Avverkning (slutavverkning)

Riktlinjer - artskydd – oroande exempel på bedömning

42 inlägg 15528 visningar 8 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Re: Riktlinjer - artskydd – oroande exempel på bedömning

POL hemmanet  
#408234 Lavskrikan är också den fågel som ökat mest av alla i Sverige och anses livskraftig.

Iggesund Forest BlueLine skördarsvärd, Norrländsk urkraft
Användarvisningsbild

Re: Riktlinjer - artskydd – oroande exempel på bedömning

Sweden-viking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#408264 Bra att du träder fram PO.
Vi måste ta kampen om vår ägande och brukande rätt.
Tyvärr har många av våra politiker och myndigheter tappat verklighetsperspektivet och sunt förnuft.
Dom ser inte till helheten utan ser bara enkelspårigt på sina egna politiska intressen som de fått lära sig på kurser..

Användarvisningsbild

Re: Riktlinjer - artskydd – oroande exempel på bedömning

Sweden-viking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#408337 Bestämmelsen i 7 kap 25 § miljöbalken anger att det vid prövning av frågor om skydd av områden ska ske en intresseavvägning där hänsyn tas även till enskilda intressen. Bestämmelsen är ett uttryck för den så kallade proportionalitetsprincipen.

Av bestämmelsen följer att en inskränkning i enskilds rätt att använda mark eller vatten inte får gå längre än som krävs för att syftet med dessa regler skall tillgodoses.

Men enligt regeringsformen, Europakonventionen samt Europadomstolens och inhemsk praxis måste också varje äganderättsinskränkning vara proportionerlig – med andra ord får en begränsning i äganderätten aldrig gå längre än vad som är nödvändigt och konsekvenserna för enskilda måste vara rimliga.

Det finns all anledning för Skogsstyrelsen, länsstyrelser och miljöaktivister runt om i landet att ställa sig motsvarande fråga när de stoppat skogsägarens bruknings och avverkningsrätt.

När det gäller individens fri- och rättigheter måste myndighetsutövningen också innefatta en proportionalitetsbedömning – slutresultatet för den enskilde måste helt enkelt bli rimligt.

Användarvisningsbild

Re: Riktlinjer - artskydd – oroande exempel på bedömning

POL hemmanet  
#408375 Ja du har helt rätt, men tyvärr brukar miljöaktivister inte bry sig om vad som är lagligt.

Jag kommer ihåg en tid då det hette SVS, alltså SkogsVårdsStyrelsen . På den tiden vårdades både miljön och skogsbrukarna, men V har uppenbart försvunnit. Vi vet nu vem SS försöker stjäla från. Låt oss få ett stopp på detta, innan 100 års miljöarbete av enskilda motiverade skogsägare blir ruinerat på några få år, i rädslan att annars få skogen konfiskerad.

Avatar Fallback

Re: Riktlinjer - artskydd – oroande exempel på bedömning

Bosse1  
#408384 Man följer visst regelboken till att skapa en rättshaverist och desperado.
Seriöst,vill "samhället" ha sådana traskandes i den stulna skogen...

Användarvisningsbild

Re: Riktlinjer - artskydd – oroande exempel på bedömning

DagL  
#408893 Avverkningsförbuden förefaller bygga på missvisande information om lavskrikorna. I beslutdokumentet markägarna tillställts står (citationstecken):
”Den planerade avverkningen ligger på gränsen av lavskrikans utbredningsområde.” ”Arten försvinner successivt framförallt i dess utbredningsgränser” Det har inte stöd att lavskrikan försvinner ”successivt” , det bästa och senaste vetenskapliga underlaget visar att den nationella förekomsten inte sjunker utan ökar http://daglindgren.upsc.se/Naturv/ArtLa ... tering.pdf ”Lavskrikan har dragit sig tillbaks drygt 10 mil under en period på 30 år i Hälsingland” Förekomsten av lavskrikor verkar inte minska i sydligaste delen av utbredningsområdet oberoende av hur stor del av Gävleborg som räknas in: http://daglindgren.upsc.se/Naturv/ArtLa ... Portal.pdf . Analyser med artportalen motsäger att lavskrika sedan sekelskiftet dragit sig mot norr i Gävleborgs län nära sydgränsen för utbredningsområdet. Varken förekomsten i Gävleborg län eller länets södra del har minskat jämfört med förekomsten i resten av riket, som ökat.
Därmed tycks det mig som det inte finns något skäl för något avverkningsförbud om man inte skall gå ned på vad som händer i geografiska områden som är mindre än kommuner.

