Skotare

bygga ett dunderbygge

13 inlägg 9068 visningar 2 följer Svara, dela mm...   
Avatar Fallback

bygga ett dunderbygge

mzon  
#23977 Någon som har erfarenhet av att bygga ett dunderbygge?
Går det att regga den som traktor?. ska användas för
att flytta min timberjack 1110 (risskotare).


/magnus   TS
Avatar Fallback

Re: bygga ett dunderbygge

nutte  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#23992
mzon skrev:Någon som har erfarenhet av att bygga ett dunderbygge?
Går det att regga den som traktor?. ska användas för
att flytta min timberjack 1110 (risskotare).


/magnusSom det kom fram på en annan tråd här så får man ju inte flytta gods (skogsmaskiner) med traktor, antar att det är lika med ett traktor reggat dunderbygge?

Avatar Fallback
nutte  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#23994 http://www.skogsforum.se/viewtopic.php?t=2147

Användarvisningsbild
Henrik K  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#23998 Jo han får flytta med traktor men den ska va vägreggad. alltså inte jordbruks reggad. det är 2 olika klasser.

Avatar Fallback
nutte  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#23999
Henrik K skrev:Jo han får flytta med traktor men den ska va vägreggad. alltså inte jordbruks reggad. det är 2 olika klasser.Vet du va skillnaden är?

Användarvisningsbild
Henrik K  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#24002
nutte skrev:
Henrik K skrev:Jo han får flytta med traktor men den ska va vägreggad. alltså inte jordbruks reggad. det är 2 olika klasser.Vet du va skillnaden är?


Klassindelning av traktorer

Traktor är ett motordrivet fordon med minst två hjulaxlar som är inrättat huvudsakligen för att dra annat fordon eller arbetsredskap och som är konstruerat för en hastighet av högst 30 km/tim och endast med svårighet kan ändras till högre hastighet. En traktor får vara inrättad för transport av gods och för befordran av passagerare (3 § FK).

Att en traktor skall ha minst två axlar, gäller fr.o.m. den 1 januari 1993. Traktor med en axel som har registrerats dessförinnan kan dock kvarstå som traktor.

Traktorer delas in i två skatteklasser: klass I (trafiktraktorer) och klass II (jordbrukstraktorer) enligt 20 § FSL. Beteckningen jordbrukstraktor har alltså samma betydelse som beteckningen traktor klass II. Nedan används i regel "traktor klass I" och "traktor klass II" även om "trafiktraktor" respektive "jordbrukstraktor" används iförfattning.

Vilken klass en traktor skall tillhöra beror på tjänstevikten och användningssättet eller om traktorn är en ombyggd bil eller en s.k. terminaltraktor.

En sammanställning av reglerna för klassning av traktor finns i bilaga 1.

2.1 Traktor klass I (trafiktraktor)

En traktor skall tillhöra klass I (21 § FSL) om den

a) har en tjänstevikt över 2 000 kg och används för transport på väg som inte är enskild om inte annat sägs i avsnitt 2.3.

b) är en till traktor ombyggd bil (s.k. epatraktor eller A- traktor).

c) är särskilt konstruerad för att användas för på- och avlastning av påhängsvagnar inom hamn- eller terminalområden eller andra liknande områden ( s. k. terminaltraktor).

Rekommendationer:

Med transport avses här alla slags transporter oavsett om det som transporteras är gods, per- soner eller något annat. Avgörande är om något transporteras. Gods lastas i regel på en släpvagn som är kopplad till traktorn. Men som transport bör också räknas om ett efterfordon dras av traktorn (t.ex. grävmaskin på egna hjul, karusellvagn, varuvagn, bostadsvagn, kompressor).

Enligt 4 § BRK är väg

1. sådan väg, gata, torg och annan led eller plats som allmänt används för trafik med motorfordon,

2. led som är anordnad för cykeltrafik,

3. gång- eller ridbana invid led eller plats som avses under 1 eller 2.

Rekommendationer:

Med väg som inte är enskild bör avses allmän väg, gata eller annan allmän plats som är upplåten för allmän samfärdsel (se specialmotiveringen till 11 a § VSL i Vägtrafikskatteutredningens betänkande, Ds Fi 1985:8, Beskattningen av traktorer).

Med "allmän väg" avses i dessa rekommendationer väg som inte är enskild.

