Avverkning (slutavverkning)

En dyr lavskrika

119 inlägg 47740 visningar 18 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Re: En dyr lavskrika

Fredrik Reuter  
#425682 Hej,
Detta känns helt galet uppåt väggarna.
Hoppas innerligt att det beror på resursbrist hos Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen.

Känns som att det skulle vara som Sveriges Riksbank (som också är myndighet) skulle sätta styrräntan utifrån en random aktieklubb.

Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen i Hälsingland försvarar idag fågelklubbens inventering och säger samtidigt att de inte sett jägarnas inventering (som påvisade dubbelt antal revir av lavskrika) och kan inte kommentera denna ...

Iggesund Forest BlueLine skördarsvärd, Norrländsk urkraft
Användarvisningsbild

Re: En dyr lavskrika

Sweden-viking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#425685
Fredrik Reuter skrev:Hej,
Detta känns helt galet uppåt väggarna.
Hoppas innerligt att det beror på resursbrist hos Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen.

Känns som att det skulle vara som Sveriges Riksbank (som också är myndighet) skulle sätta styrräntan utifrån en random aktieklubb.

Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen i Hälsingland försvarar idag fågelklubbens inventering och säger samtidigt att de inte sett jägarnas inventering (som påvisade dubbelt antal revir av lavskrika) och kan inte kommentera denna ...


Myndigheter försvarar fågelklubbens inventering

Inventeringar gjorda av Bollnäs Fågelklubb är ett viktigt beslutsunderlag när länsstyrelsen och Skogsstyrelsen förbjuder markägare att avverka skog i Hälsingland. Det kunde lantbruk.com berätta i förra veckan.

Vi måste använda oss av de underlag som finns, säger nu Sofia Ageheim, handläggare på länsstyrelsen, till Skogsland.

Myndighetsbeslut bygger på siffror från fågelklubb
Förbudet gäller skogsägarna Per-Olof Löfgren och Lars Göran Mårtensson i Vallsta utanför Bollnäs. Beslutet bygger på att den i området sällsynta lavskrikan finns på markerna. Förbudet är överklagat till Mark- och miljödomstolen.

Enligt Sofia Ageheim, handläggare på länsstyrelsen i Gävleborg, och Åsa Lundberg, handläggare på Skogsstyrelsen, är uppgifterna från fågelklubben tillförlitliga. Inventeringarna, har gjorts sedan 90-talet av kunniga ornitologer. Dessutom är det markägarna som, enligt artskyddsförordningen och miljöbaken, har ansvar att visa att artskyddet inte behövs, hävdar de.

På frågan om hur hon ser på det faktum att lokala jägare har gjort inventeringar och kommit fram till att det finns dubbelt så många revir av lavskrika som fågelklubbens inventeringar visar, säger Åsa Lundberg, Skogsstyrelsen:

Jag har inte sett resultatet av inventeringen och vet inte hur den är gjord, men det är initiativrikt och välkommet. Vi får se vad domstolen gör för bedömning, säger Åsa Lundberg.

Läs mer i Skogsland som publiceras i dag, fredag.


Man har varit med förut så jag är inte förvånad.
Detta är myndigheternas inställning de kan påstå vilka orimligheter som helst sen påstår man att bevisbördan skall ligga på markägaren inte myndigheten??

Man tar sig ändock för pannan och inser att vi måste påverka politiker och beslutsfattare mer och bestämmt.

   TS
Användarvisningsbild

Re: En dyr lavskrika

DagL  
#425994 Om jag förstår det rätt är dokumentationen om lavskrikhistoriken ett email daterat 1 april 2016 (!) från Englund till Länsstyrelsen. Dokumentationen är drygt en sida och lite rörigt och inte helt övertygande. Som det viktigaste dokumentet i en rättegång om 3 miljoner förefaller det mig lite svagt. Dokumentationen fanns inte i det beslutsunderlag Skogsstyrelsen hade när avverkningsförbudsbeslutet togs, det är först efter överklagandet Skogsstyrelsen har kunnat bilda sig en uppfattning om kvaliten på ornitiologernas uppgifter. Skogsstyrelsen har sagt officiellt att de inte uttalar sig om en pågående rättsprocess, men nu uttalar sig Skogsstyrelsen i Land. Enligt myndigheternas handläggare "är uppgifterna från fågelklubben tillförlitliga". Det är precis den typ av ledande uppgifter jag tycker myndigheterna borde lämna till domstolen att bedömma, däremot diskuteras ej andra mer principiella frågor hänvisande till att det är ett pågående domstolsärende. Myndigheterna uttalar i Land "Vi måste använda oss av de underlag som finns", men underlaget "fanns" inte innan myndigheterna efterfrågade det.
Jag skrev mer om ärendet på GD Skogsstyrelsens blogg innan jag kände till uttalandet i Land https://skogsstyrelsenherman.wordpress. ... omment-694

