Sida 1 av 1

Fråga 2 - Ersättning till skogsägare som gör avsättningar

Postat: tis 23 aug 2022, 13:22
av Torbjörn Johnsen
2. Hur ser ni på ersättning till skogsägare som gör avsättningar och vilka budgetmedel vill ni avsätta för detta?
Både EUs inriktning och även svensk klimat- och miljöpolitik (miljöbalken, artskydd etc) indikerar fortsatta behov av att sätta av skogsmark för mer eller mindre permanent skydd. Ersättning till skogsägare som gör dessa avsättningar, på frivillig eller tvångsmässig väg, är inte alltid garanterad utan ibland krävs t o m att skogsägaren måste stämma staten för att bli ersatt.

Hur ser ni på detta och vilka budgetmedel är ert parti villiga att sätta av för ersättning till skogsägare?

Partierna svarar:

Socialdemokraterna
Det är inte rimligt att Skogsägare ska behöva stämma staten.
Enligt regeringens skogsproposition som klubbades i Riksdagen ska frivillighet vara grunden vid skydd av skog, det skulle vara enklare och mer flexibelt att skydda, och ersättning skulle utgå. Regeringen gav efter riksdagens beslut utifrån Propositionen en mängd nya uppdrag till ansvariga myndigheter Vi kommer arbeta vidare med skogspropositionens genomförande så att besluten får fullt genomslag, det kan betyda högre budgetanslag men det ska samtidigt ställas mot annat.

Centerpartiet
Centerpartiet hade ett krav på stärkt äganderätt i januariavtalet som sedan den 1 juli är lagstiftning i Sverige. Det var hårda förhandlingar men nu har vi en lagstiftning som bygger på frivillighet, ersättning, flexibla skyddsmetoder, stopp på nyckelbiotopsinventering som det skett hittills. Centerpartiet anser att naturvårdsverket underrapporterar skydd av marker i Sverige. Om Naturvårdsverket skulle använda den internationella naturvårdsorganisationen IUCN:s beräkningsmetoder så skulle Sverige gå från att vara sämst till antagligen ara bäst i EU. Ska vi jämföra oss med andra länder så måste vi räkna likadant. Detsamma gäller biologisk mångfald där andra EU länder använder deras inträde i EU eller det år artskyddsdirektivet infördes som referensår. Sverige använder en modell som utgår från förindustriell tid. Även detta är orimligt. En skogsägare ska alltid ha ersättning för inskränkningar i brukandet. Detta får gärna vara i form av ett årligt arrende istället för en engångsersättning.

Sverigedemokraterna
Vi anser att riksdagen bör besluta att totalarealen skyddad skog och skog undantagen från skogsbruk i Sverige inte ska ökas. Vi vill understryka att restriktioner beträffande brukande av skog utöver vad som är tydligt fastlagt i lag alltid och omgående ska åtföljas av ersättning. Dessutom ska markägaren innan beslut tas ha rätt till överläggning, förenklad rättslig prövning och möjlighet att överklaga beslut.

Miljöpartiet
För det första ser vi ett akut behov av att öka statens budgetmedel för ersättningar till skogsägare. Vi vill satsa 5 miljarder per år. De 2 miljarder som M, KD och SD strök ur budgeten hösten 2021 var statliga medel som var avsatta för att betala de hundratals skogsägare över hela landet som väntar på avtalad ersättning. Nu när skogsägare själva ska kunna ta initiativ att bevara, eller skogar som aldrig utsatts för kalavverkning, skogar med mycket höga naturvärden, måste budgeten öka ytterligare. Miljöpartiet och Socialdemokraterna hade alltså avsatt 2 miljarder årligen i den budget som drogs in till förmån för M-KD-SD:s budget i höstas, och dessförinnan halverades skyddsbudgeten när M-KD-SD:s budget vann 2018. Resultatet är att det blir sämre för skogsägarna, inte bättre, som dessa partier hävdar.

Dessutom ser vi ett behov av ersättning till markägare även för artskydd enligt EU:s naturvårdsdirektiv och artskyddsförordningen, och hade hoppats på att regeringen skulle lägga fram en samlad proposition på hela artskyddsutredningen nu under våren. Istället valde regeringen att falla till föga för skogsindustrins lobbying om att bryta ut delar av utredningens förslag, som ändå inte kommer att lösa situationen för artskyddet eller skogsägarna långsiktigt, enligt en mängd miljörättsexperter. Resultatet är att skogsägare återigen försätts i en svår situation, de får varken avverka eller ersättning från staten.
Ersättningarna till markägare för skydd av natur måste också bli mer likvärdig som de intäkter markägaren kan få genom en avverkning. MP vill införa skogskontomodellen för naturvårdsersättningar samt behålla 125 procent av marknadsvärdet som ersättning. Mer samverkan mellan staten och markägare kring skötsel av naturreservat och naturvårdsavtal kan också ge ekonomiska fördelar.

Liberalerna
Ingen ska förlora på att vårda sin skog så att stora naturvärden uppstår. Skyddet ska bygga på frivillighet och när ett område skyddas eller möjligheten att avverka inskränks ska skogsägaren ha ersättning utan krångel.
Det är viktigt att naturvärdena även i de områden som inte skyddas stärks. Skogsbruksmetoderna behöver anpassas efter de lokala förutsättningarna.

Kristdemokraterna
För oss är det helt förkastligt med stora delar av nuvarande ordning, den som beskrivs i bakgrunden till frågan. Vi vill inte avsätta mer budgetmedel men däremot måste staten bli bättre på att prioritera vilka områden som verkligen är skyddsvärda så att pengarna räcker både till ersättning för skogsägaren och skötsel så inte naturvärdena med tiden förstörs. Vi anser att skogsägaren ska ”ha första tjing” på skötseln så att det blir ett ekonomiskt tillskott till verksamheten.
----


Det här är en tråd i en hel serie som handlar hur riksdagspartierna ser på ett antal frågor om skog, klimat och skogsindustri.
Här hittar du svar på de andra nio frågorna:

1. Europas lägsta virkespriser?

3. Bör förädlingen i Sverige ökas och i så fall hur?

4. Användning av den avverkade skogen?

5. Svenska skogsägares möjligheter att sälja kolsänka i sin skog?

6. Bör man göra annat än energi av skogsindustrins restströmmar?

7. Mer forskning och utveckling av förädlade träprodukter?

8. Återvätning av våtmarker?

9. Storskalig produktion av biokol?

10. Är satsningar på BECCS en bra prioritering för att få ner CO2-utsläpp?