 2 kap. § 1 (till fastigheten hör på rot stående träd och andra växter och naturgödsel) är bären markägarens egendom. Att olovligen, utan markägarens medgivande lägga beslag på egendomen är stöld eller grov stöld, och försäljning eller vidareförädling av densamma häleri.

Den Svenska naturen är en nationell tillgång (alltså inte en internationell tillgång ) som skall skyddas och vårdas. Vi anser att NVV:s vårdslösa tolkning av allemansrätten, hårdhänt exploaterar och globaliserar den svenska naturen, helt utan möjlighet till rättslig kontroll över omfattningen, och utan den lagfarne ägarens insyn.

NVV-s vantolkning är en grov kränkning av markägaren och dennes mark. Enligt regeringsformen 2 kap.§ 15, skall alla ha tillgång till naturen enligt allemansrätten, en allemansrätt som enligt ovan saknar juridisk existens. Ingenstans står det, i vilken omfattning, vems mark som avses ( statlig ,kommunal, privat), och ingenstans står det att den skall vara gratis.

Regeringen förtydligar allemansrätten i prop. 2009/10: 238 och regeringsskrivelse 2012/13:51, som rätt för envar att vistas i naturen.
Inte ett endaste ord i detta förtydligande, ger allmänheten rätt att stjäla markägarens egendom, exempelvis bären. Vidare betonar regeringen i betänkandena 2011/12:MJU14 och 2010/11:MJU19 vikten av dialog mellan kommersiella nyttjare och markägare. Denna dialog skall ske, tre till sex månader, innan verksamhet på annans mark påbörjas. Detta har NVV fullkomligt ignorerat.

NVV:s grumliga försök, att motsatsvis tolka brottsbalken så, att vad som inte är förbjudet är tillåtet, har ingen juridisk bäring. Därmed faller grundvalen i NVV:s falska och enligt vår mening brottsliga tolkning av allemansrätten.

Lika grumligt använder NVV. domen i forsränningsmålet till intäkt för att kommersiell verksamhet kan bedrivas på annans mark, utan medgivande av markägaren. HD skriver, att detta torde inte gå att förhindra. En väldigt luddig skrivning av HD, då ordet torde, inte bestämt klargör skrivningens innebörd. HD dömer ju också följdriktigt forsränningsentreprenören, att vid vite om 200 000 kronor upphöra med verksamheten på den klagande markägarens mark.

Hovrätten har i sin dom i forsränningsmålet menat, vad senare Högsta domstolen fastställde, att allt nyttjande av annans fastighet som går fritt från straff, kan dock inte anses tillåtet. Vidare skriver HD, allemansrätten grundas på sedvana. Obs inte sedvanerätt och är alltså ingen rätt enl. vår mening.

Allemansrätten som är en nutida benämning på rätten att vistas i naturen, blandas ofta ihop med den sedvana som rådde före andra världskriget och århundrande bakåt i tiden.

Denna sedvana, växte i forna dagar fram, för att i ofta väglöst land kunna förflytta sig över annans mark, vid exempelvis drivning av kreatur till bete på utmarker, idka myrslåtter till vinterfoder. m.m. En rätt som var ömsesidig, fastighetsägare emellan. Generösa markägare tillåter, än i dag, att envar svensk medborgare ,alltså inte enbart fastighetsägare, får plocka bär till husbehov, för egen konsumtion på annans mark.

Den allt större invasionen av naturturism som breder ut sig över landet, och gör intrång på markägarens mark, utan skälig ersättning till denne, har inget med dåtidens sedvana att göra, och måste omedelbart stoppas.

Det föreligger enligt HD inte någon lagstiftning, angående allemansrättens närmare innehåll, varför innebörden härav är svår att fastställa. HD skriver vidare att de berörda bestämmelserna om allemansrätten tar primärt sikte på förhållandet mellan den enskilde och markägaren och inte på den omfattande friluftsverksamhet som under senare år utvecklats genom olika organisationer och näringsidkare.

De båda, högt skattade utredarna om allemansrätten, Margareta Svenning, miljöjurist länsstyrelsen i Skåne och Clas Sandell, doktor och forskare vid Karlstads universitet, har båda uttalat sig sålunda, angående kommersiell, organiserad bärplockning.

Margareta S. Det är tveksamt om denna aktivitet ryms inom allemansrätten, och att det är markägaren som har rätt till avkastningen från sin fastighet.

Clas S. Det kommersiella nyttjandet av annans mark vid till ex. bärplockning utan tillstånd av markägaren kan behöva förbjudas, förutom plockning för husbehov.

Därmed faller grundvalen i NVV-s falska och enl. vår mening brottsliga tolkning av allemansrätten.

