Skogsnyheter

Avmattning i skogsindustrin men stort sug efter trä

1 inlägg 1539 visningar Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Avmattning i skogsindustrin men stort sug efter trä

Torbjörn Johnsen  
#551134 Skogsindustrierna släpper årets första marknadsrapport. Enligt branschorganisationen så var 2018 ett bra år med i stort sett oförändrad produktion men ökande priser på produkterna. Sågverken ser ut att göra ett rekordår i omsättning 2018. Dock kan man se en avmattning av konjunkturen under slutet av 2018 p g a en internationell konjunkturnedgång och en oro i spåren av Brexit och andra politiska instabiliteter. Skogsindustrierna ser ändå ljust på framtiden eftersom efterfrågan på förnybara material utvecklas bättre än konjunkturen:

Produktionsvolymerna för den svenska skogsindustrin var i stort sett oförändrade under 2018. Framöver bedömer Skogsindustrierna att produktionen i massa- och pappersindustrin kommer att öka till följd av de senaste årens kapacitetsutbyggnad i kombination med växande efterfrågan på förnybara material. Även för sågverken ser framtiden ljus ut. Tillväxten har mattats av, men träkonsumtionen växer fortfarande både i Europa, USA och Kina.

– Den starka medvetenheten om klimat- och hållbarhetsfrågor har lett till ett strukturellt skifte med en ökad efterfrågan på förny- och återvinningsbara produkter med låga koldioxidavtryck, säger Kerstin Hallsten. (Chefsekonom Skogsindustrierna, Skogsforums anm)

---
När det gäller trämarknaden ser vi en fortsatt ökning av global träkonsumtion
under året, om än med något lägre tillväxttakt. Eftersom tillväxttakten i
produktion är begränsad i många länder, bör marknaden åter kunna stärkas.Skogsindustrierna är också oroliga för råvaruförsörjningen framöver:

Skogsindustrins möjlighet att växa påverkas och styrs av flera olika faktorer. Utbudet av skogsråvara är av stor vikt. Avverkningsnivån är inte formellt reglerad i Sverige. Den begränsas dock indirekt av de scenarioanalyser som Skogsstyrelsen regelbundet tar fram över den högsta hållbara avverkningsnivån.

Förutsättningarna när det gäller bland annat skogsskötsel och avverkningsnivå varierar i scenarierna. Men utifrån dessa bedömer myndigheten en högsta hållbar avverkningsnivå som utgår från att framtida generationer inte ska behöva sänka avverkningsnivåerna. Enligt den senaste analysen i SKA 15 (Skogliga konsekvensanalyser) ligger den högsta hållbara avverkningsvolymen för perioden 2020–2029 i intervallet 95–100 miljoner skogskubikmeter (m3 sk) per år. Det betyder att den faktiska avverkningen i genomsnitt per år för hela perioden inte bör överstiga denna volym. Nuvarande avverkningsnivåer kring 90 miljoner m3 sk ligger därmed rätt nära vad som beräknas vara uthålligt. Ur detta perspektiv är alltså möjligheten att kraftigt öka produktionen i skogsindustrin begränsad

Ett alternativt sätt att få tag på råvara är att importera den från andra länder. I dagsläget importeras knappt tio procent av råvaran. Importen är idag mindre än åren kring millennieskiftet, då industrin importerade mer från Ryssland och Baltikum. Möjligheten att öka importen begränsas av hård konkurrens och därmed höga priser.


Läs hela rapporten här
Sveriges trävaruexport till Storbritannien jämfört med några andra länders export till denna marknad. M3 sågad vara per månad. Storbritannien är Sveriges största exportmarknad för trävaror, mer än 2,5 miljoner m3sv per år. Brexit kan bli en stor störning för svenska sågverk. Källa: Skogsindustrierna.
   TS
Elmia
 Besvara  
  • Sida 1 av 1
Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).