Användarvisningsbild

Re: En dyr lavskrika

Sweden-viking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#425997 Var och en har rätt att besitta lagligen förvärvad egendom, att nyttja den, att förfoga över den och att testamentera bort den. Ingen får berövas sin egendom utom då samhällsnyttan kräver det, i de fall och under de förutsättningar som föreskrivs i lag och mot rättmätig ersättning för sin förlust i rätt tid.

Av artikel 1 i det första tilläggsprotokollet följer att varje fysisk eller juridisk person ska ha rätt till respekt för sin egendom samt att ingen får berövas denna annat än om det sker i det allmännas intresse och under de förutsättningar som anges i lag och i folkrättens allmänna grundsatser. Europakonventionens bestämmelser om skydd för egendom innebär bland annat att staten inte utan vidare kan ta annans mark i anspråk, t.ex. genom expropriation. Bestämmelserna i Europakonventionen får också anses innebära att staten har en positiv förpliktelse att se till att rättigheten skyddas mot kränkningar utförda av privata rättssubjekt. Detta sker framför allt genom att utfärda lagar som skyddar mot tillgrepp av egendom och som ger möjlighet att få tillbaka egendom som har frånhänts ägaren olovligen.
Staten har alltså ett ansvar när rätten till skydd för egendom hotas genom åtgärder från andra än staten. Skogsägaren är ägare till den egna ärligt ägda skogen och marken och har enligt grundlag och konventioner full bestämmanderätt om vad marken skall användas till.
Äganderätten med egendomsskyddet är inskriven i Sveriges grundlag, i Europakonventionen och i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Äganderätten utgör grunden för både demokrati och marknadsekonomi. Det är därför ytterst allvarligt när inte vare sig regering eller myndigheter förstår något så självklart.

Det är också mycket olyckligt att regeringen talar med kluven tunga när man å ena sidan går ut med budskapet att vi måste avverka mer för att klara klimatmålet och på andra sidan hindrar skogsägarens äganderätt från att bruka sin mark. Om vi inte kan bruka skogen på ett både ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt, så kommer vi inte heller att lyckas med att klara klimatmålet.

Skogsägaren/brukarens äganderätt är viktigare än allt annat om man ska bedriva ett hållbart skogsbruk nu och i framtiden. Därför är det mycket olyckligt att svenska myndigheter vill göra stora inskränkningar i äganderätten och brukanderätten och där ornitologers och svampkännares fantasier värderas högre än den kunskap som skogsägarna tillägnat sig genom att i generationer ha ägt och brukat sin skog.

Skogsägaren/brukaren är viktigare än allt annat om man ska bedriva ett hållbart skogsbruk nu och i framtiden.
Svenska myndigheter betraktar ägandet som ett hinder för statlig styrning och att naturvården skulle bli enklare om ägarna inte fanns. Det är också denna syn som i alltför hög grad präglar skogsstyrelsens och länsstyrelsens arbete där det stundtals uppvisas uppseendeväckande kunskapsbrister i förståelsen av lagar om ägande- och brukanderätten när det gäller skogen.

Det är ingen tillfällighet att det är de privata skogsägarna som skapat de flesta av Sveriges artrika skogar. Det har tagit oss 100-150 år av ägande, brukande och omsorg för att skapa dessa miljöer. Men hos svenska myndigheter finns sen en lång tid tillbaka en myndighetsutövning som är märkligt fientligt inställd till alla privata skogsägare. Att äga skog i dag har blivit en mycket farlig och osäker investering då skogen plötsligt kan förlora sitt ekonomiska värde på grund av inskränkningar i brukandet.

