Skogsnyheter

Forskare: ”Sverige hotar den biologiska mångfalden i EU”

26 inlägg 6179 visningar 12 följer Svara, dela mm...   
Avatar Fallback

Re: Forskare: ”Sverige hotar den biologiska mångfalden i EU”

Robbie  
#778430
Älgfoderodlare skrev:
För att få rätt perspektiv, behöver vi nog vidga våra vyer utanför den egna kommunen, regionen samt även Sveriges gränser.
Att nu både Skogsstyrelsen samt Naturvårdsverket ger oss själva ett minus med besked, vad gäller biologisk mångfald, samt ser en nedåtgående trend vad gäller möjligheten att skapa / underhålla nuvarande status för ett antal arter i Sverige, talar väl sitt tydliga språk. Globalt sett är problemen enorma för ett stort antal arter, för att enbart säkra bevarande status.
Vad vi förlorar av arter idag, kan aldrig komma tillbaka utan att ett nytt universum bildas.

När det gäller ekonomin inom skogsbruket, så hör du något annat än gnäll från skogsägarleden ? Felet / orsaken är dubbelbottnad men långt ifrån tillfredställande för råvaruproducenten. En förändrad / förbättrad framtida marknad kan vara / bli det vi behöver i Sverige !
Samt att vår nu pågående konsumtion, gjorde att vi redan i Aug., passerade nivån för det Jorden förmår att producera av råvaror i förhållande till vad vi förbrukar. Vi lägger alltså en del av vår nuvarande konsumtion på framtida produktionsmöjligheter. Hur det ser ut om ytterligare ett decennium, arma tanke !

Det har varit ett alldeles för stort fokus på klimatet under de senaste 20 åren. Men få pratar om / upprörs över vår allt mer sabbade miljö. Allt vi idag utan tanke, strör runt om oss i vår miljö, svårnedbrytbara, förgiftande, degenerativa, skadliga o långlivade produkter, blir något nästkommande generation får lida av också. Varje parkerings / rastplats är en veritabel soptipp. Så varje gång man slänger någon form av skräp, så ger man också sin omgivning signalen om att; - Jag skiter i er o min bygd, för jag gör vad jag vill o bryr mig ej om andra.
Japan o främst Tokyo är en personifiering av sitt folk när det gäller renlighet, respekt o miljö. Vi har inget av dom !

Vi stjäl av framtiden dess möjlighet till full livskvalitet oberoende av art, livsförutsättningar för alla arter, hållbar / förbättrad utveckling av andra arter utom människan, underhållande av ekosystem som även gynnar mänskligt liv, Eko.-utveckling där det är förtjänt då vår nuvarande konsumtion inte är vare sig klimat / miljö eller hållbart uthållig.

Vi som människor, har försökt att sätta oss till doms över naturen. Där sket vi allt i det blå så det kommer att kännas !


Tack för beskrivningen!

Jag förstår vad du menar. Det du belyser berör hela västvärlden, som jag förstår det är Sverige ett föregångsland i mycket, inte allt. Men bland annat när det kommer till hållbart skogsbruk och resursutnyttjande. Vi har mycket kvar att jobba på, t.ex organisationsstruktur och att säkerställa habitat för hotade arter. För att göra detta måste vi först veta vilka arter som är hotade, det vet vi inte idag.

Vi är väldigt många fler idag än vad vi var för 100 år sen. Utvecklingen har kanske sprungit ifrån oss och det finns plats för bättring på många punkter. Jag tror knappast Sverige som land hittar kryphål för att få skräpa ner och släppa ut kemikalier. Att vi konsumerar i för hög grad kan stämma, och jag tycker vi skulle kunna dra ner ganska kraftigt. Samtidigt är det konsumtionssamhället vi lever i, vi kanske håller en hög nivå nu men framtiden är oviss, vi kanske drar ner eller finner att resurserna var större än vi trodde. Att säga vi tar av framtiden är i min bok fel, för vi vet inte vad framtidens resurser är. Se på skogen, tog man av framtiden? Många skulle nog säga det om man stod mitt i en restskog vid sekelskiftet. Sen kom trakthyggesbruket och idag har vi mer volym i skogarna än någonsin.