2.2 Till traktor ombyggd bil

Bil som har byggts om till traktor (s.k. epatraktor eller A-traktor) skall tillhöra klass I oberoende av tjänstevikten och användningssättet. En sådan traktor skall alltså tillhöra klass I även om den inte används på allmän väg.

Undantagen i 22 § andra stycket FSL om transporter i lantbruk, skogsbruk etc. och om vissa begränsade transporter är inte tillämpliga på traktorer som är ombyggda bilar eller s.k. terminaltraktorer.

2.3 Traktor klass II (jordbrukstraktor)

En traktor som inte är en ombyggd bil räknas till klass II (22 § jämförd med 21 § FSL)

a) om traktorn har en tjänstevikt av högst 2 000 kg

b) om traktorn inte alls används på allmän väg

c) om traktorn används på allmän väg uteslutande eller så gott som uteslutande för transport av produkter från eller för- nödenheter för

lantbruk
skogsbruk (i fråga om skogsbruk får dock lasten sammanlagt inte överstiga 15 ton)
yrkesmässig växtodling eller
yrkesmässigt fiske eller
d) om traktorn på allmän väg används endast för transporter som är begränsade till

transport av endast traktorn med förare
transport av gods vid passage över vägen
transport av gods som är lastat på traktorn
transport vid färd till eller från arbetsplats, försäljningsställe eller dylikt
* av redskap som skall drivas med traktorn eller
* av sådant gods som behövs för driften av traktorn eller redskapet eller
* av sådant gods som behövs för föraren.
2.3.1 Så gott som uteslutande

"Så gott som uteslutande" avser traktor som normalt används i lantbruk, skogsbruk etc. (22 § andra stycket 1 FSL) och bara i ringa omfattning används för andra transporter på allmän väg. En användning som utgör högst 10 % av den totala körtiden kan anses som ringa enligt departementschefens uttalande i proposition 1986/87:50.

Rekommendationer:

I den totala körtiden bör räknas in användning både på väg och utanför väg samt både transportarbete och annan användning.

2.3.2 Produkter från lantbruk, skogsbruk, yrkesmässig växtodling eller yrkesmässigt fiske

Rekommendationer:

Till produkter från lantbruk, skogsbruk, yrkesmässig växtodling eller yrkesmässigt fiske enligt 22 § andra stycket 1 FSL bör räknas bl.a. mjölk, djur, spannmål, potatis, betor, hö, halm, timmer, ved, grönsaker, frukt, bär, plantskoleplantor, frö och fiskefångst.

Till lantbruk bör räknas uppfödning och skötsel av nötkreatur, hästar, svin, får, fjäderfä och andra husdjur för slakt och avel och för produktion av mjölk och ägg; här ingår även uppfödning och skötsel av ridoch tävlingshästar. Till lantbruk bör också kunna räknas renskötsel och pälsdjursskötsel.

Produkterna får inte vara bearbetade i större utsträckning än som normalt sker på fältet eller i skogen, ombord på fartyget eller i växthuset eller plantskolan. Varor som har framställts genom industriell bearbetning av produkterna bör inte anses som produkter från lantbruk, skogsbruk, yrkesmässig växtodling eller yrkesmässigt fiske. Detsamma gäller avfall från sådan bearbetning. Med produkter från lantbruk, skogsbruk etc. anses alltså inte köttvaror, djupfryst fisk, konserver, mjöl, socker, sågade bräder eller sågspån.

2.3.3 Förnödenheter för lantbruk, skogsbruk, yrkesmässig växtodling eller yrkesmässigt fiske

Rekommendationer:

Till förnödenheter för lantbruk, skogsbruk, yrkesmässig växtodling eller yrkesmässigt fiske enligt 22 § andra stycket 1 FSL bör räknas bl.a. utsäde, plantor, foder, gödsel, byggnadsmaterial för erforderliga byggnader på ett lantbruk, grus för skogsbilvägar och fiskeredskap.

Till förnödenheter för lantbruk, skogsbruk, yrkesmässig växtodling eller yrkesmässigt fiske bör inte räknas motorredskap, t.ex. grävmaskin för skogsdikning eller maskin för lastning av kalk.