Myndigheterna kan oansvarigt och godtyckligt genom artskyddsförordningen hitta på att jordabalkens rätt till ekonomisk avkastning inte skall gälla och att ingen ersättning eller rättighet för ägaren till att överklaga dessa idiotiska beslut skall finnas för skogsägaren.
Men för allmänhet och miljöorganisationer inbjuds rättigheter att överklaga skogägarens rätt till ekonomisk avkastning vilket innebär att normala skogsbruksåtgärder blir föremål för rättslig prövning till enorma kostnader och besvär för den enskilde skogsägaren.
Skogsägarnas handlingsfrihet har minskat betydligt samtidigt som möjligheten till ersättning från staten för inskränkningar minskar.

   TS
Användarvisningsbild

Re: En dyr lavskrika

Älgfoderodlare  
#426037 Det som känns närmast i att bli MEST uppmärksammat o HÖGST prioriterat, när det gäller GD Herman's uttalande om "allt som görs i skogen, kan göras bättre". Är nog att det kommer att satsas på miljömålen i skogsbruket. Jag är lite rädd för att det som har skett under de sista året inom svenskt privat skogsbruk, är bara toppen på ett isberg.

Användarvisningsbild

Re: En dyr lavskrika

Sweden-viking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#426038 Vi har ju sett kooperativa jord och skogsbruk i historien och de har varit totala katastrofer, USAs historia är fylld med ”vetenskapliga kommunister” som faktiskt försökte sig på sådana samhällen och de föll samman under sin egna interna omöjlighet. Kanske mest känt är Plymouth kolonin, del av thanksgiving-berättelsen, som föll sönder helt och hållet av kollektiv äganderätt i jordbruket där man tvingades be primitiva indianer om hjälp.

Men idag kan statens sug efter att lägga sig i allt leda till dåliga saker. Tex har skogsägare som skött sin skog bra blivit tvingade att göra den till naturreservat. De har i några fall fått ersättning men har inte haft något val. Det har i sin tur gjort att grannar börjat ”missköta” sin mark lite lagom så att inget av värde för staten ska finnas där då de vill fortsätta bruka marken.

Givetvis måste man exkludera andra från sin odling, annars kommer vi inte ha något jord eller skogsbruk. Äganderätten uppkom i direkt samband med jordbruksrevolutionen som en nödvändighet för det moderna samhället. Om du på allvar menar att man inte ska ha exklusiv rätt till det man faktiskt odlar och ser efter har jag missförstått din ståndpunkt i frågan enormt. Men det gör du väl inte? Det vore ju blådårigt korkat om man inte ens kunde äga det man förädlade.

Men vem bestämmer vad ett ”mervärde” är? Om jag tycker att urskogen är inte är värdefull som soptipp utan röjning av marken, varför är detta inte ett mervärde? Igen, vem bestämmer att röjning + soptipp inte skapar mervärde, men soptipp utan röjning gör det? ”Ingen har bestämt det. Det är och måste vara ägaren som bestämmer.

Just nu är det staten som bestämmer att mark får ägas. Ifall man inte skulle få äga sin mark även i ett friare samhället så vet jag inte om jag tycker att det är rätt väg att gå. För äganderätten är grunden för dagens välstånd. Den ger oss andra som inte jobbar heltid inom jord och skogsbruk möjlighet att ägna oss åt andra saker som vi tycker är mer intressanta.

Äger ingen någonting ja då utnyttjas marken ännu sämre
Grundläggande inom äganderätt är att du äger det skapar. Bygger du en väg på din mark eller Plöjer du upp en bit mark av din mark och gör det till ett potatisland, ja då är du följd riktigt en rättfärdig ägare av det potatislandet och dess avkastning.
Jag ser inte att man skall göra skillnad mellan mark och andra fysiska ting. Vem har bestämt att jag får sälja min mobiltelefon, bil eller båt? Rimligen får jag själv bestämma vad jag skall göra med saker som tillhör mig: behålla dom, skänka bort dom, hyra ut dom, elda upp dom, måla dom rosa, sälja dom eller vad jag nu vill göra med dom. Jag ser inte att jag behöver ha någon annans tillstånd till detta, vare sig ditt eller "statens".

