Skogsnyheter

Skogsstyrelsen vill öka skogsproduktionen

19 inlägg 6831 visningar 4 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Re: Skogsstyrelsen vill öka skogsproduktionen

Torbjörn Johnsen  
#431826 Ungefär samma debattinlägg i NWT av Jonas Löfstedt, Skogsstyrelsen:
https://nwt.se/asikter/debatt/2017/01/2 ... oduktionen

Virkesförrådet i de svenska skogarna är stort, cirka 3,2 miljarder skogskubikmeter och det har ökat med cirka 25 miljoner skogskubikmeter per år sedan millennieskiftet. Dagens avverkningsnivå ligger på 92 miljoner skogskubikmeter. Med nuvarande förutsättningar och ambitionsnivå kommer den högsta hållbara avverkningsvolymen – ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv – år 2020-2029 – vara 95-100 miljoner skogskubikmeter per år. Med en högre ambitionsnivå kan avverkningsvolymerna öka ytterligare.

Skogsnolia 2023
Avatar Fallback

Re: Skogsstyrelsen vill öka skogsproduktionen

Bosse1  
#431944
fastfälld skrev:I början av 80-talet ville regeringen Palme avvärja skogsindustrins råvarubrist med tvångsavverkning i stor skala..... Förslaget stoppades av lagrådet och en stark opinion.
Som kompromiss blev en ganska tandlös lag om avverkningsskyldighet som togs bort när skogsvårdslagen skrevs om på 90-talet. Vill de ha ökad produktion får bolagen börja betala... och sen kan de ju ge böveln i alla skitnödiga naturåtgärder. De kan ju börja med den statligt ägda skogen istället för att privata skogsägare ska drabbas, utan de privata skogsägarna skulle de inte ha några skyddsvärda områden alls
/Boende i prisdiket


"Skitnödiga naturåtgärder" :-BD

Användarvisningsbild

Re: Skogsstyrelsen vill öka skogsproduktionen

Torbjörn Johnsen  
#436508 Jag har nu fått tillgång till protokollet från mötet om "Samverkansprocess skogsproduktion" som hölls på Skogsstyrelsens initiativ den 20 januari i år. Bakgrunden till mötet är att Skogsstyrelsen (bl a ) anser att det är "otillräckliga målsättningar för skogsproduktionen i jämförelse med vad vi har för miljö- och andra frågor" för att citera Herman Sundqvists inledning av mötet. En annan drivkraft för att diskutera produktionsfrågorna är att Regeringskansliet har intresserat sig för en ökad skogsproduktion med tydligare produktionsmål och att Skogsstyrelsen i regleringsbrevet för 2017 getts i uppdrag att redovisa hur det arbetet fortskrider.
På frågan om produktionsmål även kommer upp i (nationella) skogsprogrammet svarar generaldirektören att ha inte "vet hur det landar där" men att det ligger inom Skogsstyrelsens uppdrag att jobba med frågan och att detta kvitterats från regeringen.

På mötet deltog representanter (främst personer med ansvar och/eller expertkunskap inom området skogsskötsel) från följande organisationer och företag: Skogsstyrelsen, Svenskt Friluftsliv, Weda Skog, Älvdalen, Särna-Idre besparingsskogar, Norra Skogsägarna, Svenska Kyrkan, Vadsbo Skog, Skogsindustrierna, Stora Enso, Bergvik Skog, Sydved, Billerud Korsnäs, Friaskog, LRF, SCA, Sveaskog, Holmen, Pajala Allmänning, Häradsallmänningarnas förbund, Allmänningsskogarna i Storuman och Sorsele, Jokkmokks Allmänning, Brevens Bruk, Södra och SkogForsk.

Enligt noteringarna har deltagarna genom grupparbete och diskussion kommit fram till ett antal områden att jobba vidare med. Det fortsatta arbetet kommer först att drivas av en Processgrupp som sätts samman av Skogsstyrelsen och sedan planeras ett antal arbetsgrupper som ska jobba vidare med att ta fram förslag inom definierade områden. Följande går att utläsa ur mötesnoteringarna:

- Deltagarna vill att det ska sättas tydliga produktionsmål.
- Tidpunkten för målbilden diskuterades initialt till 2040 men det sågs som önskvärt att synka med tid för andra sammhällsmål som t ex 2030 för klimatomställning.
- Målen ska vara enkla, tydliga och gå att mäta.
- Att enbart sätta volymmål kan vara svårt (eller fel). Ekonomin och lönsamheten är viktig, kvalitetsmål är svårt. En möjlighet är att sätta "utnyttjandemål", d v s hur stor del av markens produktionsförmåga som utnyttjas men det kan vara svårt att mäta.
- Vem sätter vi målen för? För skogsbruket eller för omvärlden?
- Hållbarhet är viktigt.
- Produktiosmålen bör kunna vägas mot andra mål på ett tydligare sätt.
- Bioekonomin kommer ofta upp i diskussionerna och man vill koppla målen till behovet av att utveckla bioekonomin