Vi människor är på toppen av pyramiden, det vi gör påverkar vår planet väldigt mycket. Att vi skulle bli ett med naturen igen är ingen väg framåt, och det tror jag inte denne forskare menar heller. Man vill sitta i stadens arbetsläger och låta naturen flora likt situationen i Aldous huxleys brave new world.

   TS
Elmia
Användarvisningsbild

Re: Forskare: ”Sverige hotar den biologiska mångfalden i EU”

Fredrik Reuter  
#778447 Lite intressant att Regeringen i sin budgetpropp igår själva tar upp utmaningarna med biologisk mångfald och "Levande skogar".

Texten nedan är direkt från Budgetpropositionen:

3.17.3 Regeringens bedömning av måluppfyllelsen

Regeringen bedömer att trenden är negativ och att nuvarande beslutade eller planerade styrmedel inte är tillräckliga för att nå miljökvalitetsmålet.

Tidigare satsningar på skydd av och åtgärder för värdefull natur från 2015 och framåt har bidragit positivt till måluppfyllelsen. Trenden för utvecklingen i miljön bedöms dock på kort sikt vara negativ. Många av insatserna kräver tid för att ge full utväxling i miljön och minska negativa effekter. Skyddsvärda skogar fortsätter att avverkas vilket försämrar den ekologiska funktionaliteten och en hög andel skogliga naturtyper och skogslevande arter har en ogynnsam bevarandestatus. Fler skogslevande arter har blivit rödlistade sedan 2015.

Många naturvärden kan inte återskapas under överskådlig tid och värdena går förlorade om kvarvarande skogar med höga naturvärden avverkas. Huvuddelen av kvarvarande areal med höga naturvärden, ca 3 miljoner hektar, finns i områden somvarken är formellt skyddade eller frivilligt avsatta.

Den årliga förlusten av värdefulla skogar är större än den skogsareal som ges ett formellt skydd. Det påverkar möjligheten att nå miljökvalitetsmålet. Den fjällnära skogens gröna bälte som finns längs hela fjällkedjan, är ett viktigt kärnområde och spridningsområde för det i övrigt mer påverkade skogslandskapet i norra Sverige. En stor del av den fjällnära skogen är också formellt skyddad eller frivilligt avsatt.De frivilliga avsättningarnas geografiska läge, varaktighet och kvalitet behöver vara kända för att kunna göra en utvärdering av vilka frivilliga avsättningar som bidrar till miljökvalitetsmålet. Det möjliggör också en ökad samordning av statistiken mellan statens arbete med formella skydd och de frivilliga åtagandena.

Många skogslevande arter har en negativ utveckling och förlusten av biologisk mångfald har inte bromsats upp. För att bevara våra naturligt förekommande arter krävs en långsiktigt fungerande konnektivitet med olika livsmiljöer i tillräckliga mängder. Brist på kunskap innebär en risk för negativ påverkan vid skogsbruk. Den hänsyn som skogsägarna tar vid brukandet av skogen är en viktig del för att uppnå miljökvalitetsmålet. Kunskapen om hur skogsägare följer kraven på miljöhänsyn i t.ex. trakthyggesbruket behöver fortsatt utvecklas för att regeringen bättre ska kunna bedöma måluppfyllelsen. Behovet av naturvårdande skötselåtgärder kvarstår i hela landet och åtgärder i form av restaurering behövs.

Skogslandskapet är en av de viktigaste arenorna för olika former av friluftsliv, rekreation och upplevelseturism. Regeringen bedömer att genomförda insatser inte är tillräckliga för att tillvarata skogens sociala värden.


Givet ovanstående så ter det sig lite konstigt att samma Regeringen nu gör stora neddragningen i budgeten för skydd av värdefull natur.

Man kan läsa ovanstående som att Regeringen ser bl.a. skydd av skogar med höga miljövärden som en viktig punkt. Samtidigt dras budgeten ner, något som riskerar att skogsägare får skydda skog med mindre ekonomisk ersättning. Mer om detta finns att läsa i en artikel på iSkogen: https://iskogen.se/skogsbruk/skogsagarn ... dget-2023/

Användarvisningsbild

Re: Forskare: ”Sverige hotar den biologiska mångfalden i EU”

skogshare  
#778449
Älgfoderodlare skrev: Att nu både Skogsstyrelsen samt Naturvårdsverket ger oss själva ett minus med besked, vad gäller biologisk mångfald, samt ser en nedåtgående trend vad gäller möjligheten att skapa / underhålla nuvarande status för ett antal arter i Sverige, talar väl sitt tydliga språk. råvaror i förhållande till vad vi förbrukar. Vi lägger alltså en del av vår nuvarande konsumtion på framtida produktionsmöjligheter. Hur det ser ut om ytterligare ett decennium, arma tanke !

