Dags för en ny skogspolitik

 Svara  3 inlägg  2222 visn.  1 följer
Användarvisningsbild

Dags för en ny skogspolitik

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#276243 Dags för en ny skogspolitik(Sveriges Naturskyddsförening)
7 april 2014ArtikelSkog och naturvård


Dagens skogspolitik utformades i början av 1990-talet. På 20 år har mycket hänt som ändrat förutsättningarna för hur skogen kan och ska användas. Skogspolitiken har inte hängt med i förändringarna. Den har blivit omodern. De redan beslutade politiska miljömål som handlar om skog, kommer inte att vara möjliga att nå med dagens skogspolitik. Och de framtida miljöutmaningar som samhället – och skogen – står inför, är fortfarande olösta.

All miljöpåverkan har ett pris. Men vem ska betala? Vår generation, eller framtida? Gammelskogens ovanliga arter som trängs undan? Markägare eller skattebetalare? Nu vänder vi på alla stenar och ger förslag på hur en ny skogspolitik bör se ut för att möta framtidens utmaningar, en skogspolitik som tar hänsyn till skogens alla värden.

I en ny rapport presenterar vi därför ett förslag till en ny skogspolitik med de förändringar som vi anser att behöver göras i lagar och regler för att skogsbruket ska kunna bedrivas hållbart.

Sammanfattning av de viktigaste delarna i vårt förslag:

• Låt skogen vara en grund för det framtida hållbara samhället.

• Värna skogens värden för alla medborgare inklusive lokalbefolkning och vårt urfolk samerna.

• Ta tillvara skogens alla ekosystemtjänster och bevara den biologiska mångfalden som är en grund för alla de värden som skogen ger.

• Gör det möjligt för fler att försörja sig på skogen: Ge förutsättningar för nya jobb inom till exempel upplevelseturism.

• Förstärk minimikraven på hur skogsbruket ska bedrivas för en bättre hänsyn till människa och natur.

• Förbättra möjligheterna för markägarna att bedriva till hyggesfritt skogsbruk med skonsammare metoder.

• Förstärk skogens roll i arbete för att motverka klimatförändringarna.

• Lägg lagstiftningen för skogen under miljöbalken, som styr annan markanvändning. Det ger ett helhetsgrepp om hur naturens resurser bäst ska tas tillvara.

Halva Sverige, hela folket
Halva Sverige är täckt av skog och hur ur den hanteras berör hela svenska folket. Trots att det står i lagen att skogen är en nationell tillgång, styrs i praktiken skogens skötsel av några få stora skogsbolag som omsätter hundratals miljarder kronor. 
Många skogsägare har ett djupt engagemang för skogen och allt som lever i den och vill bedriva ett mer varsamt skogsbruk med större hänsyn till skogens andra värden. Vi tycker att det ska vara ”lätt att göra rätt” och att lagen måste bli tydligare och bättre. Både för markägarnas skull och för alla som älskar skogen, men inte äger den.

En skog under påverkan
Skogslandskapet har förändrats på ett genomgripande sätt under de senaste decennierna. Idag finns inte mycket kvar av riktigt gammal skog som aldrig kalhuggits, ändå avverkas det i den lilla del av sådan skog som finns kvar. Den största delenDagens skogbruk bedrivs i princip alltid på samma sätt: genom att kalhugga och sedan plantera träd av en och samma art.
Det är med dagens dominerande brukningsmetoder och regler är det inte möjligt att nå det skogspolitiska målet ”Levande skogar”. Naturskog fortsätter att avverkas och arter som lever i gammelskogar får allt svårare att klara sig.
Skogens värden för hälsa, friluftliv, upplevelser och turism är underordnade skogsbrukets behov. Det vill vi ändra på och vi gör det nu, för första gången, genom att paragraf för paragraf visa att det är möjligt att genomföra.