   TS
Användarvisningsbild

Re: Riktlinjer - artskydd – oroande exempel på bedömning

DagL  
#408958 Varför har inte fler avverkningsförbud utfärdats åberopande artskyddsförordningen sedan lavskrikorna i Arbrå?
Regelverket sjösattes vid midsommar och implementerades omedelbart för nu nästan tre månader sedan med omfattande (28 ha) avverkninsgförbud i Arbrå. Sedan dess har jag bara märkt "orostecken", inte faktiska mer omfattande realiserade förbud. Fast enbart lavskrika i Gävleborg rimligen borde leda till att ca 10% av alla avverkningsanmälningar i Gävleborg resulterade i avverkningsförbud, eftersom Skogsstyrelsen har fastslagit att lavskrikan har dålig regional bevarandestatus i Gävleborg.
* En positiv tolkning vore att situationen för de svenska skogsarterna är oväntat, överraskande och mycket god, eftersom implementeringen artskyddsförordningen sedan riktlinjerna fastställdes endast resulterat i ett enda påtagligt förbud och detta riktats mot ett fall där det är milt sagt diskutabelt om arten i något avseende kan ses som hotad.
* En annan positiv tolkning är att de svenska skogsägarna är så lyhörda mot alla arternas krav, så det är bara för lavskrikorna, där implementeringen kom för markägarna så överraskande så de ännu inte hunnit anpassa sig, men nu gjort det, eftersom nya avverkningsförbud med liknande motiveringar inte verkar vara på gång.

Intressant att höra om deltagarna i debatten på skogsforum har andra tolkningar/förklaringar?

   TS
Användarvisningsbild

Re: Riktlinjer - artskydd – oroande exempel på bedömning

POL hemmanet  
#408971 Som Gunnar har påpekat, så kan det vara så att det bara blir förbud där miljöaktivister är aktiva. På Fångåsen har 2 personer från Bollnäs fågelklubb fångat in och ringmärkt lavskrikor för att sen följa dem under de sista 20 åren. De vill säkert följa dessa individer med så liten yttre störning som möjligt. Men det är inget jag är beredd att avstå en miljon för. Om samhället tycker att dessa individer inte ska störas så är det upp till det allmänna att stå för kostnaden, eller också får fågelklubben betala. Det skapar också en stor rättsosäkerhet om enskilda skogsägare ska stå för hela kostnaden, på de ställen där miljöaktivister råkar vara aktiva.

Användarvisningsbild

Re: Riktlinjer - artskydd – oroande exempel på bedömning

DagL  
#409004 Det kom hittills bara en alternativ förklaring:
POL hemmanet skrev: På Fångåsen har 2 personer från Bollnäs fågelklubb fångat in och ringmärkt lavskrikor för att sen följa dem under de sista 20 åren. De vill säkert följa dessa individer med så liten yttre störning som möjligt.Den lokala fågelklubben i Bollnäs bedriver studier av lavskrikans beteenden bl a i revir som kommer att störas av de berörda avverkningarna. Det är naturligt att fågelklubben inte gillar detta. Fågelklubben är en uppenbar part i ärendet vilket gör det viktigt att deras utsagor bygger på en granskbar dokumentation, och det är helt otillfredställande att Skogsstyrelsen inte granskat dokumentationen eller bilagt den eller refererat till ett dokument utan lättvindigt godtar parters troligen muntliga sammanfattningar.
I dokumentationen ingår en artikel av Zetterlund (200?) fåglar i X-län nr 3-05. Den är utförlig, huvudsakligen sakligt beskrivande. Det är några ornitologer som sedan 1992 ägnat sig åt ”ett område väster om Arbrå med Acktjärn som ungefärlig mittpunkt.” Den sista observation som nämns är våren 2005, för mer än 11 år sedan, och det står bara om några fågelindivider i några revir, så irrelevant för dagens beslut. Det står ”fler avverkningar i kärnområdet är på gång så jag…tar sats för en utförligare beskrivning längre fram”. Jag frågar mig varför denna aktuellare beskrivning inte ingår i beslutsdokumentationen, kanske den inte finns? I den mån den finns borde den tillföras materialet, har någon gjort detta i samband med det rättsliga förfarandet?
I ett yttrande av länsstyrelsen 160418 står: ”I området väster om Arbrå i närheten av Fångåsen har lavskrikereviren minskat från 21 revir på tidigt 1990-tal till dagens nivå på 9 revir. Ytterligare tre av de nio reviren påverkas sannolikt starkt negativt av de fyra aktuella avverkningsanmälningarna.” Det saknas referens. De undersökta reviren finns i ett område som är ungefär 50km2, 3 promille av Gävleborgs yta.
Skogsstyrelsen anser alltså det tillräckligt att ”Lokal” i ”lokal bevarandestatus” omfattar tre promille av Gävleborg och att det är säkerställt att minskningen inte är ett för skogsbruk irrelevant slumpfenomen. Hoppas det inte finns många som delar uppfattningen att lokal bevarandestatus kan räknas på så små områden och låga antal, jag gör det inte.
Senast redigerad av DagL sön 25 sep 2016, 20:13, redigerad totalt 1 gång.