   TS
Användarvisningsbild

Re: En dyr lavskrika

Älgfoderodlare  
#426678 Nu har en sådan händig situation uppstått, när man vet att OM man gör det skulle förväntas så får man bara negativt resultat som effekt. Detta har hänt. Har sett en fågel som enligt alla kända rön, INTE borde uppehålla sig i mina trakter vid denna tid av året. Denna fågel skall inte ens vara i närheten av att finnas på dessa breddgrader under denna tid av året ! Men när man nu för 5:te gången sett den, så kan man bara konstatera att den finns där. Som läget är för HUR denna typ av information ger som effekt för den enskilde markägaren. Gör ju att man aldrig skulle komma på tanken att ens yppa om att man sett den. Det mest absurda är ju att OM man skulle säga något, trots att denna fågel ej ens skulle förväntas överleva i dessa områden. Skulle det förmodligen ge som effekt att man skulle bli fråntagen sin brukningsrätt som en direkt konsekvens av ATT den nu setts här. Men även om den inte finns kvar, så lever dess vålnad fortfarande kvar i området. Om andra nu sett den och rapporterar att de har sett samma sak som mig, kan man vara blåst på sina skogsintäkter för all framtid. Fast det är en art som INTE skall finnas i dessa områden. För jämför man med fallet om Lavskrikan, blir ju utgången densamma fast omvänt. Lavskrikans sydliga utbredning är att jämföra med denna arts nordliga utbredning. Därmed inte sagt att den SKALL finnas här fast den varit synlig ! Här har ju också tyvärr ornitologernas subjektivitet en stor överhand, även om den blir fel. För även om vissa arter observeras, är ju inget som säger att det är deras naturliga hemvist. Där går en stark skiljelinje för VAD som skall anses som värt att bevara i VILKA områden, där vilka arter KAN överleva o föröka sig ! En enskild individ gör ingen population o ingen bevarande status, om den flugit fel så att säga.

Användarvisningsbild

Re: En dyr lavskrika

DagL  
#437184 Länsstyrelsen i Gävleborg driver att lavskrikan är hotad och på väg att försvinna i sydöstra utbredningsgränsen

http://daglindgren.upsc.se/Naturv/ArtLa ... yrelse.pdf

Avatar Fallback

Re: En dyr lavskrika

isteskog  
#437193 Ett gediget arbete du gjort Dag! Hedervärt ... :-BD

Användarvisningsbild

Re: En dyr lavskrika

halvproffs  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#437227 Helt otroligt vilket jobb Dag har gjort! Måste ha fått med allt tycker jag.

Användarvisningsbild

Re: En dyr lavskrika

Sweden-viking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#437279
DagL skrev:Länsstyrelsen i Gävleborg driver att lavskrikan är hotad och på väg att försvinna i sydöstra utbredningsgränsen

http://daglindgren.upsc.se/Naturv/ArtLa ... yrelse.pdf


Dag Lindgren du borde få ett pris när du på ett så bra sätt tar kampen mot dessa besvärliga, okunniga och bakåtsträvande myndigheter.

Skogsforum borde inrätta ett särskilt forum bara för myndigheters övertolkningar och trakasserier

Du har alla Sveriges privata skogsägare stöd bakom dig i dina förståndiga och kloka insikter och kunnande…

Ditt goda arbetet det uppskattar vi alla, och vill gärna ta del av mer av dina kunskaper och formuleringar .

PS: Underskatta inte den skötta skogens betydelse för mångfalden DS

   TS
Användarvisningsbild

Re: En dyr lavskrika

POL hemmanet  
#446126 Svenskt Näringsliv har en artikelserie om regelkrånglet för företagare. De vill lyfta fram att regeringen har lovat att förenkla för småföretagare, men i stället blir det bara sämre. Under detta tema blev jag filmad förra veckan och gavs en ny möjlighet att berätta vad jag anser om myndigheternas agerande runt artskyddsförordningen. Det blev en drygt 4 minuters film som nu ligger på deras hemsida.

https://www.svensktnaringsliv.se/fragor ... 71583.html

Användarvisningsbild

Re: En dyr lavskrika

Erre  
#446127 Väldigt bra!! :-bd
Sakligt och grundligt förklarat.

Hoppas det löser sig för dig!

Avatar Fallback

Re: En dyr lavskrika

isteskog  
#446128 En viktig film! Den visar myndigheters godtyckliga bedömning i artskyddsfrågan ..... :roll:

Användarvisningsbild

Re: En dyr lavskrika

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#446130 Kan bara instämma i att det är en mycket bra och saklig film, som påvisar orimligheterna i dagens tillämpning av artskyddsförordningen.
/Niklas

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).