En modern politik som grundar sig på ekologisk kunskap
Skogens ekosystem förser oss en rad ekologiska tjänster som är viktiga för luft, vatten och klimat. De ger oss trä och papper, men skogen betyder också mycket för att vi ska må bra, för avkoppling, friluftsliv och naturturism. Skogens träd lever och samspelar i komplicerade samspel med tusentals svampar, mossor, fåglar, insekter och allt annat levande som brukar sammanfattas i begreppet ”biologisk mångfald”.
Dagens skogspolitik fastställdes för tjugo år sedan. Sedan dess har mycket kunskap tillkommit, både om samspelet mellan skogens olika arter, klimatpåverkan och skogsbruksmetoder, men politiken har inte alltid hängt med.
Naturskyddsföreningen har varit pådrivande bakom en lång rad viktiga miljösegrar. Under 1990-talet krävde vi stopp för klorblekt papper som orsakade döda och missbildade fiskar utanför pappersbruken. Fört protesterade industrin och sa att en förändring var omöjlig och skulle ta mycket lång tid, men när opinionen blev tillräckligt stark gick förändringen väldigt snabbt. Envis debatt och många protester ledde till att hormoslyr och hyggesplöjning i skogen förbjöds. Nu kräver vi en helt ny skogspolitik.Vi tror att tiden är mogen.
Många andra exempel visar att det är möjligt att kombinera tuffa miljökrav med krav på lönsamhet och arbetstillfällen. Jobb och miljö är inga motsatser.

När blir vi nöjda?
Vid en internationell naturvårdskonferens i Nagoya 2010 antog länderna, däribland Sverige, ett politiskt bindande avtal som bland annat innebär att minst 17 procent av land- och sötvattensytan skall bevaras, särskilt områden som är viktiga för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Det är, bland annat, den skog där skogsbruk bedrivs, den mark som klassas som produktiv skogsmark. Där de flesta av landets hotade och nära hotade arter lever.
I Sverige har idag bara cirka 4 procent av den produktiva skogen ett långsiktigt och kvalitetssäkrat skydd i form av reservat, nationalparker och biotopskydd.
Ytterligare cirka 5 procent av skogsmarken är undantaget från skogsbruk genom frivilliga skydd, men om sådan skog, till exempel, byter markägare, finns ingen garanti för att den nya ägaren behåller skyddet. I en ny och modern skogspolitik måste det frivilliga skyddet garanteras långsiktighet om det ska kunna räknas in i måluppfyllelse av såväl Nagoya åtagandet och Sveriges miljökvalitetsmål som rör skogen. Idag finns det även brister i kunskap om var de frivilliga avsättningarna finns och vilken kvalitet de har. Även dessa brister måste rättas till.
Naturskyddsföreningen vill att ungefär 20 procent, en femtedel av den produktiva skogsmarken i Sverige, ska har ett långsiktigt skydd. Mycket återstår att göra för att säkerställa skyddet av den produktiva skogen. När det gäller de övriga 80 procenten av skogsmarken som ska brukas så behöver reglerna för hur skogen sköts och avverkas skärpas.
Vårt förslag på en modern och ny skogspolitik fokuserar främst på denna del av skogsmarken. Vi ger ett förslag med helhetsperspektiv på landskapet, där alla värden ska gynnas. Inte bara virkesproduktionen.

Äga och förvalta med frihet och ansvar
Hälften av skogen i Sverige ägs av enskilda personer. En fjärdedel av skogen ägs av privata aktiebolag, resten av staten och andra privata eller allmänna ägare. Äganderätten är en viktig rättighet som är skyddad i grundlagen, och frihet under ansvar är ett en devis i dagens skogspolitik som ofta används ofta i diskussionen om hur skogen ska skötas.
Vi menar att äganderätten ska respekteras, men att denna måste hålla sig inom ramarna för vad lagen kräver. Vi menar också att det går att komma långt med frivillighet i skogsbruket, men då måste lagen skärpas och bli tydligare så att alla markägare vet vad som minst förväntas av dem för att Sverige ska kunna nå sina samhällsmål.
I vårt nya skogspolitiska förslag finns nya och skärpta regler för den hänsyn som måste tas för att skogsbruket ska kunna anses vara lagligt. vi anser att alla markägare ska ta. I vårt nya skogspolitiska förslag finns nya och skärpta regler för den hänsyn som måste tas för att skogsbruket ska kunna anses vara lagligt.
Vi tycker att det ska vara obligatoriskt att göra en skogsbruksplan för varje fastighet för att ge samhället en helhetsbild över landskapets olika värden för djur, natur och människa. Vi har formulerat nya minimikrav som vi anser att ska gälla när markägaren bedriver skogsbruk.

