Skogsnyheter

Lundmark: Skogsbruket är under attack!

73 inlägg 16191 visningar 17 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Re: Lundmark: Skogsbruket är under attack!

Sne4  
#703372
Lodjur skrev:...Det gör det svårt att faktiskt kunna räkna hem klimatnyttan av t.ex. planterade bestånd med gran. Trädens tillväxt är inte hela sanningen. Förmågan att lagra in humus i marken kan ge ett extra plus som sänka. Och tvärtom har ett par empiriska studier som pågår påvisat att 40-50-åriga granbestånd kan vara kolkällor i stället för kolsänkor. Det misstänks bero på en svampflora som (genom tidigare störning) domineras av spindlingar, som är krävande när det gäller kväve och därför på ffa magrare marker kan börja bryta ner organiskt material och därmed avger skogsmarken (inklusive vegetationen) mer koldioxid än den lagrar upp.

Det är väl inte så förvånande att så sker vissa år oavsett om skogen är 30 år eller 130 år, svampar får ju inte sin energi genom fotosyntesen utan lever antingen i symbios med klorofyllstinna växter/parasiterar/lever som nedbrytare?

Humusen är ju organiskt material under nedbrytning - på väg till att bli koldioxid igen med andra ord. Kommer syre till bättre, så finns det fler organismer som kan ta för sig av energikällan.

Som du skriver så kan ju ett alkärr lagra in koldioxid, medaljens baksida luktar dock inte så gott. Ordvitsen pga att jag bor invid ett sådant.

I näringsrika kärr bildas ofta stora mängder metangas (sumpgas). Nu såg jag inte var det skrivs att hur mycket koldioxid ett alkärr kan lagra in per år?
I länken nedan anges dock utsläppen av metan till 288kg/ha och år. Med faktor 34 på koldioxidekvivalenter så blev det också knappt 10 ton co2 ekvivalenter - fast i utsläpp. (I rapporten anges dock ett lägre värde per hektar än detta)

Ett torrår börjar dock även torven att brytas ned och då blir det inte alltför mycket positivt på någon front det året, med både koldioxidutsläpp i de torra delarna och metanutsläpp då det är vattentäckt. Variationer sker dock precis som du nämde gällande exemplet med skog i din text.

Annars ett lovvärt initiativ med naturfaddrar. Precis på så sätt kan man få till en mångfald av olika miljöer.


https://www2.jordbruksverket.se/downloa ... a14_24.pdf

Skogsnolia 2023
Användarvisningsbild

Re: Lundmark: Skogsbruket är under attack!

skogshare  
#703442 Är det inte i grund och botten ffa Sveaskogs och i viss mån skogsbolagens ofta brutala skogsskötselmetoder och avverkningar, som med rätta är under attack från den europeiska miljörörelsen och de gröna partierna. Detta spiller givetvis blint över på landets enskilda skogsägare och fördärvar de goda marknadsförutsättningarna för deras produkter.  Därför, menar jag, måste en av de främsta åtgärderna på privatskogsbrukets "attgöralista" vara att genom ansvariga politiker förmå Sveaskog att snarast anta en ny målsättning / skötselpolicy som kan bli vägledande i både Sverige och internationellt när det gäller hållbart, produktivt och lönsamt skogsbruk med stor biologisk mångfald i ett levande skogslandskap, där även andra näringar kan frodas och utvecklas. Samtidigt måste givetvis en korrekt bild förmedlas av privatskogsbrukets betydligt bättre skötta skogar - även om en hel del säkert finns kvar att göra även där. 

Om staten inte lyckas städa rent framför egen dörr kan Sverige slutligen inte heller trovärdigt kritisera ffa Kanada, Ryssland, Brasilien och Indonesien för skövling eller ett ohållbart skogsbruk.

Användarvisningsbild

Re: Lundmark: Skogsbruket är under attack!

Lars Lundqvist SLU  
#703448
skogshare skrev:Är det inte i grund och botten ffa Sveaskogs och i viss mån skogsbolagens ofta brutala skogsskötselmetoder och avverkningar, som med rätta är under attack från den europeiska miljörörelsen och de gröna partierna.

Frågan är väl om miljörörelsens uppfattning om "brutalt" skogsbruk är korrekt?
Vad skiljer ditt kalhygge och din markberedning från den som görs på exv Holmens marker?

Användarvisningsbild

Re: Lundmark: Skogsbruket är under attack!

skogshare  
#703472
Lars Lundqvist SLU skrev: Frågan är väl om miljörörelsens uppfattning om "brutalt" skogsbruk är korrekt?
Vad skiljer ditt kalhygge och din markberedning från den som görs på exv Holmens marker?