2.3.4 Produkter, förnödenheter - annat gods

Rekommendationer:

Samma slags gods kan ibland anses som produkter från eller förnödenheter för lantbruk, skogsbruk yrkesmässig växtodling eller yrkesmässigt fiske och ibland som annat gods. Avgörande bör vara utgångspunkten eller målet för transporten. För att en traktor skall få användas i klass II för transport av sådana produkter eller förnödenheter bör därför krävas att produkterna transporteras från och förnödenheterna till lantbruket, skogsbruket, handelsträdgården, plantskolan eller fiskefartyget.

Exempelvis bör en transport av kvävegödselmedel från en järnvägsstation till en lagerbyggnad be- lägen i anslutning till stationen inte anses som en transport till lantbruk. Inte heller bör en transport med en traktor på allmän väg av timmer eller ved anses som en transport från skogsbruket om transporten inte sker från skogen utan från en avlastningsplats för något annat transportmedel, t.ex. från en järnvägsstation. Transport av potatis och frukt från ett lager till butiker bör inte heller anses som en transport från lantbruk.

Eftersom gödsel anses som en förnödenhet för lantbruk bör även slam kunna anses som sådan förnödenhet i det fall slammet transporteras till ett lantbruk för att spridas på åkrarna som jordförbättringsmedel. Transport av slam i annat fall, t.ex. från ett reningsverk till en slamtipp, bör däremot inte anses vara transport till lantbruk.

Kammarrätten i Jönköping har i ett mål om transport av slam till reningsverk och åkrar funnit att verksamhetens omfattning och inriktning var sådan att traktorerna skulle tillhöra klass I (dom 1990-09-25, mål nr 4963-1986).

2.3.5 Vissa begränsade transporter

Enligt 22 § andra stycket 2 FSL räknas en traktor till klass II om transporterna på allmän väg är begränsade till vissa slags transporter, se avsnitt 2.3 d).

2.3.5.1 Transport av endast traktorn med förare

Rekommendationer:

Med transport av endast en traktor med förare bör avses att traktorn framförs utan last, dvs. utan att något transporteras med traktorn och utan att passagerar medföljer. Som sådan transport bör också räknas om en traktor med släpvagn, som i regel används till att transportera last, körs med släpvagnen tom.

2.3.5.2 Transport av gods som är lastat på traktorn

Rekommendationer:

Med gods som är lastat på traktorn bör avses bl.a. gods i en grävskopa eller behållare (t.ex. sand i en sandspridare) som är monterad på traktorn.

Det förhållandet att det här endast gäller transport av gods som är lastat på traktorn innebär att gods som transporteras på annat sätt inte faller under detta undantag. Alltså kan gods som dras av traktorn (t.ex. maskiner eller redskap) eller gods, som är lastat på ett fordon som dras av traktorn (t.ex. sopor, snö eller sand) givetvis inte anses lastat på traktorn.

2.3.5.3 Befordran vid färd till eller från arbetsplats, försäljningsställe eller dylikt av visst gods

Enligt 22 § andra stycket 2 d FSL hänförs en traktor till klass II om den används på allmän väg endast för transporter som är begränsade till befordran vid färd till eller från arbetsplats, försäljningsställe eller dylikt av redskap som skall drivas med traktorn eller av sådant gods som behövs för driften av traktorn eller redskapet eller som behövs för dess förare. Godset kan vara lastat på en släpvagn som dras av traktorn.

I detta lagrum anges startplatsen eller målet för färden och de varuslag som transporten får omfatta.

Rekommendationer:

Med redskap som skall drivas med traktorn bör avses ett redskap som arbetar när det dras av traktorn eller på annat sätt kopplas till traktorn. Det kan gälla t.ex. ett brunnsborrningsaggregat som på egna hjul dras av en traktor och som på arbetsplatsen drivs med den motor som driver traktorn. Det kan också vara en kalkspridare som sprider kalk när den dras av traktorn.

Det förhållandet att transporten här bara avser ett redskap som skall drivas med traktorn innebär att transport av andra redskap inte faller under detta undantag. Ett redskap med egen drivanord- ning kan alltså inte transporteras med en traktor klass II med stöd av denna regel. Se även om transport i avsnitt 2.1.

Rekommendationer:

Med gods som behövs för driften av traktorn eller redskapet bör avses bl.a. drivmedel och reserv- delar.

Med gods som föraren behöver bör avses t.ex. en en personbil som tas med på en släpvagn och som traktorföraren skall använda för hemstransport. (Vägtrafikskatteutredningens betänkande, Ds Fi 1985:8, Beskattningen av traktorer m m).