Vi föreslår att:

• Minimikraven ska bli tydligare för vilken naturvårdshänsyn som ska gälla i skogsbruket. 
• Lagens krav om hänsyn ska vara lätta att förstå och följa, och därmed rättsäkra.

• Den som bryter mot lagen ska, till skillnad mot idag, kunna bötfällas.

• Minst tio evighetsträd per hektar ska sparas, d.v.s. träd som för stå kvar för all framtid.

• Död ved ska lämnas vid avverkning för att gynna skogens biologiska mångfald.

• Lagkraven skärps på bättre, skyddande kantzoner mot vatten.

• Krav på att allvarliga körskador ska förebyggas, hindras eller motverkas.

Skogen betyder mycket för många
Skogen betyder så mycket för så många människor som inte äger mark. De flesta har en skog som de ändå kallar sin egen. Skogen lever i konst, poesi, musik och sagor. Den är en del av den kultur som tillhör oss alla.
Det finns gott om forskning som visar att vi mår bra av att vara i och uppleva skogen. Men även om skogens sociala värden finns nämnda i lag och politik, har de i praktiken inte fått mycket utrymme i praktiken. Det saknas kunskap om vilka skogar som är viktigast för människor och hur de används, det som sammanfattande brukar kallas skogens sociala värden, värden som vi anser att en modern och framåtsyftande skogspolitik ska omfatta.

Skogen nära tätorter
Skogarna nära tätorter har flest besökare och där leker flest barn. Där är det särskilt viktigt att undvika hyggen och, framför allt, att lyfta fram och vårda natur- och kulturmiljövärden.
Vi vill att lagens regler om avverkningar kompletteras så att de blir mycket tydligare och i större utsträckning även handlar om att tillvarata natur- och kulturmiljövårdens intressen, inklusive friluftsliv. Vårt förslag till ny skogspolitik kan inspirera markägare att välja skötselmetoder utan hyggen och få större möjligheter att utveckla och dra nytta av andra värden i skogen än bara virkesproduktion.
Vi anser om skogsbruk bedrivs i tätortsnära skog, ska det göras med metoder som bevarar och utvecklar skogens betydelse för människors upplevelser och aktiviteter. Det kan till exempel innebära att man sköter skogen så att den innehåller många olika skogsmiljöer med flera sorters träd i olika åldrar.

Skogens myllrande liv av växter, djur och människor
Politiken beslutas av politiker som välj av oss. Men eftersom skogen i grunden består av fiffiga och komplicerade, delvis ännu outforskade, samspel i myllrande ekosystem, måste det vara detta skogens liv som sätter ramarna för politiken. Skogspolitiken ska ta tillvara skogens alla värden och blicka framåt och möta de utmaningar som samhället och naturen står inför

//Sveriges Naturskyddsförening


http://www.naturskyddsforeningen.se/sit ... gLITEN.pdf

http://www.naturskyddsforeningen.se/sit ... orslag.pdf

20140410 Dags för en ny skogspolitik - Kopia.docxSenast redigerad av Sweden-viking lör 12 apr 2014, 11:38, redigerad totalt 3 gånger.

   TS
Haglöfs
Användarvisningsbild

Re: Dags för en ny skogspolitik

 
#276246 viewtopic.php?p=275517#p275517

Här är LRF:s svar på artikeln:
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/st ... 456666.svd

Användarvisningsbild

Re: Dags för en ny skogspolitik

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#277208 SNF:s slutreplik http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/st ... 477950.svd

Vi menar att det är absolut nödvändigt att det finns skog i alla åldrar, jämnt fördelade över skogslandskapet och i olika åldersklasser för att uppnå en god hushållning av virkesförrådet. Skogen och dess virkesförråd är en viktig resurs för hela samhället. Hushållning och långsiktighet är därför mycket angeläget. I dag är dock majoriteten av landets skogar inte mogen för avverkning. Detta medför att biologiskt mycket värdefulla naturskogar huggs för att tillfredsställa Sveriges skogsindustri i väntan på att ungskogen växer till sig.