Det har varit ett alldeles för stort fokus på klimatet under de senaste 20 åren. Men få pratar om / upprörs över vår allt mer sabbade miljö.


@Älgfoderodlare, klimatutvecklingen är ju avgörande för både miljön och den biologiska mångfalden, varför den måste vara prio ett. Om vi som enskilda medborgare, företagare eller politiker äntligen i handling är beredda att ta det nödvändiga ansvaret för klimatet -lokalt, nationellt och globalt- ökar förmodligen sannolikheten att vi även kommer att ta ett större ansvar för miljön och mångfalden.

Från den globala skogsnäringens sida krävs för klimatet i första hand en maximal, ståndortsanpassad och på annat sätt hållbar skogsproduktion -utan att tränga ut nödvändig livsmedelsproduktion och andra viktiga värden- och en maximal träbyggnation med massivt trä och träfiberbaserat skiv- och isoleringsmaterial.

Avatar Fallback

Re: Forskare: ”Sverige hotar den biologiska mångfalden i EU”

Bosse1  
#778471 "Skogsägarna lämnas ensamma i Regeringens budget 2023"

Känns behagligt faktiskt,många skogsägare bara det ger "mångfald" 😀

Och varför köper staten upp skog för skattepengar? Stinker planekonomi 8-x

Avatar Fallback

Re: Forskare: ”Sverige hotar den biologiska mångfalden i EU”

r93  
#778473
Bosse1 skrev:"Skogsägarna lämnas ensamma i Regeringens budget 2023"

Känns behagligt faktiskt,många skogsägare bara det ger "mångfald" 😀

Och varför köper staten upp skog för skattepengar? Stinker planekonomi 8-x


Korrekt!!

”Skogsägarna lämnas ifred”

Vore en bättre överskrift!

Användarvisningsbild

Re: Forskare: ”Sverige hotar den biologiska mångfalden i EU”

Sjögården  
#778483 Tyvärr blir effekten att alla skogsägare som har fått stopp på sina avverkningar inte får avverka men heller ingen ersättning.
Ser inte att bristen på pengar i budgeten skulle minska ambitionerna att skydda mark från skogsbruk i berörda myndigheter.
För egen del hugger vi ändå men på ett annat sätt men omkring mig ser jag en hel del i väntan på beslut i nya regeringen kring artskyddet.
Har nog inga illusioner därvidlag… 😉

Användarvisningsbild

Re: Forskare: ”Sverige hotar den biologiska mångfalden i EU”

Helproffs  
#778484
Fredrik Reuter skrev:Lite intressant att Regeringen i sin budgetpropp igår själva tar upp utmaningarna med biologisk mångfald och "Levande skogar".

Texten nedan är direkt från Budgetpropositionen:

3.17.3 Regeringens bedömning av måluppfyllelsen

Regeringen bedömer att trenden är negativ och att nuvarande beslutade eller planerade styrmedel inte är tillräckliga för att nå miljökvalitetsmålet.

Tidigare satsningar på skydd av och åtgärder för värdefull natur från 2015 och framåt har bidragit positivt till måluppfyllelsen. Trenden för utvecklingen i miljön bedöms dock på kort sikt vara negativ. Många av insatserna kräver tid för att ge full utväxling i miljön och minska negativa effekter. Skyddsvärda skogar fortsätter att avverkas vilket försämrar den ekologiska funktionaliteten och en hög andel skogliga naturtyper och skogslevande arter har en ogynnsam bevarandestatus. Fler skogslevande arter har blivit rödlistade sedan 2015.

Många naturvärden kan inte återskapas under överskådlig tid och värdena går förlorade om kvarvarande skogar med höga naturvärden avverkas. Huvuddelen av kvarvarande areal med höga naturvärden, ca 3 miljoner hektar, finns i områden somvarken är formellt skyddade eller frivilligt avsatta.

