Skogsnyheter

Utredning om enskilda ska få äga skog

137 inlägg 37768 visningar 22 följer Svara, dela mm...   
Avatar Fallback

Re: Utredning om enskilda ska få äga skog

phh  
#400627 Intressant nytt bidrag som i vart fall försöker att anslå ett mer analyserande resonemang, och som inte kollektiviserar eller buntar ihop grupper som är mot en tydligare äganderätt. Även om Historiska hänvisningar kan vara belysande så saknar de värde när omvärlden förändras i rasande rakt. Påstående om att äganderätten gjort att samma familjer är förmögna idag som förr säger inget om hur äganderätten skulle påverka förmogenhetsbildningen i dagens samhälle. Dock finns det en mängd exempel på att äganderätten skapar nya förmögenheter och varit drivkraft för otaliga entreprenörer, däribland skogsbrukare. Äganderätten är en absolut rättighet i så mån att den ,om den kränks , ska ge ägaren rätt till samma ersättning oavsett ägarens ställning. Politiska felbedömningar eller gynnande av särintressen som går ut över äganderätten är ofta grunden till stora samhällsekonomiska bekymmer. Vi är på väg att hamna där om exvis allemansrätten utökas eller feltolkat Habitatdirektiv etc sprider sig hos okvalificerade länsstyrelse handläggare eller hos särintressen som exvis Naturvårdsverk och olika intresseföreningar driver.

Avatar Fallback

Re: Utredning om enskilda ska få äga skog

Umea  
#400642 Kan inte låta bli att fundera på vad som skulle hända om pendeln skulle slå åt andra hållet.

Låt säga att ett stort svenskt skogsbolag i dåliga tider skulle sälja ut sitt

stora skogsinnehav till tex. Kina eller Ryssland.

Vad skulle kunna hända då ?

Finns det Svenska lagar som kan stoppa en sådan försäljning ?

Jag har nyligen sett statistik över skogsbolagens markareal men hittar inte igen det just nu,

det är kanske någon annan som vet var det går att läsa.

Det jag kommer ihåg av statistiken var att det är en stor markareal som de olika skogsbolagen äger.

Om en sådan försäljning av ett svenskt skogsbolag skulle ske så känns det bar att

det finns privata skogsägare som fortsätter värna om skogen i Sverige.

Ha det så bra !

Hälsningar från Umeå

Användarvisningsbild

Re: Sv: Utredning om enskilda ska få äga skog

T Landström  
#400645
Umea skrev:Kan inte låta bli att fundera på vad som skulle hända om pendeln skulle slå åt andra hållet.

Låt säga att ett stort svenskt skogsbolag i dåliga tider skulle sälja ut sitt

stora skogsinnehav till tex. Kina eller Ryssland.

Vad skulle kunna hända då ?

Finns det Svenska lagar som kan stoppa en sådan försäljning ?

Jag har nyligen sett statistik över skogsbolagens markareal men hittar inte igen det just nu,

det är kanske någon annan som vet var det går att läsa.

Det jag kommer ihåg av statistiken var att det är en stor markareal som de olika skogsbolagen äger.

Om en sådan försäljning av ett svenskt skogsbolag skulle ske så känns det bar att

det finns privata skogsägare som fortsätter värna om skogen i Sverige.

Ha det så bra !

Hälsningar från Umeå


Många bolag säljer ju av sitt svenska skogsinnehav och köper skog i de forna öst staterna...

Avatar Fallback

Re: Utredning om enskilda ska få äga skog

Hema  
#400646 Tycker det är allmänt förkastligt att det ska gå att köpa större mark än en tomt i annat land än det man är medborgare i.

Användarvisningsbild

Re: Utredning om enskilda ska få äga skog

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#400649 Om utländska kapital investeras i allehanda markförbättringar, så är det väl inte av ondo. T.ex. om utländska markägarens köper upp åkermark och sedan täckdikar, gödsla och kalka upp dessa åkrar, samt genomför en ordentlig mekanisering, så att de når sin fulla skördepotential?
/Niklas

Avatar Fallback

Re: Utredning om enskilda ska få äga skog

phh  
#400653 Med tanke på de sämre förutsättningar som finns i Sverige av klimatskäl och osäkerhet om politiska åtgärder som gör det osäkert tror jag inte att utländskt kapital är intresserad av markköp på landsbygden i Sverige, även om det skulle bli tillåtet för bolag eller utländska köpare att göra det i större utsträckning än de gör idag.