När man diskuterar olika områden där man kan/bör jobba med åtgärder (och mål) för ökad produktion kommer följande områden upp:

- Skador (framför allt vilt). Åtgärder för att begränsa.
- Infrastruktur och åtkomlig råvara. Ett brett område som både kan handla om vägar men även digital infrastruktur.
- Återväxt/föryngring (förädlat material, ståndortsanpassning)
- Röjning
- Andra produktionshöjande åtgärder
- Outnyttjade möjligheter (framgår ej vad som avses)
- Motiverande (bl a frågor om äganderätt)

Andra kommentarer och synpunkter som kommer fram är att:

- Det är viktigt med förutsägbarhet
- Det är i allt väsentligt markägarna (bolag, privata, allmänna) som måste stå för kostnaderna för ökad produktion. Staten kan kan bidra med smärre delar (t ex med underlag till älgförvaltning).
- Det bör inte sättas för detaljerade mål för produktionshöjande åtgärder.
- Det är viktigt att tänka på den enskildes integritet när man sätter mål och i följer upp.

Nästa steg är att en processgrupp ledd av Skogsstyrelsen går vidare med uppgift att "utveckla ställningstagandet om skogsproduktionen och vara sammanhållande i arbetet." Processgruppen ses som långsiktig. Därefter bildas ett antal arbetsgrupper som leds av representanter från skogsbruket med sekretariatsstöd från Skogsstyrelsen. Man pratar om 3-4 arbetsgrupper om 5-6 personer och de förväntas vara klara med sina förslag till hösten. Avslutningsvis sammanfattar Skogsstyrelsen fyra områden som man anser värdefullt om Porcessgruppen kan börja jobba med:

- Skador
- Vägar/kommunikation
- Vardagsåtgärder (föryngring, röjning, gallring...)
- Produktionshöjande åtgärder

Vi håller oss informerade om det fortsatta arbetet och återkommer när ny information finns tillgänglig.

Användarvisningsbild

Re: Skogsstyrelsen vill öka skogsproduktionen

Torbjörn Johnsen  
#494981 Skogsstyrelsen meddelar idag i ett pressmeddelande att de fyra arbetsgrupper som har fått i uppdrag att utarbeta förslag för ökad skogsproduktion nu lämnat sina rapporter. De kommer att avhandlas på ett forskarseminarium senare i vår. Så här skriver Skogsstyrelsen i pressmeddelandet:

– Tillväxten i skogen är viktig för klimatet och för att vi ska kunna fasa ut fossila resurser. Ska vi kunna förbättra produktionen i skogen behöver olika aktörer samverka. En samverkansprocess är ett bra sätt att tillsammans hitta lösningar som kan ge resultat. Arbetsgrupperna har nu gett oss ett viktigt underlag i det arbetet att arbeta vidare med, säger Carl Appelqvist, projektledare vid skogsenheten på Skogsstyrelsen.

Totalt är det fyra arbetsgrupper, bestående av representanter från skogsnäringen som levererat var sin rapport med förslag på åtgärder som kan förbättra skogsproduktionen. I arbetsgrupperna har Skogsstyrelsen utgjort sekretariat. Grupperna är en del av den samverkansprocess om skogsproduktion som Skogsstyrelsen har tillsammans med skogsnäringen.

En arbetsgrupp har tittat närmare på produktionshöjande åtgärder och föreslår bland annat ökad användning av främmande trädslag, till exempel contortatall, men också möjlighet till ökad gödsling och dikning. En grupp har studerat hur skogsskötseln kan bli effektivare med ökad gallring och röjning som görs i rätt tid. Infrastrukturgruppen föreslår tyngre lastbilar och förändrad vägklassning för att effektivisera transporter, men också förbättrad datakommunikation. Fjärde gruppen har förslag kring hur skadorna på skogen kan begränsas, bland annat med ett mer varierat skogsbruk för att öka motståndskraften mot skadeangrepp och begränsning av klövviltstammar för att få ner betesskadorna.


Läs de fyra rapporterna här:

Produktionshöjande årgärder
Effektiv skogsskötsel
Infrastruktur
Skador på skog

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).