Detta hårda tryck på de sista gammelskogarna vill vi undvika i framtiden. En större andel äldre skog innebär en större virkesvolym, något som på sikt gynnar skogsbruket. I synnerhet då avverkningarna nu börjar närma sig tillväxten i skogen.

Vårt skogspolitiska förslag står på två ben: skydd från skogsbruk i värdefulla områden och hållbart brukande. De områden som undantas skogsbruket måste ha hög kvalitet, vara långsiktigt säkrade och transparenta så att såväl myndigheter som allmänhet vet var de finns. Att långsiktigt bevara skogar är fullständigt nödvändigt för den biologiska mångfalden, eftersom skogens många hotade arter inte så lättvindigt flyttar runt i landskapet som LRF tycks tro. Men det räcker inte. I de brukade skogarna måste nu ett nytt hållbart skogsbruk utvecklas. Detta är den centrala ambitionen i vårt förslag.

Skogsbruket måste anpassas till ekosystemets ramar för långsiktig produktion. Vårt förslag har som en utgångspunkt att skogens alla ekosystemtjänster, där råvaran endast utgör en, ska bibehållas. Detta kräver, bland annat, en helhetssyn på skogslandskapet, inklusive dess biologiska mångfald och värde för människans välbefinnande.

Som LRF påpekar så anser vi att skogens roll i klimatsammanhang är viktig. Trä kan på många områden ersätta fossila material och bränslen och därmed bidra till klimatarbetet. Men skogen utgör också ett lager för kol som finns bundet i stora mängder i träden, men ännu mer i marken. Ju äldre skogen är, desto mer kol finns bundet.

Avverkning av skogar innebär ett direkt utsläpp av kol i form av växthusgaser vilket tar decennier för den uppväxande skogen att utjämna. Dessvärre ligger den svenska skogsindustrins fokus idag på produktion av kortlivade produkter som papper och kartong, material med korta livslängder vilket ger snara utsläpp av det kol som tidigare var bundet i träden. För att skogen ska räcka till allt och på bästa sätt bidra till klimatarbetet, krävs således en minskad resursförbrukning och ökad hushållning och effektivisering där långlivade produkter prioriteras tillsammans med de som direkt ersätter fossila material.

Vi är helt överens med LRF att människans behov av skog är viktigt, det har vi påtalat i många år. Skogens värde för människan ska sättas i centrum tillsammans med skogens värde för biologisk mångfald, kulturmiljöer och virkesproduktion. Vårt skogspolitiska förslag balanserar skogens alla värden, och vi menar att en ny skogspolitik är nödvändig för att skogens samlade värden ska kunna bevaras.

KARIN ÅSTRÖM

vice ordförande Naturskyddsföreningen

MALIN SAHLIN

sakkunnig skogsfrågor Naturskyddsföreningen

/Niklas

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).
Liknande Trådar
TitelStatistikSenaste svaret
Centerns skogspolitik av Niking - lör 23 aug 2014, 15:25
i Skogsnyheter
6 svar
2706 läst
av ryared     
tor 28 aug 2014, 19:15
Finland stöper om sin skogspolitik av Niking - lör 28 feb 2015, 00:00
i Skogsnyheter
7 svar
2697 läst
av brassel     
mån 02 mar 2015, 11:27
MP: Vi behöver en ny skogspolitik av Niking - sön 23 aug 2015, 02:38
i Skogsnyheter
12 svar
4145 läst
av BjörkenPer     
lör 17 okt 2015, 09:14
SD: Utforma en skogsägarvänlig skogspolitik av Niking - tis 06 sep 2016, 00:33
i Skogsnyheter

123
31 svar
4794 läst
av Niking     
tor 08 sep 2016, 00:44
Lär av Norges och Finlands skogspolitik av Skogsvaktaren - fre 17 mar 2017, 17:38
i Skogsnyheter
2 svar
1132 läst
av Orsa     
fre 17 mar 2017, 18:17