När det gäller i första hand Sveaskog är förmodligen den mest besvärande skillnaden de enorma, sammanhängande och ensidigt brukade behandlingsytorna. Saken blir inte heller bättre av ett ofta provokativt agerande när det gäller skyddade/ skyddsvärda områden. Som

Hur ser för övrigt ålderklassfördelningen ut i den produktiva skogen på Sveaskogs marker i förhållande till privatskogsbrukets inom jämförbara områden?   

Användarvisningsbild

Re: Lundmark: Skogsbruket är under attack!

Lars Lundqvist SLU  
#703481
skogshare skrev:...enorma, sammanhängande och ensidigt brukade behandlingsytorna.   

Fragmentering av skogslandskapet är ofta ett problem i norra delarna av landet, säger ekologer. Och för att undvika fragmentering krävs stora bestånd.

Vad har åldersklassfördelningen med det hela att göra? Det finns regler i SVL kring detta, men utöver det är det väl upp till varje skogsägare att hantera sin skog utifrån sina egna förutsättningar? Lagstiftningen ställer inte olika krav på olika skogsägare. Sveaskog AB har krav från ägaren (regeringen) att bedriva ett lönsamt skogsbruk.

När statliga Domänverket gjordes om (i olika steg) flyttades huvuddelen av den produktiva skog som inte skulle brukas till Fastighetsverket, som äger knappt 1 miljon ha skogsmark (ca 800 000 produktiv). Sveaskog har 3,9 miljoner ha (3 miljoner produktiv). Så staten har redan undantagit ca 20% av sitt skogsinnehav bara genom uppdelningen som gjordes när Sveaskog bildades. Dessutom äger Fortifikationsverket ytterligare skogsmark.

Om man ska diskutera hur staten sköter sina skogar bör man rimligen inkludera all statligt ägd skogsmark.

Användarvisningsbild

Re: Lundmark: Skogsbruket är under attack!

totte  
#703483 Man må ha vilka åsikter som helst om svenska miljörörelsen men att blanda in kommunistkina och deras kolkraftverk i debatten om det svenska skogsbruket tillför inte något alls. Ett inlägg togs bort.

Användarvisningsbild

Re: Lundmark: Skogsbruket är under attack!

skogshare  
#703486
Lars Lundqvist SLU skrev: Fragmentering av skogslandskapet är ofta ett problem i norra delarna av landet, säger ekologer. Och för att undvika fragmentering krävs stora bestånd.

Vad har åldersklassfördelningen med det hela att göra? Det finns regler i SVL kring detta, men utöver det är det väl upp till varje skogsägare att hantera sin skog utifrån sina egna förutsättningar? Lagstiftningen ställer inte olika krav på olika skogsägare. Sveaskog AB har krav från ägaren (regeringen) att bedriva ett lönsamt skogsbruk.

När statliga Domänverket gjordes om (i olika steg) flyttades huvuddelen av den produktiva skog som inte skulle brukas till Fastighetsverket, som äger knappt 1 miljon ha skogsmark (ca 800 000 produktiv). Sveaskog har 3,9 miljoner ha (3 miljoner produktiv). Så staten har redan undantagit ca 20% av sitt skogsinnehav bara genom uppdelningen som gjordes när Sveaskog bildades. Dessutom äger Fortifikationsverket ytterligare skogsmark.

Om man ska diskutera hur staten sköter sina skogar bör man rimligen inkludera statligt ägd skogsmark.


@Lars Lundqvist, jag menar att det avgörande för miljörörelsen är hur just den produktiva skogsmarken sköts oavsett ägare. I statens fall alltså den del som utgörs av Sveaskogs skogsinnehav.  Den andra delen är ju redan undantagen från skogsbruk. Dessutom är det ju den äldre / gamla skogen - helst blandskog - som är intresse för miljörörelsen, friluftslivet och inte minst rennäringen, varför det också vore värdefullt med en jämförelse av både ålderklassfördelningen och trädslagssammansättningen hos olika skogsägarkategorier. Givetvis ska lagstiftningen ställa samma krav på alla skogsägare. Dock måste man, inte minst ur marknadsföringssynpunkt, kunna förvänta att statens skogar ska brukas på ett ur alla synpunkter föredömligt sätt och att regeringsdirektivet till Sveaskog ska innehålla krav på både långsiktig hållbarhet och lönsamhet liksom goda förutsättningar för utveckling / integrering av parallella näringar.

Användarvisningsbild

Re: Lundmark: Skogsbruket är under attack!

Badbollen  
#703494
skogshare skrev:Givetvis ska lagstiftningen ställa samma krav på alla skogsägare. Dock måste man, inte minst ur marknadsföringssynpunkt, kunna förvänta att statens skogar ska brukas på ett ur alla synpunkter föredömligt sätt och att regeringsdirektivet till Sveaskog ska innehålla krav på både långsiktig hållbarhet och lönsamhet liksom goda förutsättningar för utveckling / integrering av parallella näringar.