Den årliga förlusten av värdefulla skogar är större än den skogsareal som ges ett formellt skydd. Det påverkar möjligheten att nå miljökvalitetsmålet. Den fjällnära skogens gröna bälte som finns längs hela fjällkedjan, är ett viktigt kärnområde och spridningsområde för det i övrigt mer påverkade skogslandskapet i norra Sverige. En stor del av den fjällnära skogen är också formellt skyddad eller frivilligt avsatt.De frivilliga avsättningarnas geografiska läge, varaktighet och kvalitet behöver vara kända för att kunna göra en utvärdering av vilka frivilliga avsättningar som bidrar till miljökvalitetsmålet. Det möjliggör också en ökad samordning av statistiken mellan statens arbete med formella skydd och de frivilliga åtagandena.

Många skogslevande arter har en negativ utveckling och förlusten av biologisk mångfald har inte bromsats upp. För att bevara våra naturligt förekommande arter krävs en långsiktigt fungerande konnektivitet med olika livsmiljöer i tillräckliga mängder. Brist på kunskap innebär en risk för negativ påverkan vid skogsbruk. Den hänsyn som skogsägarna tar vid brukandet av skogen är en viktig del för att uppnå miljökvalitetsmålet. Kunskapen om hur skogsägare följer kraven på miljöhänsyn i t.ex. trakthyggesbruket behöver fortsatt utvecklas för att regeringen bättre ska kunna bedöma måluppfyllelsen. Behovet av naturvårdande skötselåtgärder kvarstår i hela landet och åtgärder i form av restaurering behövs.

Skogslandskapet är en av de viktigaste arenorna för olika former av friluftsliv, rekreation och upplevelseturism. Regeringen bedömer att genomförda insatser inte är tillräckliga för att tillvarata skogens sociala värden.


Givet ovanstående så ter det sig lite konstigt att samma Regeringen nu gör stora neddragningen i budgeten för skydd av värdefull natur.

Man kan läsa ovanstående som att Regeringen ser bl.a. skydd av skogar med höga miljövärden som en viktig punkt. Samtidigt dras budgeten ner, något som riskerar att skogsägare får skydda skog med mindre ekonomisk ersättning. Mer om detta finns att läsa i en artikel på iSkogen: https://iskogen.se/skogsbruk/skogsagarn ... dget-2023/


Behövs kanske inte så mycket pengar om dom går till det som är tänkt och inte en massa hitte på.

Användarvisningsbild

Re: Forskare: ”Sverige hotar den biologiska mångfalden i EU”

Sjögården  
#779042
Sjögården skrev:Tyvärr blir effekten att alla skogsägare som har fått stopp på sina avverkningar inte får avverka men heller ingen ersättning.
Ser inte att bristen på pengar i budgeten skulle minska ambitionerna att skydda mark från skogsbruk i berörda myndigheter.
För egen del hugger vi ändå men på ett annat sätt men omkring mig ser jag en hel del i väntan på beslut i nya regeringen kring artskyddet.
Har nog inga illusioner därvidlag… 😉

Några bilder på våra sistagallringar där vi hugger all gran som dessutom är rätt grov.
Ett och annat 0,4 ha hygge blir det också.Där blir det en hel del självföryngrad björk på lite fuktigare partier.
Tallen får utvecklas fritt nu i 20- 30 års tid och kanhända hugger vi ner dem vartefter föryngringen sprider sig.
Lite försök i den nya andan och helt fritt från artfynd.
Bara att hitta vägar i den nya tiden.. 😉
.

Avatar Fallback

Re: Forskare: ”Sverige hotar den biologiska mångfalden i EU”

isteskog  
#779053 Nöden har ingen lag heter det ju ..... 😉

Avatar Fallback

Re: Forskare: ”Sverige hotar den biologiska mångfalden i EU”

Bosse1  
#779057 Ja det gäller att inte ha de "förbjudna" växterna eller djuren på sin plätt.
Då tar naturmonopolet över 🤣 Det nya i raden av allmänna monopol.

Användarvisningsbild

Re: Forskare: ”Sverige hotar den biologiska mångfalden i EU”

Sjögården  
#779114
Återbesök i timmerställningen från hösten 2020. 😉

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).