Användarvisningsbild

Re: Utredning om enskilda ska få äga skog

Sweden-viking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#400856 Skogsvårdsstyrelsen och Naturvårdsverket har, sedan att antal år sedan, börjat lägga sig i den parlamentariska demokratins opinionsbildning genom att göra det till sin huvudsakliga uppgift att motarbeta Sveriges Grundlagar och riksdagens socialkonservativa partialternativ. Det gör man dessutom på ett ofta ohederligt och t o m rent antidemokratiskt sätt med bristande opartiskhet och vänstervridning.

Staten med Skogsvårdsstyrelsen och Naturvårdsverket finanserar till exempel Naturskyddsförening i deras attacker med vulgäranklagelser mot skogsbruket om att indirekt uppmana till likvärdigt civil olydnad och anarki genom att anmäla och överklaga skogsägarnas brukningsrätt av den egna odlade skogen.

Skogsvårdsstyrelsen och Naturvårdsverket är inte den oberoende myndighet man utger sig för att vara, utan ägnar sig i stället åt politisk aktivism långt ut på vänsterkanten. Denna vänstervridning har blivit värre på senare tid, mot bakgrund av det anses det problematiskt att organisationen regelmässigt anförtros utbildningsuppdrag åt utredningar och andra samhällsaktörer som skall eller bör vara politiskt neutrala.
Skogsvårdsstyrelsen och Naturvårdsverket anklagas för att vara naiva när dessa okritiskt köper Naturskyddsförenings falska nidbilder av Sveriges skogsägare och inte ser den enorma klimatförbättring som Sveriges framförallt privata skogsägare står för och den samhälls nytta man gör med att bruka skogen som skapar arbetstillfällen och inkomster till den välfärd vi har byggt upp.

De flesta skogsägare menar idag att Skogsvårdsstyrelsen och Naturvårdsverket dragits med i denna vänstertrend och därför har förverkat sin rätt att kalla sig “oberoende expert” eller att verka som sådan myndighet. Skogsvårdsstyrelsen och Naturvårdsverket har idag så mycket åsikter som sträcker sig långt utanför det som kan anses relevanta för statens uppdrag att bevaka, informera, förbättra landsbygdens villkor och skogsbrukets villkor.
Då många av de nyanställda inom myndigheterna "inget begrip" om skogsbruk och dess produktion, då man aldrig varit ute i verkligheten.

Det värsta är att vänsteraktivister som Naturskyddsföreningen och Skydda skogen sitter på ett enormt åsiktsregister numera om våra privata skogar enbart för att sabotera som borde vara olagligt.

Avatar Fallback

Re: Utredning om enskilda ska få äga skog

phh  
#400875 Delar helt Vikings uppfattning om att myndighetspersoner i ledande ställning anser de har rätt att lägga politiska aspekter på ditt uppdrag. Se bara på på Polismyndighetens chef som anser sig vilja vara chef enbart om vissa politiker styr och inte andra. Det ifrågasätts av många men inte när Naturvårdsverket mfl för sina politiska kampanjer. Det krävs tydligare regler och direktiv från lagstiftaren om regler om opinionsbildning från myndigheter och att exempelvis personalrekrytering ska ske genom oberoende myndighet eller särskild myndighet för det ändamålet.

Användarvisningsbild

Re: Utredning om enskilda ska få äga skog

Sweden-viking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#401112 Äganderätten måste även gälla för skogsägare

http://vlt.se/asikt/debatt/1.4107831-ag ... skogsagare

I VLT (25/7) har Sverre Royen Linton en intressant debattartikel om den privata äganderätten, framför allt mot bakgrund av ett utspel av förre ordföranden i översynen av skogsvårdslagen. Hon tycker att privata inte borde få äga skog och ennes uppfattning påhejades livligt från miljö-organisationer och även Miljöpartiets talesman i miljöfrågor.