Hur brukar Sveaskog sina skogar enligt dig?

Användarvisningsbild

Re: Lundmark: Skogsbruket är under attack!

skogshare  
#703519
Badbollen skrev: Hur brukar Sveaskog sina skogar enligt dig?

Det är just vad jag vill försöka skapa mig en mer ingående uppfattning om.

Avatar Fallback

Re: Lundmark: Skogsbruket är under attack!

hfab  
#703545
Lars Lundqvist SLU skrev:När statliga Domänverket gjordes om (i olika steg) flyttades huvuddelen av den produktiva skog som inte skulle brukas till Fastighetsverket, som äger knappt 1 miljon ha skogsmark (ca 800 000 produktiv). Sveaskog har 3,9 miljoner ha (3 miljoner produktiv). Så staten har redan undantagit ca 20% av sitt skogsinnehav bara genom uppdelningen som gjordes när Sveaskog bildades.

Detta kan tolkas som att Fastighetsverkets skog är undantagen från skogsbruk.
Så är det dock inte.
Det är åtskilliga tusentals hektar som brukas.

Användarvisningsbild

Re: Lundmark: Skogsbruket är under attack!

Lars Lundqvist SLU  
#703564 Deras produktiva areal är ca 850 000 ha varav ca 230 000 brukas, men slutavverkningarna ligger bara på 500 ha per år under senaste 10 åren.

Och i den statliga skogen måste man rimligen räkna in all skog som ägs av statliga bolag och myndigheter, inte bara Sveaskog.

Användarvisningsbild

Re: Lundmark: Skogsbruket är under attack!

skogshare  
#703586
Lars Lundqvist SLU skrev: Fragmentering av skogslandskapet är ofta ett problem i norra delarna av landet, säger ekologer. Och för att undvika fragmentering krävs stora bestånd.


Hur kan miljörörelsen och (andra) oinvigda på bästa sätt övertygas om den eventuella nödvändigheten av enorma kala hyggen, monokulturer, hyggesplöjning och relativt tidiga avverkningar? Finns attraktiva och samtidigt väl fungerande alternativ?

Praktiserade på 1960-talet hos Uddeholm och upplevde då på nära håll den hätska hormoslyrdebatten. Vill helst att vi ska slippa liknande, förmodligen helt onödiga, "skyttegravskrig", som Fredrik, Torbjörn och Armas uttrycker det.

För att skogsindustrin - i vidaste bemärkelse - ska kunna konkurrera framgångsrikt med sina produkter på världsmarknaden, krävs inte minst i denna tid att vi vårdar vårt främsta varumärke - den svenska skogen - på bästa sätt. 

Användarvisningsbild

Re: Lundmark: Skogsbruket är under attack!

Lars Lundqvist SLU  
#703593 Genom att jämföra med den naturliga störning som dominerade innan människan på allvar började påverka skogens dynamik: Skogsbrand.

Om inte vi människor skötte skogarna och ansträngde oss för att minska skogsbränderna så skulle vi ha rejält stora bränder betydligt oftare. Då skulle branden i Västmanland inte vara unik utan helt normal.

Tall, björk, asp, rönn och al är alla helt anpassade till att kolonisera på mark som utsatts för mycket kraftiga störningar: Skogsbrand, mark som stiger ur havet pga landhöjning och istid. De är dessutom anpassade till det tuffa klimat vi har i huvuddelen av Sverige: Kort sommar, lång och kall vinter. Det är ingen slump att granen invandrade senare.

Ett motargument brukar vara att ett kalhygge inte ser ut som ett brandfält, och det är helt rätt. Men dagens hyggen innehåller (eller skulle kunna innehålla) flera företeelser som efterliknar ett brandfält: Kantzoner av varierande bredd längs vattendrag och våtmarker, kvarlämnade stora träd, kvarlämnade stående och liggande döda träd, kvarlämnade träd i små våta partier, osv. Den typen av anpassningar är visserligen ointressanta för träden, men viktiga för andra organismer. Sen finns det arter som inte tål kalhuggning, men de tål inte heller skogsbrand. De kan räddas/gynnas genom att skogsskötseln anpassas i områden som naturligt i princip aldrig skulle brinna.

Skogsbränder är naturliga, även om vi inte gillar dom.

Användarvisningsbild

Re: Lundmark: Skogsbruket är under attack!

machonisti  
#703628 Det är inte roligt att ligga i en skyttegrav i skogen om den brinner 🤔

Avatar Fallback

Re: Lundmark: Skogsbruket är under attack!

ÅsaNisse  
#711009 Läste på fb att Naturskyddsföreningens ungdomsförbund uppmanar folk att resa till Norrbotten för att blockera Sveaskogs avverkning. Är inte detta både brott mot pandemilagen med allmän sammankomst max 8 personer och även uppvlgling?

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).