Skogsnyheter

Fråga 8 - Återvätning av våtmarker?

1 inlägg 1199 visningar Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Fråga 8 - Återvätning av våtmarker?

Torbjörn Johnsen  
#768137 8. Hur ser ni på återvätning av våtmarker för att minska CO2-utsläppen?

Enligt forskning och Sveriges redovisning av kolbalans från marksektorn (LULUCF) så släpper utdikade torvmarker inom jord och skog ut stora mängder CO2. Återvätning av torvmarker skulle vara en mycket kraftfull åtgärd för att snabbt minska Sveriges utsläpp av CO2. Trots detta så erbjuds skogsägare som har möjlighet att bidra idag endast småpengar i ersättning. I ett exempel vi tittat på i Skogsforum.se så erbjuds 10 000 kr i engångsbelopp per hektar samtidigt som värdet av utsläppsminskningen kan motsvara 20 000 kr per hektar och år om man utgår från CO2e-värden vid handel med kolkrediter eller utsläppsrätter.

Hur ser ni på den här möjligheten till minskade CO2-utsläpp?

Partierna svarar:

Socialdemokraterna
Vi ser stora möjligheter.EU:s utsläppshandelssystem är en hörnsten i unionens klimatpolitik och utgör dess viktigaste verktyg för att minska växthusgasutsläppen på ett kostnadseffektivt sätt. Vi bör, i linje med de åtaganden som gjordes vid COP26 i Glasgow om att årligen se över de nationellt fastställda bidragen, se över sitt nationellt fastställda bidrag för att redovisa alla sektorer som ingår i EU:s utsläppshandelssystem.
Vi har en enormt viktig uppgift att klara klimatet och bevara och förvalta värdefull natur vi har också till exempel nu stor budget för att till exempel återskapa våtmarker. Genom den Socialdemokratiska regeringens satsning på klimatklivet där Naturvårdsverket fördelar medel till fossilfri framtidsteknik och grön omställning, finns det möjlighet att söka stöd för upp till 70 procent av kostnaderna för att anlägga eller restaurera en våtmark.
Det behövs storsatsning på olika typer av klimatinsatser och naturvård och bevarade både till land och havs.

Centerpartiet
Återvätning av våtmarker är fantastisk möjlighet att minska CO2 utsläppen. Återvätningen skulle kunna motsvara utsläppen från hela Sveriges personbilsflotta. Det är en relativ billig åtgärd. Markägare ska förstås få stöd för detta.

Sverigedemokraterna
Vi vill globalisera EU:s utsläppshandelssystem. EU:s utsläppshandelssystem är det mest effektiva verktyget inom EU för att minska utsläppen av växthusgaser och att fasa ut fossil energi på ett kostnadseffektivt sätt. Sverige bör inom EU verka för att fler länder utanför EU med liknande styrmedel ingår i samma utsläppshandelssystem som EU-länderna. Vi motsätter oss snabbare minskningar än vad EU-kommissionen föreslår.

Miljöpartiet
Vi vet att vi kommer att behöva öka kolsänkan drastiskt i Sverige för att klara klimatmål och EU:s klimatlag. Vi vet att det kommer att vara nödvändigt att hitta attraktiva modeller för markägare för att bidra med sin mark till ökad kolsänka. Om alternativvärdet av marken för andra ändamål, som kalhuggning, är högre, så är det ett problem, och det kommer inte ta oss närmare klimatmålen. Uppgörelsen mellan MP, S och C i den skogspolitiska propositionen kom en liten bit på vägen i skogsfrågorna, men väldigt mycket är olöst. Behovet är stort av att främja markanvändning som gynnar ekosystemtjänster, och hitta långsiktiga betalningsmodeller för det som främjar det som är bra och minskar det som är dåligt, som stora kalhyggen och låg naturhänsyn. Det behövs en ny skogsvårdslag som tar ett helhetsgrepp. Vi välkomnar också starkt EU:s förslag till restaureringslag, som kan innebära att satsningar görs på klimatanpassning av skogen, som återvätning och ökad lövinblandning.

Liberalerna
Att det finns ett stöd till återvätning av skogsmark är tack vare Liberalerna som fick igenom detta i budgetförhandlingar med regeringen. När verksamheten nu har kommit igång behöver den utvärderas. Både metoder och stöd kan behöva justeras för att nå maximal klimatnytta och för att öka arealen som omfattas.

Kristdemokraterna
Det är orimligt att lägga krav på markägaren utan att erbjuda skälig ersättning. Markägaren har en gång lagt stora pengar på att dika ut marken då blir det orimligt att tycka att en sådan engångsersättning som nämns i bakgrunden till frågan är en rimlig väg för att markägaren ska göra en stor insats för klimatet.
----

Det här är en tråd i en hel serie som handlar hur riksdagspartierna ser på ett antal frågor om skog, klimat och skogsindustri.
Här hittar du svar på de andra nio frågorna:

1. Europas lägsta virkespriser?

2. Ersättning till skogsägare som gör avsättningar?

3. Bör förädlingen i Sverige ökas och i så fall hur?

4. Användning av den avverkade skogen?

5. Svenska skogsägares möjligheter att sälja kolsänka i sin skog?

6. Bör man göra annat än energi av skogsindustrins restströmmar?

7. Mer forskning och utveckling av förädlade träprodukter?

9. Storskalig produktion av biokol?

10. Är satsningar på BECCS en bra prioritering för att få ner CO2-utsläpp?
   TS
Skogsnolia 2023
Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).