Visserligen bytte landsbygdsministern ut henne, men det inträffade visar att det finns ett hot mot privat ägande i Sverige. Jag delar Royen Lintons uppfattning att det behövs ett uppvaknande för försvaret av det privata skogsägandet. Jag saknar engagemanget från skogsägarrörelsen.
Skogen har i långa tider varit Sveriges viktigaste exportnäring och har stor betydelse vid övergången från ett fossilt till ett biobaserat samhälle.
Intresset har också ökat för skogens miljövärden och i nuvarande skogsvårdslag jämställs produktions- och miljömål. Nu diskuteras behovet av en ny skogsvårdslag. Debatten förs konstigt nog mest på tidningarnas kultursidor och där får man intrycket att debattörerna närmast betraktar skogen som allmän egendom, där någon annan skall bestämma hur den enskilde skogsägaren skall bruka sin skog.
Äganderätten är skyddad i svensk grundlag och skogsägarna har att rätta sig efter gällande skogsvårdslag och föreskrifter. Undersökningar visar att de allra flesta skogsägare klart uppfyller lagens krav både i fråga om skötselåtgärder och i miljöhänseende.
Uppfattningen om hur skog ska skötas har ändrats många gånger under årens lopp. Det är olyckligt då skogen är en näring där det behövs långsiktigt tänkande. På 50-talet gällde hormoslyrbesprutning, björken skulle utrotas.
På 60-talet föreslogs utdikning av alla gamla slåtterängar och mossar, som ej självföryngrats och 1983 föreslog en statlig utredning tvångsavverkning av gammal skog. Ett markant skogsägaruppror stoppade förslaget.
Då det i nuvarande skogsvårdslag medges en viss frihet att sköta sin skog, har vi fått det mosaiklandskap som alla säger sig slå vakt om. Olika skogsägare har med olika metoder brukat sin skog och genom att man, inom lagens ram, vidtagit olika åtgärder har vi fått variationer i landskapet.
Nu diskuteras behovet av mera detaljstyrning. Det enda det skulle åstadkomma vore en likriktning som ingen – varken samhälle, skogsägare eller fritidsfolk – vore betjänta av.
Skogen är inget museum utan den är till för att brukas och detta blir ännu viktigare om vi skall klara energiomställningen.
Vad som behövs är inte mera detaljregler och pekpinnar. Skogsstyrelsen borde satsa mera på rådgivning och diskutera olika brukningsalternativ.
Det finns en osäkerhet hos många skogsägare om vad man får eller inte får göra i skogen och detta lägger en hämsko på en positiv utveckling i en framtidsnäring. Satsa resurser på detta i stället för att byråkratiskt uppfostra skogsägarna.

Användarvisningsbild

Re: Utredning om enskilda ska få äga skog

Sweden-viking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#401238 Robert Larsson, drivande regionchef på LRF i Västra Sverige gör denna mycket oroväckande analys i ett Facebooksinlägg;

"Robert Larsson Med tanke på att Riberdahl ifjol, på regeringens uppdrag, höstas kom fram till att dåvarande rättsordning kring beslut om jakt på rovdjur inte stred mot Århuskonventionen men ändå föreslog regeringen att besluten ska vara överklagningsbara till domstol börjar man ju fundera på vad som ska komma nu från ministärens favoritutredare med tanke på texten i direktivet till denna utredning om skogsvårdslagen:

"Identifiera behov av att tydliggöra bestämmelserna om överklagande av beslut i skogsvårdslagen (1979:429) med anledning av FN:s konvention om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor (Århuskonventionen)"

Och detta trots att man också i direktivet konstaterar:

"Europeiska unionen och dess medlemsstater är parter till konventionen. Det saknas en övergripande EU-lagstiftning som genomför konventionens bestämmelser om tillgång till rättslig prövning. Det förslag till EU-direktiv om tillgång till rättslig prövning som presenterades 2003 har ännu inte lett till att någon unionsrättsakt antagits. Arbetet med att anta ett EU-direktiv om tillgång till rättslig prövning är dock inte avslutat.Tillämpningen av artikel 9.3 i Århuskonventionen har prövats av EU-domstolen i bl.a. mål nr C-240/09. Domstolen har funnit att artikel 9.3 inte har direkt effekt"

Avser Sverige som ett av EUs största skogsländer att nu springa före igen och ge allmänheten talerätt innan skogsbruksåtgärder?"

Användarvisningsbild

Re: Utredning om enskilda ska få äga skog

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#401243 Mycket illavarslande minst sagt. Skogsägarnas friheten försvinner allt mer och skyldigheterna ökar i motsvarande grad. :evil:

Avatar Fallback

Re: Utredning om enskilda ska få äga skog

Bosse1  
#401814 Lite kommentarer.

http://www.dagensjuridik.se/2016/07/hon ... fortroende

Användarvisningsbild

Re: Utredning om enskilda ska få äga skog

hlb  
#401875 Samma girighet för 35 år sedan. Kolla frisyrerna.

Avatar Fallback

Re: Utredning om enskilda ska få äga skog

isteskog  
#401878 Det minns man :grin: Protestresor till Sundsvall, Falun och Stöckhölm ...... hoppa Svante skanderade vi :lol:

Användarvisningsbild

Re: Utredning om enskilda ska få äga skog

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#402752 Privata skogsägare ut från skogen? http://www.skogen.se/nyheter/privata-sk ... -ur-skogen
/Niklas

Annons:
Farma, ny skotare 2023
Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).