Vi kan inte längre tolerera, att NVV för allmänheten, undanhåller eller mörkar det ovan angivna utdragen från HD- domen i forsränningsmålet, genom att inte ta med dem på sin hemsida. Jävre Byamän ifrågasätter NVV.s lämplighet att fortsättningsvis hantera allemansrättsliga frågor. NVV:s diskriminerande inställning till markägaren och markägandet hör inte hemma i en rättsstat.

Avslutningsvis kräver vi markägare en ny lag:

All organiserad kommersiell verksamhet, oavsett slag, på annans mark utan markägarens medgivande, utmönstras från allemansrätten och förbjuds, och att överträdelse medför straffansvar.

:D :D :D

Användarvisningsbild

Re: Allemansrätten ska utredas...

 
#240358 A
Senast redigerad av vetinte tor 06 mar 2014, 09:19, redigerad totalt 1 gång.

Användarvisningsbild

Re: Allemansrätten ska utredas...

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#240826 En sammanfattning av dialogmötena http://www.frihetsportalen.se/2013/10/a ... ogprocess/

Naturvårdsverkets version http://www.naturvardsverket.se/upload/v ... 130520.pdf
/Niklas

   TS
Användarvisningsbild

Re: Allemansrätten ska utredas...

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#240833 Att vi skogsägare saknas är ju oerhört skrämmande..
Varför har vi så få inbjudna skogsägare inbjudna?
Som skogs och markägare är vi tydligen utan rätt att framföra talan om vår mark, detta liknar ett riktigt rättshaveri.
Det är helt klart i stort sett bara särintressen i intrångs rättigheter som blivit inbjudna att delta.....
:evil: :evil: :evil:

Användarvisningsbild

Re: Allemansrätten ska utredas...

 
#240838 A
Senast redigerad av vetinte tor 06 mar 2014, 09:20, redigerad totalt 1 gång.

Användarvisningsbild

Re: Allemansrätten ska utredas...

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#241016
Niking skrev:En sammanfattning av dialogmötena http://www.frihetsportalen.se/2013/10/a ... ogprocess/

Naturvårdsverkets version http://www.naturvardsverket.se/upload/v ... 130520.pdf
/Niklas


Mats Jangdal har även kommenterat naturvårdsverkets version om dialogmötena http://www.frihetsportalen.se/2013/10/n ... ansratten/
/Niklas

   TS
Användarvisningsbild

Re: Allemansrätten ska utredas...

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#241017 Kan annars bara instämma i Sweden-vikings och vetintes kommentarer. Har man lagfart på en bit skog, blir man lätt satt på undantag av staten.
/Niklas

   TS
Användarvisningsbild

Re: Allemansrätten ska utredas...

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#241023
Niking skrev:Kan annars bara instämma i Sweden-vikings och vetintes kommentarer. Har man lagfart på en bit skog, blir man lätt satt på undantag av staten.
/Niklas

Det har jag inte riktigt märkt under mer än 25 års tid som skogsägare. Enda besväret är att man då och då får någon blankett att fylla i, som man sedan kan strunta i eftersom taxeringsvärdet räknas upp automatiskt :grin: :grin:

Användarvisningsbild

Re: Allemansrätten ska utredas...

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#243652 Här finns en del övergrepp i allemansrättens namn mot markägare samlade http://www.allemansratt.com/
/Niklas

   TS
Användarvisningsbild

Re: Allemansrätten ska utredas...

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#243657 En kopia av ett stycke text i :

http://www.allemansratt.com/

Allemansrätten är en stulen gåva som makthavarna gett till folket för att klamra sig vid makten. Äganderätten till marken har stulits från de rättmätiga markägare som är i minoritet i Sverige och gavs till folket som betalning för deras röster. Idéen var så lysande att ingen parti vågar ens rubba den en gång beviljat muta.

Egendomsskydd och allemansrätt

15 § Var och ens egendom är tryggad genom att ingen kan tvingas avstå sin egendom till det allmänna eller till någon enskild genom expropriation eller något annat sådant förfogande eller tåla att det allmänna inskränker användningen av mark eller byggnad utom när det krävs för att tillgodose angelägna allmänna intressen.
Alla ska ha tillgång till naturen enligt allemansrätten oberoende av vad som föreskrivits ovan. Lag (2010:1408)

Europakonvenssionens paragraff som mark och Miljödomstolen och Mark och Miljööverdomstolen alrig tillämpat.

Artikel 6 - Rätt till en rättvis rättegång
1. Var och en skall, vid prövningen av hans civila rättigheter
och skyldigheter eller av en anklagelse mot honom för brott,
vara berättigad till en rättvis och offentlig förhandling inom
skälig tid och inför en oavhängig och opartisk domstol, som
upprättats enligt lag. Domen skall avkunnas offentligt,


Vad betyder dessa ord egentligen ?