Till gods som föraren behöver bör dock inte räknas motorredskap, t.ex. grävmaskin, som föraren skall använda på arbetsplatsen.

3 Tillfällig användning av traktor klass II som traktor klass I

En traktor som tillhör klass II får tillfälligt användas som en traktor klass I (23 § FSL). Den tillfälliga användningen kan vara högst 15 dagar. Den tillfälliga användningen skall anmälas till Vägverket innan användningen börjar (57 a § första stycket BRK).

Användarvisningsbild
Henrik K  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#24003 Så lite snabbt översatt:

Traktor Klass 1: Vägreggad, Skattepliktig. Här räkans A-Traktorn in ombydgda lastbilar/bilar, får transportera allt på väg mm.

Traktor klass 2: Jordbruks trakor, Ej skattepliktig. används i ringa omfattning på väg, får på väg transportera endast jord/skogsbruks produkter på.

Avatar Fallback
nutte  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#24010
Henrik K skrev:Så lite snabbt översatt:

Traktor Klass 1: Vägreggad, Skattepliktig. Här räkans A-Traktorn in ombydgda lastbilar/bilar, får transportera allt på väg mm.

Traktor klass 2: Jordbruks trakor, Ej skattepliktig. används i ringa omfattning på väg, får på väg transportera endast jord/skogsbruks produkter på.


Vet du isf om det går att regga om en klass 2 till klass 1?

Användarvisningsbild
Henrik K  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#24011
nutte skrev:
Henrik K skrev:Så lite snabbt översatt:

Traktor Klass 1: Vägreggad, Skattepliktig. Här räkans A-Traktorn in ombydgda lastbilar/bilar, får transportera allt på väg mm.

Traktor klass 2: Jordbruks trakor, Ej skattepliktig. används i ringa omfattning på väg, får på väg transportera endast jord/skogsbruks produkter på.


Vet du isf om det går att regga om en klass 2 till klass 1?


ja det tror jag inte ska va några problem.

Avatar Fallback
nutte  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#24013
Henrik K skrev:
nutte skrev:
Henrik K skrev:Så lite snabbt översatt:

Traktor Klass 1: Vägreggad, Skattepliktig. Här räkans A-Traktorn in ombydgda lastbilar/bilar, får transportera allt på väg mm.

Traktor klass 2: Jordbruks trakor, Ej skattepliktig. används i ringa omfattning på väg, får på väg transportera endast jord/skogsbruks produkter på.


Vet du isf om det går att regga om en klass 2 till klass 1?


ja det tror jag inte ska va några problem.


Vart hittar du alla regler?

Användarvisningsbild
Henrik K  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#24015
nutte skrev:
Henrik K skrev:
nutte skrev:
Henrik K skrev:Så lite snabbt översatt:

Traktor Klass 1: Vägreggad, Skattepliktig. Här räkans A-Traktorn in ombydgda lastbilar/bilar, får transportera allt på väg mm.

Traktor klass 2: Jordbruks trakor, Ej skattepliktig. används i ringa omfattning på väg, får på väg transportera endast jord/skogsbruks produkter på.


Vet du isf om det går att regga om en klass 2 till klass 1?


ja det tror jag inte ska va några problem.


Vart hittar du alla regler?


Googla, VV och i kväll skatteverket en del oxå.

Det står en hel del om det i länk nedan.

http://www.skatteverket.se/rattsinforma ... 01819.html

Behöver du exakt info om övergång från klass 2 till 1 så maila dom på VV.
För Trådstartaren om ombyggnad till Dunder och A-traktor så rekomenderar jag han å maila till VV.se å deras tekniska personal, eller ringa till SBP å deras tekniska personal.

Avatar Fallback

Re: bygga ett dunderbygge

Björne89  
#291749 Tjena så de går alltså att bygga/regga om en dunderbil till a-traktor? För att flytta ca 30 ton..

Mvh

Avatar Fallback

Re: bygga ett dunderbygge

gnisten83  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#292501 Vad jag förstått runt A traktorer som en lastbil skulle bli, får lastlådan vara Max 1m2 så de blir ett litet lastutrymme
Däremot får du ha vändskiva så du kan dra en trailer med maskinen på istället

Annons:
Eco Log skördaraggregat
Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).