   TS
Användarvisningsbild

Re: Riktlinjer - artskydd – oroande exempel på bedömning

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#409005 Man tar sig för pannan. Ska fågelklubbens hobbymässiga inventeringar verkligen anges vara viktigare än markägarens ekonomiska intressen? :shock: :evil:
/Niklas

Användarvisningsbild

Re: Riktlinjer - artskydd – oroande exempel på bedömning

DagL  
#410368 En intervju med en ansvarig på Skogsstyrelsen inför det vässade artskyddet http://www.lantbruk.com/skog/vassad-lag ... ring-arter sägs:
” Utgångspunkten för bedömningen av vilka arter som berörs av långtgående skydd styrs bland annat av … listan över rödlistade arter och de arter som har en negativ utveckling enligt svensk fågeltaxering. Lavskrikan står inte på rödlistan och har inte en negativ utveckling enligt svensk fågeltaxering http://daglindgren.upsc.se/Naturv/ArtLa ... tering.pdf .
”Genom rätt hänsyn kan skogsbrukarna förebygga så att man inte hamnar i lägen där förbud blir aktuellt”; ”betonar att Skogsstyrelsen arbetar för att kunna hjälpa till i det förebyggande arbetet”. Hur kom detta kom till uttryck i gentemot berörda markägare i Arbrå?
Det sägs också ”Fallet med lavskrikorna är ett exempel på där en hel avverkning kan vara en förbjuden åtgärd.”. Skogsstyrelsen var tidigt inne på avverkningsförbud för lavskrikor. Fast 2014, när intervjun gjordes, var den rödlistad och utvecklingen i fågeltaxeringen var inte så positiv. Vid förbudet i Arbrå 2016 valde Skogsstyrelsen att inte nämna den positiva utvecklingen i fågeltaxeringen och tyckte inte det spelade någon roll att den inte stod på rödlistan längre.
Jag har lagt till en förklaring vad som menas med rödlistad. Vart femte år publicerar Artdatabanken en genomgång av vilka arter som de klassificerar som rödlistade + några till (exempelvis de som tidigare varit rödlistade, men inte är det längre). Det kom alltså en rödlista 2010, där Lavskrika kategoriseras som "nära hotad" och en ny 2015 (som inte kan få med information efter 2014) där Lavskrika kategoriseras som "livskraftigt", dvs icke rödlistad. Detta var ett viktigt skäl att Skogsstyrelsen har satt igång processen att ta bort lavskrikan från "listan" eftersom "hotbilden" mot lavskrikan enligt objektiva kriterier avtagit.
Men beslutande tjänstehen på Skogsstyrelsen framför att det saknar betydelse vilka listor lavskrikan står på, det är deras bedömningar i de enstaka fallen som avgör. Det blir intressant att se hur stor vikt miljödomstolen fäster vid olika försök av myndigheterna att genom rangordningar och listning av arter försöka avväga skyddsbehovet. Skall man se till omfattningen av tillämpningar av artskyddförordningen hittills, är den i särklass högst prioriterade fågeln lavskrika, där skyddsbehovet förefaller enormt.
Senast redigerad av DagL sön 02 okt 2016, 10:40, redigerad totalt 1 gång.

   TS
Användarvisningsbild

Re: Riktlinjer - artskydd – oroande exempel på bedömning

POL hemmanet  
#410415 I fallet på Fångåsen förekom ingen diskussion om förebyggande hänsyn, vare sig före eller efter beslutet. Förbudet kom som en total överraskning både för oss skogsägare och tjänstemännen på Mellanskog. När Mellanskog försökte ordna ett möte med oss skogsägare och myndigheterna, så vägrade tjänstemännen på myndigheterna att komma.

Lite rörigt med olika listor, men som jag har förstått så är det enligt följande. Bilaga 1 till fågeldirektivet som jag antar är den som kallas rödlistan, där finns inte Lavskrikan med. I bilaga 4 till skogsvårdslagen står Lavskrikan med, men som livskraftig. I beslutet har skogsstyrelsen blandat ihop dessa och i regelverket för fågeldirektivet hänvisat till skogsvårdslagens bilaga 4. (Det är åtminstone hur jag har uppfattat det, LRF har i överklagan försökt klargöra detta för mark- och miljödomstolen.)

Skogsstyrelsen skickade i våras ut en remiss om ändringar, där de bland annat föreslog att Lavskrikan skulle tas bort även från bilaga 4 i skogsvårdslagen då den inte längre uppfyller kraven för att stå med. Jag vet inte om något beslut ännu har tagits i den frågan.

Användarvisningsbild

Re: Riktlinjer - artskydd – oroande exempel på bedömning

Sweden-viking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#410424 Tack för att du vågar ta debatten och ifrågasätta typ myndighetsmissbruket av rättshaverister inom myndigheter.

Detta är mycket viktig information till oss små privata näringsidkare inom de gröna näringarna som också är klimaträddare och skapar sysselsättning och välstånd åt samhället genom aktivt skogsbruk.
:YMHUG: :YMHUG:

Användarvisningsbild

Re: Riktlinjer - artskydd – oroande exempel på bedömning

DagL  
Användarvisningsbild

Re: Riktlinjer - artskydd – oroande exempel på bedömning

ananders  
#410855

Tycker Hermans förklaring till varför man inte kan ge ut någon ersättning var klockren. Man skickar väl inte in i avverkningsanmälan för att man vill göra något olagligt :ugeek: .

"Herman Sundqvist förklarar:

– Planerar man att göra något olagligt, kan man inte få ersättning för att inte göra det."

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).