Ingenting. Paragraffen påtvingades Sverige av Europa Konvenssionen men domstolar och Länsstyrelser bestämde sig för att strunta i det och kringgå det. Mark och Miljödomstolen och Mark och Miljööverdomstolen bestämde sig att aldrig pröva allemansrätten eller konfiskering av mark som göra av underliggande instans Länsstyrelsen. Sådan är ordning.

I allmänhet skapade man ett rättsvidrigt system då man förvandlar privata egendomar till allemansrätt genom diverse uttalanden i myndighetsbeslut. Dessa uttalanden i sig är inte beslut och kan inte prövas av överordnad insans. Uttalandena skapar dock rättsverkan och egendomen är konfiskerat.

Detta gör man ofta som dolda straffåtgärder eller i syfte att överföra egendomar till en granne som önskar att nyttja den. Tillämpad system medför att markägare blir fullständigt rättslösa. Du känner att de slår Dig men Du har inte rätt att klaga. Du har ingen klagorätt, får Du beslut av mark och Miljödomstolen eller Överdomstolen.

Dessa tvivelaktiga institutioner utfärdar i Svergie viktiga domslut utan samhällets insyn i strid mot grundlagen och utan att den dragbbade ges möjlighet att försvara sig. Domar ufärdas i strid mot Europakonvensionens bestämmelser i 1,3,6§§ i slutna kontorsrum då den drabbade uteslutes ur förhandling. Vid en kaffekopp och garv på läppar konfiskerar man en ägarens egendom och utfärdar en dom, Du har inte klagorätt.

Sverige saknar en författningsdomstol. Författningsdomstolar i rättstater tolkar myndigheternas tillämpning av lagen och överennstämmelse av domar/ beslut med grundlagen. I Sverige finns det ingen institution som kan ifrågasätta myndigheternas misstolkning av grundlagen. Därför är Sverige ingen rättstat. Jag skulle kalla Sverige för byråkraternas välde.

Det som pågår i Sverige är unikt, myndighetshyckleri med äganderätten. Många personers ekonomi och hälsa har fördärvats av Länsstyrelser och Mark och Miljödomstolars domar som med sina beslut förvandlade deras dyrt köpta egendomar till allmänn egendom, med andra ord egendomen konfiskerades. Jag känner flera markägare vars egendom konfiskerats. En av de som för fyra år sedan köpte en egendom för 15 000 000. med bygglov utanför strandskyddslinjen på 100 meter från stranden. Trots att strandskyddslinjen ligger på 100 meter från stranden beslutade Länsstyrelsen om upphävande av bygglovet för byggnaden . Jag känner att personen ifråga utsattes för myndighetsterror. Hans mark konfiskerades . Detta gjordes till ingen nytta, som en hämnd och kvar står på fastigheten ett gigantisk monument för påbörjat bygge som aldrig kan återställas. Monument över Mark och Miljödomstolemnms terrorverksamhet. Fortfarande sörjer jag för den drabbade.

Vad händer om en markägare uppför på sin mark i anslutning till en sjö en sittbänk och en grill. Med all sannolikhet kommer Länsstyrelsen på grannens uppmaning att besöka platsen och konstatera att markägaren har olovligen tagit ianspråk den egna marken och föreskriva denne att riva bort installationer.
Hur machar dessa beslut RF 2 kap 15 § ? Jo, det strider mot äganderättens grundprincipper. Det allmänna nämligen inskränker användningen av Din egendom.


Du som äger marken har allemansplikt.

Allemansplikten förpliktar varje markägare till försvar av sin egendom i yttersta form och med varje medel tills egendomen lämnas i fred.

:D :D :D

Användarvisningsbild

Re: Allemansrätten ska utredas...

 
#243685 A
Senast redigerad av vetinte tor 06 mar 2014, 09:20, redigerad totalt 1 gång.

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).
Liknande Trådar
TitelStatistikSenaste svaret
Skogens sociala värden ska utredas av Niking - lör 22 dec 2012, 03:41
i Skogsnyheter
6 svar
3987 läst
av Niking     
tor 13 okt 2016, 21:33
Vägslitageavgiften ska trots allt utredas av Niking - fre 08 maj 2015, 01:57
i Logistik, Transport
0 svar
1395 läst
av Niking     
fre 08 maj 2015, 01:57
Störande ljus från växthus ska utredas enligt dom av Niking - sön 23 aug 2015, 22:17
i Öppna kategorin
0 svar
1169 läst
av Niking     
sön 23 aug 2015, 22:17
Jordbrukarnas kostnad för byråkratin ska utredas av Niking - ons 03 feb 2016, 01:52
i Öppna kategorin
0 svar
770 läst
av Niking     
ons 03 feb 2016, 01:52
Allemansrätten och näringsverksamhet av Skogshuggarn - mån 30 jul 2012, 13:29
i Skogsnyheter

1 ... 141516
230 svar
96163 läst
av The Boxer     
tor 02 mar 2017, 20:31
Annonser