Sida 1 av 1

Fråga 6 - Bör man göra annat än energi av restströmmarna?

Postat: tis 23 aug 2022, 14:23
av Torbjörn Johnsen
6. Kan och bör man göra annat än energi av skogsindustrins restströmmar?

Skogsindustrins omfattande s k ”restströmmar” i form av t ex bark, spån och flis går i dag främst till förbränning i värmeverk. Den färska flisen från sågverken går främst till massabruken. I massabruken (med sulfatprocess som är det förhärskande i Sverige) förbränns mer än halva råvaran i processen och återvinns som energi. I andra länder som t ex Österrike och Tyskland används mycket av sågverksindustrins restströmmar för att tillverka skivmaterial till byggsektorn. I Sverige har skivindustrin, med undantag för IKEAS fabrik i Hultsfred, i stort sett försvunnit.

Skulle ni vilja se en utökad förädling av restströmmar annat än till energi i Sverige och hur skulle ni i så fall vilja åstadkomma detta?

Partierna svarar:

Socialdemokraterna
Behovet av biobränsle kommer öka så även efterfrågan från kraftvärmeverken, det är en verksamhet och efterfrågan som vi vill stödja.
Vi Socialdemokrater har som en övergripande prioritering att skapa jobb genom att driva på klimatomställningen. Som ett led i arbetet har S regeringen beslutat att tillsätta en utredning med uppgift att ta fram förslag till en strategi för en hållbar, konkurrenskraftig och växande svensk bioekonomi. I uppgiften ingår att ge förslag till ett eller flera uppföljningsbara mål och, vid behov förslag på åtgärder, för en växande bioekonomi. Utredaren ska också analysera genomförbarheten i, och om lämpligt, föreslå åtgärder som främjar effektiv produktion av flytande biodrivmedel baserat på inhemska råvaror i Sverige, inklusive ett eller flera alternativa förslag till långsiktigt produktionsstöd.

Centerpartiet
Jag har träffat flistillverkare som säljer lövflis till en internationell möbeltillverkare som gör spånskivor av flis. All förädling av träråvara som ökar avkastningen är bra.

Sverigedemokraterna
Med dagens skyhöga energipriser ser vi att fokus måste ligga på att återföra det svenska energisystemet till den balans vi hade innan nedläggningen av den planerbara kärnkraften, vilken ersattes av väderberoende vindkraft. Detta kommer att kräva både kortsiktiga och långsiktiga åtgärder men där det centrala är utveckling av kärnkraftsindustrin.

Miljöpartiet
Ett första steg är att skogsägarna får betalt för barken. Och ja, vi vill gå mot en minskad användning av biomassa till energiproduktion, och en högre andel till långlivade produkter. Dock kommer vi att behöva biomassa för energiändamål i en omställningsfas innan andra bränslen och eldrift hunnit utvecklas i större skala.

Liberalerna
Ja. Kolutsläppen ska försenas så mycket det går. Det är bättre att värmeverket eldar skivan när huset rivs än att spånet bränns direkt.

Kristdemokraterna
Företagen gör naturligtvis de affärsmässiga prioriteringar som är mest fördelaktiga. Att restprodukter används till energi gör ju samtidigt att fossila energikällor kan fasas ut så det gör ju ändå en nytta.
---

Det här är en tråd i en hel serie som handlar hur riksdagspartierna ser på ett antal frågor om skog, klimat och skogsindustri.
Här hittar du svar på de andra nio frågorna:

1. Europas lägsta virkespriser?

2. Ersättning till skogsägare som gör avsättningar?

3. Bör förädlingen i Sverige ökas och i så fall hur?

4. Användning av den avverkade skogen?

5. Svenska skogsägares möjligheter att sälja kolsänka i sin skog?

7. Mer forskning och utveckling av förädlade träprodukter?

8. Återvätning av våtmarker?

9. Storskalig produktion av biokol?

10. Är satsningar på BECCS en bra prioritering för att få ner CO2-utsläpp?