Sida 1 av 1

Fråga 3 - Bör förädlingen i Sverige ökas och i så fall hur?

Postat: tis 23 aug 2022, 14:01
av Torbjörn Johnsen
3. Ska vi nöja oss med att förse världen med bulkproduker från skogen eller bör förädlingen i Sverige ökas och i så fall hur?

Svensk skogsindustri har delvis backat i förädlingskedjan när (olönsam) pappersproduktion lagts ner och istället ersatts av ökad produktion av pappersmassa för avsalu. Inom sågverksindustrin har utvecklingen gått mot att mer och mer av virket hyvlas och hållfasthetssorteras men ganska små volymer förädlas vidare till t ex limträ eller KL-trä. Efter två år med hög lönsamhet planerar sågverken nu för omfattande investeringar men det mesta ser ut att handla om ökad produktion av trävaror. Inte om ökad förädling.

Är det helt OK att förse Världen med råvara eller ska vi öka förädlingsraden i Sverige och i så fall hur?


Partierna svarar:

Socialdemokraterna
Frihandeln är mycket viktig för oss. Och ju mer förädlingsgraden ökas desto mer kan företagen ta ut.
Det är i grunden positivt att svenska trävaror används då binds kol och vi skapar förutsättningar för att nå klimatmålen.

Centerpartiet
Självklart ska vi öka förädlingsgraden i Sverige. Vi måste också få igång storskalig produktion av biobränsle från den svenska skogen. Detta skapar jobb i Sverige och på landsbygden samt det skapar också ett bättre säkerhetspolitiskt läge.

Sverigedemokraterna
Sverige har en fantastisk resurs i form av världsledande kunskap och erfarenhet inom skogsbruk och vidareförädling av skogsprodukter. Vi anser att detta område måste få ökat fokus för att upprätthållas och vidareutvecklas. Vidare måste produktionsförmågan i svenska skogar inte bara värnas, utan även ökas. Likaså behöver mer forskningsresurser omfördelas till aktiv skogsskötsel och utveckling av nya träbaserade produkter.

Miljöpartiet
En ökad förädlingsgrad i Sverige skulle ge möjligheter för ökad lönsamhet och fler arbetstillfällen knutna till skogsbranschen, vilket vore oerhört välkommet. Skogsprodukterna måste också bli mer cirkulära och en större andel av skogens råvaror ska gå till långlivade produkter. Kvalitet är A och O. Vi vill stimulera näringar som ökar förädlingen, också för att gynna landsbygden generellt, med fler lokala jobb och större lokala ekonomier, mer skatteintäkter som stannar i bygden. De gröna näringarna är på många sätt nyckelaktörer i klimatomställningen och en levande ekonomi på landsbygden framöver, men en högre andel kvalitetsvirke, mer lokal förädling och en större cirkulär ekonomi på samhällsnivå är viktiga delar för att nå dit.

Liberalerna
Förädlingsgraden ska öka. Dels behövs fortsatta satsningar på produktutveckling. Det ökade utbudet av limträprodukter är ett bra exempel på att det går att utveckla industrin och få bättre betalt för virket.
Det ökade intresset för att bygga i trä och behovet av att ersätta fossil råvara i industrin är en möjlighet då svensk skogsindustri är har en växande hemmamarknad som efterfrågar specialiserad produkter.

Kristdemokraterna
Detta är i första hand en fråga för företagen vilken inriktning de ser ekonomi i framåt. Vi vill underlätta allt företagande och inte minst när det ska göras miljöprövningar behöver mycket förenklas för att inte missa investeringar i förädling av olika slag.

----

Det här är en tråd i en hel serie som handlar hur riksdagspartierna ser på ett antal frågor om skog, klimat och skogsindustri.
Här hittar du svar på de andra nio frågorna:

1. Europas lägsta virkespriser?

2. Ersättning till skogsägare som gör avsättningar?

4. Användning av den avverkade skogen?

5. Svenska skogsägares möjligheter att sälja kolsänka i sin skog?

6. Bör man göra annat än energi av skogsindustrins restströmmar?

7. Mer forskning och utveckling av förädlade träprodukter?

8. Återvätning av våtmarker?

9. Storskalig produktion av biokol?

10. Är satsningar på BECCS en bra prioritering för att få ner CO2-utsläpp?

Re: Fråga 3 - Bör förädlingen i Sverige ökas och i så fall h

Postat: tis 23 aug 2022, 14:07
av Bosse1
Ok, sossarnas svar ser jag i dessa inlägg 😀 men.. 😉

Re: Fråga 3 - Bör förädlingen i Sverige ökas och i så fall h

Postat: tis 23 aug 2022, 17:09
av Torbjörn Johnsen
Det är bara de som har svarat än då länge men fler är på gång. Jag lägger in allteftetsom vi vår svar👍